LEGE nr. 283 din 6 decembrie 2021pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1161 din 7 decembrie 2021  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 17 iunie 2011, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Ministerul Apărării Naționale este autorizat să dețină arme, dispozitive militare și muniții pentru dotarea proprie, în scopul desfășurării activităților de apărare a țării, potrivit legii.2. La articolul 3, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) dispozitive militare - ansamblul de componente a căror funcționare în comun îndeplinește o funcție într-un sistem tehnic, prin acționarea unui mecanism de inițiere sau percuție, care determină fie aruncarea unuia ori a mai multor proiectile sau a unuia ori a mai multor obiecte de limitare a mobilității, de substanțe explozive, aprinse sau luminoase, de amestecuri incendiare, fie împrăștierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, fie emiterea unui semnal electronic de bruiaj sau de dezinformare, fie emiterea de energie dirijată, de microunde de mare putere sau de laseri;3. La articolul 3, după litera c) se introduc două noi litere, literele c^1) și c^2), cu următorul cuprins: c^1) dronă - orice vehicul terestru, aerian, acvatic sau subacvatic capabil să navigheze autonom, folosind pilotul automat, sau care poate fi controlat printr-un echipament radioelectric de comandă la distanță;c^2) echipament radioelectric - orice aparat sau instalație care funcționează cu ajutorul frecvențelor radio;4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Personalul Ministerului Apărării Naționale este autorizat să dețină, să poarte și să folosească armele, dispozitivele militare și munițiile cu care este dotat de către unitățile din care face parte, în vederea instruirii, îndeplinirii misiunilor de luptă, precum și a altor misiuni specifice, potrivit legii, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale, precum și în legitimă apărare.5. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) Folosirea pentru instruire, de către personalul Ministerului Apărării Naționale, a dispozitivelor militare care emit semnale electronice de bruiaj sau de dezinformare ori care emit energie dirijată, microunde de mare putere sau laseri se stabilește prin ordin al ministrului apărării naționale.6. La capitolul III, titlul secțiunii a 3-a se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 3-a Uzul de armă și folosirea dispozitivelor militare7. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Personalul Ministerului Apărării Naționale poate face uz de armă și poate folosi dispozitivele militare din dotare în cazurile prevăzute la art. 15, utilizând forța minimă, cu respectarea principiilor legalității, proporționalității, gradualității, limitării utilizării și nonsurprinderii, așa cum acestea sunt implementate prin consemn sau ordin de misiune.(2) Personalul Ministerului Apărării Naționale poate face uz de armă numai după ce evaluează circumstanțele din care să rezulte absoluta sa necesitate, atunci când folosirea dispozitivelor militare neletale ori a altor mijloace de împiedicare sau constrângere din dotare nu este posibilă.(3) Personalul din cadrul instituțiilor și societăților specializate pentru pază și protecție, care prestează servicii în beneficiul Ministerului Apărării Naționale, poate face uz de armă și poate folosi dispozitivele militare din dotare în condițiile specifice stabilite de lege.(4) Personalul Ministerului Apărării Naționale poate folosi dispozitivele militare care emit semnale electronice de bruiaj sau de dezinformare ori care emit energie dirijată, microunde de mare putere sau laseri, cu care este dotat de către unitățile din care face parte, în vederea îndeplinirii misiunilor de luptă, precum și a altor misiuni specifice, potrivit legii, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.8. La articolul 15 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Personalul Ministerului Apărării Naționale poate face uz de armă și poate folosi dispozitivele militare din dotare, după caz, pentru îndeplinirea misiunilor încredințate, în următoarele cazuri:9. La articolul 15 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins: h) împotriva dronelor și a echipamentelor radioelectrice utilizate pentru comiterea unui act ostil.10. La articolul 16, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins: (6) În cazul folosirii armelor sau a dispozitivelor militare împotriva dronelor, focul se execută până la oprirea sau imobilizarea acestora.(7) În cazul folosirii dispozitivelor militare împotriva echipamentelor radioelectrice care sunt utilizate pentru comanda la distanță a dronelor, acțiunea se execută până la îngreunarea utilizării sau neutralizarea acestora.11. La articolul 18, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: (5) Personalul Ministerului Apărării Naționale este autorizat ca, în cazurile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. h), să rețină dronele imobilizate, echipamentele radioelectrice neutralizate și să le predea organelor în drept.12. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 21^1Personalul din cadrul Forțelor Aeriene ale Ministerului Apărării Naționale poate face uz de armamentul de bord în scopul asigurării pazei și apărării obiectivelor militare ori securității zonelor militare restricționate, în conformitate cu regulile de angajare autorizate.13. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32Aspectele procedurale referitoare la aplicarea prevederilor art. 21^1, art. 25-27, art. 30 și 31 se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naționale.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 6 decembrie 2021.Nr. 283.----