HOTĂRÂRE nr. 10 din 25 noiembrie 2021pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare și a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la referendumurile locale
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1146 din 2 decembrie 2021  Având în vedere prevederile art. 103 alin. (1) lit. i) și w) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Autoritatea Electorală Permanentă asigură aplicarea unitară a dispozițiilor legale referitoare la organizarea referendumurilor și veghează la respectarea legii privind organizarea și desfășurarea referendumurilor locale,luând în considerare dispozițiile art. 62 prima teză din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora această lege se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,văzând prevederile art. 89 și 90 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,observând prevederile art. 85 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale art. 7 din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, raportat la caracterul public al procesului referendar,luând în considerare faptul că adeverințele eliberate de Autoritatea Electorală Permanentă vizează, potrivit legii, condiții care trebuie să fie îndeplinite de organizațiile neguvernamentale și instituțiile mass-media din România,văzând că legiuitorul a prevăzut, în mod expres, că, pentru a solicita acreditarea de observatori interni, organizațiile neguvernamentale trebuie să fie legal constituite cu cel puțin 6 luni înaintea datei alegerilor și să aibă ca obiect principal de activitate apărarea democrației și a drepturilor omului,ținând cont de rolul mass-mediei în organizarea scrutinelor democratice, corecte și transparente,observând Recomandarea CM/Rec (2011) 7 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei pentru statele membre privind o nouă noțiune a mass-mediei, precum și prevederile Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 100 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,văzând punctul de vedere exprimat de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin Adresa nr. 18.523 din 18.10.2021, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 19.176 din 19.10.2021,în temeiul art. 89 alin. (10) și al art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Pentru acreditarea la referendumul local, asociația sau fundația interesată trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, până cel mai târziu cu 2 zile înaintea datei referendumului local.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de o copie a statutului și o copie a hotărârii judecătorești de înființare, din care să rezulte că asociația sau fundația desfășoară activități de apărare a democrației și a drepturilor omului și este legal constituită cu cel puțin 6 luni înaintea datei referendumului local.(3) Documentele prevăzute la alin. (2) pot fi transmise prin fax, poștă sau e-mail.(4) În cel mult 48 de ore de la data înregistrării cererii, Autoritatea Electorală Permanentă eliberează asociațiilor și fundațiilor din România care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 89 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, documentele de acreditare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 2(1) Pentru acreditarea la referendumul local, instituția mass-media interesată trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, până cel mai târziu cu 2 zile înaintea datei referendumului local.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de documente din care să rezulte faptul că instituția desfășoară activități în domeniul mass-media.(3) Documentele prevăzute la alin. (2) pot fi transmise prin fax, poștă sau e-mail.(4) În cel mult 48 de ore de la data înregistrării cererii, Autoritatea Electorală Permanentă eliberează instituțiilor mass-media din România care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 89 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, documentele de acreditare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 3(1) Pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, asociația, fundația sau instituția mass-media poate desemna ca observatori interni sau reprezentanți, după caz, numai persoane care nu au apartenență politică.(2) Asociațiile, fundațiile și instituțiile mass-media românești, acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă, au dreptul de a emite ecusoane, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 5 și 6.(3) Observatorii interni și reprezentanții instituțiilor mass-media românești pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare și numai pe baza ecusonului prevăzut la alin. (2), însoțit de actul de identitate.(4) Filmarea și/sau fotografierea locurilor publice din sala de votare și localul secției de votare vor putea fi efectuate fără a aduce atingere secretului votului și cu respectarea dispozițiilor art. 90 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4(1) Autoritatea Electorală Permanentă acreditează, la cerere, reprezentanții instituțiilor mass-media străine.(2) Cererile prevăzute la alin. (1) pot fi transmise prin fax, poștă sau e-mail.(3) Cererile prevăzute la alin. (1) vor fi însoțite de copiile documentelor de călătorie, precum și de copii ale documentelor emise de instituții mass-media străine, redactate în limbile română, engleză sau franceză, din care rezultă calitatea de jurnalist.(4) Reprezentanții instituțiilor mass-media străine care dețin carnet valabil de corespondent, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, vor transmite Autorității Electorale Permanente doar cererea de acreditare.  +  Articolul 5(1) Autoritatea Electorală Permanentă acreditează, la cerere, observatori internaționali.(2) Cererile prevăzute la alin. (1) pot fi transmise prin fax, poștă sau e-mail.(3) Cererile prevăzute la alin. (1) vor fi însoțite de copiile documentelor de călătorie, precum și de copii ale documentelor emise de organizații străine sau internaționale care desfășoară activități în domeniul electoral, redactate în limbile română, engleză sau franceză, din care rezultă că persoanele care solicită acreditarea sunt desemnate, mandatate sau recomandate să observe referendumul local.  +  Articolul 6Modelul documentului de acreditare a observatorilor internaționali și reprezentanților instituțiilor mass-media străine este prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 7Observatorii internaționali și reprezentanții instituțiilor mass-media străine pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare numai pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, care este valabil și în copie, însoțit de actul de identitate.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 9Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Zsombor Vajda
  București, 25 noiembrie 2021.Nr. 10.  +  Anexa nr. 1
  MODELUL CERERII
  de acreditare a asociațiilor și fundațiilor la referendumul local
  CătreAutoritatea Electorală PermanentăSubsemnatul, .........................................^1), ...........................................................^2) în cadrul ................................................^3), solicit, în baza prevederilor art. 62 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 89 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, acreditarea în vederea desemnării observatorilor interni la referendumul local din data de ..........................^4), organizat în ...........................^5).^1) Se înscriu prenumele și numele persoanei din conducerea asociației sau fundației care face cererea.^2) Se înscrie funcția pe care persoana care face cererea o are în asociație sau fundație.^3) Se înscriu denumirea, sediul și codul unic de înregistrare ale asociației sau fundației.^4) Se înscrie data referendumului local.^5) Se înscriu tipul și denumirea unității administrativ-teritoriale și denumirea județului.
  .............................................................^6)
  Data ................................
  Date de contact: .............................^7)
  ^6) Se înscriu prenumele și numele persoanei din conducerea asociației sau fundației care face cererea, semnătura acesteia și se aplică ștampila asociației sau fundației.^7) Se înscrie numărul de fax sau e-mailul asociației sau fundației care face cererea, după caz.
   +  Anexa nr. 2
  MODELUL DOCUMENTULUI
  de acreditare a asociațiilor și fundațiilor la referendumul local
  ACREDITARE
  Nr. ................
  Având în vedere Cererea înregistrată cu nr. ...................../................, formulată de .............................................................^1),^1) Se înscriu denumirea, sediul și codul unic de înregistrare ale asociației sau fundației care a formulat cererea.în temeiul prevederilor art. 62 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 89 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, acreditează ....................................................^1) la referendumul local din data de ........................^2), organizat în ............................^3).^2) Se înscrie data referendumului local.^3) Se înscriu tipul și denumirea unității administrativ-teritoriale și denumirea județului.
  Președinte,
  ...................^4)
  ^4) Se înscriu prenumele și numele președintelui Autorității Electorale Permanente și semnătura președintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze.NOTE:– Pe baza documentului de acreditare, asociația, fundația poate desemna ca observatori interni numai persoane care nu au apartenență politică.– Persoanele acreditate pot asista la operațiunile referendare în ziua votării, începând cu ora 6,00 și terminând cu momentul încheierii și semnării de către membrii biroului electoral al secției de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secția respectivă, numai pe baza ecusonului emis de asociația sau fundația acreditată de Autoritatea Electorală Permanentă, însoțite de actul de identitate.– Observatorii interni nu pot interveni în niciun mod în organizarea și desfășurarea referendumului local, având numai dreptul de a sesiza în scris președintele biroului electoral al secției de votare în cazul constatării unei neregularități. Orice act de propagandă electorală, precum și încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancțiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării îndepărtarea imediată a persoanei respective din secția de votare.– La biroul electoral al secției de votare, persoanele acreditate pot staționa numai în spațiul stabilit în acest sens în sala de votare de către președintele biroului electoral al secției de votare.
   +  Anexa nr. 3
  MODELUL CERERII
  de acreditare a instituției mass-media din România la referendumul local
  CătreAutoritatea Electorală PermanentăSubsemnatul, ........................................^1), ...........................................................^2) în cadrul .................................................^3), solicit, în baza prevederilor art. 62 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 89 alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, acreditarea în vederea desemnării observatorilor interni la referendumul local din data de .........................^4), organizat în ............................^5).^1) Se înscriu prenumele și numele persoanei din conducerea instituției mass-media care face cererea.^2) Se înscrie funcția pe care persoana care face cererea o are în instituția mass-media.^3) Se înscriu denumirea, sediul și codul unic de înregistrare ale instituției mass-media.^4) Se înscrie data referendumului local.^5) Se înscriu tipul și denumirea unității administrativ-teritoriale și denumirea județului.
  .................................^6)
  Data ........................
  Date de contact: ...........................^7)
  ^6) Se înscriu prenumele și numele persoanei din conducerea instituției mass-media care face cererea, semnătura acesteia și se aplică ștampila instituției mass-media.^7) Se înscrie numărul de fax sau e-mailul, după caz.
   +  Anexa nr. 4
  MODELUL DOCUMENTULUI
  de acreditare a instituției mass-media din România la referendumul local
  ACREDITARE
  Nr. .............
  Având în vedere Cererea înregistrată cu nr. ..................../................, formulată de ........................................................... ^1),^1) Se înscriu denumirea, sediul și codul unic de înregistrare ale instituției mass-media care a formulat cererea.în temeiul prevederilor art. 62 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 89 alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, acreditează .............................................. ^1) la referendumul local din data de ...................... ^2), organizat în ............................... ^3).^2) Se înscrie data referendumului local.^3) Se înscriu tipul și denumirea unității administrativ-teritoriale și denumirea județului.
  Președinte,
  ...................^4)
  ^4) Se înscriu prenumele și numele președintelui Autorității Electorale Permanente și semnătura președintelui sau a persoanei împuternicite de către acesta să semneze.NOTE:– Pe baza documentului de acreditare, instituția mass-media poate desemna ca reprezentanți numai persoane care nu au apartenență politică.– Persoanele acreditate pot asista la operațiunile referendare în ziua votării, începând cu ora 6,00 și terminând cu momentul încheierii și semnării de către membrii biroului electoral al secției de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secția respectivă, numai pe baza ecusonului emis de instituția mass-media acreditată de Autoritatea Electorală Permanentă, însoțite de actul de identitate.– Reprezentanții mass-media nu pot interveni în niciun mod în organizarea și desfășurarea referendumului local, având numai dreptul de a sesiza în scris președintele biroului electoral al secției de votare în cazul constatării unei neregularități. Orice act de propagandă electorală, precum și încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancțiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării îndepărtarea imediată a persoanei respective din secția de votare.– Filmarea și/sau fotografierea locurilor publice din sala de votare și localul secției de votare vor putea fi efectuate fără a aduce atingere secretului votului.– La biroul electoral al secției de votare, persoanele acreditate pot staționa numai în spațiul stabilit în acest sens în sala de votare de către președintele biroului electoral al secției de votare.
   +  Anexa nr. 5
  MODELUL ECUSONULUI
  care va fi utilizat de către observatorii interni la referendumul local
  REFERENDUMUL LOCAL DIN DATA DE ...........................^1), ORGANIZAT ÎN ...................................................................^2)
  OBSERVATOR INTERN
  Denumirea O.N.G. ......................................................................................
  Numărul acreditării ......................................................................................
  Prenumele și numele observatorului ...........................................................
  .......................................^3)
  L.S.^4)
  ^1) Se înscrie data referendumului local.^2) Se înscriu tipul și denumirea unității administrativ-teritoriale și denumirea județului.^3) Se înscriu prenumele și numele reprezentantului legal al asociației sau fundației, precum și semnătura olografă a acestuia.^4) Se poate aplica ștampila asociației sau fundației acreditate de Autoritatea Electorală Permanentă.NOTE:– Condițiile de confecționare și dimensiunea ecusoanelor sunt stabilite de asociația sau fundația acreditată care a desemnat observatorii, sub condiția ca acestea să conțină elementele obligatorii prevăzute în prezenta anexă.– Observatorul intern poate asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare numai pe baza ecusonului emis de asociația sau fundația românească acreditată de Autoritatea Electorală Permanentă, însoțit de actul de identitate.
   +  Anexa nr. 6
  MODELUL ECUSONULUI
  care va fi utilizat de către reprezentanții mass-mediei românești la referendumul local
  REFERENDUMUL LOCAL DIN DATA DE ..........................^1), ORGANIZAT ÎN ..................................................................^2)
  REPREZENTANT MASS-MEDIA
  Denumirea instituției mass-media .........................................................................
  Numărul acreditării .............................................................................................
  Prenumele și numele reprezentantului mass-media ..............................................
  .......................................^3)
  L.S.^4)
  ^1) Se înscrie data referendumului local.^2) Se înscriu tipul și denumirea unității administrativ-teritoriale și denumirea județului.^3) Se înscriu prenumele și numele reprezentantului legal al instituției mass-media, precum și semnătura olografă a acestuia.^4) Se poate aplica ștampila instituției mass-media acreditate de Autoritatea Electorală Permanentă.NOTE:– Condițiile de confecționare și dimensiunea ecusoanelor sunt stabilite de instituția mass-media care a desemnat reprezentanți, sub condiția ca acestea să conțină elementele obligatorii prevăzute în prezenta anexă.– Reprezentanții instituțiilor mass-media românești pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare numai pe baza pe baza ecusoanelor emise de instituția mass-media românească acreditată de Autoritatea Electorală Permanentă, însoțite de actul de identitate.
   +  Anexa nr. 7
  MODELUL DOCUMENTULUI
  de acreditare a observatorilor internaționali și a reprezentanților instituțiilor mass-media străine la referendumul local
  ACREDITARE
  Nr. .............
  Având în vedere Cererea înregistrată cu nr. ..................../................,în temeiul prevederilor art. 62 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 89 alin. (6) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, acreditează pe doamna/domnul .........................................^1) în vederea observării referendumului local din data de .............^2), organizat în ............................^3).^1) Se înscriu prenumele și numele observatorului internațional sau ale reprezentantului instituției mass-media străine, după caz.^2) Se înscrie data referendumului local.^3) Se înscriu tipul și denumirea unității administrativ-teritoriale și denumirea județului.
  Președinte,
  .........................^4)
  ^4) Se înscriu prenumele și numele președintelui Autorității Electorale Permanente și semnătura președintelui sau a persoanei împuternicite de către acesta să semneze.NOTE:– Observatorii internaționali și reprezentanții instituțiilor mass-media străine pot asista la operațiunile referendare în ziua votării, începând cu ora 6,00 și terminând cu momentul încheierii și semnării de către membrii biroului electoral al secției de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secția respectivă numai pe baza documentului de acreditare emis de Autoritatea Electorală Permanentă, care este valabil și în copie, însoțit de actul de identitate.– Observatorii internaționali și reprezentanții instituțiilor mass-media străine nu pot interveni în niciun mod în organizarea și desfășurarea referendumului local, având numai dreptul de a sesiza în scris președintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularități. Orice act de propagandă electorală, precum și încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancțiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării îndepărtarea imediată a persoanei respective din secția de votare.– La biroul electoral al secției de votare persoanele acreditate pot staționa numai în spațiul stabilit în acest sens în sala de votare de către președintele biroului electoral al secției de votare.
  -----