MANUALUL PRIMARULUI din 26 aprilie 2013 pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 456 bis din 24 iulie 2013  ANEXA nr.1

  MANUALUL PRIMARULUI

  PENTRU MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ ÎN CAZ DE INUNDAŢII ŞI SECETĂ HIDROLOGICĂ

  CUPRINS

  PREFAŢĂ

  CAPITOLUL I - GENERALITĂŢI CAPITOLUL II

   1. II.1. MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ GENERATE DE INUNDAŢII

    1. A. Măsuri preventive şi de pregătire

    2. B. Măsuri operative de intervenţie

     • - COD GALBEN pentru inundaţii

     • - COD PORTOCALIU pentru inundaţii

     • - COD ROŞU pentru inundaţii

    3. C. Măsuri de reabilitare

   2. II.2. MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ GENERATE DE SECETĂ HIDROLOGICĂ

    1. A. Măsuri preventive şi de pregătire

    2. B. Măsuri operative de intervenţie

     • - FAZA DE ATENŢIE/AVERTIZARE

     • - FAZA DE RESTICŢII CAPITOLUL III - ANEXE LA MANUAL

   1. III.1. Praguri critice pentru fenomene hidrologice periculoase;

   2. III.2. Conţinutul – cadru al Planului de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale al comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale pentru situaţii de Urgenţă;

   3. III.3. Conţinutul şi modul de transmitere al Rapoartelor operative privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase;

   4. III.4. Conţinutul şi modul de transmitere al Raportului de sinteză privind apărarea împotriva inundaţiilor, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi secetei hidrologice;

   5. III.5. Conţinutul Procesului Verbal de calamităţi întocmit pentru construcţiile hidrotehnice afectate de viituri / surse suplimentare de alimentare cu apă;

   6. III.6. Conţinutul cadru al Procesului Verbal privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase;

   7. III.7. Componenţa Grupului de Suport Tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale şi principalele sale atribuţii;

   8. III.8. Agentul de inundaţii şi principalele lui atribuţii;

   9. III.9. Comitetul de bazin şi principalele lui atribuţii pentru implementarea Strategiei Naţionale pentru managementul riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung.

    PREFAŢĂ

    Prezentul manual denumit “Manual al Primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică” se adresează primarilor în calitate de preşedinţi ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi celorlalţi membri ai acestor comitete. Acest manual sintetizează măsurile preventive, operative şi de reabilitare, care se întreprind la nivel local în situaţii de urgenţă generate de inundaţii şi secetă hidrologică.

    Necesitatea modificării şi completării “Manualului Primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii”, aprobat prin Ordinul Comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.1.240/2005/1.178/2006, a apărut ca urmare a modificării legislaţiei în domeniu.

    Astfel, prevederile Directivei 2007/60/CE privind evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii au fost transpuse în Legea apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, iar prin Hotărârea Guvernului nr.846/2010 a fost aprobată Strategia Naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung. Printre prevederile acestei Strategii se numără şi crearea funcţiei de “agent de inundaţii” la nivelul fiecărei unităţi administrativ - teritoriale.

    Pe baza acestora a fost aprobat, prin Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.1.422/192/2012, Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase accidente la construcţiile hidrotehnice, poluări accidentale pe cursuri de apă şi poluări marine în zona costieră, iar prin Hotărârea Guvernului nr.270/2012 a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a comitetelor de bazin.

    Pentru o mai bună înţelegere a semnificaţiei pragurilor critice pentru fenomene hidrometeorologice periculoase, prin Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.245/3403/2012 a fost aprobată Procedura de codificare a informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice.

    Sunt de menţionat şi prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza cărora lucrările cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, respectiv diguri şi baraje, au trecut din administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”.

    Actele normative care au stat la baza elaborării prezentului manual, sunt:

    1. 1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.15 / 2005;

    2. 2. Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare;

    3. 3. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    4. 4. Hotărârea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;

    5. 5. Hotărârea Guvernului nr. 1.489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

    6. 6. Hotărârea Guvernului nr.1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

    7. 7. Hotărârea Guvernului nr.1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

    8. 8. Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2005 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare al Administraţiei Naţionale „Apele Române”, cu modificările ulterioare;

    9. 9. Hotărârea Guvernului nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung;

    10. 10. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, cu modificările şi completările ulterioare;

    11. 11. Hotărârea Guvernului nr. 271/2012 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

    12. 12. Hotărârea Guvernului nr.270/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comitetelor de bazin;

    13. 13. Ordinul comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră;

    14. 14. Ordinul comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 245/3403/2012 pentru aprobarea procedurii de codificare a informaţiilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice;

    15. 15. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, pre-alarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă;

    16. 16. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă;

    17. 17. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.494/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în situaţii de urgenţă;

    18. 18. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

    19. 19. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii - cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;

    20. 20. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.181/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administraţiei şi Internelor;

    21. 21. Hotărârea Guvernului nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă;

    22. 22. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

    23. 23. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

    24. 24. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;

    25. 25. Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată;

    26. 26. Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.

     CAPITOLUL I

     GENERALITĂŢI

     Gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, accidente la construcţii hidrotehnice şi secetă hidrologică este o activitate de interes naţional, având în vedere frecvenţa de producere şi dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc.

     Tipuri de risc generatoare de situaţii de urgenţă:

     • - inundaţii, ca urmare a revărsărilor naturale ale cursurilor de apă cauzate de creşterea debitelor provenite din precipitaţii şi/sau din topirea bruscă a stratului de zăpadă sau a blocajelor cauzate de dimensiunile insuficiente ale secţiunilor de scurgere a podurilor şi podeţelor, blocajelor produse de gheţuri sau de plutitori (deşeuri şi material lemnos), alunecări de teren, aluviuni şi avalanşe de zăpadă, precum şi inundaţii prin scurgeri de pe versanţi;

     • - inundaţii provocate de incidente, accidente sau avarii la construcţiile hidrotehnice;

     • - inundaţii produse de ridicarea nivelului pânzei de apă freatică;

     • - inundaţii provocate de furtuni marine;

     • - secetă hidrologică (deficit de apă la sursă din cauza unei secete prelungite);

      Sunt expuse direct sau indirect acestor tipuri de risc:

      • - viaţa oamenilor şi bunurile acestora, precum şi viaţa animalelor;

      • - obiectivele sociale, culturale, administrative şi de patrimoniu;

      • - capacităţile productive (societăţi comerciale, platforme industriale, centrale electrice, ferme agro-zootehnice, amenajări piscicole, porturi şi altele);

      • - barajele şi alte lucrări hidrotehnice care reprezintă surse de risc în aval, în cazul producerii de accidente;

      • - căile de comunicaţii rutiere, feroviare şi navale, reţelele de alimentare cu energie electrică, gaze, sursele şi sistemele de alimentare cu apă şi canalizare, staţiile de tratare şi de epurare, reţelele de telecomunicaţii şi altele;

      • - mediul natural (ecosisteme acvatice şi terestre, păduri, terenuri agricole, intravilanul localităţilor şi altele).

       Managementul situaţiilor de urgenţă se realizează prin:

       1. a) măsuri de prevenire şi de pregătire pentru intervenţii;

       2. b) măsuri operative urgente de intervenţie după declanşarea fenomenelor periculoase cu urmări grave;

       3. c) măsuri de intervenţie ulterioară pentru recuperare şi reabilitare.

  Starea de apărare generată de inundaţii se declanşează în momentul în care se constată apariţia fenomenului periculos (depăşirea pragurilor critice) sau când, probabilitatea de apariţie este stabilită prin prognoză.

  Acestor praguri le sunt atribuite coduri de culori după cum urmează:

   • - CODUL GALBEN, în cazul în care fenomenele hidrologice prognozate pot fi temporar periculoase pentru anumite activităţi;

   • - CODUL PORTOCALIU, în cazul în care fenomenele hidrologice prevăzute a fi periculoase au un grad de intensitate mare şi pot produce pagube sociale şi economice însemnate;

   • - CODUL ROŞU, în cazul în care fenomenele hidrologice prevăzute a fi periculoase pot avea efecte dezastruoase, cu ameninţare potenţială asupra vieţii şi bunurilor.

    În cazul deficitului de apă la sursă, cauzat de secetă prelungită – secetă hidrologică, sunt stabilite următoarele praguri:

   • - FAZA NORMALĂ – când debitul sursei este mai mare sau la limită egal cu debitul de atenţie, dar poate asigura cerinţele de apă ale folosinţelor;

   • - FAZA DE ATEN,IE/AVERTIZARE – când debitul sursei este în scădere, dar poate satisface debitul minim necesar folosinţelor;

   • - FAZA DE RESTIC,II – când debitul sursei este mai mic decât debitul minim necesar folosinţelor.

  CAPITOLUL II

   1. II.1. MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ GENERATE DE INUNDAŢII

    1. A. MĂSURI PREVENTIVE ŞI DE PREGĂTIRE

     Responsabilităţi ale primarului

     Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

     înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei în situaţii de urgenţă.

     1. 1. Organizarea avertizării – alarmării populaţiei pe întregul teritoriu al unităţii administrativ – teritoriale (inclusiv satele aparţinătoare)

      1. 1.1. Constituirea documentelor de

       1. 1.1.1. Asigură elaborarea dosarului de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei în situaţii de protecţie civilă, ce conţine:

        • schema organizării avertizării şi alarmării populaţiei – după modelul transmis de

     Responsabilităţi ale primarului

     Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

     Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;

     - alarmare şi zonele de acoperire;

     1.3.1 Stabileşte personalul care execută serviciul de permanenţă.

     1.3.2. Stabileşte locul unde se execută permanenţa şi asigură mijloacele şi echipamentele de comunicaţii.

     1.3.3. Stabileşte procedura de instituire a serviciului de permanenţă în caz de inundaţii.

     1.4.1 Se informează cu privire la asigurarea echipamentelor de alarmare de către deţinătorii de baraje, pentru zonele potenţial a fi afectate în caz de accidente la acestea.

     1.4.2. Stabileşte măsurile necesare pentru realizarea cooperării în vederea utilizării echipamentelor de avertizare - alarmare aparţinând terţilor şi în alte situaţii decât cele pe care le-ar genera prin activitatea proprie.

     1.4.3. Stabileşte împreună cu Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, locul de instalare a echipamentului propriu unităţii administrativ teritoriale de acţionare centralizată (centrală de alarmare, concentrator, echipament de înştiinţare- alarmare etc.) a sirenelor şi responsabilităţile personalului numit pentru cuplarea semnalelor de

     alarmare/procedură/algoritmul de selectare a unei

      1. 1.2. Stabilirea responsabilităţilor pentru avertizarea şi alarmarea populaţiei din zonele de risc la inundaţii şi stabilirea modalităţilor concrete şi a acţiunilor ce se desfăşoară pentru transmiterea mesajelor de avertizare.

      2. 1.3. Stabilirea personalului şi condiţiilor necesare pentru instituirea serviciului de permanenţă la sediul primăriei.

      3. 1.4. Realizarea, întreţinerea, funcţionarea legăturilor şi asigurarea mijloacelor de înştiinţare, avertizare şi alarmare, în situaţii de inundaţii.

     • schema dispunerii echipamentelor de avertizare

     • situaţia cu echipamentele de avertizare – alarmare dispuse în unitatea administrativ - teritorială;

     • lanţul de alarmare şi aducere a personalului propriu la sediul primăriei.

       1. 1.2.1. Numeşte personalul care asigură alarmarea populaţiei din satele aparţinătoare/cartiere şi stabileşte modalităţi şi acţiuni concrete pentru transmiterea mesajelor de avertizare.

       2. 1.2.2. Numeşte personalul responsabil pentru acţionarea echipamentelor de alarmare şi stabileşte modul de acces la panourile de comandă a sirenelor, în cazul acţionării locale a acestora.

       3. 1.2.3. Încheie protocoale de colaborare cu mass- media locală pentru transmiterea prioritară a mesajelor de avertizare.

       4. 1.2.4. Stabileşte modalităţi de cooperare cu primarii localităţilor vecine/sectoarelor limitrofe, în situaţii de urgenţă.

     Responsabilităţi ale primarului

     Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

     1.5. Asigurarea sistemului de comunicaţii între Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă şi Centrul Operaţional Judeţean al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean/Inspectoratului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi cu Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor.

     sirene, a unui grup de sirene sau a tuturor.

     1. 2. Întocmirea Planului local de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale

      1. 2.1. Elaborarea, avizarea şi aprobarea Planului local de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale.

      2. 2.2. Identificarea tuturor surselor de risc la inundaţii aflate pe raza unităţii administrativ - teritoriale (revărsări cursuri de apă, scurgeri de pe versanţi, poduri cu secţiuni

       1. 1.4.4. Asigură legăturile de comunicaţii pentru acţionarea centralizată a echipamentelor proprii unităţii administrativ teritoriale de alarmare.

       2. 1.4.5. Solicită avizul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean pentru instalarea echipamentelor de înştiinţare, avertizare şi alarmare, mutarea acestora, precum şi pentru completarea/dezvoltarea sistemului de înştiinţare şi alarmare.

       3. 1.4.6. Dispune măsuri pentru menţinerea în stare de operativitate a echipamentelor de avertizare şi alarmare, precum şi pentru asigurarea siguranţei acestora, împotriva intervenţiei neautorizate, inclusiv a furtului.

       1. 1.5.1. Verifică periodic modul de funcţionare al sistemului.

       1. 2.1.1. Asigură, prin agentul de inundaţii, elaborarea Planului local de apărare împotriva inundaţiilor, cu asistenţă tehnică a specialiştilor din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor, filialei judeţene a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi ai altor deţinători de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor.

       2. 2.1.2. Asigură înaintarea planului pentru verificare şi avizare către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean şi către Sistemul de Gospodărire a Apelor, şi spre aprobare preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă - prefectul judeţului.

       1. 2.2.1. Asigură identificarea în teren a obiectivelor expuse riscului la inundaţii din revărsări de cursuri de apă, scurgeri de pe versanţi, ape interne, pe baza limitelor istorice cunoscute.

       2. 2.2.2. Identifică zonele critice care pot duce la

     Responsabilităţi ale primarului

     Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

     subdimensionate, ape interne) şi evidenţierea lor în Planul local de apărare împotriva inundaţiilor.

     2.3. Cuprinderea în Planul local de apărare împotriva inundaţiilor a elementelor strict necesare din Planul de acţiune în caz de accidente la baraj.

     creşterea riscului de inundaţii (poduri şi podeţe subdimensionate, zone endemice de producere a blocajelor de gheţuri, puncte critice la lucrările cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, puncte critice în amenajările de desecare care deservesc terenurile agricole, eroziuni de maluri, etc.).

     1. 3. Organizarea evacuării în situaţii de urgenţă

      1. 3.1. Întocmirea şi actualizarea Planului de evacuare a populaţiei şi bunurilor materiale în situaţii de urgenţă.

       1. 2.3.1. Asigură extragerea din Planurile de acţiune în caz de accidente la barajele situate în amonte de unitatea administrativ – teritorială (după caz), a datelor relevante: limita de inundabilitate, timpul minim de propagare a undei de rupere până la localitate, înălţimea maximă a lamei de apă.

       1. 3.1.1. Analizează şi stabileşte zonele ameninţate de factorii de risc care impun evacuarea populaţiei, animalelor şi bunurilor materiale.

       2. 3.1.2. Stabileşte zonele care asigură protecţie populaţiei, bunurilor şi animalelor evacuate, precum şi spaţiile necesare primirii evacuaţilor.

       3. 3.1.3. Stabileşte numărul de cetăţeni, instituţii publice şi operatori economici care se evacuează în raport de amploarea şi intensitatea situaţiei de urgenţă.

       4. 3.1.4. Dispune realizarea situaţiei cu populaţia care se auto-evacuează, din numărul de cetăţeni stabiliţi pentru evacuare.

       5. 3.1.5. Stabileşte raioanele de instalare a taberei de sinistraţi.

       6. 3.1.6. Stabileşte măsurile necesare pentru asigurarea hrănirii, cazării şi a alimentării cu energie electrică şi apă a populaţiei evacuate.

       7. 3.1.7. Stabileşte măsurile necesare realizării cooperării pentru încheierea de convenţii/înţelegeri/planuri pentru prestări de servicii cu societăţi comerciale, unităţi sanitare, poliţie locală, în vederea asigurării logistice a acţiunilor de evacuare.

       8. 3.1.8. Materializează pe planul de situaţie, toate zonele de inundabilitate şi numărul de persoane, animale şi bunuri ce trebuie evacuate, locurile unde se evacuează, în afara zonelor inundabile, populaţia, animalele şi bunurile, locul/sediul unde la nevoie, va funcţiona primăria (Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă), locul de dispunere a celorlalte structuri după cum urmează: Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, operatori economici cu risc, operatori economici care

     Responsabilităţi ale primarului

     Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

     pot sprijini acţiunile de intervenţie, structuri deconcentrate, servicii publice utilitare, etc).

     3.1.9. Actualizează planul la orice modificare în ceea ce priveşte asigurarea logistică a evacuării (cazare, hrană, transport, puncte de primire etc.).

     4.1.1. Asigură stabilirea necesarului de materiale şi mijloace de intervenţie, cu asistenţa tehnică a specialiştilor din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor, corespunzător specificului acţiunilor de apărare din zona respectivă.

     4.2.1. Asigură prin bugetul local, fondurile necesare

     pentru constituirea şi completarea stocurilor de apărare.

     4.3.1. Asigură fondurile necesare dotării Serviciilor Voluntare pentru Situaţiile de Urgenţă cu materiale şi mijloace specifice, conform Normativului cadru de dotare.

     4.4.1. Asigură cuprinderea în bugetul local a fondurilor necesare desfăşurării acţiunilor operative de intervenţie.

     5.1.1. Dispune afişarea Planului de situaţie al localităţii pe care sunt delimitate zonele cu risc la

     1. 4. Constituirea stocurilor de materiale şi mijloace de intervenţie în caz de inundaţii

      1. 4.1. Stabilirea necesarului de materiale şi mijloace de intervenţie, în conformitate cu prevederile Anexei nr.12 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii aprobat cu Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.1.422/192/2012.

      2. 4.2. Asigurarea fondurilor necesare pentru constituirea şi completarea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor.

      3. 4.3. Asigurarea dotării Serviciilor Voluntare pentru Situaţiile de Urgenţă cu materiale şi mijloace specifice intervenţiei.

      4. 4.4. Încheie convenţii cu operatorii economici din zonă, pentru acordarea sprijinului (cu materiale şi mijloace de intervenţie) în situaţii de urgenţă.

     1. 5. Organizarea periodică a acţiunilor de conştientizare a populaţiei asupra riscului pe care îl reprezintă inundaţiile şi asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetăţean pentru diminuarea pagubelor.

      1. 5.1. Asigurarea afişării în locuri publice a extraselor din Planul local

     Responsabilităţi ale primarului

     Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

     de apărare împotriva inundaţiilor.

     5.2. Organizarea periodică de acţiuni cetăţeneşti, pentru conştientizarea populaţiei asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetăţean, înainte, pe timpul şi după producerea inundaţiilor.

     inundaţii din revărsări de cursuri de apă, scurgeri de pe versanţi şi ape interne, la sediul primăriei şi pe pagina de internet a acesteia.

     1. 6. Implementarea măsurilor de reducere a riscului de inundaţii

      1. 6.1. Realizarea şi întreţinerea corespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale, precum şi întreţinerea cursurilor de apă de pe raza localităţii, în vederea asigurării scurgerii apelor mari.

      2. 6.2. Interzicerea amplasării unor noi locuinţe în zonele cu risc la inundaţii.

       1. 5.1.2. Dispune afişarea în locuri publice a semnificaţiei codurilor de culori folosite pentru avertizările meteorologice şi hidrologice, măsurile minimale pe care trebuie să le ia populaţia, precum şi semnificaţia semnalelor de alarmare acustică.

       2. 5.1.3. Dispunea afişarea extrasului din Planul de evacuare cuprinzând punctele de adunare/îmbarcare, zona/zonele unde se constituie taberele de sinistraţi, locurile unde se dispune populaţia evacuată.

       1. 5.2.1. Dispune agentului de inundaţii organizarea periodică de adunări cetăţeneşti cu participarea în principal a cetăţenilor aflaţi în zonele de risc la inundaţii, aşa cum au fost ele delimitate în Planul local de apărare împotriva inundaţiilor.

       2. 5.2.2. Conştientizează populaţia prin materiale de informare preventivă şi pe timpul controalelor executate de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

       3. 5.2.3. Analizează gradul de informare a cetăţenilor privind tipurile de risc şi modul de comportare în cazul producerii acestora.

       4. 5.2.4. Informează populaţia cu privire la necesitatea încheierii poliţelor de asigurare obligatorie a locuinţelor pentru situaţii de dezastre naturale şi aplică sancţiuni în cazul nerespectării prevederilor legale.

       1. 6.1.1. Organizează periodic acţiuni pentru realizarea şi întreţinerea şanţurilor şi rigolelor.

       2. 6.1.2. Organizează periodic (îndeosebi la începutul primăverii) acţiuni pentru îndepărtarea materialului lemnos şi a deşeurilor din albiile cursurilor de apă, inclusiv de pe formaţiunile torenţiale şi din secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor.

       3. 6.1.3. Verifică modul în care unităţile de exploatare iau măsuri pentru ancorarea materialului lemnos depozitat pe versanţi, în vederea evitării antrenării acestuia.

       1. 6.2.1. Asigură introducerea hărţilor de risc la inundaţii în Planurile de Urbanism General (PUG).

       2. 6.2.2. Nu eliberează autorizaţii de construire pentru

     Responsabilităţi ale primarului

     Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

     noi locuinţe, în zonele de risc la inundaţii.

     1. 7. Atragerea de fonduri

      1. 7.1. Asigură atragerea de fonduri pentru realizarea lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de interes local, inclusiv pentru amenajarea şi întreţinerea formaţiunilor torenţiale aflate pe terenuri din domeniul public al administraţiei locale.

     1. 8. Coordonarea exerciţiilor privind managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, la nivelul unităţii administrativ-teritorialei.

      1. 8.1. Organizarea anuală a exerciţiilor de simulare pentru verificarea modului de funcţionare a fluxului informaţional la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.

      2. 8.2. Organizarea cel puţin odată la doi ani, a exerciţiilor de alarmare publică a populaţiei.

      3. 8.3. Organizarea exerciţiilor de intervenţii la inundaţii

       1. 7.1.1. Efectuează demersuri pentru cuprinderea în bugetul local a fondurilor necesare realizării lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de interes local.

       2. 7.1.2. Efectuează demersuri pentru atragerea de fonduri externe pentru realizarea lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de interes local.

       3. 7.1.3. Urmăreşte măsurile adoptate în cadrul comitetului de bazin de pe lângă Administraţia Bazinală de Apă cu privire la implementarea Strategiei Naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung la nivel local.

       1. 8.1.1. Coordonează nemijlocit exerciţiile de simulare pentru verificarea fluxului informaţional la nivelul unităţii administrativ - teritoriale.

       1. 8.2.1. Conduce nemijlocit exerciţiile de alarmare publică a populaţiei.

       1. 8.3.1. Organizează cel puţin de două ori pe an, exerciţii în vederea pregătirii membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pentru participare la acţiuni operative de intervenţie.

       2. 8.3.2. Analizarea concluziilor exerciţiilor şi ia măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

    2. B. MĂSURI OPERATIVE DE INTERVEN,IE

    COD GALBEN pentru inundaţii

    Responsabilităţi ale primarului

    Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

    1. 1. Luarea măsurilor pentru întărirea capacităţii de răspuns

     1. 1.1. Convocarea în şedinţă extraordinară a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, în funcţie de situaţia concretă din teren.

     2. 1.2. Instituirea permanenţei la sediul primăriei cu personal instruit, în vederea primirii înştiinţărilor, prognozelor şi avertizărilor hidrometeorologice.

     3. 1.3. Asigurarea funcţionării fluxului informaţional între Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă şi Centrul Operaţional Judeţean al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean/Inspectoratului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi cu Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor.

    1. 2. Avertizarea populaţiei, instituţiilor şi operatorilor economici.

     1. 2.1. Avertizarea populaţiei şi a obiectivelor din zonele de risc la

      1. 1.1.1. Dispune notificarea/informarea personalului cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă cu privire la primirea unei avertizări cod galben de inundaţii.

      2. 1.1.2. Activează centrul operativ cu activitate temporară al unităţii administrativ - teritoriale.

      3. 1.1.3. Stabileşte măsurile ce trebuie luate pentru limitarea efectelor unor eventuale inundaţii.

      4. 1.1.4. Semnează hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă privind măsurile necesare a fi adoptate în vederea prevenirii şi/sau gestionării riscului de inundaţii.

      5. 1.1.5. Emite dispoziţia de punere în aplicare a măsurilor adoptate prin hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.

      1. 1.2.1. Asigură spaţiul şi instruirea personalului pentru efectuarea permanenţei, precum şi accesul la mijloacele de comunicaţii.

      2. 1.2.2. Verifică modul de îndeplinire a serviciului de permanenţă.

      1. 1.3.1. Urmăreşte modul de transmitere/recepţionare a informaţiilor referitoare la derularea evenimentelor.

      2. 1.3.2. Ţine permanent legătura cu Sistemul de Gospodărire a Apelor şi cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean cu privire la evoluţia situaţiei în teren.

      3. 1.3.3. Raportează la Centrul Operaţional Judeţean, informaţii privind măsurile instituite.

      1. 2.1.1. Elaborează, împreună cu personalul propriu, mesajul de avertizare şi precizează măsurile iniţiale

    inundaţii, cauzate în principal de scurgeri de pe versanţi şi revărsări ale unor cursuri de apă mici.

    2.2. Informarea populaţiei cu privire la măsurile urgente care trebuie aplicate.

    pentru intensificarea monitorizării în zonele potenţial a fi afectate.

    1. 3. Eliminarea/diminuarea riscurilor unor eventuale inundaţii.

     1. 3.1. Desfăşurarea acţiunilor de limitare a efectelor unor eventuale inundaţii, în special din scurgeri de pe versanţi sau revărsări ale unor cursuri de apă mici.

      1. 2.1.2. Asigură avertizarea/informarea persoanelor care ar putea fi surprinse de creşterea debitelor pe cursurile de apă, aflate în zonele izolate (insule, zone de agrement etc.).

      2. 2.1.3. Asigură informarea/avertizarea populaţiei, instituţiilor publice locale şi operatorilor economici, conform schemei de avertizare – alarmare.

      1. 2.2.1. Asigură informarea populaţiei cu privire la măsurile adoptate de autorităţile administraţiei publice locale şi la regulile de comportare pe timpul manifestării fenomenului hidrologic periculos prin intermediul sistemului de comunicare existent la nivelul unităţii administrativ - teritoriale, mass-mediei locale, cu ajutorul personalului propriu primăriei şi a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, etc.

      1. 3.1.1. Asigură luarea măsurilor de evitare sau de eliminare a blocajelor cu plutitori şi gheţuri, în special în zonele podurilor şi podeţelor, formaţiunilor torenţiale, cursurilor mici de apă, văilor nepermanente, prizelor de apă şi a evacuărilor apei din intravilan.

      2. 3.1.2. Asigură monitorizarea cursurilor de apă şi a amenajărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe raza unităţii administrativ - teritoriale.

      3. 3.1.3. Transmite informaţii deţinătorului, cu privire la eventualele deficienţe constatate la diguri, regularizări cursuri de apă, consolidări de mal şi amenajări de desecare.

      4. 3.1.4. Dispune deţinătorilor de iazuri piscicole şi ai celorlalte acumulări mici, de pe raza unităţii administrativ - teritoriale, luarea măsurilor pentru evitarea unor eventuale accidente la acestea (asigurarea funcţionării corespunzătoare a evacuărilor).

    COD PORTOCALIU pentru inundaţii

    Responsabilităţi ale primarului

    Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

    1.2. Instituirea permanenţei la sediul primăriei.

    1.3 Asigurarea funcţionării fluxului informaţional între Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă şi Centrul Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean

    /al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi cu Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor.

    2. Pune în aplicare măsurile adoptate prin hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă/ordin al prefectului la nivelul unităţii administrativ -

    1.3.1 Asigură continuitatea transmiterii/recepţionării informaţiilor referitoare la derularea evenimentelor.

    1. 1. Luarea măsurilor pentru întărirea capacităţii de răspuns

     1. 1.1 Convocarea în şedinţe extraordinare a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, ori de câte ori situaţia o impune.

      1. 1.1.1. Dispune notificarea/informarea personalului cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă cu privire la primirea avertizărilor cod portocaliu de inundaţii.

      2. 1.1.2. Activează Centrul Operativ cu activitate temporară al unităţii administrativ - teritoriale.

      3. 1.1.3. Stabileşte măsurile ce trebuie luate pentru limitarea efectelor inundaţiilor.

      4. 1.1.4. Semnează hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă privind măsurile necesare să fie adoptate în vederea prevenirii şi/sau gestionării riscului de inundaţii.

      5. 1.1.5. Emite dispoziţia de punere în aplicare a măsurilor adoptate prin hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.

      1. 1.2.1. Asigură spaţiul pentru efectuarea permanenţei, precum şi accesul la mijloacele de comunicaţii.

      2. 1.2.2. Asigură permanenţa la sediul primăriei cu personal instruit, în vederea primirii înştiinţărilor, prognozelor şi avertizărilor hidrometeorologice.

      3. 1.2.3. Verifică modul de îndeplinire a serviciului de permanenţă.

      1. 1.3.2. Dispune agentului de inundaţii întocmirea Rapoartelor operative privind efectele inundaţiilor, conform prevederilor Anexei 8 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii aprobat cu Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.1.422/192/2012.

      2. 1.3.3. Urmăreşte modul de întocmire şi transmitere al acestora.

      3. 1.3.4. Asigură menţinerea legăturii cu Comitetele pentru situaţii de urgenţă ale localităţilor vecine.

    Responsabilităţi ale primarului

    Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

    teritoriale şi cele prevăzute în planul de apărare împotriva inundaţiilor, planul de evacuare, schema organizării avertizării şi alarmării populaţiei.

     1. 2.1. Avertizarea/alarmarea populaţiei şi a obiectivelor din zonele de risc la inundaţii de pe raza unităţii administrativ - teritoriale.

     2. 2.2. Informarea populaţiei cu privire la măsurile urgente care trebuie aplicate.

     3. 2.3. Supravegherea permanentă a cursurilor de apă şi a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe întreg teritoriul unităţii administrativ - teritoriale.

      1. 2.1.1. Elaborează, împreună cu personalul propriu, mesajul de avertizare şi precizează măsurile iniţiale pentru intensificarea monitorizării în zonele potenţial a fi afectate.

      2. 2.1.2. Dispune şi urmăreşte punerea în aplicare a schemei de avertizare a populaţiei, instituţiilor şi operatorilor economici din unitatea administrativ - teritorială.

      3. 2.1.3. Asigură informarea/avertizarea populaţiei, instituţiilor publice locale şi operatorilor economici, din zonele cu risc la inundaţii, de pe întreg teritoriul unităţii administrativ teritoriale, conform schemei de avertizare – alarmare a populaţiei.

      4. 2.1.4. Asigură avertizarea locuitorilor din satele aparţinătoare comunei prin intermediul persoanelor desemnate din cadrul membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.

      5. 2.1.5. Dispune folosirea tuturor mijloacelor disponibile pentru a asigura avertizarea sau după caz, alarmarea populaţiei şi obiectivelor din zonele de risc la inundaţii.

      1. 2.2.1. Anunţă populaţia, prin intermediul posturilor locale de radio şi televiziune sau a membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi/sau Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, după caz, cu privire la activităţile prioritare care trebuie întreprinse.

      1. 2.3.1. Asigură efectuarea patrulării pe cursurile de apă şi pe diguri, de către membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

      2. 2.3.2. Coordonează măsurile de evitare a blocajelor, în special în zonele podurilor, prizelor de apă, gurilor de evacuare şi în alte puncte critice de pe cursurile de apă, inclusiv pe formaţiunile torenţiale.

      3. 2.3.3. Interzice efectuarea unor breşe în diguri, în vederea realizării de inundări dirijate pentru salvarea unor zone locuite, fără acordul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobarea Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.

    Responsabilităţi ale primarului

    Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

    2.4. Luarea măsurilor de limitare a efectelor situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii.

    1. 3. Evacuarea populaţiei în conformitate cu Planul de evacuare.

     1. 3.1. Organizarea acţiunilor de evacuare a oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale în afara zonelor potenţial inundabile.

     2. 3.2. Organizarea/constituirea taberelor de sinistraţi.

     3. 3.3. Realizarea măsurilor de evacuare a apei provenite din revărsări, infiltraţii şi din precipitaţii.

     4. 3.4. Distribuirea ajutoarelor populaţiei afectate.

      1. 2.4.1. Dispune măsuri de avertizare - alarmare a populaţiei şi a obiectivelor situate în zona inundabilă în caz de pericol iminent de avariere a unor construcţii hidrotehnice.

      2. 2.4.2. Dispune participarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la acţiunile operative desfăşurate de specialiştii unităţilor deţinătoare de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor.

      3. 2.4.3. Dispune măsuri pentru localizarea apelor revărsate, precum şi a celor provenite din infiltraţii şi scurgeri de pe versanţi şi dirijarea lor în albiile cursurilor de apă, gravitaţional sau prin pompare.

      1. 3.1.1. Conduce acţiunile de evacuare cu sprijinul autorităţilor competente (Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţie, Jandarmerie).

      1. 3.2.1. Asigură cazarea persoanelor sinistrate, aprovizionarea cu apă, alimente, bunuri de strictă necesitate, acordarea de asistenţă medicală şi identifică noi posibilităţi de cazare temporară a persoanelor sinistrate.

      2. 3.2.2. Asigură adăpostirea, hrănirea şi acordarea de asistenţă veterinară animalelor evacuate.

      3. 3.2.3. Asigură realizarea dispozitivului de pază a bunurilor materiale prin intermediul comandantului forţelor de ordine.

      1. 3.3.1. Analizează capacităţile de intervenţie, stabilind priorităţile de acţiune pentru evacuarea apei din imobile (gospodării, obiective economico-sociale).

      2. 3.3.2. În situaţia în care resursele proprii sunt insuficiente, solicită sprijin din partea instituţiilor cu atribuţii în domeniu (Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean - evacuarea apei din clădiri, unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare - evacuarea apei din zonele amenajate pentru desecare, jandarmi, armată, societăţi de salubrizare şi canalizare).

      1. 3.4.1. Organizează distribuirea apei potabile, alimentelor şi ajutoarelor umanitare către populaţia afectată.

      2. 3.4.2. Identifică şi direcţionează spre taberele de sinistraţi, formaţiunile şi mijloacele de acordare a

    Responsabilităţi ale primarului

    Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

    3.5. Aplicarea măsurilor sanitar - epidemice necesare prevenirii epidemiilor.

    primului ajutor medical şi sanitar veterinar.

    3.5.1. Solicită instituţiilor şi persoanelor specializate executarea salubrizării şi aplicarea măsurilor sanitar- epidemice în zonele afectate.

    COD ROŞU pentru inundaţii

    Responsabilităţi ale primarului

    Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

    1.2. Instituirea permanenţei la sediul primăriei.

    1.3 Asigurarea funcţionării fluxului

    1.3.1 Asigură continuitatea transmiterii / recepţionării

    1. 1. Adoptarea măsurilor pentru întărirea capacităţii de răspuns

     1. 1.1 Convocarea în şedinţe extraordinare a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, imediat după primirea avertizărilor şi ori de câte ori situaţia o impune.

      1. 1.1.1. Dispune notificarea/informarea personalului cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă cu privire la primirea unor avertizări cod roşu pentru inundaţii.

      2. 1.1.2. Asigură funcţionarea permanentă a Centrului Operativ cu activitate temporară al unităţii administrativ - teritoriale.

      3. 1.1.3. Stabileşte măsurile ce trebuie luate pentru diminuarea efectelor inundaţiilor.

      4. 1.1.4. Semnează hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă privind măsurile necesare să fie adoptate în vederea gestionării riscului de inundaţii.

      5. 1.1.5. Emite decizia de punere în aplicare a măsurilor adoptate prin hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.

      6. 1.1.6. Propune, după caz, prefectului instituirea stării de alertă pe teritoriul unităţii administrativ - teritoriale, în funcţie de evoluţia fenomenelor.

      1. 1.2.1. Asigură spaţiul pentru efectuarea permanenţei, precum şi accesul la mijloacele de comunicaţii.

      2. 1.2.2. Asigură permanenţa la sediul primăriei cu personal instruit, în vederea primirii înstiinţărilor, prognozelor şi avertizărilor hidrometeorologice.

      3. 1.2.3. Verifică modul de îndeplinire a serviciului de permanenţă.

    Responsabilităţi ale primarului

    Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

    informaţional între Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă şi Centrul Operaţional al Inspectoratului Judeţean /al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi cu Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor.

    informaţiilor referitoare la derularea evenimentelor.

    1. 2. Aplicarea măsurilor adoptate prin hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă / ordin al prefectului la nivelul unităţii administrativ - teritoriale şi cele prevăzute în planul de apărare împotriva inundaţiilor, planul de evacuare, schema organizării avertizării şi alarmării populaţiei.

     1. 2.1. Avertizarea/alarmarea populaţiei şi a obiectivelor din zonele de risc la inundaţii, de pe raza unităţii administrativ - teritoriale.

     2. 2.2. Informarea populaţiei cu privire la măsurile urgente care trebuie aplicate.

      1. 1.3.2. Dispune întocmirea Rapoartelor operative privind efectele inundaţiilor, conform prevederilor Anexei nr. 8 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii aprobat cu Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.1.422/192/2012.

      2. 1.3.3. Urmăreşte modul de întocmire şi transmitere al acestora.

      3. 1.3.4. Asigură menţinerea legăturii cu Comitetele pentru situaţii de urgenţă ale localităţilor vecine.

      1. 2.1.1. Elaborează mesajul de avertizare şi precizează măsurile iniţiale pentru intensificarea monitorizării în zonele potenţial a fi afectate.

      2. 2.1.2. Dispune şi urmăreşte punerea în aplicare a schemei de avertizare a populaţiei, instituţiilor şi operatorilor economici din unitatea administrativ - teritorială.

      3. 2.1.3. Asigură informarea/avertizarea instituţiilor publice locale, operatorilor economici şi avertizarea populaţiei din zonele cu risc la inundaţii, de pe întreg teritoriul unităţii administrativ teritoriale, conform schemei de avertizare – alarmare a populaţiei.

      4. 2.1.4. Asigură avertizarea locuitorilor din satele aparţinătoare comunei, prin intermediul persoanelor desemnate din cadrul membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.

      5. 2.1.5. Dispune folosirea tuturor mijloacelor disponibile pentru a asigura alarmarea populaţiei şi obiectivelor din zonele de risc la inundaţii.

      6. 2.1.6. Dispune acţionarea echipamentelor de alarmare şi transmiterea semnalului “alarmă la dezastre” către populaţie, după caz.

      1. 2.2.1. Anunţă populaţia, prin intermediul posturilor locale de radio şi televiziune sau a membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi/sau Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, cu

    Responsabilităţi ale primarului

    Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

    privire la activităţile prioritare care trebuie întreprinse.

     1. 2.3. Supravegherea permanentă a cursurilor de apă şi a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe întreg teritoriul unităţii administrativ - teritoriale.

     2. 2.4. Adoptarea măsurilor de limitare a efectelor situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii.

    1. 3. Evacuarea populaţiei în conformitate cu planul de evacuare.

     1. 3.1. Organizarea acţiunilor de evacuare a oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale în afara zonelor potenţial inundabile.

     2. 3.2. Organizarea/constituirea taberelor de sinistraţi.

     3. 3.3. Distribuirea ajutoarelor populaţiei afectate.

      1. 2.3.1. Asigură efectuarea patrulării pe cursurile de apă şi pe diguri, de către membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

      2. 2.3.2. Interzice efectuarea unor breşe în diguri, în vederea realizării de inundări dirijate pentru salvarea unor zone locuite, fără acordul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobarea Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.

      1. 2.4.1. Dispune măsuri de avertizare - alarmare a populaţiei şi a obiectivelor situate în zona inundabilă în caz de pericol iminent de avariere a unor diguri sau baraje.

      2. 2.4.2. Dispune participarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la acţiunile operative desfăşurate de specialiştii unităţilor deţinătoare de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor.

      1. 3.1.1. Conduce acţiunile de evacuare cu sprijinul autorităţilor competente (Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţie, Jandarmerie).

      2. 3.1.2. Dispune activarea Centrului de Conducere şi Coordonare a Evacuării (CCCE).

      3. 3.1.3. Stabileşte necesarul de forţe şi mijloace, proprii, în baza planurilor/convenţiilor de colaborare/cooperare şi defineşte nevoile de sprijin din partea Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean.

      4. 3.1.4. Asigură realizarea dispozitivului de pază a bunurilor materiale prin intermediul comandantului forţelor de ordine.

      1. 3.2.1. Asigură cazarea persoanelor sinistrate, aprovizionarea cu apă, alimente, bunuri de strictă necesitate, acordarea de asistenţă medicală şi identifică noi posibilităţi de cazare temporară a persoanelor sinistrate.

      2. 3.2.2. Asigură adăpostirea, hrănirea şi acordarea de asistenţă veterinară animalelor evacuate.

      1. 3.3.1. Organizează distribuirea apei potabile, alimentelor şi ajutoarelor umanitare către populaţia afectată.

    Responsabilităţi ale primarului

    Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

    3.3.2. Identifică şi direcţionează spre taberele de sinistraţi, formaţiunile şi mijloacele de acordare a primului ajutor medical şi sanitar veterinar.

    3.4.1. Solicită instituţiilor şi persoanelor specializate executarea salubrizării şi aplicarea măsurilor sanitar- epidemice în zonele afectate.

    3.5.1.Organizează activităţile de căutare şi identificare a victimelor şi persoanelor date dispărute.

    3.7.1. Pune la dispoziţia reprezentanţilor direcţiei sanitar-veterinare personal specializat pentru colectarea, transportul şi incinerarea animalelor moarte.

     1. 3.4. Coordonarea aplicării măsurilor sanitar-epidemice necesare prevenirii epidemiilor.

     2. 3.5. Identificarea victimelor, sinistraţilor şi întocmirea situaţiei cu persoanele dispărute.

     3. 3.6. Întreprinderea demersurilor pentru acordarea asistenţei religioase şi înhumarea victimelor.

     4. 3.7. Colectarea, transportul şi incinerarea animalelor moarte.

    C .MĂSURI DE REABILITARE

    Responsabilităţi ale primarului

    Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

    1. 1. Evaluarea pagubelor produse de inundaţii pe teritoriul unităţii administrativ-teritorial.

     1. 1.1. Constituirea Comisiei locale pentru evaluarea pagubelor produse de inundaţii.

      1. 1.1.1. Emite dispoziţia privind constituirea Comisiei pentru evaluarea pagubelor produse de inundaţii.

      2. 1.1.2. Dispune centralizarea pagubelor produse de inundaţii (fizic).

      3. 1.1.3. Urmăreşte şi sprijină activitatea Comisiei pentru evaluarea pagubelor alcătuită din specialişti, numită prin ordinul prefectului.

      4. 1.1.4. Semnează Procesul Verbal privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse de inundaţii.

      5. 1.1.5. Semnează Procesul Verbal de calamităţi întocmit de către deţinători, pentru construcţiile hidrotehnice afectate de viituri.

      6. 1.1.6. Asigură elaborarea şi transmiterea Raportului de sinteză privind efectele inundaţiilor, conform prevederilor Anexei 9 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii

    aprobat cu Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.1.422/192/2012.

    1. 2. Aplicarea măsurilor adoptate prin hotărâre Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, după încetarea fenomenelor hidrologice periculoase.

     1. 2.1. Informarea populaţiei asupra măsurilor care trebuie aplicate.

     2. 2.2. Coordonarea acţiunilor de intervenţie pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor.

     3. 2.3. Realizarea măsurilor de evacuare a apei provenite din revărsări, infiltraţii şi din precipitaţii.

     4. 2.4. Adoptarea măsurilor de salubrizare a surselor şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi a terenurilor care au fost afectate.

     5. 2.5. Adoptarea măsurilor pentru refacerea infrastructurii afectate (căilor de comunicaţie şi a podurilor, refacerea liniilor de telecomunicaţii şi de energie electrică, a avariilor la conductele de apă şi gaze).

     6. 2.6. Identificarea resurselor materiale şi financiare necesare

      1. 2.1.1. Asigură anunţarea populaţiei, prin intermediul sistemului de avertizare-alarmare, cu privire la activităţile prioritare pe care trebuie să le desfăşoare.

      2. 2.1.2. Urmăreşte modul de aplicare a măsurilor de restricţie a consumului de apă şi alimente până la revenirea stării de normalitate.

      1. 2.2.1. Coordonează repartiţia forţelor şi mijloacelor de intervenţie proprii în zonele afectate.

      2. 2.2.2. Asigură participarea cetăţenilor la acţiunile de refacere şi reconstrucţie.

      1. 2.3.1. Analizează capacităţile de intervenţie, stabilind priorităţile de acţiune pentru evacuarea apei din imobile (gospodării, obiective economico-sociale).

      2. 2.3.2. În situaţia în care resursele proprii sunt insuficiente, solicită sprijin din partea instituţiilor cu atribuţii în domeniu (Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă - evacuarea apei din clădiri, unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare - evacuarea apei din zonele amenajate pentru desecare, jandarmi, armată, societăţi de salubrizare şi canalizare).

      3. 2.3.3. Interzice efectuarea de breşe în diguri pentru evacuarea apei acumulate în incinte fără acordul prefectului şi aprobarea Comitetului Ministerial din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.

      1. 2.4.1. Identifică instituţiile şi persoanele specializate în vederea executării salubrizării şi aplicării măsurilor sanitar - epidemice în zonele afectate.

      1. 2.5.1. Identifică resursele financiare necesare refacerii infrastructurii.

      2. 2.5.2. Dispune măsurile pentru reluarea activităţii instituţiilor şi operatorilor economici afectaţi.

      1. 2.6.1. Stabileşte priorităţile de acordare de ajutoare materiale şi financiare în vederea refacerii gospodăriilor

    refacerii locuinţelor avariate sau distruse.

    afectate.

   2. II.2. MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ GENERATE DE SECETĂ HIDROLOGICĂ

  1. A. MĂSURI PREVENTIVE ŞI DE PREGĂTIRE

   Responsabilităţi ale primarului

   Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

   1. Organizare a sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de secetă hidrologică.

   2. Aplicarea corespunzătoare a restricţiilor, în situaţii de urgenţă generate de secetă hidrologică.

   2.1. Dispune verificarea tuturor utilizatorilor de apă în ceea ce priveşte întocmirea “Programului de restricţii în alimentarea cu apă în caz de secetă“, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr.9/2006 pentru aprobarea

   Metodologiei privind elaborarea planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare.

    1. 1.1. Asigură prezentarea în şedinţă ordinară a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, în prezenţa utilizatorilor de apă de pe teritoriul unităţii administrativ – teritoriale, a principalelor prevederi ale Planului de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare elaborat de către Administraţia Bazinală de Apă.

    2. 1.2. Dispune identificarea căilor de informare a populaţiei asupra modului în care se introduc restricţiile de apă în situaţii de urgenţă generate de secetă hidrologică, precizând că:

     • - în prima etapă se reduc debitele pentru irigaţii,

     • - în a doua etapă se reduc debitele pentru amenajările piscicole,

     • - în a treia etapă se restricţionează treptat debitele pentru folosinţele industriale

     • - în a patra etapă numai în situaţii deosebite se introduc restricţii intermitente în alimentarea cu apă a populaţiei.

  2. B. MĂSURI OPERATIVE DE INTERVEN,IE

   1. 1. FAZA DE ATEN,IE/AVERTIZARE

    Responsabilităţi ale primarului

    Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

    1. Convocarea în şedinţă extraordinară a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.

    2. Adoptarea măsurilor pentru identificarea unor surse suplimentare de alimentare cu apă a populaţiei.

    2.1. Solicită Administraţiei Bazinale de Apă identificarea unor surse suplimentare de alimentare cu apă - identificarea zonelor în care ar putea fi realizate eventuale foraje pentru alimentarea cu apă potabilă în zonele cele mai critice.

     1. 1.1. Stabileşte măsuri pentru raţionalizarea consumului de apă pe teritoriul unităţii administrativ – teritoriale, prin limitarea volumelor de apă folosite pentru udatul străzilor şi al spaţiilor verzi.

     2. 1.2. Solicită operatorilor economici luarea măsurilor pentru limitarea pierderilor de apă şi pentru pregătirea instalaţiilor de alimentare de rezervă din apa subterană sau din alte surse de apă.

   2. 2. FAZA DE RESTRIC,II

  Responsabilităţi ale primarului

  Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

  1. Convocarea în şedinţă extraordinară a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.

  1.1. Aduce la cunoştinţa membrilor Comitetului Local etapele de restricţii instituite de Administraţia Bazinală de Apă pentru utilizatorii de apă de pe raza unităţii administrativ – teritoriale.

  2. Informarea populaţiei cu privire la măsurile care trebuie aplicate.

   1. 2.1. Dispune anunţarea populaţiei, prin intermediul posturilor locale de radio şi televiziune sau a membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, cu privire la restricţiile instituite pe raza unităţii administrativ – teritoriale şi măsurile prioritare care trebuie întreprinse.

   2. 2.2. Dispune verificarea modului în care populaţia

  şi operatorii economici respectă măsurile de restricţie.

  Responsabilităţi ale primarului

  Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

  3. Asigurarea surselor suplimentare pentru alimentarea cu apă a populaţiei şi animalelor.

   1. 3.1. Dispune întocmirea Proceselor - Verbale de calamităţi pentru surse suplimentare de alimentare cu apă, conform Anexei nr.10 din Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii şi secetă hidrologică aprobat prin Ordinul comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.1.422/192/2012 şi înaintarea lor către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în vederea elaborării proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru alocarea în regim de urgenţă a sumelor necesare realizării acestor surse.

   2. 3.2. Solicită ajutorul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean şi a altor operatori economici pentru asigurarea alimentării cu apă a populaţiei

  şi animalelor prin transportul cu cisterna sau a altor mijloace.

  CAPITOLUL III

  ANEXE LA MANUAL

   1. III.1. PRAGURI CRITICE PENTRU FENOMENE HIDROLOGICE PERICULOASE

    Mărimile caracteristice de apărare împotriva inundaţiilor sunt:

    1. a) mărimi zonale de avertizare, stabilite la staţiile hidrometrice şi la posturile pluviometrice situate în amonte de obiectivele periclitate, după caz, pentru precipitaţii, niveluri sau debite;

    2. b) mărimi locale de apărare, stabilite în apropierea obiectivelor, sub formă de niveluri sau debite.

     Staţiile hidrometrice şi posturile pluviometrice avertizoare fac parte din reţeaua naţională de hidrologie şi meteorologie şi trebuie să fie amplasate la o distanţă suficientă de obiectivul avertizat, pentru a putea fi luate măsurile necesare prestabilite prin Planurile de apărare împotriva inundaţiilor.

     Mărimile caracteristice de apărare în caz de inundaţii, sunt următoarele :

     1. A) Pentru ZONELE ÎNDIGUITE ALE CURSURILOR DE APĂ:

      1. a) COTA FAZEI I de apărare (COD GALBEN) - atunci când nivelul apei ajunge la piciorul taluzului exterior al digului pe o treime din lungimea acestuia;

      2. b) COTA FAZEI a II-a de apărare (COD PORTOCALIU) - atunci când nivelul apei ajunge la jumătatea înălţimii dintre cota fazei I şi cea a fazei a III-a de apărare;

      3. c) COTA FAZEI a III-a de apărare (COD ROŞU) - atunci când nivelul apei ajunge la 0,5-1,5 m sub cota nivelurilor apelor maxime cunoscute sau sub cota nivelului maxim pentru care s-a dimensionat digul respectiv sau la depăşirea unui punct critic.

     2. B) Pentru ZONELE NEÎNDIGUITE ALE CURSURILOR DE APĂ, în secţiunile staţiilor hidrometrice:

      1. a) cota de atenţie (COD GALBEN) - nivelul la care pericolul de inundare este posibil după un interval de timp relativ scurt, necesitând o vigilenţă sporită în cazul desfăşurării unor activităţi expuse la inundaţii;

      2. b) cota de inundaţie (COD PORTOCALIU) - nivelul la care se produc revărsări importante care pot conduce la inundarea de gospodării şi obiective social-economice;

      3. c) cota de pericol (COD ROŞU) - nivelul la care sunt necesare măsuri deosebite de evacuare a oamenilor şi bunurilor, restricţii la folosirea podurilor şi căilor rutiere, precum şi luarea unor măsuri deosebite în exploatarea construcţiilor hidrotehnice.

     3. C) Pentru ACUMULĂRI: FAZELE I, II ŞI III de apărare sunt stabilite în funcţie de nivelul apei în lac şi debitul afluent şi se calculează de proiectant în ecartul cuprins între Nivelul Normal de Retenţie (NNR) şi Cotă creastă deversor.

     4. D) Pentru COMPORTAREA BARAJELOR, PRAGURILE CRITICE sunt stabilite de proiectant pentru fiecare obiectiv în funcţie de:

      1. a) nivelul apei în lac, când acesta depăşeşte cota crestei deversorului;

      2. b) atingerea unor valori limită în comportarea construcţiei.

     Valorile limită în comportarea construcţiei sunt:

     1. a) pragul de atenţie - valorile unora dintre parametrii se apropie sau chiar depăşesc domeniul considerat normal, fără ca starea generală de stabilitate a construcţiei să fie modificată;

     2. b) pragul de alertă - modificări periculoase ale parametrilor de comportare cu evoluţia spre forme incipiente de cedare;

     3. c) pragul de pericol - barajul suferă modificări ce pot conduce la avarierea gravă sau la ruperea construcţiei.

     În cazul pericolului de inundaţii PRIN AGLOMERAREA GHEŢURILOR ŞI REVĂRSAREA APELOR, se stabilesc următoarele mărimi caracteristice:

     1. a) FAZA I - atunci când gheaţa se desprinde şi sloiurile curg pe cursul de apă şi apar mici îngrămădiri;

     2. b) FAZA a II-a - atunci când sloiurile de gheaţă se aglomerează şi cresc nivelurile în amonte;

     3. c) FAZA a III-a - atunci când sloiurile s-au blocat formând zăpoare ce conduc la producerea de pagube prin revărsare în amonte sau prin deplasarea sloiurilor în aval.

     Pentru SATISFACEREA CERINŢELOR DE APĂ ALE FOLOSINŢELOR, în cazul

     diminuării continue a debitelor sursei, se stabilesc următoarele mărimi caracteristice:

     1. a) FAZA NORMALĂ - corespunzătoare situaţiilor când în toate secţiunile de control debitul sursei este mai mare decât debitul de atenţie, sau la limită egal cu acesta (debitul de atenţie reprezintă debitul necesar pentru satisfacerea cerinţelor cantitative înmulţit cu un coeficient de la 1,2 la 1,4);

     2. b) FAZA DE ATEN,IE/AVERTIZARE - corespunzătoare situaţiei când în una sau mai multe secţiuni de control debitul sursei este mai mic decât debitul de atenţie, dar mai mare decât debitul minim necesar sau la limită egal cu acesta, sau volumul existent în lacuri permite asigurarea folosinţelor pentru un număr maxim de 50 zile;

     3. c) FAZA DE RESTRIC,II - corespunzătoare situaţiei când în una sau mai multe secţiuni de control debitul sursei este mai mic decât debitul minim necesar, sau volumul existent în lacuri nu permite asigurarea folosinţelor pentru un număr de maxim 50 de zile.

   2. III.2. Conţinutul planului de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale al comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale pentru situaţii de urgenţă

    Comitetele municipale, orăşeneşti şi comunale pentru situaţii de urgenţă întocmesc, cu asistenţa tehnică a unităţilor de gospodărire a apelor din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române”, planuri de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale pe cursurile de apă, care au următorul conţinut:

    1. a) dispoziţia primarului de constituire a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă;

    2. b) componenţa nominală a Comitetului municipal, orăşenesc sau comunal, cu precizarea unităţii la care sunt încadraţi, funcţiei, adresei şi a telefoanelor (fix şi mobil) de la serviciu şi de la domiciliu, adresele de e-mail;

    3. c) numerele de telefon, fax adresele de e-mail ale permanenţei (primărie, poliţie etc.) unde se pot transmite avertizări, prognoze, decizii, dispoziţii şi informaţii;

    4. d) schema fluxului informaţional operativ - decizional pentru apărare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase;

    5. e) tabelul cuprinzând date caracteristice de apărare a obiectivelor inundabile (tabel tip xls, prezentat în format digital şi imprimat), care să conţină:

     1. 1. numărul curent;

     2. 2. codul SIRUTA;

     3. 3. denumirea satelor aparţinătoare comunei;

     4. 4. curs de apă (toate cursurile de apă de pe raza localităţii-râuri, pâraie locale, văi nepermanente, torenţi), baraj existent a cărui avariere poate conduce la inundarea localităţii, zone afectate de exces de umiditate;

      5 denumirea obiectivelor din zona inundabilă (pentru fiecare sursă de risc şi pentru fiecare sat în parte): nr. gospodării, nr. obiective sociale, sedii administrative, obiective economice, obiective culturale, căi de comunicaţie, reţele de alimentare cu apă, gaz, energie electrică, reţele telefonice, terenuri agricole, păduri, zone protejate, surse de poluare;

      1. 6. cauzele inundării (revărsare, scurgeri de pe versanţi, avarie baraj, exces de umiditate);

      2. 7. număr de telefon, fax, adresa e-mail de la primărie, post de poliţie, şcoală etc.;

      3. 8. amplasamentul staţiei hidrometrice locale;

      4. 9. mărimi de apărare locale (CA - cod galben; CI - cod portocaliu; CP - cod roşu; faze de apărare la diguri, faze de apărare la gheţuri);

      5. 10. amplasamentul staţiei hidrometrice sau postului pluviometric avertizor;

      6. 11. mărimi de apărare avertizoare (CA - cod galben; CI - cod portocaliu; CP - cod roşu; praguri critice la precipitaţii);

      7. 12. timpul de propagare a undei de viitură de la staţia hidrometrică avertizoare până la obiective sau timpul mediu de concentrare a precipitaţiilor periculoase de la postul pluviometric la obiective;

      8. 13. lucrări hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor existente pe fiecare curs de apă şi pe fiecare sat (denumire, deţinător, caracteristici tehnice, puncte critice-eroziuni de mal, zone sub cota proiectată, zone lipsite de perdele de protecţie, zone cu lucrări de traversare, zone endemice de producere a infiltraţiilor şi grifoanelor);

      9. 14. probabilităţi de inundare: normată (proiectată), cu debitul aferent şi reală (existentă în prezent, dacă este determinată prin studii recente);

      10. 15. în subsolul paginii se va menţiona semnificaţia mărimilor caracteristice de apărare şi a codurilor de culori pentru atenţionări şi avertizări hidrologice;

      11. 16. tabelul este semnat de preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Uurgenţă;

    6. f) măsuri preventive şi operative ce se întreprind la nivel local:

     1. 1. măsuri pentru avertizarea-alarmarea populaţiei la primirea avertizărilor meteorologice şi hidrologice, luate de primărie, poliţie, comitetul local - responsabilităţi pentru acţionarea sistemelor de avertizare şi pentru avertizarea populaţiei din satele aparţinătoare comunelor;

     2. 2. măsuri la atingerea COTEI DE ATENŢIE (CA), Fazei I de apărare la diguri, Fazei I de apărare la gheţuri, pragurilor de avertizare la precipitaţii - COD GALBEN;

     3. 3. măsuri la atingerea COTEI DE INUNDAŢIE (CI), Fazei a II-a de apărare la diguri, Fazei a II-a de apărare la gheţuri, pragurilor de agravare la precipitaţii - COD PORTOCALIU;

     4. 4. măsuri la atingerea COTEI DE PERICOL (CP), Fazei a III-a de apărare la diguri, Fazei a III-a de apărare la gheţuri, praguri de pericol pentru precipitaţii - COD ROŞU;

     5. 5. măsuri la ieşirea din STAREA DE URGENŢĂ;

    7. g) componenţa Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă; nominalizarea şefului Serviciului voluntar în calitatea sa de agent de inundaţii;

    8. h) responsabili cu acţiunile de apărare (nominalizarea responsabililor pentru evacuarea populaţiei şi asigurarea spaţiilor de cazare temporară, nominalizarea personalului care asigură permanenţa la primărie pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase, nominalizarea responsabilului cu întocmirea Rapoartelor operative zilnice, care se transmit la

     Centrul Operaţional al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi la Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor);

    9. i) lista podurilor şi podeţelor cu secţiuni de scurgere subdimensionate la care se asigură supravegherea permanentă pe timpul apelor mari;

    10. j) tabelul cu stocul minim de mijloace şi materiale de apărare existente, al cărui necesar se stabileşte pe baza Normativului - cadru, cu asistenţa tehnică a unităţilor de gospodărire a apelor, numai pentru sortimentele necesare în funcţie de zona în care este amplasată localitatea, de gradul de amenajare a zonei, tipul de lucrări existente şi de specificul acţiunilor operative de intervenţie;

    11. k) planul de situaţie al localităţii, cu curbe de nivel, inclusiv în format digital, la scara 1:5.000, 1:10.000 sau 1:25.000 (conform celui cuprins în Planul de Urbanism General, sau aşa cum reiese din orto-fotoplanurile rezultate în urma zborurilor pentru cadastrul terenurilor agricole), cu localizarea obiectivelor afectabile, delimitarea zonelor inundabile atât din revărsări de cursuri de apă cât şi din scurgeri de pe versanţi, amplasarea construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor cu punctele critice ale acestora şi indicarea zonelor pentru inundare dirijată (după caz), a căilor de comunicaţie, a zonele cu poduri şi podeţe subdimensionate şi a altor zone critice, precum şi a zonelor de evacuare preventivă şi cazare a populaţiei, animalelor şi bunurilor;

    12. l) un profil transversal tip prin albie şi dig (după caz) pe care se vor indica COTELE DE APĂRARE şi Fazele de apărare la diguri;

    13. m) raport asupra stării digurilor de apărare în zona localităţilor care să cuprindă situaţia afectării acestora la viiturile din ultima decadă şi modul lor de refacere;

    14. n) planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apă potenţial poluatoare, propriu unităţii administrativ teritoriale.

    Pentru obiectivele izolate, cum sunt şantierele, balastierele, sondele şi depozitele de petrol, alte obiective potenţial poluatoare - iazuri de decantare, depozite de deşeuri, se vor întocmi Planuri de apărare adaptate la specificul lor, şi se vor transmite la Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă pe raza căruia se află obiectivul. Pentru barajele acumulărilor din categoriile C şi D aflate pe raza localităţii, care nu îndeplinesc condiţiile necesare întocmirii unui Plan de acţiune, se vor indica deţinătorul, obiectivele potenţial inundabile în cazul accidentelor la baraj, responsabilul cu supravegherea tehnică din partea Sistemului de Gospodărire a Apelor, date care vor fi cuprinse în Planul local de apărare împotriva inundaţiilor.

    Pentru localităţile situate în aval de barajele mari, Planul de apărare împotriva inundaţiilor va conţine elemente extrase din Planul de acţiune în caz de accident la baraj, date relevante din studiul de rupere a barajului (timpul minim de propagare a undei de rupere până la localitate, limita maximă a undei de rupere - obiective cuprinse în zona inundabilă, înălţimea maximă a lamei de apă), precum şi căile de evacuare şi zonele de evacuare în caz de accident la baraj.

    Planul de apărare al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, întocmit cu asistenţa tehnică şi sub coordonarea Sistemului de Gospodărire a Apelor, se avizează de către Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi de către Grupul de Suport Tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi se aprobă de preşedintele Comitetului judeţean – prefectul judeţului.

    Hărţile cu zonele potenţial inundabile (inundate la viiturile istorice) vor fi afişate la primărie atât la avizier, cât şi prin mijloace informatice disponibile.

    Planul de apărare împotriva inundaţiilor al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă se păstrează la sediul primăriei.

    Copii după Planul de apărare împotriva inundaţiilor al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă se transmite, prin grija primarului, către Grupul de Suport Tehnic (Sistemul de Gospodărire a Apelor) şi Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

   3. III.3. Conţinutul şi modul de transmitere al RAPOARTELOR OPERATIVE privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase

    Rapoartele operative se întocmesc pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice şi se transmit astfel:

    1. a) la nivel local:

     • - se întocmesc de către responsabilul nominalizat în Planul de apărare împotriva inundaţiilor al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă;

     • - se aprobă de către preşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgenţă;

     • - se transmit prin grija primarului către Centrul Operaţional judeţean (Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă) şi la Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Sistemului de Gospodărie a Apelor.

    2. b) la nivel judeţean:

     • - se întocmesc de către Grupul de Suport Tehnic în baza rapoartelor operative transmise de la nivel local şi puse la dispoziţie de Centrul Operaţional Judeţean (Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă);

     • - se aprobă de către preşedintele Comitetului Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă;

     • - se transmit către Centrul Operativ al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin grija Sistemului de Gospodărire a Apelor, către Direcţia Generală pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului prin grija prefectului şi către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă prin grija Centrului Operaţional Judeţean.

    Rapoartele operative vor cuprinde:

    • - modul în care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos (cantităţi cumulate de precipitaţii căzute pe întreaga perioadă de producere a acestora, cantităţi totale de precipitaţii cumulate cu echivalentul în apă al stratului de zapadă existent, revărsări cursuri de ape, blocaje gheţuri, scurgeri de pe versanţi), precum şi mărimi caracteristice de apărare atinse, debite maxime înregistrate, comparaţia acestora cu debitele de calcul ale digurilor şi cu debitele maxime istorice, debitele minime înregistrate), pe localităţi şi râuri, de la un raport la altul;

    • - situaţia pagubelor produse (estimativ-fizic), după următorul MODEL:

     Nr. crt.

     Bazin hidrografic, municipiul, oraşul, comuna/localităţi aparţinătoare/

     Curs de apă pe fiecare comună şi localitate aparţinătoare

     Obiective afectate

     Cauzele afectării pe fiecare localitate în parte

     Comuna…...................

     Satul……....................

     - distruse

     - revărsare râu, pârâu, vale nepermanentă

     (nominalizarea

     • - Victime omeneşti

     • - nr. persoane sinistrate

     • - nr. de case din care:

     Satul………………..

     - avariate

     acestuia)

     TOTAL COMUNĂ/ORAŞ/ MUNICIPIU

     Nr. total localităţi afectate.........................

     • - nr. anexe gospodăreşti:

      • - distruse

      • - avariate

     • - nr. obiective socio- economice şi administrative (se menţionează şcoala, grădiniţa, biserica, spitalul, primăria etc.)

     • - nr. obiective culturale

     • - zone protejate

     • - nr. poduri

     • - nr. podeţe

     • - km DN

     • - km DJ

     • - km DC

     • - km străzi

     • - km drum forestier

     • - km CF

     • - ha teren arabil

     • - ha păşuni, fâneţe

     • - ha păduri

     • - km reţele de alimentare cu apă, canalizare

     • - nr. fântâni

     • - nr. construcţii hidrotehnice afectate (cu menţionarea denumirii, capacităţilor, deţinătorului)

     • - reţele electrice, telefonice

     • - reţele alimentare cu gaze naturale

     • - blocaje de gheţuri

     • - scurgeri de pe versanţi

     • - băltiri, ape interne

     • - rupere dig, avariere baraj cu indicarea denumirii şi administratorului lucrării

     • - incapacitate de preluare a reţelei de canalizare

     • - alte cauze

     • - Victime omeneşti

     • - nr. persoane sinistrate

     • - nr. de case din care:

      • - distruse

      • - avariate

     • - nr. anexe gospodăreşti:

      • - distruse

      • - avariate

     • - nr. obiective socio- economice şi administrative (se menţionează şcoala, grădiniţa, biserica, spitalul, primăria, etc.)

     • - nr. obiective culturale

     • - zone protejate

     • - nr. poduri

     • - nr. podeţe

     • - km DN

     • - km DJ

     • - km DC

     • - km străzi

     • - km drum forestier

     • - km CF

     • - ha teren arabil

     • - ha păşuni, fâneţe

     • - ha păduri

     • - km reţele de alimentare cu apă, canalizare

     • - nr. fântâni

     • - nr. construcţii hidrotehnice afectate (cu menţionarea denumirii, capacităţilor, deţinătorului)

     • - reţele electrice, telefonice

     • - reţele alimentare cu gaze naturale

    • - măsurile luate de către toate structurile implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de riscurile specifice: avertizarea populaţiei, forţe de intervenţie care acţionează, evacuarea populaţiei, cazarea, alimentarea cu apă potabilă a sinistraţilor şi distribuirea obiectelor de primă necesitate.

    Rapoartele operative se transmit imediat după primirea informaţiilor primare privind producerea fenomenului hidrometeorologic periculos şi în funcţie de evoluţia fenomenului ori de câte ori se impune, fără a se repeta informaţiile şi pagubele transmise în rapoartele operative anterioare.

    Rapoartele operative întocmite la nivel comitetului local pentru situaţii de urgenţă vor cuprinde pagubele produse pe fiecare sat aparţinător unităţii administrativ-teritoriale, precum şi centralizarea acestora pe tipuri de obiective afectate; vor fi transmise până la încetarea fenomenului.

    Se vor întocmi Rapoarte operative şi pentru secetă hidrologică indicându-se în principal:

    1. a) dacă au fost aplicate restricţii conform Planului de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare; folosinţele de apă restricţionate; măsuri de raţionalizare;

    2. b) modul de asigurare al necesarului de apă în localităţile care dispun de sisteme centralizate

     de alimentare cu apă;

    3. c) modul de asigurare al necesarului de apă în localităţile care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă;

    4. d) măsuri întreprinse în vederea suplimentării sursei pentru asigurarea necesarului de apă potabilă pentru populaţie.

    Rapoartele operative vor fi stocate şi pe suport electronic – CD/DVD.

   4. III.4. Conţinutul şi modul de transmitere AL RAPORTULUI DE SINTEZĂ privind apărarea împotriva inundaţiilor, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi secetei hidrologice din judeţul………….…….perioada…………….

    Rapoartele de sinteză se întocmesc de către Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, se aprobă de către preşedintele Comitetului Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă şi se transmit Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în termen de maxim 30 de zile de la încetarea fenomenelor.

    Rapoartele de sinteză se întocmesc în baza evaluării finale efectuate la nivelul comitetelor locale de către comisii numite de primari, utilizând modelul de raport operativ de la Anexa nr. 8 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii aprobat prin Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.1.422/192/2012 şi validate de către comisiile de specialitate pe domenii (construcţii civile/industriale/hidrotehnice, agricol, drumuri, reţele electrice, telefonice, edilitar-gospodăreşti etc.), numite de prefecţi. Din aceste comisii vor face parte şi reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale „Apele Române” (Sisteme de Gospodărire a Apelor sau Sisteme Hidrotehnice), care au responsabilitatea evaluării pagubelor produse construcţiilor hidrotehnice.

    Comisiile de specialitate numite de prefecţi vor elabora un proces-verbal după modelul din Anexa nr. 11 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii aprobat prin Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.1.422/192/2012.

    RAPORTUL DE SINTEZĂ va conţine:

    1. a) evoluţia fenomenelor hidrometeorologice în raport cu mărimile caracteristice de apărare (cantităţi de precipitaţii căzute - precipitaţii maxime înregistrate şi precipitaţii cumulate care au condus la inundaţii, cursurile de apă pe care s-au produs, niveluri atinse în raport cu mărimile caracteristice de apărare, debite maxime înregistrate, comparaţia acestora cu debitele de calcul ale digurilor şi cu debitele maxime istorice, debite minime înregistrate pe cursurile de apă, cursuri de apă secate, zone în care s-a impus introducerea restricţiilor);

    2. b) organizarea şi desfăşurarea acţiunilor operative de apărare (măsuri preventive, măsuri de intervenţie operativă, măsuri de raţionalizare în folosirea apei, măsuri pentru asigurarea necesarului de apă în localităţile care dispun de sisteme centralizate de alimentare/care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă, măsuri de evacuare, forţe şi unităţi care au acţionat, funcţionarea fluxului informaţional de avertizare-alarmare a populaţiei, funcţionarea fluxului informaţional cu ţările vecine);

    3. c) efectele fenomenelor hidrometeorologice, pagube fizic şi valoric, cuprinse într-un tabel întocmit după MODELUL de mai jos:

     Bazin hidrografic, municipiul, oraşul, comuna/localităţi aparţinătoare/

     Obiective afectate

     Cauzele afectării

     fizic

     valoric (mii lei)

     Comuna… (Cod

     SIRUTA)…...................

     Satul… (Cod

     SIRUTA)….................

     • - Victime omeneşti

     • - nr. persoane sinistrate

     • - nr. persoane accidentate sau afectate de îmbolnăviri pe timpul producerii fenomenului periculos

     • - nr. de case din care:

      • - distruse

      • - avariate

     • - nr. anexe gospodăreşti:

      • - distruse

      • - avariate

     • - revărsare râu, pârâu, vale nepermanentă (nominalizarea acestuia)

     • - blocaje de gheţuri

     • - scurgeri de pe versanţi

     • - băltiri, ape interne

     Pentru a răspunde cerinţelor Directivei 2007/60/CE la cauze se vor adăuga, după caz, şi menţiunile: fluvială, pluvială, din apă freatică.

     TOTAL JUDEŢ

     Nr. total localităţi afectate.........................

     Valoare (mii lei)

     • - nr. obiective socio-economice şi administrative (se menţionează şcoala, grădiniţa, biserica, spitalul, primăria etc.)

     • - nr. obiective culturale

     • - zone protejate

     • - nr. poduri şi podeţe

     • - km DN

     • - km DJ

     • - km DC

     • - km CF

     • - km străzi

     • - km drum forestier

     • - ha teren arabil

     • - ha păşuni, fâneţe

     • - ha păduri

     • - km reţele de alimentare cu apă şi canalizare

     • - nr. fântâni

     • - animale moarte

     • - nr. construcţii hidrotehnice afectate (cu menţionarea denumirii, capacităţilor, deţinătorului)

     • - reţele electrice, telefonice

     • - reţele alimentare cu gaze naturale

     • - pagube produse de poluări accidentale cauzate de inundaţii

     • - alte pagube

     • - rupere dig, avariere baraj cu indicarea denumirii şi administratorului lucrării

     • - incapacitate de preluare a reţelei de canalizare

     • - alte cauze

     • - Victime omeneşti

     • - nr. persoane sinistrate

     • - nr. persoane accidentate sau afectate de îmbolnăviri pe timpul producerii fenomenului periculos

     • - nr. de case din care:

      • - distruse

      • - avariate

     • - nr. anexe gospodăreşti:

      • - distruse

      • - avariate

     • - nr. obiective socio-economice şi administrative (se menţionează şcoala, grădiniţa, biserica, spitalul, primăria etc.)

     • - nr. obiective culturale

     • - zone protejate

     • - nr. poduri şi podeţe

     • - km DN

     • - km DJ

     • - km DC

     • - km CF

     • - km străzi

     • - km drum forestier

     • - ha teren arabil

     • - ha păşuni, fâneţe

     • - ha păduri

     • - km reţele de alimentare cu apă şi canalizare

     • - nr. fântâni

     • - animale moarte

     • - nr. construcţii hidrotehnice afectate (cu menţionarea denumirii, capacităţilor, deţinătorului)

     • - reţele electrice, telefonice

     • - reţele alimentare cu gaze naturale

     • - pagube produse de poluări accidentale cauzate de inundaţii

     • - alte pagube

    4. d) comportarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, modul în care s-a acţionat în raport cu prevederile regulamentelor de exploatare, volume acumulate în lacuri de acumulare care au condus la atenuarea undei de viitura, modul de funcţionare al staţiilor de pompare pentru desecare, măsuri de exploatare adoptate la lacurile de acumulare şi derivaţii pentru suplimentarea debitelor pe râuri în vederea asigurării cerinţelor de apă pentru folosinţe.

     Raportul de Sinteză va conţine un tabel intitulat „Situaţia construcţiilor hidrotehnice afectate de viituri” întocmit după modelul de mai jos:

     Denumirea construcţiei/deţinător sau

     administrator/

     Valoare (mii lei)

     Propuneri de surse financiare pentru refacere

     ANAR……......................

     - buget de stat

     Primăria…........................

     - buget local

     Alţi deţinători..................

     • - surse proprii ale deţinătorilor

     • - alte surse

    5. e) harta cu impactul şi zonele afectate precum şi lucrările şi obiectivele afectate vor fi marcate cartografic, prin marcarea cu culoarea roşie a punctului sau sectorului afectat.

    6. f) concluzii şi aprecieri, cu propuneri de îmbunătăţire a activităţii de apărare şi a sistemului informaţional decizional, a Planurilor de apărare împotriva inundaţiilor şi a regulamentelor de exploatare, propuneri de lucrări noi cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, lucrări pentru suplimentarea surselor de apă, posibilităţi de realizare a acestora (surse de finanţare);

    Raportul se semnează de către preşedintele Comitetului judeţean, şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi de către şeful Grupului de Suport Tehnic.

    Rapoartele de sinteză vor fi stocate şi pe suport electronic – CD/DVD.

   5. III.5. Conţinutul PROCESULUI VERBAL DE CALAMITĂŢI întocmit pentru construcţiile hidrotehnice afectate de viituri / surse suplimentare de alimentare cu apă

    Unităţile de gospodărire a apelor întocmesc Procese verbale de calamităţi pentru construcţiile hidrotehnice grav avariate de viituri, imediat după retragerea apelor mari, în vederea alocării unor fonduri în regim de urgenţă pentru refacerea acestora.

    Primăriile întocmesc, după acelaşi model, Procese verbale de calamităţi, în vederea suplimentării surselor de apă potabilă pentru populaţie

    Procesul verbal va conţine succint fenomenul produs, cauze, gradul de avariere şi necesitatea refacerii în regim de urgenţă (pentru refacerea liniei de apărare, prevenirea unor noi inundaţii etc.), numărul de fântâni secate, populaţie afectată etc., şi va fi întocmit după următorul MODEL:

    image

    A.N.A.R./C.L.S.U.......................................

    Administraţia Bazinală de Apă....................

    Sistemul de Gospodărire a Apelor............... Sistemul Hidrotehnic................................... Nr..........................din..................................

    Avizat, PREŞEDINTE C.J.S.U.....................

    PREFECT

    .....................................................

    PROCES VERBAL DE CALAMITĂŢI

    Construcţia hidrotehnică afectată de

    viituri /Număr de locuitori afectaţi de seceta hidrologică

    Capacităţi fizice

    Valoare (mii lei)

    Şef Grup de suport tehnic Preşedinte C.L.S.U.

    Director, Primar,

    .................................... .............................

    Comisia de verificare:

    ...................................

    Procesele verbale se întocmesc pe baza constatărilor efectuate în teren de către comisii, alcătuite din specialişti, nominalizate de către directorul Administraţiei Bazinale de Apă / Prefectul judeţului.

    image

   6. III.6. Conţinutul-Cadru AL PROCESULUI VERBAL PRIVIND CONSTATAREA ŞI EVALUAREA PAGUBELOR PRODUSE ÎN URMA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE

    COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ.................

    Nr.        / din      

    PROCES VERBAL

    privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase (…), în comuna …

    din data de (perioada) …………..

    Comisia numită prin Ordinul Prefectului nr.       din         , formată din:

    • - - Consiliul Judeţean .......

    • - - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al jud. …….

    • - - Inspectoratul Judeţean în Construcţii ........

    • - - Sistemul de Gospodărire a Apelor ………

    - etc

    ne-am deplasat astăzi, ………….., în comuna ……......., judeţul …........., în prezenţa

    ..........(primar, viceprimar, şef SVSU) din partea Primăriei ....... unde am constatat faptul că, în urma …………………. din zilele de (perioada)… , au fost afectate următoarele:

    Tip obiectiv avariat / distrus

    Sursă viitură / inundaţie

    Mecanism de inundare

    Caracte- ristici ale viiturii

    Denumire curs de apă

    (râu, pârâu, torent);

    scurgere de pe versanţi

    Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului

    Valoare obiectiv (lei)

    Denumire

    Deţinător (persoană fizică/juridică)

    Poziţionare / dimensiuni

    Avariat / Distrus

    Denumire (descriere mod afectare)

    material

    UM

    Cant

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    Locuinţă

    Anexă gospodărească

    Drumuri (DN, DJ, DC, DF)

    Pod/podeţ

    Obiectiv social/economic

    Construcţie hidrotehnică

    Total sat

    Total U.A.T.

    40

    Notă:

    Tabelul se va completa astfel:

    • - la coloana 3 se va menţiona localizarea obiectivului afectat de pe cursul de apă;

    • - la coloana 4 se va folosi A pentru avariat şi D pentru distrus;

    • - la coloana 5 se va menţiona sursa inundaţiei: fluvială, pluvială, apă freatică, marină, barare artificială;

    • - la coloana 6 se va menţiona mecanismul de inundare: depăşirea capacităţii de transport a albiei, depăşirea asigurării lucrărilor de apărare, distrugerea infrastructurii de apărare, blocare (restricţionare);

    • - la coloana 7 se va menţiona caracteristica viiturii: viituri rapide, viitură naturală, viitură de primăvară datorită topirii zăpezii, viitură solidă, viitură rapidă, viitură cu niveluri remarcabile;

    • - la coloana 8 se va menţiona denumirea cursului de apă.

   7. III.7. Componenţa GRUPULUI DE SUPORT TEHNIC pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale şi principalele sale atribuţii:

    Grupul de Suport Tehnic din cadrul Comitetului judeţean este numit prin ordinul prefectului de constituire a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi este alcătuit din reprezentanţi ai Sistemului de Gospodărire a Apelor, Sistemelor Hidrotehnice, Agenţiei de Protecţie a Mediului, Comisariatului Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu, unităţilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, ale S.C. ,,Hidroelectrica” S.A., Regiei Naţionale a Pădurilor- ROMSILVA, Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos, alţi deţinători de construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, Centrului Naţional de Prognoză Meteorologică şi Centrelor Meteorologice Regionale (prin Serviciile Regionale de Prognoză a Vremii ori Staţiile Meteorologice Judeţene, după caz).

    Şeful Grupului de Suport Tehnic este directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor.

    Principalele atribuţii în managementul riscului la inundaţii:

    1. a) asigură, prin grija Sistemului de Gospodărire a Apelor în colaborare cu Inspectoratul Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, elaborarea Planului judeţean de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale, prin corelarea Planurilor de apărare întocmite de Comitetele municipale, orăşeneşti şi comunale pentru situaţii de urgenţă, a Planurilor de apărare ale Sistemelor hidrotehnice din judeţ, a Planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apă potenţial poluatoare, precum şi a Planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare;

    2. b) acordă asistenţă tehnică Comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale pentru întocmirea Planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale;

    3. c) avizează Planurile de apărare municipale, orăşeneşti şi comunale, în vederea aprobării lor de către preşedintele Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;

    4. d) coordonează tehnic, la nivel judeţean, acţiunile pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, accidente la construcţii hidrotehnice, secetă hidrologică şi poluări accidentale, aplicând prevederile din Planurile judeţene de apărare şi asigurând legăturile cu Comitetul Ministerial şi Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu Administraţiile Bazinale de Apă şi Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă situate în amonte şi în aval, conform sistemului informaţional operativ;

    5. e) asigură consultanţa de specialitate, în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, pentru cuprinderea în bugetele locale a cheltuielilor necesare constituirii şi completării stocurilor de materiale şi mijloace de apărare pentru situaţii de urgenţă generate de inundaţii, gheţuri şi poluări accidentale, pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare proprii, pentru întreţinerea albiilor cursurilor de apă pe raza localităţilor, asigură verificarea anuală a situaţiei alocării şi cheltuirii acestor fonduri şi informează, în acest sens, preşedintele Comitetului judeţean;

    6. f) propune Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă inundarea dirijată, în perioade de ape mari sau de accidente la baraje, a unor terenuri, precum şi executarea unor breşe în diguri pentru evacuarea apei acumulate în incintă;

    7. g) asigură, prin Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor, în colaborare permanentă cu Centrul Operaţional al Inspectoratului Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, întocmirea rapoartelor operative zilnice, în timpul situaţiilor de urgenţă, a rapoartelor de sinteză, după încetarea acestora, precum şi transmiterea lor conform prevederilor Anexelor nr. 8 şi 9 din Regulamentul privind gestionarea situaţiilor

     generate de inundaţii, aprobat prin Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.1.422/192/2012;

    8. h) asigură, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, organizarea şi desfăşurarea la nivel judeţean, a exerciţiilor de simulare pentru verificarea modului de funcţionare a fluxului informaţional hidrometeorologic de avertizare-alarmare a populaţiei, a fluxului primar de informare în caz de poluări accidentale pe cursuri de apă, precum şi pentru instruirea autorităţilor administraţiei publice locale şi conştientizarea populaţiei asupra riscului la inundaţii;

    9. i) asigură organizarea anuală a acţiunii de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, precum şi urmărirea realizării măsurilor şi lucrărilor stabilite cu această ocazie;

    10. j) participă, în comisia stabilită de preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, la evaluarea şi stabilirea pagubelor produse de inundaţii, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;

    11. k) asigură, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor elaborarea Proceselor verbale de calamităţi pentru construcţii hidrotehnice avariate de viituri sau pentru surse suplimentare de alimentare cu apă şi transmiterea lor la Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.

   8. III.8. AGENTUL DE INUNDAŢII şi principalele atribuţii

    Şeful Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă îndeplineşte funcţia de agent de inundaţii la nivelul unităţii administrativ teritoriale.

    Atribuţiile agentului de inundaţii:

    1. a) colaborează permanent cu agentul hidrotehnic din cadrul unităţii teritoriale de gospodărire a apelor (Sistem de Gospodărire a Apelor, Sistem Hidrotehnic) pentru aspecte privind starea tehnică şi funcţională a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare şi a cursurilor de apă de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;

    2. b) asigură întocmirea Planului local de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale, afişarea extraselor din aceste planuri la sediul primăriilor şi pe pagina de internet a instituţiei;

    3. c) asigură întocmirea şi transmiterea Rapoartelor operative şi a celor de sinteză privind efectele fenomenelor hidrologice periculoase, conform prevederilor Anexelor nr. 8 şi 9 din Regulamentul privind gestionarea situaţiilor generate de inundaţii, aprobat prin Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.1.422/192/2012;

    4. d) asigură organizarea periodică a unor acţiuni de conştientizare a populaţiei asupra riscului pe care-l prezintă inundaţiile şi asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetăţean pentru diminuarea pagubelor;

    5. e) asigură afişarea în locuri publice a semnificaţiei codurilor de culori pentru avertizările meteorologice şi hidrologice, precum şi semnificaţia semnalelor de alarmare acustică a populaţiei.

   9. III.9. COMITETUL DE BAZIN şi principalele lui atribuţii pentru implementarea Strategiei Naţionale pentru Managementul Riscului la Inundaţii pe termen mediu şi lung:

    La nivelul administraţiilor bazinale de apă sunt constituite comitete de bazin pentru situaţii de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică; fiecare comitet este compus din maximum 21 de membri numiţi în condiţiile legii, după cum urmează:

    1. a) 2 reprezentanţi ai autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi protecţiei mediului, dintre care unul din structura centrală a acesteia şi unul numit din cadrul agenţiilor pentru protecţia mediului din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;

    2. b) un reprezentant al direcţiilor de sănătate publică ale judeţelor din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv, numit de către Institutul Naţional de Sănătate Publică;

    3. c) 2 primari de municipii şi un primar de oraş sau comună, aleşi de primarii localităţilor din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;

    4. d) un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale cu sediul în bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;

    5. e) un prefect din bazinul hidrografic respectiv, numit de autoritatea publică centrală din domeniul administraţiei şi internelor;

    6. f) preşedinţii tuturor consiliilor judeţene din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;

    7. g) 3 reprezentanţi ai utilizatorilor de apă din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv, în funcţie de cerinţa de apă şi de impactul apelor uzate evacuate asupra resurselor de apă;

    8. h) 2 reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale "Apele Române", respectiv ai administraţiei bazinale de apă, recomandaţi de conducerea acesteia;

    9. i) un reprezentant din cadrul comisariatelor judeţene de protecţie a consumatorilor din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv, recomandat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

  Comitetele de bazin au următoarele atribuţii principale:

  1. a) avizează componentele schemelor directoare, inclusiv programele de măsuri pentru atingerea obiectivelor din schemele directoare şi realizarea lucrărilor, instalaţiilor şi amenajărilor de gospodărire a apelor;

  2. b) colaborează pentru elaborarea şi actualizarea componentelor schemei directoare a bazinului hidrografic respectiv cu reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, ai consiliilor judeţene, consiliilor locale, unităţilor industriale şi din agricultură, precum şi ai institutelor de cercetare, care au obligaţia de a comunica toate informaţiile utile aflate în competenţa lor;

  3. c) colaborează cu unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, ale Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica - S.A. şi ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi cu alţi deţinători de construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi cu rol în crearea condiţiilor de transport naval, pentru elaborarea planului de amenajare a bazinului hidrografic;

  4. d) aprobă schemele locale de amenajare şi de gospodărire a apelor, pe care le integrează în schemele directoare, şi stabilesc priorităţile tehnice şi financiare;

  5. e) avizează, înaintea manifestării deficitelor de apă, Planurile de restricţii şi de folosire a apelor în perioade deficitare, care sunt elaborate de administraţia bazinală de apă din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;

  6. f) avizează lista cu lucrările de reîmpădurire ce vor fi promovate în bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;

  7. g) avizează lista cu lucrările de protecţie antierozională ce vor fi promovate în bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;

  8. h) recomandă autorităţilor locale, în funcţie de prioritatea şi urgenţa realizării lucrărilor necesare, în special a celor de utilitate publică, legate de întreţinerea albiilor, a lucrărilor de protecţie împotriva inundaţiilor şi de prevenire a riscului la inundaţii, modul de asigurare a surselor financiare de la bugetele locale;

  9. i) participă la deciziile privind formarea şi utilizarea fondului pentru amenajarea şi întreţinerea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor, potrivit metodologiei prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

  10. j) avizează hărţile de hazard şi hărţile de risc la inundaţii;

  11. k) avizează Planurile de management al riscului la inundaţii;

  12. l) asigură informarea publicului privind acţiunile organizate cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării acestora;

  13. m) asigură consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor şi publicului şi încurajarea participării active a acestora la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor, conform prevederilor Legii nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

  14. n) asigură dezbateri şi audieri publice asupra tuturor problemelor propuse spre aprobare;

  15. o) asigură accesul publicului la dezbaterile sau audierile publice şi documentele lor oficiale;

  16. p) se îngrijesc să faciliteze o informare continuă a publicului, să favorizeze sensibilizarea şi educarea pe probleme de gospodărire a apelor, prin organizarea de dezbateri, mese rotunde, întâlniri cu factorii interesaţi pe anumite probleme care ţin de competenţa acestuia. În acest sens, comitetul poate stabili convenţii de parteneriat cu colectivităţile locale, asociaţii sau cu instituţii de învăţământ;

  1. r) cooperează cu Comitetul Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, cu Administraţia Naţională "Apele Române" şi cu alte organisme similare, după caz, cu privire la planurile şi regulamentele de apărare împotriva inundaţiilor;

  2. s) avizează regulamentele de exploatare bazinală elaborate de administraţiile bazinale de apă din cadrul Administraţiei Naţionale "Apele Române";

  ş) au acces la informaţiile şi resursele oricărei instituţii publice, conform prevederilor legale în vigoare, prin aceasta înţelegându-se că vor primi sprijin în legătură cu informaţiile, rapoartele şi auditurile pe care le consideră necesare, precum şi în legătură cu spaţiul necesar în vederea desfăşurării şedinţelor de lucru şi a dezbaterilor publice.

  ANEXA nr.2

  MANUALUL PREFECTULUI

  PENTRU MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ ÎN CAZ DE INUNDAŢII ŞI SECETĂ HIDROLOGICĂ

  CUPRINS

  PREFAŢĂ

  CAPITOLUL I - GENERALITĂŢI CAPITOLUL II

   1. II.1. MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ GENERATE DE INUNDAŢII

    1. A. Măsuri preventive şi de pregătire

    2. B. Măsuri operative de intervenţie

     • - COD GALBEN pentru inndaţii

     • - COD PORTOCALIU pentru inundaţii

     • - COD ROŞU pentru inundaţii

    3. C. Măsuri de reabilitare

   2. II.2. MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ GENERATE DE SECETĂ HIDROLOGICĂ

    1. A. Măsuri preventive şi de pregătire

    2. B. Măsuri operative de intervenţie

     • - FAZA DE ATENŢIE/AVERTIZARE

     • - FAZA DE RESTICŢII CAPITOLUL III - ANEXE LA MANUAL

   1. III.1. - Praguri critice pentru fenomene hidrologice periculoase

   2. III.2. - Conţinutul – cadru al Planului judeţean de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă

   3. III.3. - Conţinutul şi modul de transmitere al Rapoartelor operative privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase

   4. III.4. - Conţinutul şi modul de transmitere al Raportului de sinteză privind apărarea împotriva inundaţiilor, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi secetei hidrologice

   5. III.5. - Conţinutul Procesului Verbal de calamităţi întocmit pentru construcţiile hidrotehnice afectate de viituri / surse suplimentare de alimentare cu apă

   6. III.6. - Conţinutul cadru al Procesului Verbal privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase

   7. III.7. - Componenţa Grupului de Suport Tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale şi principalele sale atribuţii

   8. III.8. - Agentul de inundaţii şi principalele lui atribuţii

   9. III.9. - Comitetul de bazin şi principalele lui atribuţii pentru implementarea Strategiei Naţionale pentru managementul riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung

    PREFAŢĂ

    Prezentul manual denumit “Manual al Prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică” se adresează prefecţilor în calitate de preşedinţi ai comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, precum şi celorlalţi membri ai acestor comitete. Acest manual sintetizează măsurile preventive, operative şi de reabilitare, care se întreprind la nivel judeţean în situaţii de urgenţă generate de inundaţii şi secetă hidrologică.

    Necesitatea modificării şi completării “Manualului Prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii”, aprobat prin Ordinul Comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi ministrului administraţiei şi internelor nr.1.240/2005/1.178/2006, a apărut ca urmare a modificării legislaţiei în domeniu.

    Astfel, prevederile Directivei 2007/60/CE privind evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii, au fost transpuse în Legea apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, iar prin Hotărârea Guvernului nr.846/2010 a fost aprobată Strategia Naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung. Printre prevederile acestei Strategii, se numără şi crearea funcţiei de “agent de inundaţii” la nivelul fiecărei unităţi administrativ - teritoriale.

    Pe baza acestora a fost aprobat, prin Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi ministrului administraţiei şi internelor nr.1.422/192/2012, Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase accidente la construcţiile hidrotehnice, poluări accidentale pe cursuri de apă şi poluări marine în zona costieră, iar prin Hotărârea Guvernului nr.270/2012 a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a comitetelor de bazin.

    Pentru o mai bună înţelegere a semnificaţiei pragurilor critice pentru fenomene hidrometeorologice periculoase, prin Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi ministrului administraţiei şi internelor nr.245/3403/2012 a fost aprobată Procedura de codificare a informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice.

    Sunt de menţionat şi prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza cărora lucrările cu rol de apărare împotriva inundaţiilor (diguri şi baraje), din administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, au trecut în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”.

    Actele normative care au stat la baza elaborării prezentului manual, sunt:

    1. 1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15 / 2005;

    2. 2. Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare;

    3. 3. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    4. 4. Hotărârea Guvernului nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;

    5. 5. Hotărârea Guvernului nr. 1489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

    6. 6. Hotărârea Guvernului nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

    7. 7. Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

    8. 8. Hotărârea Guvernului nr. 1176/2005 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare al Administraţiei Naţionale „Apele Române”, cu modificările ulterioare;

    9. 9. Hotărârea Guvernului nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung;

    10. 10. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului, nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, cu modificările şi completările ulterioare;

    11. 11. Hotărârea Guvernului nr. 271/2012 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

    12. 12. Hotărârea Guvernului nr. 270/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comitetelor de bazin;

    13. 13. Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră;

    14. 14. Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi ministrului administraţiei şi internelor nr. 245/3403/2012 pentru aprobarea procedurii de codificare a informaţiilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice;

    15. 15. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă;

    16. 16. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă;

    17. 17. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.494/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi funcţionarea taberelor pentru sinistraţi în situaţii de urgenţă;

    18. 18. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

    19. 19. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii- cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;

    20. 20. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 181/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administraţiei şi Internelor;

    21. 21. Hotărârea Guvernului nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de prevenirea situaţiilor de urgenţă;

    22. 22. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

    23. 23. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.

    24. 24. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;

    25. 25. Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată;

    26. 26. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    27. 27. Hotărârea Guvernului nr.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004, cu modificările ulterioare.

    28. 28. Hotărârea Guvernului nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste

     CAPITOLUL I

     GENERALITĂŢI

     Gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, accidente la construcţii hidrotehnice şi secetă hidrologică este o activitate de interes naţional, având în vedere frecvenţa de producere şi dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc.

     Tipuri de risc generatoare de situaţii de urgenţă:

     1. a) inundaţii, ca urmare a revărsărilor naturale ale cursurilor de apă cauzate de creşterea debitelor provenite din precipitaţii şi/sau din topirea bruscă a stratului de zăpadă sau a blocajelor cauzate de dimensiunile insuficiente ale secţiunilor de scurgere ale podurilor şi podeţelor, blocajelor produse de gheţuri sau de plutitori (deşeuri şi material lemnos), alunecări de teren, aluviuni şi avalanşe de zăpadă, precum şi inundaţii prin scurgeri de pe versanţi;

     2. b) inundaţii provocate de incidente, accidente sau avarii la construcţiile hidrotehnice;

     3. c) inundaţii provocate de furtuni marine;

     4. d) inundaţii produse de ridicarea nivelului pânzei de apă freatică;

     5. e) secetă hidrologică (deficit de apă la sursă din cauza unei secete prelungite);

  Sunt expuse direct sau indirect acestor tipuri de risc:

  1. a) viaţa oamenilor şi bunurile acestora, precum şi viaţa animalelor;

  2. b) obiectivele sociale, culturale, administrative şi de patrimoniu;

  3. c) capacităţile productive (societăţi comerciale, platforme industriale, centrale electrice, ferme agro-zootehnice, amenajări piscicole, porturi şi altele);

  4. d) barajele şi alte lucrări hidrotehnice care reprezintă surse de risc în aval, în cazul producerii de accidente;

  5. e) căile de comunicaţii rutiere, feroviare şi navale, reţelele de alimentare cu energie electrică, gaze, sursele şi sistemele de alimentare cu apă şi canalizare, staţiile de tratare şi de epurare, reţelele de telecomunicaţii şi altele;

  6. f) mediul natural (ecosisteme acvatice şi terestre, păduri, terenuri agricole, intravilanul localităţilor şi altele).

  Managementul situaţiilor de urgenţă se realizează prin:

  1. a) măsuri de prevenire şi de pregătire pentru intervenţii;

  2. b) măsuri operative urgente de intervenţie după declanşarea fenomenelor periculoase cu urmări grave;

  3. c) măsuri de intervenţie ulterioară pentru recuperare şi reabilitare.

  Starea de apărare generată de inundaţii se declanşează în momentul în care se constată apariţia fenomenului periculos (depăşirea pragurilor critice) sau când, probabilitatea de apariţie este stabilită prin prognoză.

  Acestor praguri le sunt atribuite coduri de culori după cum urmează:

  1. a) CODUL GALBEN, în cazul în care fenomenele prognozate pot fi temporar periculoase pentru anumite activităţi;

  2. b) CODUL PORTOCALIU, în cazul în care fenomenele hidrologice prevăzute a fi periculoase au un grad de intensitate mare şi pot produce pagube sociale şi economice însemnate;

  3. c) CODUL ROŞU, în cazul în care fenomenele hidrologice prevăzute a fi periculoase pot avea efecte dezastruoase, cu ameninţare potenţială asupra vieţii şi bunurilor.

  În cazul deficitului de apă la sursă, cauzat de secetă prelungită – secetă hidrologică, sunt stabilite următoarele praguri:

  1. a) FAZA NORMALĂ – când debitul sursei este mai mare sau la limită egal cu debitul de atenţie, dar poate asigura cerinţele de apă ale folosinţelor;

  2. b) FAZA DE ATEN,IE/AVERTIZARE – când debitul sursei este în scădere, dar poate satisface debitul minim necesar folosinţelor;

  3. c) FAZA DE RESTIC,II – când debitul sursei este mai mic decât debitul minim necesar folosinţelor.

   CAPITOLUL II

    1. II.1. MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ GENERATE DE INUNDAŢII

     1. A. MĂSURI PREVENTIVE ŞI DE PREGĂTIRE

      Responsabilităţi ale prefectului

      Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

      1. Asigurarea mijloacelor necesare şi stabilirea

      responsabilităţilor pentru avertizarea şi alarmarea populaţiei din zonele de risc la inundaţii şi accidente la construcţii hidrotehnice.

      verificarea modului de funcţionare a fluxului

       1. 1.1. Aprobă planul judeţean de înştiinţare şi alarmare elaborat de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean/al Municipiului Bucureşti.

       2. 1.2. Asigură întocmirea şi actualizarea schemei fluxului informaţional la nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă/al Municipiului Bucureşti.

       3. 1.3. Dispune operaţionalizarea sistemului de comunicaţii cu Centrul Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean şi cu Centrul Operativ din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor.

       4. 1.4. Prezintă Consiliului Judeţean sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, propuneri de completare a sistemului de înştiinţare şi alarmare a populaţiei.

       5. 1.5. Dispune Grupului de Suport Tehnic şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean, organizarea periodică a exerciţiilor de simulare pentru

      Responsabilităţi ale prefectului

      Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

      informaţional până la nivel de localitate şi cetăţeni din zonele inundabile.

      eficienţei mijloacelor de avertizare - alarmare a populaţiei.

      2. Coordonarea acţiunilor de verificare periodică a stării tehnice şi funcţionale a tuturor construcţiilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe raza judeţului, indiferent de deţinător, precum şi a acţiunilor de verificare a modului de întreţinere a cursurilor de apă şi formaţiunilor torenţiale.

      2.1. Dispune Grupului de Suport Tehnic organizarea şi participarea la acţiunile periodice de verificare a modului de întreţinere şi exploatare a construcţiilor şi amenajărilor hidrotehnice şi a modului de întreţinere a cursurilor de apă inclusiv a torenţilor, precum şi de inventariere a zonelor critice de pe cursurile de apă şi din amenajările hidrotehnice (diguri, baraje, regularizări cursuri de apă, amenajări pentru desecare), care necesită o supraveghere specială pe timpul apelor mari.

      3. Asigurarea întocmirii Planului judeţean de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor

      meteorologice periculoase, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi poluărilor accidentale, prin grija Sistemului de Gospodărire a Apelor în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean.

      4. Urmărirea elaborării şi aprobarea Planurilor de acţiune în caz de accidente la barajele de pe teritoriul judeţului, precum şi la cele de pe teritoriul altor judeţe, după caz, a căror avariere poate produce pagube pe teritoriul judeţului respectiv.

      4.1. Solicită deţinătorilor de baraje elaborarea şi actualizarea Planurilor de acţiune în caz de accident la baraj în conformitate cu prevederile Anexei nr. 7 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii aprobat cu Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi ministrului administraţiei şi internelor nr.1.422/192/2012.

      5. Organizarea şi desfăşurarea evacuării populaţiei şi bunurilor materiale în situaţii de urgenţă.

       1. 1.6. Asigură prin Centrul Operaţional Judeţean al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean, uniformizarea informaţiilor privind efectele inundaţiilor transmise către Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, Centrul Operaţional Naţional şi Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.

       2. 1.7. Dispune Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean verificarea existenţei, funcţionalităţii şi

       1. 3.1. Solicită directorului Sistemului de Gospodărire a Apelor şi inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean//al Municipiului Bucureşti întocmirea Planului judeţean de apărare împotriva inundaţiilor conform prevederilor Anexei nr. 3 din Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii aprobat cu Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi ministrului administraţiei şi internelor nr.1.422/192/2012.

       2. 3.2. Asigură afişarea extraselor din Planul judeţean, pe pagina de internet a Instituţiei Prefectului/ Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean.

       1. 5.1. Dispune Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean elaborarea şi actualizarea Planului judeţean de evacuare a populaţiei în situaţii de urgenţă.

       2. 5.2. Dispune Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean verificarea periodică a spaţiilor pentru primirea evacuaţilor, precum şi a raioanelor de instalare a taberelor de sinistraţi.

      Responsabilităţi ale prefectului

      Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

      6. Aprobarea Planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale ale comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale pentru situaţii de

      urgenţă.

      7. Asigurarea fondurilor necesare pentru organizarea acţiunilor de intervenţie operativă la nivelul localităţilor.

      riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung la nivel judeţean.

      8. Introducerea în Planurile de Urbanism General a hărţilor de risc la inundaţii, precum şi respectarea regimului de construire în zonele inundabile.

      8.1. Urmăreşte elaborarea hărţilor de risc la inundaţii de către Consiliul judeţean, pe baza hărţilor de hazard la inundaţii puse la dispoziţie prin grija unităţilor teritoriale ale Administraţiei Naţionale „Apele Române” şi introducerea acestora în Planurile de Urbanism General de către primării.

      9. Elaborarea planurilor de pregătire a primarilor, şefilor Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă şi a populaţiei, privind cunoaşterea riscului la inundaţii şi a atribuţiilor ce le revin pentru managementul riscului la inundaţii.

      Prefectului, a instruirilor periodice a primarilor, responsabililor pentru avertizarea populaţiei şi

       1. 5.3. Dispune membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care au responsabilităţi în gestionarea riscului la inundaţii, verificarea măsurilor de asigurare logistică a acţiunii de evacuare.

       2. 5.4. Aprobă Planul judeţean de evacuare a populaţiei în situaţii de urgenţă.

       1. 6.1. Dispune preşedinţilor Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă elaborarea Planurilor locale de apărare împotriva inundaţiilor.

       2. 6.2. Dispune Grupului de Suport Tehnic acordarea asistenţei tehnice pentru elaborarea, verificarea şi avizarea planurilor, în vederea aprobării acestora.

       1. 7.1. Asigură prin Consiliul Judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, fondurile necesare pentru constituirea şi completarea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor, pentru acţiuni operative de apărare, realizarea, întreţinerea şi repararea construcţiilor hidrotehnice de interes local, precum şi pentru întreţinerea albiilor cursurilor de apă la nivel local.

       2. 7.2. Urmăreşte măsurile adoptate în cadrul comitetului de bazin, care funcţionează pe lângă Administraţia Bazinală de Apă, cu privire la implementarea Strategiei Naţionale de management al

       1. 9.1. Dispune elaborarea, de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean, a Planului anual de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă.

       2. 9.2. Aprobă, prin ordin, Planul anual de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă.

       3. 9.3. Dispune preşedinţilor Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, organizarea periodică a adunărilor cetăţeneşti, în special în localităţile afectate frecvent de inundaţii, pentru conştientizarea populaţiei asupra riscului pe care îl prezintă inundaţiile.

       4. 9.4. Asigură aducerea la cunoştinţa instituţiilor responsabile cu activităţile de pregătire, obligaţiile ce le revin conform ordinului menţionat la pct. 9.2.

       5. 9.5. Dispune organizarea, la nivelul Instituţiei

      Responsabilităţi ale prefectului

      Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

      agenţilor de inundaţii, prin grija Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean şi a Sistemului de

      Gospodărire a Apelor.

      10. Urmărirea realizării lucrărilor de amenajare şi întreţinere a formaţiunilor torenţiale din zona localităţilor expuse riscului la inundaţii din scurgeri violente de pe versanţi, precum şi a realizării lucrărilor de amenajare a cursurilor de apă în zonele cele mai critice.

      10.1. Efectuează demersuri pentru alocarea fondurilor de la bugetul local, bugetul de stat sau alte surse de finanţare, pentru amenajări în zonele cele mai critice.

      11. Organizarea acţiunilor periodice de verificare a modului de realizare şi întreţinere a lucrărilor pentru scurgerea apelor mari în localităţi, de către comisii alcătuite din specialişti numite prin ordin (prima verificare se organizează obligatoriu la începutul primăverii).

      12. Asigurarea fondurilor necesare dotării Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă cu materiale şi mijloace specifice intervenţiei la inundaţii/aglomerări de gheţuri şi accidente la construcţii hidrotehnice.

      12.1. Solicită Consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cuprinderea în bugetul local a fondurilor necesare dotării Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă.

       1. 11.1. Dispune preşedinţilor Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă realizarea şi întreţinerea lucrărilor pentru scurgerea apelor pluviale în localităţi (şanţuri, rigole, canale colectoare, văi nepermanente), precum şi realizarea lucrărilor de salubrizare a cursurilor de apă în vederea evitării blocajelor la poduri şi podeţe.

       2. 11.2. Numeşte comisii alcătuite din specialişti, care verifică periodic modul de realizare a lucrărilor menţionate la pct.11.1 şi dispune aplicarea de sancţiuni conform actelor normative în vigoare.

     2. B. MĂSURI OPERATIVE DE INTERVEN,IE

      COD GALBEN pentru inundaţii

      Responsabilităţi ale prefectului

      Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

      1. Convocarea, în mod excepţional, în şedinţă extraordinară, a Comitetului Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, la propunerea Grupului de Suport Tehnic, în funcţie de situaţia concretă din teren.

      2. Transmiterea atenţionărilor şi prognozelor hidrometeorologice primite, la toate localităţile şi obiectivele din zonele potenţial inundabile de la nivelul judeţului.

      2.1. Asigură prin Centrul Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean/al Municipiului Bucureşti, transmiterea atenţionărilor şi prognozelor la toate unităţile administrativ-teritoriale, şi

      prin Centrul Operativ din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor la toate amenajările hidrotehnice.

      3. Urmărirea măsurilor de limitare a efectelor eventualelor inundaţii luate de comitetele locale, deţinătorii de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, operatorii economici specializaţi etc.

      supravegherea cursurilor de apă în zonele critice.

       1. 1.1. Dispune Centrului Operaţional (Secretariatul Tehnic) al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean, notificarea/informarea membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la primirea avertizării cod galben pentru inundaţii.

       2. 1.2. Dispune asigurarea prezenţei la şedinţă a membrilor Comitetului Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.

       3. 1.3. Prezintă situaţia actuală şi cea prognozată.

       4. 1.4. Semnează hotărârea Comitetului Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă privind măsurile necesar a fi adoptate în vederea prevenirii şi/sau gestionării riscului de inundaţii.

       5. 1.5. Emite ordinul/dispoziţia de punere în aplicare a măsurilor adoptate prin hotărârea Comitetului Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.

       1. 3.1. Dispune Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă asigurarea scurgerii apei pluviale prin şanturi, rigole etc.

       2. 3.2. Dispune unităţilor de gospodărire a apelor

       3. 3.3. Dispune unităţilor de exploatare a materialului lemnos ancorarea depozitelor existente pe versanţi.

       4. 3.4. Dispune supravegherea permanentă a iazurilor piscicole şi a celorlalte acumulări mici, a căror avariere poate pune în pericol zone locuite.

       5. 3.5. Dispune evacuarea utilajelor sau a altor bunuri existente în zona dig-mal, în special la Dunăre.

       6. 3.6. Solicită filialei judeţene a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare luarea de măsuri pentru punerea în funcţiune a amenajărilor de evacuare a apelor interne.

       7. 3.7. Solicită tuturor unităţilor specializate pregătirea mijloacelor suplimentare pentru evacuarea apelor din intravilan.

       8. 3.8. Dispune alte măsuri stabilite în cadrul Comitetului

      Responsabilităţi ale prefectului

      Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

      Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

      4. Informarea permanentă a populaţiei asupra măsurilor urgente care trebuie aplicate (inclusiv prin mijloacele mass- media).

      4.1. Dispune anunţarea populaţiei cu privire la activităţile prioritare pe care trebuie să le desfăşoare (în special a celei aflate în zonele de risc la inundaţii din scurgeri de pe versanţi şi revărsări ale cursurilor de apă mici).

      5. Luarea măsurilor de evitare a blocajelor, în special în zonele podurilor, podeţelor, prizelor de apă, gurilor de evacuare şi în alte zone critice.

      5.1. Dispune Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, deţinătorilor de poduri, agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul prelucrării lemnului,

      asigurarea intervenţiei în vederea evitării blocajelor pe cursurile de apă.

      6. Asigurarea funcţionării fluxului informaţional între Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă şi administraţia publică centrală cu atribuţii în domeniu (Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgentă şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice).

      6.1. Dispune, după caz, întocmirea şi transmiterea Rapoartelor operative conform prevederilor Anexei nr. 8 din Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii aprobat cu Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.422/192/2012.

      COD PORTOCALIU pentru inundaţii

      Responsabilităţi ale prefectului

      Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

      1. Convocarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în şedinţă extraordinară.

       1. 1.1. Dispune Centrului Operaţional (Secretariatului Tehnic) al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean/al Municipiului Bucureşti notificarea/informarea membrilor Comitetetului Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la primirea avertizărilor cod portocaliu pentru inundaţii.

       2. 1.2. Dispune asigurarea prezenţei la şedinţă a membrilor Comitetului Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.

       3. 1.3. Prezintă situaţia actuală şi cea prognozată.

       4. 1.4. Dispune operaţionalizarea Centrului de Comandă Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, în vederea asigurării coordonării şi conducerii acţiunilor de intervenţie.

       5. 1.5. Semnează hotărârea Comitetului Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă privind măsurile necesare a fi adoptate în vederea prevenirii şi/sau gestionării riscului de inundaţii.

       6. 1.6. Emite ordinul/dispoziţia de punere în aplicare a măsurilor adoptate prin hotărârea Comitetului Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.

      Responsabilităţi ale prefectului

      Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

      2. Asigurarea transmiterii avertizărilor şi prognozelor la toate localităţile şi obiectivele din zonele vizate şi informarea populaţiei asupra măsurilor urgente care trebuie aplicate.

      3. Asigurarea permanenţei la primăriile din zonele potenţial afectabile.

      3.1. Dispune instituirea permanenţei la nivelul Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă din zonele

      potenţial afectabile şi verifică asigurarea acesteia.

      4. Asigurarea funcţionării fluxului informaţional între Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă şi administraţia publică centrală cu atribuţii în domeniu (Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgentă şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice).

      5. Coordonarea acţiunilor de intervenţie operativă la nivelul judeţului//al Municipiului Bucureşti.

      6. Introducerea restricţiilor de consum a apei şi a unor alimente care provin din zona

      afectată.

      6.1. Stabileşte modul de urmărire a aplicării măsurilor de restricţie a consumului de apă şi alimente, din zonele afectate de inundaţii.

      7. Aplicarea măsurilor de avertizare-alarmare a obiectivelor din zona inundabilă în eventualitatea avarierii unor

      7.1. În caz de pericol iminent de producere a inundaţiei dispune factorilor de decizie din zonele potenţial afectabile, anunţarea populaţiei şi a obiectivelor prin intermediul sistemului de avertizare-alarmare.

       1. 2.1. Dispune Centrului Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean/al Municipiului Bucureşti menţinerea legăturii permanente cu comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi cu obiectivele potenţial afectabile.

       2. 2.2. Dispune anunţarea populaţiei, prin intermediul sistemului de avertizare - alarmare şi mijloacelor media locale, cu privire la activităţile prioritare pe care trebuie să le desfăşoare.

       1. 4.1. Dispune transmiterea ordinului/dispoziţiei de punere în aplicare a măsurilor adoptate prin hotărârea Comitetului Judeţean//al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, către toţi factorii implicaţi.

       2. 4.2. Urmăreşte modul de transmitere/recepţionare a informaţiilor referitoare la derularea evenimentelor;

       3. 4.3. Dispune întocmirea şi transmiterea Rapoartelor operative conform prevederilor Anexei nr. 8 din Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii aprobat cu Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.422/192/2012.

       1. 5.1. Organizează şi coordonează cu sprijinul specialiştilor din cadrul Grupului de Suport Tehnic pentru Situaţii de Urgenţă generate de inundaţii acţiunile de intervenţie operativă.

       2. 5.2. Dispune concentrarea mijloacelor şi forţelor de intervenţie în zonele critice pentru consolidarea construcţiilor hidrotehnice, îndepărtarea blocajelor de pe cursurile de apă, evacuarea apei acumulate în intravilan şi/sau pe terenurile agricole.

       3. 5.3. Dispune Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă realizarea măsurilor de evitare a blocajelor, în special în zonele podurilor, prizelor de apă, gurilor de evacuare a apei din intravilan.

       4. 5.4. Dispune asigurarea mijloacelor şi forţelor de intervenţie suplimentare acordate de Comitetul Judeţean//al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă comitetelor locale, atunci când capacitatea lor de intervenţie este depăşită.

      Responsabilităţi ale prefectului

      Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

      construcţii hidrotehnice sau a efectuării unor manevre la barajele mari.

      8. Evacuarea, după caz, a oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale în afara zonelor potenţial inundabile.

      9. Întreruperea alimentării cu energie electrică şi gaze a zonelor inundate pentru prevenirea electrocutărilor sau a unor intoxicări, accidente tehnologice etc.

      9.1. Când situaţia impune, dispune încetarea furnizării energiei electrice, gazelor naturale şi agentului termic.

       1. 8.1. Coordonează, prin Comitetul Judeţean//al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, acţiunile de evacuare conform planurilor de evacuare.

       2. 8.2. Emite ordine de evacuare şi primire/repartiţie la solicitările preşedinţilor Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă.

      COD ROŞU pentru inundaţii

      Responsabilităţi ale prefectului

      Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

      image

      1. Convocarea în şedinţă extraordinară Comitetul Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, imediat după primirea avertizărilor şi ori de câte ori situaţia o impune.

      2. Transmiterea avertizărilor şi prognozelor la toate localităţile şi obiectivele din zonele vizate.

      2.1 Dispune Centrului Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean/al Municipiului Bucureşti menţinerea legăturii permanente cu comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi cu obiectivele potenţial afectabile.

      2.2. Dispune anunţarea populaţiei, prin intermediul sistemului de avertizare - alarmare şi mijloacelor media

       1. 1.1. Dispune Centrului Operaţional (Secretariatului Tehnic) al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean/al Municipiului Bucureşti notificarea/informarea membrilor Comitetetului Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la primirea avertizărilor cod roşu pentru inundaţii.

       2. 1.2. Dispune asigurarea prezenţei la şedinţă a membrilor Comitetului Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.

       3. 1.3. Prezintă situaţia actuală şi cea prognozată.

       4. 1.4. Dispune operaţionalizarea Centrului de Comandă Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, în vederea asigurării coordonării şi conducerii acţiunilor de intervenţie.

       5. 1.5. Semnează hotărârea Comitetului Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă privind măsurile necesare a fi adoptate în vederea prevenirii şi/sau gestionării riscului de inundaţii.

       6. 1.6. Emite ordinul/dispoziţia de punere în aplicare a măsurilor adoptate prin hotărârea Comitetului Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.

      Responsabilităţi ale prefectului

      Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

      locale, cu privire la activităţile prioritare pe care trebuie să le desfăşoare.

      2.3. Dispune informarea populaţiei asupra măsurilor de protecţie şi intervenţie desfăşurate de către autorităţi.

      3. Asigurarea permanenţei la primăriile din zonele potenţial afectabile.

      3.1. Dispune instituirea permanenţei la nivelul

      Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă din zonele potenţial afectabile şi verifică asigurarea acesteia.

      4. Asigurarea funcţionării fluxului informaţional între Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă şi Comitetul Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.

      5. Asigurarea funcţionării fluxului informaţional între Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi administraţia publică centrală cu atribuţii în domeniu (Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor

      Climatice).

      6. Declararea, cu acordul Ministrului Afacerilor Interne, a stării de alertă la nivelul judeţului sau în mai multe localităţi din judeţ, în zonele periclitate.

      6.1. Pe baza informaţiilor primite şi în funcţie de situaţia concretă din teren stabileşte necesitatea declarării/încetării stării de alertă.

      7. Aplicarea măsurilor de avertizare - alarmare a obiectivelor ce pot fi inundate sau situate în zona inundabilă în caz de pericol iminent de avariere a construcţiilor hidrotehnice.

      7.1. În caz de pericol iminent de avariere a construcţiilor hidrotehnice (diguri, baraje), decide alarmarea populaţiei şi a obiectivelor din zonele potenţial inundabile, prin intermediul sistemului de avertizare- alarmare.

      8. Informarea permanentă a populaţiei cu măsurile urgente

      8.1. Dispune anunţarea populaţiei, prin intermediul

      sistemului de avertizare - alarmare şi a mijloacelor media

       1. 4.1. Dispune transmiterea ordinului/dispoziţiei de punere în aplicare a măsurilor adoptate prin hotărârea Comitetului Judeţean//al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, către toţi factorii implicaţi.

       2. 4.2. Dispune comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă întocmirea şi transmiterea Rapoartelor operative conform prevederilor Anexei nr. 8 din Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, aprobat cu Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi ministrului administraţiei şi internelor nr.1.422/192/2012.

       3. 4.3. Analizează informaţiile primite de la comitetele locale pentru situaţii de urgenţă referitoare la derularea evenimentelor şi la măsurile întreprinse.

       4. 4.4. Dispune asigurarea mijloacelor şi forţelor de intervenţie suplimentare acordate de Comitetul Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă comitetelor locale, atunci când capacitatea lor de intervenţie este depăşită.

       1. 5.1. Urmăreşte modul de transmitere/recepţionare a informaţiilor referitoare la derularea evenimentelor inclusiv a măsurilor întreprinse.

       2. 5.2. Dispune întocmirea şi transmiterea Rapoartelor operative conform prevederilor Anexei nr. 8 din Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii aprobat cu Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.422/192/2012.

      Responsabilităţi ale prefectului

      Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

      care trebuie aplicate.

      locale, cu privire la activităţile prioritare pe care trebuie să

      le desfăşoare.

      9. Coordonarea acţiunilor de intervenţie operativă la nivelul judeţului/al Municipiului Bucureşti, cu sprijinul specialiştilor din cadrul Grupului de Suport Tehnic.

      10. Evacuarea populaţiei, animalelor şi bunurilor materiale în afara zonelor inundabile.

      11. Întreruperea alimentării cu energie electrică şi gaze a zonelor inundate pentru prevenirea electrocutărilor sau a unor intoxicări, accidente

      tehnologice etc.

      11.1. Când situaţia impune, dispune încetarea furnizării energiei electrice, gazelor naturale şi agentului termic.

      12. Coordonarea acţiunilor pentru salvarea oamenilor, animalelor, tehnicii, utilajelor şi materialelor.

      12.1. Stabileşte priorităţile de acţiune în vederea salvării oamenilor, animalelor, tehnicii, utilajelor şi materialelor.

       1. 9.1. Dispune concentrarea mijloacelor şi forţelor de intervenţie în zonele critice pentru consolidarea şi supraînălţarea digurilor şi malurilor, limitarea extinderii breşelor din diguri.

       2. 9.2. Analizează propunerea specialiştilor pentru inundarea dirijată a unor terenuri prestabilite în Planurile de apărare împotriva inundaţiilor.

       3. 9.3. Supune aprobării Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă hotărârea pentru inundarea dirijată şi asigură transmiterea acesteia pentru aprobare la Comitetul Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.

       4. 9.4. Asigură realizarea breşei în corpul digului, după aprobarea efectuării acesteia de către Comitetul Ministerial din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, numai în secţiunea şi la momentul precizat în hotărâre.

       5. 9.5. Interzice realizarea unor breşe în corpul digurilor, indiferent de deţinătorul acestora, fără aprobarea Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.

       6. 9.6. Analizează capabilităţile de intervenţie, stabilind priorităţile de acţiune pentru evacuarea apei din imobilele şi în situaţia în care resursele proprii sunt insuficiente, solicită punerea in aplicare a planurilor de cooperare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă.

       1. 10.1. Coordonează, prin Comitetul Judeţean/ al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, acţiunile de evacuare conform planurilor de evacuare.

       2. 10.2. Emite /ordine de evacuare şi primire/repartiţie la solicitările preşedinţilor Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă.

      Responsabilităţi ale prefectului

      Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

      13. Asigurarea cazării persoanelor sinistrate, aprovizionarea cu apă, alimente, bunuri de strictă necesitate şi acordarea de asistenţă medicală.

      14. Asigurarea adăpostirii, hrănirii şi acordarea de asistenţă veterinară animalelor evacuate.

      14.1 Dispune identificarea locurilor de adăpostire a animalelor evacuate, asigurarea hranei şi apei, şi direcţionarea, spre taberele de sinistraţi a formaţiunilor şi mijloacelor de acordare a primului ajutor medical şi

      sanitar- veterinar.

      15. Distribuirea ajutoarelor umanitare populaţiei afectate.

      15.1. Asigură distribuirea ajutoarelor în localităţile cele mai afectate de inundaţii.

      16. Identificarea victimelor, sinistraţilor şi întocmirea situaţiei cu persoanele dispărute.

      16.1. Organizează activităţile de căutare şi identificare a victimelor şi persoanelor date dispărute.

      17. Întreprinderea demersurilor pentru acordarea asistenţei religioase şi înhumarea victimelor.

      17.1. Dispune acordarea asistenţei religioase şi înhumarea victimelor.

      18. Asigurarea colectării, transportului şi incinerării animalelor moarte.

      18.1. Dispune punerea la dispoziţia reprezentanţilor direcţiei sanitar – veterinare personal specializat pentru

      colectarea, transportul şi incinerarea animalelor moarte.

       1. 13.1. Dispune identificarea posibilităţilor de cazare temporară a persoanelor sinistrate.

       2. 13.2. Dispune organizarea distribuirii apei potabile, alimentelor şi ajutoarelor umanitare.

       3. 13.3. Dispune aplicarea măsurilor de prim ajutor medical şi sanitar - epidemice necesare prevenirii epidemiilor.

     3. C. MĂSURI DE REABILITARE

      Responsabilităţi ale prefectului

      Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

      1. Funcţionarea în regim de permanenţă a centrelor operative din cadrul Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă.

      1.1. Dispune funcţionarea centrelor operative până la revenirea la starea de normalitate.

      2. Continuarea informării permanente a populaţiei cu măsurile urgente care trebuie aplicate.

      2.1. Dispune anunţarea populaţiei, prin intermediul posturilor locale de radio şi televiziune, prin Centrul Operaţional al Inspectoratul Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă şi Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la activităţile

      prioritare.

      3. Evaluarea pagubelor produse de inundaţii la nivelul fiecărei localităţi afectate şi la lucrările cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, indiferent de deţinător.

      produse de eventuala inundare dirijată.

       1. 3.1. Numeşte comisia de evaluare alcătuită din specialişti şi dispune acesteia evaluarea pagubelor produse de inundaţii şi întocmirea proceselor verbale conform prevederilor Anexei nr. 11 din Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii aprobat cu Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi ministrului administraţiei şi internelor nr.1.422/192/2012.

       2. 3.2. Dispune evaluarea de către specialişti a pagubelor

      Responsabilităţi ale prefectului

      Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

      4. Asigurarea fondurilor necesare refacerii obiectivelor afectate.

      Schimbărilor Climatice şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

      5. Adoptarea măsurilor de evacuare a apei acumulate în incinte îndiguite şi în intravilan.

      6. Menţinerea restricţiilor de consum a apei şi a unor alimente.

      6.1. Dispune modul de urmărire a aplicării măsurilor de restricţie a consumului de apă şi alimente în zonele

      afectate.

      7. Menţinerea asigurării pazei bunurilor materiale evacuate.

      7.1. Dispune comandantului forţelor de ordine realizarea

      dispozitivului de pază a bunurilor materiale.

       1. 4.1. Avizează procesele verbale de calamităţi elaborate de deţinătorii de lucrări, în vederea fundamentării actelor normative pentru alocarea, în regim de urgenţă, a fondurilor necesare refacerii construcţiilor hidrotehnice afectate de viituri.

       2. 4.2. Face propuneri de despăgubire a persoanelor fizice şi juridice care au suferit prejudicii ca urmare a inundării dirijate şi le înaintează Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.

       3. 4.3. Propune alocarea unor sume din Fondul de intervenţie prevăzut în bugetul de stat pentru combaterea şi înlăturarea efectelor inundaţiilor în cazul în care bugetele locale sunt insuficiente.

       4. 4.4. Asigură elaborarea şi transmiterea Raportului de sinteză privind apărarea împotriva inundaţiilor, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi secetei hidrologice, conform prevederilor Anexei nr. 9 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii aprobat cu Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.422/192/2012, către Comitetul Ministerial din cadrul Ministerului Mediului şi

       1. 5.1. Supune analizei Comitetului judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă măsurile propuse de specialişti pentru efectuarea unor breşe în diguri, în vederea evacuării apei acumulate în incinte şi propune adoptarea hotărârii în acest sens.

       2. 5.2. Asigură transmiterea hotărârii în vederea aprobării la Comitetul Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.

       3. 5.3. Dispune realizarea breşei în corpul digului, după aprobarea efectuării acesteia, numai în secţiunea prevăzută în hotărâre.

       4. 5.4. Solicită Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare asigurarea funcţionării la capacitate a staţiilor de pompare pentru desecare, precum şi folosirea unor mijloace suplimentare de evacuare a apei din incintele îndiguite.

       5. 5.5. Analizează capacităţile de intervenţie, stabilind priorităţile de acţiune pentru evacuarea apei din imobile şi în situaţia în care resursele proprii sunt insuficiente, solicită punerea in aplicare a planurilor de cooperare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă.

      Responsabilităţi ale prefectului

      Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

      8. Menţinerea rutelor ocolitoare a zonei inundate (unde este cazul) şi asigurarea ordinii pe timpul operaţiunilor de evacuare şi salvare.

      8.1. Dispune forţelor de ordine dirijarea traficului pe rutele stabilite.

      9. Coordonarea acţiunilor de reabilitare.

      9.1. Analizează situaţia existentă la momentul respectiv şi

      de perspectivă în vederea folosirii eficiente a forţelor şi mijloacelor de intervenţie la dispoziţie.

      10. Asigurarea cazării persoanelor sinistrate, aprovizionarea cu apă, alimente şi acordarea de asistenţă medicală pentru populaţia afectată.

      10.1. Dispune identificarea spaţiilor de cazare temporară a persoanelor sinistrate.

      11. Asigurarea adăpostirii, hrănirii şi acordării de asistenţă veterinară a animalelor evacuate.

      11.1. Dispune distribuirea apei şi hranei pentru animale şi a asigurării asistenţei veterinare pentru animalele evacuate.

      12. Distribuirea ajutoarelor umanitare populaţiei afectate.

      12.1. Asigură distribuirea ajutoarelor umanitare cu

      prioritate în localităţile cele mai afectate de inundaţii.

      13. Salubrizarea surselor şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi a terenurilor care au fost afectate.

      13.1. Dispune identificarea instituţiilor şi persoanelor specializate în vederea executării salubrizării şi aplicării măsurilor sanitar-epidemice în zonele afectate.

      14. Prevenirea epidemiilor şi epizootiilor prin aplicarea măsurilor sanitar - epidemice necesare.

      14.1. Dispune identificarea instituţiilor specializate în aplicarea măsurilor sanitar-epidemice.

      15. Refacerea infrastructurii afectate (căilor de comunicaţie şi a podurilor, refacerea liniilor de telecomunicaţii şi de energie electrică, a avariilor la conductele de apă şi gaze).

      16. Identificarea resurselor materiale şi financiare necesare refacerii locuinţelor avariate sau distruse.

      16.1. Stabileşte priorităţile de acordare de ajutoare materiale şi financiare în vederea refacerii gospodăriilor afectate.

      17. Coordonarea acţiunilor de identificare a victimelor, sinistraţilor şi întocmirea situaţiei cu persoanele dispărute.

      17.1. Organizează activităţile de căutare şi identificare a victimelor şi persoanelor date dispărute.

      18. Coordonarea acţiunilor de colectarea, transportul şi

      incinerarea animalelor moarte.

      18.1. Dispune punerea la dispoziţia reprezentanţilor direcţiei sanitar - veterinare a personalului necesar

      colectării, transportului şi incinerării animalelor moarte.

      19. Coordonarea acţiunilor de refacere a capacităţii de acţiune a sistemului de protecţie – intervenţie.

      19.1. Efectuează bilanţul activităţilor de intervenţie desfăşurate şi dispune refacerea capacităţii de protecţie – intervenţie.

       1. 15.1. Dispune identificarea resurselor financiare necesare refacerii infrastructurii.

       2. 15.2. Dispune măsurile pentru reluarea activităţii instituţiilor şi operatorilor economici afectaţi.

    2. II.2. MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ GENERATE DE SECETĂ HIDROLOGICĂ

   1. A. MĂSURI PREVENTIVE ŞI DE PREGĂTIRE

    Responsabilităţi ale prefectului

    Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

    1. Stabilirea modului de organizare a sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de secetă hidrologică.

    2. Aplicarea corespunzătoare a restricţiilor, în situaţii de urgenţă generate de secetă hidrologică.

    2.1. Dispune verificarea tuturor utilizatorilor de apă în ceea ce priveşte întocmirea “Programului de resticţii în alimentarea cu apă în caz de secetă“, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr.9/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea planurilor de restricţii şi

    folosire a apei în perioade deficitare.

     1. 1.1. Asigură prezentarea în şedinţă ordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a principalelor prevederi ale Planului de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare elaborat de către Administraţia Bazinală de Apă.

     2. 1.2. Dispune identificarea căilor de informare a populaţiei asupra modului în care se introduc restricţiile de apă în situaţii de urgenţă generate de secetă hidrologică, precizând că:

    1. a) în prima etapă se reduc debitele pentru irigaţii,

    2. b) în a doua etapă se reduc debitele pentru amenajările piscicole,

    3. c) în a treia etapă se restricţionează treptat debitele pentru folosinţele industriale,

    4. d) în a patra etapă numai în situaţii deosebite se introduc restricţii intermitente în alimentarea cu apă a populaţiei.

   2. B. MĂSURI OPERATIVE DE INTERVEN,IE

    1. 1. FAZA DE ATEN,IE/AVERTIZARE

     Responsabilităţi ale prefectului

     Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

     1. Convocarea în şedinţă extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

      1. 1.1. Dispune măsuri pentru raţionalizarea consumului de apă în localităţile potenţial afectabile, prin limitarea volumelor de apă folosite pentru udatul străzilor şi al spaţiilor verzi.

      2. 1.2. Dispune operatorilor economici luarea măsurilor pentru limitarea pierderilor de apă şi pentru pregătirea instalaţiilor de alimentare de rezervă din apa subterană

     Responsabilităţi ale prefectului

     Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

     sau din alte surse de apă.

     2. Adoptarea măsurilor pentru identificarea unor surse suplimentare de alimentare cu apă a populaţiei.

     2.1. Solicită Administraţiei Bazinale de Apă identificarea unor surse suplimentare de alimentare cu apă - identificarea zonelor în care ar putea fi realizate eventuale foraje pentru alimentarea cu apă potabilă în zonele cele mai critice.

    2. 2. FAZA DE RESTRIC,II

  Responsabilităţi ale prefectului

  Mod de realizare (acţiuni şi măsuri)

  1. Convocarea în şedinţă extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

   1. 1.1 Analizează etapele de resticţii instituite de Administraţia Bazinală de Apă pentru utilizatorii de apă din judeţ.

   2. 1.2 Dispune verificarea modului în care sunt respectate măsurile de restricţii instituite.

  2. Informarea populaţiei cu privire la măsurile care trebuie aplicate.

  2.1. Dispune anunţarea populaţiei, prin intermediul posturilor locale de radio şi televiziune şi a sistemelor de avertizare – alarmare existente, cu privire la restricţiile instituite pe raza judeţului şi la măsurile prioritare care trebuie întreprinse.

  3. Asigurarea surselor suplimentare pentru alimentarea cu apă a populaţiei şi animalelor.

   1. 3.1. Analizează Procesele - Verbale de calamităţi pentru surse suplimentare de alimentare cu apă, întocmite de primării, conform Anexei nr.10 din Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii şi secetă hidrologică aprobat prin Ordinul Comun al ministrului mediului şi pădurilor şi ministrului administraţiei şi internelor nr.1422/192/2012 şi dispune elaborarea proiectului de Hotărâre a Guvernului în vederea alocării în regim de urgenţă a sumelor necesare realizării acestora în zonele cele mai critice.

   2. 3.2. Dispune Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean şi operatorilor economici specializaţi, asigurarea alimentării cu apă potabilă a populaţiei şi animalelor, prin transportul acesteia cu cisterna sau cu alte mijloace.

  CAPITOLUL III

  ANEXE LA MANUAL

   1. III.1. PRAGURI CRITICE PENTRU FENOMENE HIDROLOGICE PERICULOASE

    Mărimile caracteristice de apărare împotriva inundaţiilor sunt:

    1. a) mărimi zonale de avertizare, stabilite la staţiile hidrometrice şi la posturile pluviometrice situate în amonte de obiectivele periclitate, după caz, pentru precipitaţii, niveluri sau debite;

    2. b) mărimi locale de apărare, stabilite în apropierea obiectivelor, sub formă de niveluri sau debite.

     Staţiile hidrometrice şi posturile pluviometrice avertizoare fac parte din reţeaua naţională de hidrologie şi meteorologie şi trebuie să fie amplasate la o distanţă suficientă de obiectivul avertizat, pentru a putea fi luate măsurile necesare prestabilite prin Planurile de apărare.

     Mărimile caracteristice de apărare în caz de inundaţii, sunt următoarele:

     1. A) Pentru ZONELE ÎNDIGUITE ALE CURSURILOR DE APĂ:

      1. a) COTA FAZEI I de apărare (COD GALBEN) - atunci când nivelul apei ajunge la piciorul taluzului exterior al digului pe o treime din lungimea acestuia;

      2. b) COTA FAZEI a II-a de apărare (COD PORTOCALIU) - atunci când nivelul apei ajunge la jumătatea înălţimii dintre cota fazei I şi cea a fazei a III-a de apărare;

      3. c) COTA FAZEI a III-a de apărare (COD ROŞU) - atunci când nivelul apei ajunge la 0,5-1,5 m sub cota nivelurilor apelor maxime cunoscute sau sub cota nivelului maxim pentru care s-a dimensionat digul respectiv sau la depăşirea unui punct critic.

     2. B) Pentru ZONELE NEÎNDIGUITE ALE CURSURILOR DE APĂ, în secţiunile staţiilor hidrometrice:

      1. a) cota de atenţie (COD GALBEN) - nivelul la care pericolul de inundare este posibil după un interval de timp relativ scurt, necesitând o vigilenţă sporită în cazul desfăşurării unor activităţi expuse la inundaţii;

      2. b) cota de inundaţie (COD PORTOCALIU) - nivelul la care se produc revărsări importante care pot conduce la inundarea de gospodării şi obiective social-economice;

      3. c) cota de pericol (COD ROŞU) - nivelul la care sunt necesare măsuri deosebite de evacuare a oamenilor şi bunurilor, restricţii la folosirea podurilor şi căilor rutiere, precum şi luarea unor măsuri deosebite în exploatarea construcţiilor hidrotehnice.

     3. C) Pentru ACUMULĂRI: FAZELE I, II ŞI III de apărare sunt stabilite în funcţie de nivelul apei în lac şi debit afluent şi se calculează de proiectant în ecartul cuprins între Nivelul Normal de Retenţie (NNR) şi Cotă creastă deversor.

     4. D) Pentru COMPORTAREA BARAJELOR, PRAGURILE CRITICE sunt stabilite de proiectant pentru fiecare obiectiv în funcţie de:

      1. a) nivelul apei în lac, când acesta depăşeste cota crestei deversorului;

      2. b) atingerea unor valori limită în comportarea construcţiei.

     Valorile limită în comportarea construcţiei sunt:

     1. a) pragul de atenţie - valorile unora dintre parametrii se apropie sau chiar depăşesc domeniul considerat normal, fără ca starea generală de stabilitate a construcţiei să fie modificată;

     2. b) pragul de alertă - modificări periculoase ale parametrilor de comportare cu evoluţia spre forme incipiente de cedare;

     3. c) pragul de pericol - barajul suferă modificări ce pot conduce la avarierea gravă sau la ruperea construcţiei.

     În cazul pericolului de inundaţii PRIN AGLOMERAREA GHEŢURILOR ŞI REVĂRSAREA APELOR, se stabilesc următoarele mărimi caracteristice:

     1. a) FAZA I - atunci când gheaţa se desprinde şi sloiurile curg pe cursul de apă şi apar mici îngrămădiri;

     2. b) FAZA a II-a - atunci când sloiurile de gheaţă se aglomerează şi cresc nivelurile în amonte;

     3. c) FAZA a III-a - atunci când sloiurile s-au blocat formând zăpoare ce conduc la producerea de pagube prin revărsare în amonte sau prin deplasarea sloiurilor în aval.

     Pentru SATISFACEREA CERINŢELOR DE APĂ ALE FOLOSINŢELOR, în cazul

     diminuării continue a debitelor sursei, se stabilesc următoarele mărimi caracteristice:

     1. a) FAZA NORMALĂ - corespunzătoare situaţiilor când în toate secţiunile de control debitul sursei este mai mare decât debitul de atenţie sau la limită egal cu acesta (debitul de atenţie reprezintă debitul necesar pentru satisfacerea cerinţelor cantitative înmulţit cu un coeficient de la 1,2 la 1,4);

     2. b) FAZA DE ATEN,IE/AVERTIZARE - corespunzătoare situaţiei când în una sau mai multe secţiuni de control debitul sursei este mai mic decât debitul de atenţie, dar mai mare decât debitul minim necesar sau la limită egal cu acesta sau volumul existent în lacuri permite asigurarea folosinţelor pentru un număr maxim de 50 zile;

     3. c) FAZA DE RESTRIC,II - corespunzătoare situaţiei când în una sau mai multe secţiuni de control debitul sursei este mai mic decât debitul minim necesar sau volumul existent în lacuri nu permite asigurarea folosinţelor pentru un număr de maxim 50 de zile.

   2. III.2. CONŢINUTUL - CADRU AL PLANULUI JUDEŢEAN de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă

    Planul de apărare al Comitetului judeţean reprezintă o sinteză a planurilor Comitetelor locale, ale obiectivelor şi a planurilor sistemelor hidrotehnice.

    Planul judeţean corelează elementele tehnice, organizatorice şi informaţionale ale Planurilor locale aprobate de preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi va avea următorul conţinut:

    1. a) ordinul prefectului de constituire a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi a Grupului de Suport Tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;

    2. b) componenţa nominală a Comitetului judeţean şi a Grupului de Suport Tehnic, cu telefoanele (fix şi mobil) de la serviciu şi domiciliu, fax, adresele de e-mail;

    3. c) un scurt memoriu de prezentare a judeţului, care să cuprindă: localităţile afectate de inundaţiile istorice din ultimii 30-35 de ani (frecvenţa producerii inundaţiilor), atât din revărsări ale cursurilor de apă, cât şi din scurgeri de pe versanţi, precum şi situaţia apărării acestora cu lucrări corespunzătoare sau nu clasei de importanţă actuală, a obiectivelor apărate, cuprinse într- un tabel.

     Se vor prezenta distinct măsurile preventive şi de intervenţie operativă la fiecare din mărimile caracteristice de apărare şi zonele stabilite pentru inundare dirijată în situaţii deosebite, pentru apărarea unor localităţi şi obiective, luate la nivel judeţean.

     Caracterizarea fizico-geografică şi regimul hidrometeorologic se vor prezenta succint, menţionându-se zonele despădurite unde se produc scurgeri violente de pe versanţi, cu afectarea de obiective, zone în care s-au produs ploi cu intensităţi excepţionale, debite istorice înregistrate pe cursurile de apă din judeţ.

    4. d) schema sinoptică a sistemului informaţional hidrometeorologic şi operativ pentru judeţ, care va cuprinde: staţiile hidrometrice şi posturile pluviometrice, Centrele Meteorologice Regionale, Centrul Operativ al Administraţiei Bazinale de Apă, Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor, unităţile teritoriale ale S.C. ,,Hidroelectrica” S.A., ale Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu, Agenţia pentru Protecţia Mediului, Comitetele locale cu legăturile între acestea şi Grupul de Suport Tehnic din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. Schema sinoptică va cuprinde şi legătura cu Comitetul Ministerial şi Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu Comitetele judeţene învecinate, precum şi, după caz, cu organele de apărare din ţările vecine;

    5. e) tabel cuprinzând elementele tehnice de apărare ale comitetelor locale, care va cuprinde:

     1. 1) numărul curent;

     2. 2) codul SIRUTA;

     3. 3) Comitetul local (comuna şi toate satele aparţinătoare) pe fiecare bazin hidrografic din judeţ;

     4. 4) localizarea hidrografică, curs de apă (toate cursurile de apă de pe raza localităţii: permanente şi nepermanente, inclusiv formaţiunile torenţiale; alte surse de risc: accidente la barajele C şi D, exces de umiditate);

     5. 5) numere de telefon, fax, adresele de e-mail, de la primării, posturi de poliţie, şcoli;

     6. 6) amplasament staţie hidrometrică locală;

     7. 7) mărimi locale de apărare (CA, CI, CP, Faze de apărare la diguri, cu codurile de culori aferente);

     8. 8) amplasament staţia pluviometrică sau hidrometrică avertizoare (zonală);

     9. 9) valorile caracteristice de avertizare zonale (niveluri sau precipitaţii), aferente mărimilor de atenţie, inundaţii şi de pericol (COD GALBEN, COD PORTOCALIU, COD ROŞU);

     10. 10) timpul mediu de concentrare a precipitaţiilor periculoase de la postul pluviometric la obiectiv sau timpul de propagare a viiturii de la staţia hidrometrică avertizoare până la localitate;

     11. 11) obiective aflate în zone de risc la inundaţii pentru fiecare curs de apă, formaţiune torenţială, accident la baraj C şi D, zone cu exces de umiditate – pe fiecare sat în parte;

     12. 12) construcţiile hidrotehnice cu rol de apărare existente pe fiecare curs de apă, cu caracteristicile tehnice;

     13. 13) probabilitatea de inundare de calcul cu debitul aferent şi reală (dacă aceasta a fost determinată prin studii recente);

    6. f) tabel cuprinzând forţele şi mijloacele de intervenţie disponibile la nivelul Comitetul judeţean cu indicarea unităţii care le deţine (adresa, telefonul, fax, e-mail), întocmit de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, pe baza datelor furnizate de la nivelul localităţilor şi a altor entităţi care asigură funcţii de sprijin;

    7. g) tabel cuprinzând stocul de materiale şi mijloace de apărare existent la nivelul judeţului, obţinut prin însumarea stocurilor existente la unităţile deţinătoare de construcţii hidrotehnice cu rol de apărare şi la Comitetele locale;

    8. h) benzile inundabile pe cursurile de apă pentru debite cu probabilitatea de depăşire de 0,5%, 1% (5%, 10%), şi/sau pentru debite maxime istorice cunoscute (anul în care s-a produs inundaţia), cu amplasarea localităţilor, obiectivelor importante, construcţiilor hidrotehnice existente, staţiilor hidrometrice, sediilor sistemelor hidrotehnice şi a cantoanelor de exploatare cu magazii de materiale, zonelor stabilite pentru inundare dirijată etc. (scara 1:25.000 sau mai detaliată pentru zona localităţilor şi a obiectivelor socio-economice). Pentru zonele de inundare

     dirijată se vor menţiona: suprafaţa (ha), înălţimea medie a digurilor, obiectivele potenţial inundabile din incintă, reducerea preconizată a debitelor undelor de viitură – volumul atenuat;

    9. i) profile longitudinale şi transversale prin diguri şi baraje, care vor conţine: nivelul coronamentului proiectat (anul în care s-a realizat proiectarea) şi existent (anul în care s-a realizat măsurătoarea), nivelul maxim de calcul, nivelurile maxime produse şi data la care s-au înregistrat, punctele critice (trecerile prin dig, zonele cu grifoane, infiltraţii, zonele lipsite de perdele de protecţie, zonele cu eroziuni active de mal), cota terenului în incinta şi în exteriorul incintei, mirele locale cu cota „0” a mirei şi sistemul de referinţă, nivelurile corespunzătoare celor trei faze de apărare, anul execuţiei profilelor şi sistemul de referinţă; lucrările vor fi conectate la produsele cartografice prin geobaza de date;

    10. j) harta judeţului (scara 1:100.000 sau 1:50.000), cu amplasarea Comitetelor locale prin numerotarea lor conform tabelului, amplasarea construcţiilor hidrotehnice şi a obiectivelor socio- economice;

    11. k) Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale – secţiunea aferentă judeţului.

    Planul judeţean de apărare cuprinde distinct Planurile de acţiune în caz de accidente la baraje şi Planurile de apărare a sistemelor hidroameliorative de la Dunăre (întocmite de către Sistemele de Gospodărire a Apelor împreună cu unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare).

    Planul judeţean de apărare se întocmeşte prin grija Grupului de Suport Tehnic condus de către directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor, în colaborare şi cu avizul Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; se aprobă din punct de vedere organizatoric de către prefectul judeţului, se verifică şi se avizează de către Centrul Operativ al Comitetului Ministerial din Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi se aprobă de către preşedintele Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă. Planul judeţean de apărare se întocmeşte în format electronic, cu menţiunea că exemplarul prezentat pentru aprobare va fi pe suport hârtie.

    Planul judeţean de apărare se întocmeşte în trei exemplare din care un exemplar se pastrează la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, un exemplar la Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi un exemplar la Sistemul de Gospodărire a Apelor.

   3. III.3. Conţinutul şi modul de transmitere al RAPOARTELOR OPERATIVE privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase

    Rapoartele operative se întocmesc pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice şi se transmit astfel:

    1. a) la nivel local:

     1. 1) se întocmesc de către responsabilul nominalizat în Planul de apărare împotriva inundaţiilor al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă;

     2. 2) se aprobă de către preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă;

     3. 3) se transmit prin grija primarului către Centrul Operaţional Judeţean (Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă) şi la Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Sistemului de Gospodărie a Apelor.

    2. b) la nivelul deţinătorilor de construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor:

     1. 1) se întocmesc, de către unitatea afectată în baza prevederilor Planului de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale al sistemului hidrotehnic;

     2. 2) se aprobă de către conducătorul/directorul unităţii afectate;

     3. 3) se transmit către Centrul Operativ al Administraţiei Bazinale de Apă/ Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor.

    3. c) la nivel judeţean:

     1. 1) se întocmesc de către Grupul de Suport Tehnic în baza rapoartelor operative transmise de la nivel local şi puse la dispoziţie de Centrul Operaţional Judeţean (Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă);

     2. 2) se aprobă de către preşedintele Comitetului Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă;

     3. 3) se transmit către Centrul Operativ al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin grija Sistemului de Gospodărire a Apelor, către Direcţia Generală pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului prin grija prefectului şi către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă prin grija Centrul Operaţional Judeţean.

    Rapoartele operative vor cuprinde:

    1. a) modul în care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos (cantităţi cumulate de precipitaţii căzute pe întreaga perioadă de producere a acestora, cantităţi totale de precipitaţii cumulate cu echivalentul în apă al stratului de zapadă existent, revărsări cursuri de ape, blocaje gheţuri, scurgeri de pe versanţi, mărimi caracteristice de apărare atinse, debite maxime înregistrate, comparaţia acestora cu debitele de calcul ale digurilor şi cu debitele maxime istorice, debitele minime înregistrate), pe localităţi şi râuri, de la un raport la altul;

    2. b) situaţia pagubelor produse (estimativ-fizic), după următorul MODEL:

     Nr. crt.

     Bazin hidrografic, municipiul, oraşul, comuna/localităţi aparţinătoare/

     Curs de apă pe fiecare comună şi localitate aparţinătoare

     Obiective afectate

     Cauzele afectării pe fiecare localitate în parte

     Comuna…...................

     Satul……....................

     • - Victime omeneşti

     • - nr. persoane sinistrate

     • - nr. de case din care:

      • - distruse

      • - avariate

     • - nr. anexe gospodăreşti:

      • - distruse

      • - avariate

     • - nr. obiective socio- economice şi administrative (se menţionează şcoala, grădiniţa, biserica, spitalul, primăria etc.)

     • - nr. obiective culturale

     • - zone protejate

     • - nr. poduri

     • - nr. podeţe

     • - km DN

     • - km DJ

     • - km DC

     • - km străzi

     • - km drum forestier

     • - km CF

     • - ha teren arabil

     • - ha păşuni, fâneţe

     • - revărsare râu, pârâu, vale nepermanentă (nominalizarea acestuia)

     • - blocaje de gheţuri

     • - scurgeri de pe versanţi

     • - băltiri, ape interne

     • - rupere dig, avariere baraj cu indicarea denumirii şi administratorului lucrării

     • - incapacitate de preluare a reţelei de canalizare

     • - alte cauze

     TOTAL JUDEŢ

     Nr. total localităţi afectate.........................

     • - ha păduri

     • - km reţele de alimentare cu apă, canalizare

     • - nr. fântâni

     • - nr. construcţii hidrotehnice afectate (cu menţionarea denumirii, capacităţilor, deţinătorului)

     • - reţele electrice, telefonice

     • - reţele alimentare cu gaze naturale

     • - Victime omeneşti

     • - nr. persoane sinistrate

     • - nr. de case din care:

      • - distruse

      • - avariate

     • - nr. anexe gospodăreşti:

      • - distruse

      • - avariate

     • - nr. obiective socio- economice şi administrative (se menţionează şcoala, grădiniţa, biserica, spitalul, primăria etc.)

     • - nr. obiective culturale

     • - zone protejate

     • - nr. poduri

     • - nr. podeţe

     • - km DN

     • - km DJ

     • - km DC

     • - km străzi

     • - km drum forestier

     • - km CF

     • - ha teren arabil

     • - ha păşuni, fâneţe

     • - ha păduri

     • - km reţele de alimentare cu apă, canalizare

     • - nr. fântâni

     • - nr. construcţii hidrotehnice afectate (cu menţionarea denumirii, capacităţilor, deţinătorului)

     • - reţele electrice, telefonice

     • - reţele alimentare cu gaze naturale

    3. c) măsurile luate de către toate structurile implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de riscurile specifice: avertizarea populaţiei, forţe de intervenţie care acţionează, evacuarea populaţiei, cazare, alimentarea cu apă potabilă a sinistraţilor şi obiecte de primă necesitate.

     Prin fluxul informaţional al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, raportul operativ va fi completat la nivel de Sistem de Gospodărire a Apelor cu următoarele informaţii:

    4. d) colaborarea cu ţările vecine în conformitate cu Regulamentele comune;

    5. e) modul de exploatare şi de comportare a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, volume acumulate în acumulările permanente şi nepermanente, manevrele efectuate la baraje şi derivaţii de ape mari, modul de funcţionare al staţiilor de pompare pentru desecare, capacitatea acestora de evacuare, probleme întâmpinate în aplicarea deciziilor etc.;

    6. f) măsuri necesare pentru evitarea sau diminuarea pagubelor (tăierea controlată a digurilor, evacuarea apelor din incinte etc.);

    7. g) construcţii hidrotehnice afectate.

    Rapoartele operative se transmit imediat după primirea informaţiilor primare privind producerea fenomenului hidrometeorologic periculos şi în funcţie de evoluţia fenomenului ori de câte ori se impune, fără a se repeta informaţiile şi pagubele transmise în rapoartele operative anterioare.

    Rapoartele operative întocmite la nivel judeţean vor cuprinde pagubele produse pe fiecare unitate administrativ-teritorială (municipiu, oraş, comună) şi pe fiecare sat aparţinător acestora, precum şi centralizarea acestora pe tipuri de obiective afectate; vor fi transmise până la încetarea fenomenului.

    Se vor întocmi Rapoarte operative şi pentru secetă hidrologică indicându-se în principal:

    1. a) dacă a fost aplicat Planul de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare; debitele minime înregistrate în secţiunile de control care au determinat restricţiile; folosinţele de apă restricţionate; măsuri de raţionalizare;

    2. b) modul de asigurare al necesarului de apă în localităţile care dispun de sisteme centralizate

     de alimentare cu apă;

    3. c) modul de asigurare al necesarului de apă în localităţile care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă;

    4. d) măsuri întreprinse în vederea suplimentării sursei pentru asigurarea necesarului de apă potabilă pentru populaţie.

    Rapoartele operative elaborate de instituţiile/structurile implicate vor fi stocate şi pe suport electronic – CD/DVD.

   4. III.4. Conţinutul şi modul de transmitere AL RAPORTULUI DE SINTEZĂ privind apărarea împotriva inundaţiilor, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi secetei hidrologice din judeţul………….…….perioada…………….

    Rapoartele de sinteză se întocmesc de către Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, se aprobă de către preşedintele Comitetului Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă şi se transmit Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în termen de maxim 30 de zile de la încetarea fenomenelor.

    Rapoartele de sinteză se întocmesc în baza evaluării finale efectuate la nivelul comitetelor locale de către comisii numite de primari, validată de către comisiile de specialitate pe domenii (construcţii civile/industriale/hidrotehnice, agricol, drumuri, reţele electrice, telefonice, edilitar- gospodăreşti etc.), numite de prefecţi. Din aceste comisii vor face parte şi reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale „Apele Române” (Sisteme de Gospodărire a Apelor sau Sisteme Hidrotehnice), care au responsabilitatea evaluării pagubelor produse construcţiilor hidrotehnice.

    Comisiile de specialitate numite de prefecţi vor elabora un proces-verbal după modelul din Anexa nr. 11 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.422/192/2012.

    RAPORTUL DE SINTEZĂ va conţine:

    1. a) evoluţia fenomenelor hidrometeorologice în raport cu mărimile caracteristice de apărare (cantităţi de precipitaţii căzute-precipitaţii maxime înregistrate şi precipitaţii cumulate care au condus la inundaţii, cursurile de apă pe care s-au produs, niveluri atinse în raport cu mărimile caracteristice de apărare, debite maxime înregistrate, comparaţia acestora cu debitele de calcul ale digurilor şi cu debitele maxime istorice, debite minime înregistrate pe cursurile de apă, cursuri de apă secate, zone în care s-a impus introducerea restricţiilor), precum şi producerea şi evoluţia poluării accidentale;

    2. b) organizarea şi desfăşurarea acţiunilor operative de apărare (măsuri preventive, măsuri de intervenţie operativă, măsuri de raţionalizare în folosirea apei, măsuri pentru asigurarea necesarului de apă în localităţile care dispun de sisteme centralizate de alimentare/care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă, măsuri de evacuare, forţe şi unităţi care au acţionat, funcţionarea fluxului informaţional de avertizare-alarmare a populaţiei, funcţionarea fluxului informaţional cu ţările vecine);

    3. c) efectele fenomenelor hidrometeorologice, poluărilor accidentale - pagube fizic şi valoric, cuprinse într-un tabel întocmit după MODELUL de mai jos:

     Bazin hidrografic, municipiul, oraşul, comuna/localităţi aparţinătoare/

     Obiective afectate

     Cauzele afectării

     fizic

     valoric (mii lei)

     Comuna… (Cod

     SIRUTA)…...................

     Satul… (Cod

     SIRUTA)….................

     Pentru a răspunde cerinţelor Directivei 2007/60/CE la

     • - Victime omeneşti

     • - nr. persoane sinistrate

     • - nr. persoane accidentate sau afectate de îmbolnăviri pe timpul producerii fenomenului periculos

     • - nr. de case din care:

      • - distruse

      • - avariate

     • - nr. anexe gospodăreşti:

      • - distruse

      • - avariate

     • - nr. obiective socio-economice şi administrative (se menţionează şcoala, grădiniţa, biserica, spitalul, primăria etc.)

     • - nr. obiective culturale

     • - zone protejate

     • - nr. poduri şi podeţe

     • - km DN

     • - km DJ

     • - km DC

     • - km CF

     • - km străzi

     • - km drum forestier

     • - ha teren arabil

     • - ha păşuni, fâneţe

     • - revărsare râu, pârâu, vale nepermanentă (nominalizarea acestuia)

     • - blocaje de gheţuri

     • - scurgeri de pe versanţi

     • - băltiri, ape interne

     • - rupere dig, avariere baraj cu indicarea denumirii şi administratorului lucrării

     • - incapacitate de preluare a reţelei de canalizare

     • - alte cauze

     cauze se vor adăuga, după caz, şi menţiunile: fluvială, pluvială, din apă freatică.

     TOTAL JUDEŢ

     Nr. total localităţi afectate.........................

     Valoare (mii lei)

     • - ha păduri

     • - km reţele de alimentare cu apă şi canalizare

     • - nr. fântâni

     • - animale moarte

     • - nr. construcţii hidrotehnice afectate (cu menţionarea denumirii, capacităţilor, deţinătorului)

     • - reţele electrice, telefonice

     • - reţele alimentare cu gaze naturale

     • - pagube produse de poluări accidentale cauzate de inundaţii

     • - alte pagube

     • - Victime omeneşti

     • - nr. persoane sinistrate

     • - nr. persoane accidentate sau afectate de îmbolnăviri pe timpul producerii fenomenului periculos

     • - nr. de case din care:

      • - distruse

      • - avariate

     • - nr. anexe gospodăreşti:

      • - distruse

      • - avariate

     • - nr. obiective socio-economice şi administrative (se menţionează şcoala, grădiniţa, biserica, spitalul, primăria etc.)

     • - nr. obiective culturale

     • - zone protejate

     • - nr. poduri şi podeţe

     • - km DN

     • - km DJ

     • - km DC

     • - km CF

     • - km străzi

     • - km drum forestier

     • - ha teren arabil

     • - ha păşuni, fâneţe

     • - ha păduri

     • - km reţele de alimentare cu apă şi canalizare

     • - nr. fântâni

     • - animale moarte

     • - nr. construcţii hidrotehnice afectate (cu menţionarea denumirii, capacităţilor, deţinătorului)

     • - reţele electrice, telefonice

     • - reţele alimentare cu gaze naturale

     • - pagube produse de poluări accidentale cauzate de inundaţii

     • - alte pagube

    4. d) comportarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, modul în care s-a acţionat în raport cu prevederile regulamentelor de exploatare, volume acumulate în lacuri de acumulare care au condus la atenuarea undei de viitura, modul de funcţionare al staţiilor de pompare pentru desecare, măsuri de exploatare adoptate la lacurile de acumulare şi derivaţii pentru suplimentarea debitelor pe râuri în vederea asigurării cerinţelor de apă pentru folosinţe.

     Raportul de Sinteză va conţine un tabel intitulat „Situaţia construcţiilor hidrotehnice afectate de viituri” întocmit după modelul de mai jos:

     Denumirea

     construcţiei/deţinător sau administrator

     Valoare (mii lei)

     Propuneri de surse financiare pentru refacere

     ANAR……......................

     - buget de stat

     Primăria…........................

     - buget local

     Alţi deţinători..................

     • - surse proprii ale deţinătorilor

     • - alte surse

    5. e) harta cu impactul şi zonele afectate precum şi lucrările şi obiectivele afectate vor fi marcate cartografic, prin marcarea cu culoarea roşie a punctului sau sectorului afectat.

    6. f) concluzii şi aprecieri, cu propuneri de îmbunătăţire a activităţii de apărare şi a sistemului informaţional decizional, a Planurilor de apărare şi a regulamentelor de exploatare, propuneri de lucrări noi cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, lucrări pentru suplimentarea surselor de apă, posibilităţi de realizare a acestora (surse de finanţare);

    Raportul se semnează de către preşedintele Comitetului judeţean, şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi de către şeful Grupului de Suport Tehnic.

    Rapoartele de sinteză vor fi stocate şi pe suport electronic – CD/DVD.

   5. III.5. Conţinutul PROCESULUI VERBAL DE CALAMITĂŢI întocmit pentru construcţiile hidrotehnice afectate de viituri / surse suplimentare de alimentare cu apă

    Unităţile de gospodărire a apelor întocmesc Procese verbale de calamităţi pentru construcţiile hidrotehnice grav avariate de viituri, imediat după retragerea apelor mari, în vederea alocării unor fonduri în regim de urgenţă pentru refacerea acestora.

    Primăriile întocmesc, după acelaşi model, Procese verbale de calamităţi, în vederea suplimentării surselor de apă potabilă pentru populaţie.

    Procesul verbal va conţine succint fenomenul produs, cauze, gradul de avariere şi necesitatea refacerii în regim de urgenţă (pentru refacerea liniei de apărare, prevenirea unor noi inundaţii etc.), numărul de fântâni secate, populaţie afectată etc., şi va fi întocmit după următorul MODEL:

    A.N.A.R./C.L.S.U.......................................

    Administraţia Bazinală de Apă....................

    Sistemul de Gospodărire a Apelor............... Sistemul Hidrotehnic................................... Nr..........................din..................................

    Avizat, PREŞEDINTE C.J.S.U.....................

    PREFECT

    Construcţia hidrotehnică afectată de viituri /Număr de locuitori afectaţi de

    seceta hidrologică

    Capacităţi fizice

    Valoare (mii lei)

    image

    .....................................................

    PROCES VERBAL DE CALAMITĂŢI

    Şef Grup de suport tehnic Director,

    ....................................

    Comisia de verificare:

    ...................................

    Preşedinte C.L.S.U.

    Primar,

    .............................

    Procesele verbale se întocmesc pe baza constatărilor efectuate în teren de către comisii, alcătuite din specialişti, nominalizate de către directorul Administraţiei Bazinale de Apă / Prefectul judeţului.

   6. III.6. Conţinutul PROCESULUI VERBAL PRIVIND CONSTATAREA ŞI EVALUAREA PAGUBELOR PRODUSE ÎN URMA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE

    COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ.................

    Nr.        / din      

    PROCES VERBAL

    privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase (…), în comuna …

    din data de (perioada) …………..

    Comisia numită prin Ordinul Prefectului nr.       din         , formată din:

    • - - Consiliul Judeţean .......

    • - - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al jud. …….

    • - - Inspectoratul Judeţean în Construcţii ........

    • - - Sistemul de Gospodărire a Apelor ………

     - etc

     ne-am deplasat astăzi, ………….., în comuna ……......., judeţul …........., în prezenţa

     ..........(primar, viceprimar, şef SVSU) din partea Primăriei ....... unde am constatat faptul că, în urma …………………. din zilele de (perioada)…………….., au fost afectate următoarele:

     Nr. crt

     Tip obiectiv avariat / distrus

     Sursă viitură / inundaţie

     Mecanism de inundare

     Caracte- ristici ale viiturii

     Denumire curs de apă

     (râu, pârâu, torent);

     scurgere de pe versanţi

     Elemente constructive (avariate / distruse) ale obiectivului

     Valoare obiectiv (lei)

     Denumire

     Deţinător (persoană fizică/juridică)

     Poziţionare / dimensiuni

     Avariat / Distrus

     Denumire (descriere mod afectare)

     material

     UM

     Cant

     0

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     8

     9

     10

     11

     12

     13

     1

     Locuinţă

     2

     Anexă gospodărească

     3

     Drumuri (DN, DJ, DC, DF)

     4

     Pod/podeţ

     5

     Obiectiv social/economic

     6

     Construcţie hidrotehnică

     Total sat

     Total U.A.T.

     76

     Notă:

     Tabelul se va completa astfel:

    • - la coloana 3 se va menţiona localizarea obiectivului afectat de pe cursul de apă;

    • - la coloana 4 se va folosi A pentru avariat şi D pentru distrus;

    • - la coloana 5 se va menţiona sursa inundaţiei: fluvială, pluvială, apă freatică, marină, barare artificială;

    • - la coloana 6 se va menţiona mecanismul de inundare: depăşirea capacităţii de transport a albiei, depăşirea asigurării lucrărilor de apărare, distrugerea infrastructurii de apărare, blocare (restricţionare);

    • - la coloana 7 se va menţiona caracteristica viiturii: viituri rapide, viitură naturală, viitură de primăvară datorită topirii zăpezii, viitură solidă, viitură rapidă, viitură cu niveluri remarcabile;

    • - la coloana 8 se va menţiona denumirea cursului de apă.

   7. III.7. Componenţa GRUPULUI DE SUPORT TEHNIC pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale şi principalele sale atribuţii:

    Grupul de Suport Tehnic din cadrul Comitetului judeţean este numit prin ordinul prefectului de constituire a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi este alcătuit din reprezentanţi ai Sistemului de Gospodărire a Apelor, Sistemelor Hidrotehnice, Agenţiei de Protecţie a Mediului, Comisariatului Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu, unităţilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, ale S.C. ,,Hidroelectrica” S.A., Regiei Naţionale a Pădurilor- ROMSILVA, Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos, alţi deţinători de construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, Centrului Naţional de Prognoză Meteorologică şi Centrelor Meteorologice Regionale (prin Serviciile Regionale de Prognoză a Vremii ori Staţiile Meteorologice Judeţene, după caz).

    Şeful Grupului de Suport Tehnic este directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor.

    Principalele atribuţii în managementul riscului la inundaţii:

    1. a) asigură, prin grija Sistemului de Gospodărire a Apelor în colaborare cu Inspectoratul Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, elaborarea Planului judeţean de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale, prin corelarea Planurilor de apărare întocmite de Comitetele municipale, orăşeneşti şi comunale pentru situaţii de urgenţă, a Planurilor de apărare ale Sistemelor hidrotehnice din judeţ, a Planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apă potenţial poluatoare, precum şi a Planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare;

    2. b) acordă asistenţă tehnică Comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale pentru întocmirea Planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale;

    3. c) avizează Planurile de apărare municipale, orăşeneşti şi comunale, în vederea aprobării lor de către preşedintele Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;

    4. d) coordonează tehnic, la nivel judeţean, acţiunile pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, accidente la construcţii hidrotehnice, secetă hidrologică şi poluări accidentale, aplicând prevederile din Planurile judeţene de apărare şi asigurând legăturile cu Comitetul Ministerial şi Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu Administraţiile Bazinale de Apă şi Comitetele judeţene situate în amonte şi în aval, conform sistemului informaţional operativ;

    5. e) asigură consultanţa de specialitate, în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, pentru cuprinderea în bugetele locale a cheltuielilor necesare constituirii şi completării stocurilor de materiale şi mijloace de apărare pentru situaţii de urgenţă generate de inundaţii, gheţuri şi poluări accidentale, pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare proprii, pentru întreţinerea albiilor cursurilor de apă pe raza localităţilor, asigură verificarea anuală a situaţiei alocării şi cheltuirii acestor fonduri şi informează, în acest sens, preşedintele Comitetului judeţean;

    6. f) propune Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă inundarea dirijată, în perioade de ape mari sau de accidente la baraje, a unor terenuri, precum şi executarea unor breşe pentru evacuarea apei acumulate în incintă;

    7. g) asigură, prin Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor, în colaborare permanentă cu Centrul Operaţional al Inspectoratului Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, întocmirea rapoartelor operative zilnice, în timpul situaţiilor de urgenţă, a rapoartelor de sinteză, după încetarea acestora, precum şi transmiterea lor conform Anexelor nr. 8 şi 9 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.422/192/2012;

    8. h) asigură, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, organizarea şi desfăşurarea la nivel judeţean, a exerciţiilor de simulare pentru verificarea modului de funcţionare a fluxului informaţional hidrometeorologic de avertizare-alarmare a populaţiei, a fluxului primar de informare în caz de poluări accidentale, precum şi pentru instruirea autorităţilor administraţiei publice locale şi conştientizarea populaţiei asupra riscului la inundaţii;

    9. i) asigură organizarea anuală a acţiunii de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, precum şi urmărirea realizării măsurilor şi lucrărilor stabilite cu această ocazie;

    10. j) participă, în comisia stabilită de preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, la evaluarea şi stabilirea pagubelor produse de inundaţii, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;

    11. k) asigură, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor elaborarea Proceselor verbale de calamităţi pentru construcţii hidrotehnice avariate de viituri sau pentru surse suplimentare de alimentare cu apă şi transmiterea lor la Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.

   8. III.8. AGENTUL DE INUNDAŢII şi principalele atribuţii

    Şeful Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă îndeplineşte funcţia de agent de inundaţii la nivelul unităţii administrativ teritoriale.

    Atribuţiile agentului de inundaţii:

    1. a) colaborează permanent cu agentul hidrotehnic din cadrul unităţii teritoriale de gospodărire a apelor (Sistem de Gospodarire a Apelor, Sistem Hidrotehnic) pentru aspecte privind starea tehnică şi funcţională a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare şi a cursurilor de apă de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;

    2. b) asigură întocmirea Planului local de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale, afişarea extraselor din aceste planuri la sediul primăriilor şi pe pagina de internet a instituţiei;

    3. c) asigură întocmirea Rapoartelor operative Şi a Rapoartelor de sinteză privind efectele fenomenelor hidrologice periculoase;

    4. d) asigura organizarea periodică a unor acţiuni de conştientizare a populaţiei asupra riscului pe care-l prezintă inundaţiile şi asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetăţean pentru diminuarea pagubelor;

    5. e) asigură afişarea în locuri publice a semnificaţiei codurilor de culori pentru avertizările meteorologice şi hidrologice, precum şi semnificaţia semnalelor de alarmare acustică a populaţiei.

   9. III.9. COMITETUL DE BAZIN şi principalele lui atribuţii pentru implementarea Strategiei Naţionale pentru Managementul Riscului la Inundaţii pe termen mediu şi lung:

    La nivelul administraţiilor bazinale de apă sunt constituite comitete de bazin pentru situaţii de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică; fiecare comitet este compus din maximum 21 de membri numiţi în condiţiile legii, după cum urmează:

    1. a) 2 reprezentanţi ai autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi protecţiei mediului, dintre care unul din structura centrală a acesteia şi unul numit din cadrul agenţiilor pentru protecţia mediului din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;

    2. b) un reprezentant al direcţiilor de sănătate publică ale judeţelor din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv, numit de către Institutul Naţional de Sănătate Publică;

    3. c) 2 primari de municipii şi un primar de oraş sau comună, aleşi de primarii localităţilor din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;

    4. d) un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale cu sediul în bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;

    5. e) un prefect din bazinul hidrografic respectiv, numit de autoritatea publică centrală din domeniul administraţiei şi internelor;

    6. f) preşedinţii tuturor consiliilor judeţene din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;

    7. g) 3 reprezentanţi ai utilizatorilor de apă din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv, în funcţie de cerinţa de apă şi de impactul apelor uzate evacuate asupra resurselor de apă;

    8. h) 2 reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale ”Apele Române”, respectiv ai administraţiei bazinale de apă, recomandaţi de conducerea acesteia;

    9. i) un reprezentant din cadrul comisariatelor judeţene de protecţie a consumatorilor din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv, recomandat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

  Comitetele de bazin au următoarele atribuţii principale:

  1. a) avizează componentele schemelor directoare, inclusiv programele de măsuri pentru atingerea obiectivelor din schemele directoare şi realizarea lucrărilor, instalaţiilor şi amenajărilor de gospodărire a apelor;

  2. b) colaborează pentru elaborarea şi actualizarea componentelor schemei directoare a bazinului hidrografic respectiv cu reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, ai consiliilor judeţene, consiliilor locale, unităţilor industriale şi din agricultură, precum şi ai institutelor de cercetare, care au obligaţia de a comunica toate informaţiile utile aflate în competenţa lor;

  3. c) colaborează cu unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, ale Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica - S.A. şi ale Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA şi cu alţi deţinători de construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi cu rol în crearea condiţiilor de transport naval, pentru elaborarea planului de amenajare a bazinului hidrografic;

  4. d) aprobă schemele locale de amenajare şi de gospodărire a apelor, pe care le integrează în schemele directoare, şi stabilesc priorităţile tehnice şi financiare;

  5. e) avizează, înaintea manifestării deficitelor de apă, Planurile de restricţii şi de folosire a apelor în perioade deficitare, care sunt elaborate de administraţia bazinală de apă din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;

  6. f) avizează lista zonelor protejate şi măsurile de reconstrucţie ecologică a zonelor propuse în acest scop;

  7. g) avizează lista cu lucrările de reîmpădurire ce vor fi promovate în bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;

  8. h) avizează lista cu lucrările de protecţie antierozională ce vor fi promovate în bazinul/spaţiul hidrografic respectiv;

  9. i) recomandă autorităţilor locale, în funcţie de prioritatea şi urgenţa realizării lucrărilor necesare, în special a celor de utilitate publică, legate de întreţinerea albiilor, a lucrărilor de protecţie împotriva inundaţiilor şi de prevenire a riscului la inundaţii, modul de asigurare a surselor financiare de la bugetele locale;

  10. j) participă la deciziile privind formarea şi utilizarea fondului pentru amenajarea şi întreţinerea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor, potrivit metodologiei prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

  11. k) avizează hărţile de hazard şi hărţile de risc la inundaţii;

  12. l) avizează Planurile de management al riscului la inundaţii;

  13. m) asigură informarea publicului privind acţiunile organizate cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării acestora;

  14. n) asigură consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor şi publicului şi încurajarea participării active a acestora la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor, conform prevederilor Legii nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

  15. o) asigură dezbateri şi audieri publice asupra tuturor problemelor propuse spre aprobare;

  16. p) asigură accesul publicului la dezbaterile sau audierile publice şi documentele lor oficiale;

  1. r) se îngrijesc să faciliteze o informare continuă a publicului, să favorizeze sensibilizarea şi educarea pe probleme de gospodărire a apelor, prin organizarea de dezbateri, mese rotunde, întâlniri cu factorii interesaţi pe anumite probleme care ţin de competenţa acestuia. În acest sens, comitetul poate stabili convenţii de parteneriat cu colectivităţile locale, asociaţii sau cu instituţii de învăţământ;

  2. s) cooperează cu Comitetul Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, cu Administraţia Naţională "Apele Române" şi cu alte organisme similare, după caz, cu privire la planurile şi regulamentele de apărare împotriva inundaţiilor;

   ş) avizează regulamentele de exploatare bazinală elaborate de administraţiile bazinale de apă din cadrul Administraţiei Naţionale "Apele Române";

  3. t) au acces la informaţiile şi resursele oricărei instituţii publice, conform prevederilor legale în vigoare, prin aceasta înţelegându-se că vor primi sprijin în legătură cu informaţiile, rapoartele şi auditurile pe care le consideră necesare, precum şi în legătură cu spaţiul necesar în vederea desfăşurării şedinţelor de lucru şi a dezbaterilor publice.