ORDIN nr. 1.120 din 23 noiembrie 2021pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.004/2021 privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1126 din 25 noiembrie 2021  Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) și (2), art. 7 alin. (2) și ale art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.004/2021 privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1046 din 2 noiembrie 2021, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Petronel Munteanu,
  secretar general adjunct
  București, 23 noiembrie 2021.Nr. 1.120.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.004/2021)Către Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Județului ................../Municipiului București
  CERERE
  Subsemnatul(a), .........................., cu domiciliul în localitatea ....................., str. .................... nr. ......., județul .........................../municipiul ................, sectorul ........, identificat/ă cu CI/BI seria ......... nr. .............., CNP ....................., telefon ............................, e-mail ..........................., vă solicit acordarea indemnizației prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru perioada cuprinsă între .....- ....., .....-..., ....-... (în total ... zile), luna ........, anul .............., ca urmare a întreruperii temporare a activității total^1 sau parțial^2, în contextul creșterii incidenței răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, în contul al cărui titular sunt .................., deschis la ........................... .Anexez următoarele documente:[ ] copie a actului de identitate;[ ] copie după un contract de drepturi de autor și drepturi conexe valabil pentru anul 2021, indiferent de data la care a fost încheiat sau perioada pentru care a fost încheiat;[ ] documentul^3 potrivit căruia se impune întreruperea temporară a activității, total sau parțial;[ ] declarația pe propria răspundere.Data .......................................Numele și prenumele (în clar) .........................................Semnătura ..................................^1 Prin întreruperea totală a activității se înțelege închiderea activității pe parcursul întregii luni calendaristice pentru care se solicită indemnizația.^2 Prin întreruperea parțială a activității se înțelege închiderea activității pentru un anumit număr de zile din luna pentru care se solicită indemnizația. În acest caz, cuantumul indemnizației se calculează pentru numărul de zile în care activitatea nu s-a putut desfășura.^3 Acesta poate fi: hotărârea Guvernului, hotărârea comitetului județean pentru situații de urgență/Comitetului pentru Situații de Urgență al Municipiului București, decizia direcției de sănătate publică. Se va atașa numai decizia direcției de sănătate publică. Pentru toate celelalte se va trece numai numărul documentului cu valabilitate pe perioada pentru care se solicită indemnizația.Către Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Județului ................../Municipiului București
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul(a), ......................, cu domiciliul în localitatea ............................, str. ........................... nr. ......., județul ............................/municipiul ........................., sectorul ........, identificat/ă cu CI/BI seria ......... nr. .............., CNP ....................., telefon ................, e-mail ...........................,cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că, în anul 2021, am obținut venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe, iar în contextul creșterii incidenței răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, activitatea desfășurată este întreruptă temporar, total sau parțial, pe perioada în care solicit acordarea acestei indemnizații.Menționez că în luna pentru care solicit indemnizația nu beneficiez de sprijinul prevăzut de art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare.Data .......................................Numele și prenumele (în clar) .........................................Semnătura ..................................
  ----