ORDIN nr. 1.449 din 19 noiembrie 2021privind modificarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.059/2008
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1120 din 24 noiembrie 2021  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale pct. 12.2.5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.059/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La capitolul III „Structura Contului general al datoriei publice“ punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. Contul general al datoriei publice guvernamentale directe se întocmește în structura prevăzută în anexa nr. 4 și cuprinde obligațiile financiare ale statului provenind din finanțările rambursabile angajate de Guvern, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, sau ale altor legi speciale, inclusiv sumele utilizate temporar din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru finanțarea temporară a deficitelor bugetare și instrumentele de cash management, precum și finanțările rambursabile contractate de autoritățile administrației publice centrale până la intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, cu garanția statului sau în baza scrisorilor de confort. Finanțările rambursabile contractate de stat și subîmprumutate unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, operatorilor economici ori serviciilor publice subordonate acestora se raportează în cadrul Contului general al datoriei publice guvernamentale directe.Contul general al datoriei publice guvernamentale directe se raportează în următoarea structură:A. titluri de stat pe termen scurt, din care:1. în valuta tranzacției;2. în euro și în lei;B. titluri de stat pe termen mediu și lung, din care:1. în valuta tranzacției;2. în euro și în lei;C. împrumuturi de la instituții financiare românești sau străine, din care:1. în valuta tranzacției;2. în euro și în lei;D. împrumuturi de la guverne și agenții guvernamentale străine, instituții financiare internaționale sau de la alte organisme financiare internaționale, din care:1. în valuta tranzacției;2. în euro și în lei;E. împrumuturi de la UE [Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înființare a unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre], din care:1. în valuta tranzacției;2. în euro și în lei;E.1. împrumuturi de la UE, conform Regulamentului (UE) nr. 672/2020 privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19, din care:1. în valuta tranzacției;2. în euro și în lei;F. împrumuturi din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului (lei);G. instrumente structurate, din care:1. în valuta tranzacției;2. în euro și în lei;H. leasing financiar, din care:1. în valuta tranzacției;2. în euro și în lei;I. instrumente de cash management (lei);J. plasamente private, din care:1. în valuta tranzacției;2. în euro și în lei.K. total în valutele tranzacțiilor;L. total în euro și în lei.Datele din Contul general al datoriei publice guvernamentale directe se completează astfel:– coloana 1 se completează cu denumirea finanțărilor rambursabile în cadrul fiecărei grupe, a actelor normative de aprobare, destinația finanțărilor rambursabile, numărul de referință al finanțării rambursabile (codul de identificare alocat de banca creditoare), precum și cu denumirea creditorului. Finanțările rambursabile se înscriu în ordinea cronologică din cadrul grupelor prevăzute în anexă;– în coloana 2 se înscrie perioada pentru care a fost contractată finanțarea;– în coloana 3 se înscrie valuta de contract;– în coloana 4 se înscrie valoarea contractată a finanțării rambursabile în valuta de contract, cu excepția împrumuturilor din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului și a finanțărilor rambursabile rambursate integral în anul de raportare, iar în coloana 5 valoarea contractată reevaluată în lei. Finanțările rambursabile în valută vor fi reevaluate la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil în ultima zi a anului de raportare;– în coloana 6 se înscrie valuta în care s-au efectuat tranzacțiile;– în coloana 7 se înscrie soldul înregistrat la începutul anului în valuta tranzacției. Aceste date corespund cu soldul finanțărilor raportate în Contul general al datoriei publice guvernamentale directe din anul precedent celui de raportare;– în coloana 8 se înscrie soldul finanțărilor înregistrat la începutul anului, reevaluat în lei. Finanțările rambursabile în valută vor fi reevaluate la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil în ultima zi a anului anterior celui de raportare.Aceste date corespund cu soldul finanțărilor raportate în Contul general al datoriei publice guvernamentale directe din anul precedent celui de raportare;– coloanele 9 și 10 cuprind finanțările rambursabile noi contractate de stat în exercițiul financiar respectiv, precum și rambursările/refinanțările efectuate în cursul anului pentru care se raportează execuția. Pentru împrumuturile din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului se va trece doar creșterea/scăderea netă a soldului acestor împrumuturi;– coloana 11 cuprinde soldul finanțărilor rambursabile la finele anului de raportare, în valuta tranzacției, ca diferență între soldul de la începutul anului (coloana 7) plus trageri (coloana 9) și rambursările aferente (coloana 10);– coloana 12 cuprinde soldul finanțărilor rambursabile la finele anului de raportare, reevaluat în lei. Finanțările rambursabile în valută vor fi reevaluate la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil în ultima zi a anului de raportare;– coloana 13 cuprinde suma, în milioane lei, plătită de Ministerul Finanțelor, în calitate de împrumutat, din fondul de risc;– total în valutele tranzacțiilor se completează astfel:• în coloanele 4, 7, 9, 10 și 11 se înscrie soldul finanțărilor rambursabile, totalizat pe feluri de valute ale tranzacțiilor, și anume: dolar S.U.A., JPY, euro, lei etc.;• în coloanele 5, 8 și 12 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;– total datorie în euro și în lei se completează la coloanele 4, 7, 9, 10 și 11 în euro, iar la coloanele 5, 8 și 12 în lei, astfel:• totalul în euro se stabilește astfel: pentru coloanele 4, 7 și 11 valutele se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României și valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective și euro, iar pentru coloanele 9 și 10 valutele se transformă în euro utilizând raporturile de schimb dintre cursurile valutare medii calculate ca medii aritmetice ale cursurilor zilnice comunicate de Banca Națională a României pentru valutele respective și cursul mediu anual pentru euro comunicat de Banca Națională a României;• totalul în lei se va calcula utilizându-se cursul valutar lei/euro comunicat de Banca Națională a României și valabil în ultima zi a anului de raportare.2. Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  București, 19 noiembrie 2021.Nr. 1.449.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 4 la normele metodologice)
  CONTUL GENERAL
  al datoriei publice guvernamentale la data de 31 decembrie ..............................
  - model -
  Contul general al datoriei publice guvernamentale directeSemnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - valuta de contract;B - valoare contractată;C - valuta tranzacției;D - soldul la începutul anului;E - rulajul anului în valuta tranzacției (mil.);F - soldul la finele anului;G - plăți efectuate de Ministerul Finanțelor, în calitate de împrumutat, din fondul de risc (mil. lei);H - valuta de contract (mil.);I - suma (mil. lei);J - valuta tranzacției (mil.);K - trageri/angajamente noi;L - rambursări/refinanțări.
  Nr. crt.Denumirea finanțării/baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/Numărul de referință al finanțării rambursabilePerioada pentru care se angajează finanțareaABCDEFG
   HI JIKLJI 
  01234567891011 = 7 + 9 – 101213
  A.Titluri de stat pe termen scurt:- în valuta tranzacției:- total: în euroîn lei            
  B.Titluri de stat pe termen mediu și lung:- în valuta tranzacției:- total: în euroîn lei            
  C.Împrumuturi de la instituții financiare românești sau străine:- în valuta tranzacției:- total: în euroîn lei            
  D.Împrumuturi de la guverne și agenții guvernamentale străine, instituții financiare internaționale sau de la alte organisme financiare internaționale:- în valuta tranzacției:- total: în euroîn lei            
  E.Împrumuturi de la UE [Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înființare a unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre]:- în valuta tranzacției:- total: în euroîn lei            
  E1.Împrumuturi de la UE [Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj întro situație de urgență (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19]:- în valuta tranzacției:- total: în euroîn lei            
  F.Împrumuturi din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului:- în valuta tranzacției:- total: în euroîn lei            
  G.Instrumente structurate:- în valuta tranzacției:- total: în euroîn lei            
  H.Leasing financiar:- în valuta tranzacției:- total: în euroîn lei            
  I.Instrumente de cash management:- în valuta tranzacției:- total: în euroîn lei            
  J.Plasamente private:- în valuta tranzacției:- total: în euroîn lei            
  K.Total datorie publică în valutele tranzacțiilor            
  L.Total datorie:- total: în euroîn lei            
  ----