ORDIN nr. 19.282 din 4 noiembrie 2021privind instituirea procedurii de administrare specială în vederea dizolvării și lichidării, conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, la COMPANIA DE EXPLOATARE A VAGOANELOR RESTAURANT BAR DE DORMIT ȘI CUȘETĂ - VARORED - S.A.
EMITENT
  • AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1119 din 24 noiembrie 2021    Având în vedere:– art. 21 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Colegiului director al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului nr. 18 din 1.11.2021, prin care s-a aprobat „Nota privind instituirea procedurii de administrare specială prevăzută de Legea nr. 137/2002 cu modificările și completările ulterioare, la societatea VARORED - COMPANIA DE EXPLOATARE A VAGOANELOR RESTAURANT - S.A. București“,în temeiul prevederilor art. 8 alin. (3) și ale art. 9 alin. (1) lit. b) și g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările și completările ulterioare, președintele Autorității pentru Administrarea Activelor Statului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se instituie procedura de administrare specială la societatea COMPANIA DE EXPLOATARE A VAGOANELOR RESTAURANT BAR DE DORMIT ȘI CUȘETĂ - VARORED - S.A., denumită în continuare societate, cu sediul în Piața Gării de Nord nr. 1, sectorul 1, București, înmatriculată la oficiul registrului comerțului cu nr. J40/16273/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, și până la finalizarea lichidării societății.  +  Articolul 2Pe durata administrării speciale, administratorul special are atribuțiile conform contractului de mandat încheiat cu Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului.  +  Articolul 3Procedura de administrare specială la societatea COMPANIA DE EXPLOATARE A VAGOANELOR RESTAURANT BAR DE DORMIT ȘI CUȘETĂ - VARORED - S.A. încetează odată cu finalizarea lichidării societății, conform Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, și Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau prin ordin al președintelui Autorității pentru Administrarea Arhivelor Statului.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    p. Președintele Autorității pentru Administrarea Activelor Statului,
    Claudiu Constantin Năstasă
    București, 4 noiembrie 2021.Nr. 19.282.-----