DECIZIE nr. 564 din 11 noiembrie 2021pentru aprobarea Normelor privind reglementarea, recunoașterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video
EMITENT
  • AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1119 din 24 noiembrie 2021    Având în vedere:– Referatul de aprobare nr. 615 din 10.11.2021 întocmit de Serviciul societatea informațională;– Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, cu modificările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 77/2020;– prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE;– prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, cu modificările ulterioare,președintele Autorității pentru Digitalizarea României emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind reglementarea, recunoașterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării.
    p. Președintele Autorității pentru Digitalizarea României,
    Octavian Oprea
    București, 11 noiembrie 2021.Nr. 564.  +  ANEXĂNORMEprivind reglementarea, recunoașterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificarea persoanei la distanță utilizând mijloace video