HOTĂRÂRE nr. 62 din 7 noiembrie 2021privind modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și testarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică
EMITENT
  • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 22 noiembrie 2021    Având în vedere dispozițiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăște:  +  Articolul IAnexa nr. 5 la Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 5 martie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) Cu excepția programelor de studii universitare acreditate în condițiile legii, programele de formare profesională pentru psihologi se pot desfășura numai sub egida CPR și cu avizul Comitetului director al CPR, denumit în continuare Comitetul director.2. La articolul 2 alineatul (6), litera a) va avea următorul cuprins:a) programe universitare de licență în psihologie, acreditate în condițiile legii;3. La articolul 2 alineatul (6), litera b) va avea următorul cuprins:b) programe de studii universitare de master și programe de studii postuniversitare în psihologie, acreditate în condițiile legii și recunoscute de către CPR;4. La articolul 2, alineatul (7) va avea următorul cuprins:(7) În vederea obținerii dreptului de liberă practică pentru exercitarea profesiei de psiholog, programele de studii universitare parcurse în străinătate vor fi recunoscute de către CPR sau, după caz, de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, denumit în continuare CNRED, conform procedurilor legale aplicabile.5. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Programele de studii universitare de licență, master, doctorat, precum și programele de studii postuniversitare în psihologie sunt organizate de către universități, în condițiile legii.6. Articolul 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Programele de formare profesională, cu excepția programelor de studii universitare și postuniversitare acreditate în condițiile legii, se pot desfășura numai cu condiția avizării acestora de către Comitetul director.7. La articolul 17, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Nu se percep taxe de avizare pentru programele de studii universitare acreditate în condițiile legii.8. La articolul 18 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:a) partea I, care cuprinde universitățile ale căror programe de studii de master și programe de studii postuniversitare, acreditate în condițiile legii, au fost recunoscute de către CPR pentru unul sau mai multe domenii generale de specializare;9. La articolul 34 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:c) copie a hotărârii de acreditare emise în condițiile legii, dacă este cazul;10. La anexa nr. 5H, litera c) va avea următorul cuprins:c) hotărârea de acreditare emisă în condițiile legii, dacă este cazul - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    Președintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,
    Ion Dafinoiu
    București, 7 noiembrie 2021.Nr. 62.----