HOTĂRÂRE nr. 1.215 din 10 noiembrie 2021pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2020 privind aprobarea Programului Național INNOTECH STUDENT, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1093 din 16 noiembrie 2021



  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOLUL UNICHotărârea Guvernului nr. 558/2020 privind aprobarea Programului Național INNOTECH STUDENT, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 17 iulie 2020, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Valoarea Programului Național INNOTECH STUDENT alocată în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020 este de 653.684 mii lei, echivalentul a 134.960.991,91 euro, la cursul InforEuro din luna mai 2020, reprezentând luna publicării Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice INNOTECH STUDENT, cu modificările ulterioare, din care contribuția Uniunii Europene este de 555.632 mii lei, echivalentul a 114.716.843,12 euro, corespunzând unei contribuții UE de 85%, iar contribuția națională este de 98.053 mii lei, echivalentul a 20.244.148,79 euro, corespunzând unei contribuții naționale de 15%.2. La articolul 5, alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins:(3) Indicatorul de realizare al Programului Național INNOTECH STUDENT este de minimum 20.400 de persoane, respectiv cursanți și studenți care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la școală la viața activă.(4) Indicatorii de rezultat ai Programului Național INNOTECH STUDENT sunt:a) minimum 884 de cursanți și studenți care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant;b) minimum 1.768 de locuri de muncă create și existente ca urmare a sprijinului primit de sectorul întreprinderilor mici și mijlocii la 6 luni după terminarea sprijinului.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene, interimar,
  Vasile-Cristian Roman,
  secretar de stat
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  p. Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, interimar,
  Ciui Terente,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  București, 10 noiembrie 2021.Nr. 1.215.----