ORDIN nr. 1.947 din 26 octombrie 2021privind modalitatea de revizuire a amenajamentelor silvice care se suprapun parțial sau total peste arii naturale protejate de interes comunitar
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1077 din 10 noiembrie 2021  Având în vedere Referatul de aprobare comun al Direcției evaluare impact și controlul poluării și Direcției politici și strategii în silvicultură nr. DEICP/129.695 din 26.10.2021 și nr. DPSS/174.935 din 26.10.2021,în baza prevederilor art. 21 alin. (1^1) și ale art. 22 alin. (1) și (1^1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 16 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Amenajamentele silvice care se suprapun, parțial sau total, cu arii naturale protejate de interes comunitar, valabile la data intrării în vigoare a prezentului ordin și pentru care nu s-a elaborat studiul de evaluare adecvată și raportul de mediu în cadrul procedurii de evaluare de mediu, se supun revizuirii.(2) Amenajamentele silvice care se suprapun, parțial sau total, cu arii naturale protejate de interes comunitar și pentru care procedura de evaluare de mediu s-a finalizat cu decizia etapei de încadrare, cu elaborarea studiului de evaluare adecvată, dar fără elaborarea raportului de mediu, se supun revizuirii.(3) Toate amenajamentele silvice care se suprapun, parțial sau total, cu arii naturale protejate de interes comunitar, pentru care procedura de evaluare de mediu s-a finalizat cu decizia etapei de încadrare, fără elaborarea studiului de evaluare adecvată și a raportului de mediu, se supun revizuirii, astfel:a) titularii amenajamentelor silvice prevăzute la alin. (1)-(2) și a căror valabilitate expiră înainte de 31.12.2025 au obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului pentru revizuire în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin;b) titularii amenajamentelor silvice prevăzute la alin. (1)-(2) și a căror valabilitate expiră în perioada 1.01.2026-31.12.2030 au obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului pentru revizuire în termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.(4) Pe perioada revizuirii amenajamentelor silvice se pot efectua numai activitățile silviculturale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(5) Pe perioada revizuirii amenajamentelor silvice prevăzute la alin. (1)-(2), activitățile silviculturale prevăzute în anexă se desfășoară numai cu acordul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate/administratorilor ariilor naturale protejate, după efectuarea unei analize de la caz la caz, în funcție de parametrii și valorile-țintă din cadrul obiectivelor specifice de conservare.(6) Amenajamentele silvice prevăzute la alin. (1)-(2) se revizuiesc pentru lucrările silviculturale rămase de executat până la expirarea valabilității respectivului amenajament.(7) Revizuirea amenajamentelor silvice se realizează cu respectarea prevederilor Metodologiei de aplicare a evaluării de mediu pentru amenajamentele silvice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.946/2021.  +  Articolul 2Nerespectarea prevederilor art. 1 de către titularii amenajamentelor silvice constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 96 alin. (2) pct. 1, alin. (3) pct. 1^1, 1^2 și 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, autoritățile publice județene pentru protecția mediului, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, administratorii ariilor naturale protejate, Garda Națională de Mediu și structurile sale teritoriale, autoritatea publică centrală din domeniul silviculturii, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva și structurile sale teritoriale și titularii amenajamentelor silvice pun în aplicare prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  București, 26 octombrie 2021.Nr. 1.947.  +  ANEXĂ
  Activități silviculturale care se pot desfășura pe perioada revizuirii amenajamentelor silvice
  1. Lucrări de împădurire, reîmpădurire și completări2. Lucrări de îngrijire a semințișului și a culturilor nou-înființate, a arboretelor tinere (degajări, elagaj artificial, emondaj, curățări, rărituri) și lucrări de igienizare a pădurilor3. *Lucrări speciale de conservare, în procent de maximum 8-10% din volumul total al arboretelui (unitate amenajistică) la data intrării în vigoare a amenajamentului silvic* Pot fi executate numai lucrările neefectuate, prevăzute de amenajamentul silvic, cu extragerea unui volum de maximum 10% din volumul total al arboretelui la data intrării în vigoare a amenajamentului silvic.4. **Tratamente silviculturale care promovează regenerarea naturală (grădinărite, transformare la grădinărit, cvasigrădinărite, progresive, succesive, tăieri în benzi, crâng grădinărit, crâng simplu), în proporție de 20-30% din volumul total al arboretelui (unitate amenajistică) la data intrării în vigoare a amenajamentului silvic** Pot fi executate numai tratamentele silviculturale neefectuate, prevăzute de amenajamentul silvic, cu extragerea unui volum de maximum 30% din volumul total al arboretelui la data intrării în vigoare a amenajamentului silvic.5. Extragere masă lemnoasă rezultată din produse accidentale (afectate de factori destabilizatori biotici și abiotici - doborâturi și rupturi de vânt și de zăpadă, atacuri de insecte, uscare în masă, aferente aprobărilor legale de scoatere definitivă, ocupare temporară și schimbare categorie de folosință etc.) și din produse extraordinare
  -----