HOTĂRÂRE nr. 1.184 din 8 noiembrie 2021pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1077 din 10 noiembrie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IRegulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 15 iunie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 156, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Numerarul însoțit sau neînsoțit, prevăzut la art. 3 și, respectiv, art. 4 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 284 din data de 12.11.2018, se declară autorității vamale, conform prevederilor acestui regulament și actelor delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisia Europeană în condițiile prevăzute de acesta.2. La articolul 156, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins: (3^1) Instrucțiuni privind depunerea declarațiilor prevăzute la alin. (3), modelul și modul de emitere a deciziei autorității vamale prevăzute la art. 7 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European și al Consiliului se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3^2) Schimbul de informații prevăzut la art. 10 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European și al Consiliului se realizează de autoritatea vamală.3. La articolul 156, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Informațiile prevăzute la art. 18 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European și al Consiliului se transmit Comisiei Europene de Direcția Generală a Vămilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.4. La articolul 653 alineatul (1), litera i) se abrogă.5. La articolul 653, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 50.000 lei, dar nu mai mult de 60% din valoarea numerarului nedeclarat, neîndeplinirea obligației de declarare a numerarului însoțit prevăzute la art. 3 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European și al Consiliului sau a obligației de informare cu privire la numerarul neînsoțit prevăzute la art. 4 din același regulament. La stabilirea valorii numerarului nedeclarat se ia în considerare cursul de schimb utilizat de autoritatea vamală potrivit reglementărilor vamale.  +  Articolul IIOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală prevăzut la art. I pct. 2 se aprobă în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIArt. I pct. 5 intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 15 iunie 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Iulia Raluca Matei,
  secretar de stat
  București, 8 noiembrie 2021.Nr. 1.184.-----