ORDIN nr. 1.946 din 26 octombrie 2021pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării de mediu pentru amenajamente silvice
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1075 din 10 noiembrie 2021    Având în vedere Referatul de aprobare nr. DEICP/129.694 din 26.10.2021 al Direcției evaluare impact și controlul poluării,în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările ulterioare,în baza prevederilor art. 21 alin. (1^1) și ale art. 22 alin. (1) și (1^1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de aplicare a evaluării de mediu pentru amenajamente silvice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, autoritățile publice județene pentru protecția mediului, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, administratorii ariilor naturale protejate, Garda Națională de Mediu și structurile sale teritoriale, autoritatea publică centrală din domeniul silviculturii, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva și structurile sale teritoriale și titularii amenajamentelor silvice pun în aplicare prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziție contrară se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
    Tánczos Barna
    București, 26 octombrie 2021.Nr. 1.946.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde aplicare a evaluării de mediu pentru amenajamente silvice