ORDIN nr. 5.558/2.389/2021privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI Nr. 5.558 din 5 noiembrie 2021
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 2.389 din 5 noiembrie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1064 din 5 noiembrie 2021  Având în vedere prevederile:– art. 94, 95, 114 și 123 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2021, cu modificările ulterioare;– Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 99 din 5.11.2021,văzând Referatul de aprobare nr. 15.512/CM din 5.11.2021 al Ministerului Educației și Referatul de aprobare nr. 3.381/CAZ din 5.11.2021 al Ministerului Sănătății,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației și ministrul sănătății, interimar, emit prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 1 octombrie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^1(1) Începând cu data de 8 noiembrie 2021, reluarea cursurilor cu prezența fizică se realizează pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar în cadrul cărora un procent de minimum 60% din personal este vaccinat.(2) Începând cu data de 8 noiembrie 2021, reluarea cursurilor se face în regim online pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar în cadrul cărora un procent mai mic de 60% din personal este vaccinat.(3) Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar emit decizia privind modalitatea de reluare a cursurilor, în conformitate cu alin. (1) și (2), cu informarea inspectoratelor școlare județene/ISMB.(4) Trecerea de la scenariul online la scenariul cu prezență fizică se face prin decizia consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar, cu informarea inspectoratelor școlare județene/ISMB, în situația atingerii procentului de 60% menționat la alin. (1).(5) Decizia prevăzută la alin. (4) se ia prin raportare la fiecare zi de vineri, conform situației privind personalul vaccinat, publicată și actualizată săptămânal pe site-ul inspectoratului școlar județean/ISMB.(6) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1) și (2), unitățile de învățământ special reiau cursurile începând cu data de 8 noiembrie 2021 cu prezența fizică.2. În anexă, la punctul III subpunctul 2 - Purtarea măștii de protecție, literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) purtarea măștii de protecție este obligatorie în incinta unității de învățământ;..................................................................................................c) masca de protecție nu este obligatorie în cazul preșcolarilor, indiferent de vârstă, precum și în timpul tuturor orelor de educație fizică, în condițiile art. 3 alin. (8) din ordin.3. În anexă, la punctul III subpunctul 2 - Purtarea măștii de protecție, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) masca de protecție nu este obligatorie pentru personalul didactic/nedidactic și personalul didactic auxiliar implicat în procesul de învățământ în unitățile de învățământ special, în situația în care procesul specific de predare/învățare/recuperare impune un contact vizual complet, caz în care se vor putea folosi viziere.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul sănătății, interimar,
  Cseke Attila Zoltán
  ----