ORDIN nr. 5.549 din 5 noiembrie 2021privind structura anului școlar 2021-2022
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1064 din 5 noiembrie 2021    Având în vedere:– prevederile art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 91/2021 privind stabilirea unor măsuri suplimentare în scopul gestionării riscului de sănătate publică cauzat de numărul mare de infectări cu virusul SARS-CoV-2;– Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 94/2021 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;– prevederile Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare;– prevederile Ordinului ministrului educației nr. 5.490/2021 privind instituirea unor măsuri în învățământul preuniversitar;– Referatul de aprobare nr. 773/DGIP din 4.11.2021 prin care se propune aprobarea Ordinului ministrului educației privind structura anului școlar 2021-2022,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Anul școlar 2021-2022 începe la data de 1 septembrie 2021, se încheie la data de 31 august 2022 și are 34 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului școlar 2021-2022 încep la data de 13 septembrie 2021.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 27 mai 2022;b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 3 iunie 2022;c) pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la lit. a), și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 1 iulie 2022.  +  Articolul 2Anul școlar 2021-2022 se structurează pe două semestre, după cum urmează:– Semestrul I, din data de 13 septembrie 2021 și până în data de 14 ianuarie 2022, inclusiv, cu următoarea structură:Cursuri - luni, 13 septembrie 2021 - vineri, 22 octombrie 2021Vacanță - sâmbătă, 23 octombrie - duminică, 7 noiembrie 2021Cursuri - luni, 8 noiembrie 2021 - joi, 23 decembrie 2021Vacanță de iarnă - vineri, 24 decembrie 2021 - duminică, 2 ianuarie 2022, pentru clasele din învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal, respectiv vineri, 24 decembrie 2021 - duminică, 9 ianuarie 2022, pentru grupele/clasele din învățământul preșcolar și primarCursuri - luni, 3 ianuarie 2022 - vineri, 14 ianuarie 2022, pentru clasele din învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal, respectiv luni, 10 ianuarie 2022 - vineri, 14 ianuarie 2022, pentru grupele/clasele din învățământul preșcolar și primar– Semestrul al II-lea, din data de 17 ianuarie 2022 și până în data de 10 iunie 2022, inclusiv, cu următoarea structură:Cursuri - luni, 17 ianuarie 2022 - joi, 14 aprilie 2022Vacanță de primăvară - vineri, 15 aprilie 2022 - duminică, 1 mai 2022Cursuri - luni, 2 mai 2022 - vineri, 10 iunie 2022Vacanță de vară - sâmbătă, 11 iunie 2022 - data din septembrie 2022 la care încep cursurile anului școlar 2022-2023.  +  Articolul 3În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.  +  Articolul 4În situația suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ nu se dispun în perioada vacanțelor școlare.  +  Articolul 4^1(1) În situații deosebite, bine fundamentate, în funcție de condițiile climatice, de specificul zonei și al unității de învățământ, la solicitarea conducerii acesteia, consiliul de administrație al inspectoratului școlar poate aproba modificări ale structurii anului școlar stabilite prin prezentul ordin.(2) Solicitarea de modificare a structurii anului școlar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinților din unitatea/unitățile de învățământ respectivă/respective.(3) Aprobarea modificării structurii anului școlar, menționată la alin. (1), se acordă în condițiile asigurării unui număr de zile de cursuri cel puțin egal cu cel stabilit la art. 1, precum și a posibilității ca toți elevii să participe, fără restricții, la examenele și evaluările naționale: evaluarea națională a absolvenților clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a competențelor profesionale, examenele de atestare a competențelor, examenele de absolvire. (la 31-03-2022, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 3.489 din 30 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 31 martie 2022 )  +  Articolul 5Calendarul examenelor/evaluărilor naționale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competențelor, precum și calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educației.  +  Articolul 6Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educației nr. 3.243/2021 privind structura anului școlar 2021-2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 16 februarie 2021, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației,
    Sorin-Mihai Cîmpeanu
    București, 5 noiembrie 2021.Nr. 5.549.----