NORME METODOLOGICE din 26 februarie 2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ȘI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 23 mai 2003  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 153 din 26 februarie 2003, publicat în Monitorul Oficial nr. 353 din 23 mai 2003.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Furnizarea serviciilor medicale în regim ambulatoriu se realizează prin intermediul cabinetelor medicale, furnizoare de servicii medicale publice, de stat sau private, al unităților medicale cu personalitate juridică înființate în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ori al cabinetelor medicale din structura instituțiilor prevăzute la art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată.  +  Articolul 2Indiferent de forma de înființare și funcționare a cabinetelor medicale, activitatea în cadrul acestor unități medicale se va organiza și se va desfășura cu respectarea următoarelor principii fundamentale:a) au dreptul să lucreze în cabinetele medicale medici și personal medical autorizat;b) medicului i se vor respecta independența profesională și dreptul de inițiativă;c) raporturile de subordonare privesc doar aspectele legate de organizarea funcțională și administrativă a unității medicale, ordinea interioară și de disciplină la locul de muncă;d) activitatea medicală se desfășoară conform reglementărilor în vigoare, Regulamentului Colegiului Medicilor din România și Codului de deontologie medicală;e) în cabinetul medical se vor desfășura numai acele activități pentru care a fost autorizat cabinetul medical;f) soluționarea litigiilor legate de exercitarea profesiei de medic este de competența comisiei de litigii din cadrul Colegiului Medicilor din România.  +  Capitolul II Cabinetul medical fără personalitate juridică  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 3Cabinetele medicale fără personalitate juridică se vor înființa și vor funcționa fie în structura instituțiilor, unităților cu personalitate juridică prevăzute la art. 1, fie în una dintre formele de exercitare a profesiei de medic.  +  Articolul 4(1) Cabinetele medicale se pot înființa și vor furniza servicii medicale numai în specialitatea și competența medicului titular sau a asociaților, în cazul formelor asociative. (la 16-06-2003, Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003. ) (2) Medicii care au mai multe specialități și competențe pot înființa cabinetul medical pentru una sau mai multe dintre specialitățile și competențele medicale dobândite. (la 16-06-2003, Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003. ) (3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplica și medicilor de medicină generală și medicilor stomatologi.  +  Articolul 5(1) Medicul este liber să își schimbe forma de exercitare a profesiunii prevăzută la art. 6 sau să își modifice obiectul de activitate al cabinetului medical în funcție de specialitățile, supraspecializările și competențele dobândite. (la 16-06-2003, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003. ) (2) Modificarea obiectului de activitate al cabinetului medical, indiferent de forma de organizare, se va face cu autorizarea direcției de sănătate publică în a carei rază teritorială funcționează cabinetul medical.(3) În cazul modificării obiectului de activitate al cabinetului medical, indiferent de forma de organizare, în baza avizului eliberat de Colegiul Medicilor din România, direcțiile de sănătate publică vor elibera un certificat-anexa la certificatul de înregistrare a cabinetului în Registrul unic al cabinetelor medicale.  +  Secţiunea a 2-a Formele de exercitare a profesiunii de medic ca profesiune liberală  +  Articolul 6Cabinetele medicale fără personalitate juridică, ca formă de exercitare a profesiei, se pot înființa de medicii cu drept de liberă practică în una dintre următoarele forme:a) cabinet medical individual;b) cabinete medicale grupate;c) cabinete medicale asociate;d) societate civilă medicală.  +  Articolul 7Cabinetul medical individual este forma de exercitare a profesiunii de medic, în cadrul căreia își desfășoară activitatea medicul titular, singur sau împreună cu alți medici și cu alte categorii de personal medical autorizat. Aceștia au calitatea de salariat sau de colaborator, în condițiile legii.  +  Articolul 8(1) Cabinetele medicale grupate se constituie pe baza contractului dintre două sau mai multe cabinete medicale individuale, în scopul creării de facilități economice comune, cum ar fi folosirea în comun a patrimoniului și/sau a salariaților ori a colaboratorilor.(2) Cabinetele medicale grupate își păstrează individualitatea în relațiile cu terții.(3) Condițiile grupării sunt stabilite prin contractul dintre părți, încheiat în formă scrisă, cu respectarea Codului civil și a prezentelor norme metodologice.(4) Contractul de grupare va cuprinde următoarele elemente minime obligatorii:– părțile contractului;– obiectul și scopul contractului;– sediul profesional al cabinetelor medicale grupate;– coordonarea cabinetelor medicale grupate, cu indicarea persoanelor care au calitatea de coordonator, facilitățile economice comune și modul de repartizare a cheltuielilor comune;– durata contractului și modalitățile de încetare a acestuia.  +  Articolul 9(1) Cabinetele medicale asociate se constituie din două sau mai multe cabinete medicale individuale, în scopul exercitării în comun a activității și al asigurării accesului permanent al pacienților la servicii medicale complete.(2) Medicii titulari din cabinetele medicale asociate intră în relații cu terții în numele asocierii din care fac parte, cu păstrarea drepturilor și a responsabilităților individuale prevăzute de lege.(3) Condițiile asocierii sunt convenite între părți prin contract de asociere, încheiat în formă scrisă, cu respectarea legii civile și a prezentelor norme metodologice.(4) Contractul de asociere va cuprinde următoarele elemente obligatorii:– părțile contractului și denumirea asocierii;– scopul și obiectul asocierii;– sediul profesional al asocierii;– coordonarea asocierii, cu indicarea persoanei sau a persoanelor care au calitatea de coordonator, durata contractului și modalitățile de încetare a acestuia.  +  Articolul 10(1) Cabinetele medicale grupate și cabinetele medicale asociate pot avea patrimoniu comun, dacă s-a convenit în acest sens prin contractul de grupare sau de asociere.(2) Patrimoniul comun este destinat, în exclusivitate, realizării obiectului de activitate al cabinetelor medicale.  +  Articolul 11Contractele de grupare și asociere a cabinetelor medicale se vor înregistra la administrația financiară și câte un exemplar al contractului se va depune la direcția de sănătate publică și la colegiul medicilor.  +  Articolul 12(1) Societatea civilă medicală se constituie prin contract de societate civilă, încheiat în formă scrisă între 2 sau mai mulți medici asociați, cu respectarea dispozițiilor art. 1491, 1492 și 1499-1531 din Codul civil, referitoare la societatea civilă particulară, și a dispozițiilor prezentelor norme metodologice.(2) Contractul de societate civilă va cuprinde următoarele elemente minime obligatorii:– părțile contractului de societate, scopul și obiectul acestuia;– sediul profesional al societății civile medicale;– patrimoniul social al societății civile medicale, cu indicarea aportului fiecărui medic societar, constând în bunuri mobile și imobile ori în munca medicilor societari;– organul de conducere al societății civile medicale și precizarea funcțiilor membrilor acestuia;– durata contractului de societate și modalitățile de încetare a acestuia.  +  Articolul 13(1) Societatea civilă medicală este condusă de adunarea asociaților.(2) În condițiile actului constitutiv și ale statutului asociației, poate funcționa și un consiliu de administrație ce va conduce societatea civilă medicală între ședințele adunării asociaților.  +  Articolul 14(1) Componența consiliului de administrație, modul de desemnare a membrilor acestuia, durata mandatului membrilor și cauzele de încetare a mandatului acestora vor fi prevăzute în statutul societății civile medicale.(2) Societatea civilă medicală este reprezentată în relațiile cu terții de un reprezentant desemnat prin hotărâre a adunării asociaților.  +  Articolul 15(1) Conducerea curentă operativă a societății civile medicale este încredințată unui director executiv, desemnat de consiliul de administrație dintre membrii acesteia.(2) Directorul executiv poate fi și o persoana din afară societății civile medicale.  +  Articolul 16Organizarea și funcționarea societății civile medicale vor fi prevăzute în detaliu în statutul sau.  +  Articolul 17(1) Cabinetele medicale individuale, grupate sau asociate și societatea civilă medicală pot angaja, conform prevederilor legale în vigoare, ca salariați sau colaboratori, medici și alte categorii de personal medical autorizat, precum și personal auxiliar și de alta specialitate.(2) Contractul individual de muncă și convenția de colaborare se încheie între salariați ori colaboratori și angajator: medicul sau, după caz, medicul delegat de cabinetele grupate sau asociate, directorul executiv al societății civile medicale ori alt medic împuternicit în acest sens.(3) Abrogat. (la 16-06-2003, Alin. (3) al art. 17 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003. )  +  Secţiunea a 3-a Înființarea cabinetelor medicale și a societății civile medicale  +  Articolul 18Cabinetul medical se înființează la cererea medicului titular sau a medicilor asociați din cadrul societății civile medicale.  +  Articolul 19Actul de înființare a cabinetului medical ori a societății civile medicale îl constituie certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale.  +  Articolul 20(1) Certificatul de înregistrare se eliberează în baza următoarelor documente:a) cerere de înființare;b) autorizația de liberă practică a medicului titular sau a asociaților;c) dovada deținerii legale a spațiului în care urmează să funcționeze cabinetul medical;d) avizul Colegiului Medicilor din România;e) actul constitutiv și statutul societății civile medicale;f) dovada îndeplinirii condițiilor minime de spațiu și circuite funcționale în concordanță cu serviciile medicale furnizate pe specialități; (la 16-06-2003, Lit. f) a alin. (1) al art. 20 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003. ) g) lista de servicii medicale furnizate. (la 05-06-2020, Alineatul (1) din Articolul 20 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.010 din 3 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 05 iunie 2020 ) (2) Existența dotării minime necesare funcționarii cabinetelor medicale, a condițiilor minime de spațiu și a circuitelor funcționale în concordanță cu serviciile medicale furnizate se va verifica de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București. (la 16-06-2003, Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003. ) (3) În același spațiu cu destinația de cabinet medical nu pot fi înființate mai mult de două cabinete medicale și numai dacă se îndeplinesc condițiile de compatibilitate între specialitățile medicale privind serviciile medicale furnizate, conform anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. (la 05-06-2020, Alineatul (3) din Articolul 20 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.010 din 3 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 05 iunie 2020 )  +  Articolul 20^1Orice modificare a listei de servicii medicale furnizate, precum și a listei personalului medical angajat va fi notificată direcțiilor de sănătate publică în a căror arie de competență funcționează unitatea medicală. În cazul modificării listei de servicii medicale furnizate, direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București vor proceda la emiterea unui supliment al certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale cu lista actualizată a serviciilor medicale. (la 05-06-2020, Sectiunea a 3-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.010 din 3 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 05 iunie 2020 )  +  Articolul 21(1) Avizul colegiului medicilor se eliberează în baza autorizației de liberă practică și a dovezii deținerii legale a spațiului și numai după verificarea existenței dotării minime a cabinetului medical.(2) Dotarea minimă va fi verificată de către direcțiile de sănătate publică pentru toate activitățile medicale ce urmează a fi menționate în obiectul de activitate al cabinetului medical.(2^1) Unitățile sanitare vor solicita colegiilor teritoriale ale medicilor în a căror rază își desfășoară activitatea aviz conform ori de câte ori au loc modificări ale listei de servicii medicale furnizate sau ale listei de personal medical de specialitate angajat cu contract individual de muncă ori în altă formă. (la 05-06-2020, Articolul 21 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.010 din 3 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 05 iunie 2020 ) (3) În cazul societăților civile medicale, un exemplar al actului constitutiv și al statutului se va depune și la colegiul medicilor care emite avizul de înființare.(4) În avizul eliberat de colegiul medicilor se vor menționa serviciile medicale furnizate, numărul de cabinete, în cazul societății civile medicale, și existența dotării minime corespunzătoare activității medicale desfășurate.  +  Articolul 22(1) Formele de exercitare a profesiei de medic vor fi individualizate prin denumire, după cum urmează:a) în cazul cabinetului medical individual - numele medicului titular, urmat de sintagma "cabinet medical de..." (se trece activitatea medicală principala ce se desfășoară în cabinet);b) în cazul societăților civile medicale - numele cel puțin al unuia dintre asociați, urmat de sintagma "și asociații - societate civilă medicală" sau numele asociaților și sintagma "societate civilă medicală". Pe firma societății civile medicale vor fi menționate activitățile medicale desfășurate sau doar cele mai semnificative.(2) Numele vor fi precedate de titulatura medicală.(3) Denumirile prevăzute la alin. (1) vor figura pe firmele cabinetelor și ale societăților în condițiile stabilite de Codul de deontologie medicală.  +  Capitolul III Înregistrarea unităților medico-sanitare înființate potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, și a cabinetelor din structura organizațiilor prevăzute la art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998, republicată  +  Articolul 23(1) Unitățile medicale cu personalitate juridică, înființate potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, vor funcționa cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.(2) Asociațiile și fundațiile vor putea înființa cabinete medicale numai dacă au prevăzut în obiectul de activitate acest gen de activități.  +  Articolul 24(1) Înregistrarea acestor unități se face la direcțiile de sănătate publică în a căror rază teritorială funcționează unitatea respectivă.(2) Înregistrarea unității se va efectua numai dacă unitatea medico-sanitară înființată în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, îndeplinește condițiile prevăzute la art. 15 alin. 1 lit. a) și b) din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998, republicată.  +  Articolul 25(1) Înregistrarea unității și emiterea certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale se fac în baza următoarelor documente:a) cererea reprezentantului legal al unității medicosanitare;b) certificatul de înregistrare la registrul comerțului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice, ori hotărârea judecătorească de înființare sau actul de acordare a personalității juridice;c) actul constitutiv;d) hotărârea statutară a organului de conducere privind înființarea unuia sau mai multor cabinete medicale, pentru organizațiile și instituțiile prevăzute la art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998, republicată;e) dovada legală a deținerii spațiului în care se organizează și funcționează cabinetul medical;f) autorizația sanitară de funcționare;g) avizul colegiului medicilor;h) dovada îndeplinirii condițiilor minime de spațiu și circuite functionale în concordanță cu serviciile medicale furnizate pe specialități; (la 16-06-2003, Lit. h) a alin. (1) al art. 25 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003. ) i) lista de servicii medicale furnizate. (la 05-06-2020, Alineatul (1) din Articolul 25 , Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.010 din 3 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 05 iunie 2020 ) (2) Existența dotării minime necesare funcționării cabinetelor medicale, a condițiilor minime de spațiu și a circuitelor functionale în concordanță cu serviciile medicale furnizate se va verifica de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București. (la 16-06-2003, Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003. ) (3) În același spațiu cu destinația de cabinet medical nu pot fi înființate mai mult de două cabinete medicale și numai dacă se îndeplinesc condițiile de compatibilitate între specialitățile medicale privind serviciile medicale furnizate, conform anexei la prezentele norme metodologice. (la 05-06-2020, Alineatul (3) din Articolul 25 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.010 din 3 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 05 iunie 2020 )  +  Articolul 26(1) În cererea de înregistrare și în certificatul emis de către direcțiile de sănătate publică se vor menționa activitățile cu caracter medical ce urmează să fie furnizate de unitatea medico-sanitară, precum și numărul de cabinete medicale ce vor funcționa în cadrul unității.(2) Certificatul menționat la alin. (1) se emite pe numele unității, organizației, instituției care a solicitat înregistrarea cabinetului/cabinetelor medicale.  +  Articolul 27Avizul colegiului medicilor se eliberează în baza următoarelor documente:a) cererea organului de conducere;b) certificatul de înregistrare la registrul comerțului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice, ori hotărârea judecătorească de înființare sau actul de acordare a personalității juridice;c) actul constitutiv al societății;d) hotărârea statutară a organului de conducere privind înființarea unuia sau mai multor cabinete medicale, pentru organizațiile și instituțiile prevăzute la art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998, republicată;e) dovada deținerii legale a spațiului în care urmează să funcționeze cabinetul/cabinetele medicale;f) declarația prevăzută la art. 28 lit. b) din prezentele norme metodologice;g) regulamentul de organizare și funcționare;h) fișele de atribuții ale posturilor;i) raportul favorabil privind existența dotării minime corespunzătoare activităților medicale desfășurate și numărului de cabinete, document întocmit de inspectori delegați din partea Colegiului Medicilor din România;j) programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de conducerea unității.k) lista de servicii medicale furnizate. (la 05-06-2020, Articolul 27 din Capitolul III a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.010 din 3 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 05 iunie 2020 )  +  Articolul 28(1) Colegiul medicilor va elibera avizul corespunzător numai dacă:a) față de activitățile și cabinetele medicale declarate există asigurată dotarea minimă corespunzătoare, condițiile minime de spațiu și circuitele funcționale necesare; (la 16-06-2003, Lit. a) a alin. (1) al art. 28 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003. ) b) organul de conducere al unității se obligă în scris printr-o declarație să respecte independența profesională a medicilor și să angajeze numai personal medico-sanitar autorizat;c) regulamentul de organizare și funcționare asigură independența profesională și dreptul de decizie ale personalului medical;d) fișele de atribuții ale posturilor respectă competența profesională specifică fiecărei specialități ori competența medicală, precum și condiția prevăzută la lit. c).(2) Avizul eliberat de colegiul medicilor va cuprinde mențiuni referitoare la activitățile medicale ce urmează să fie furnizate de societate, numărul de cabinete medicale ce vor funcționa, precum și existența dotării minime pentru fiecare cabinet medical.  +  Articolul 29(1) Modificarea ori completarea numărului de cabinete medicale din cadrul unității se va face în condițiile prezentelor norme metodologice.(1^1) Unitățile sanitare vor solicita colegiilor teritoriale ale medicilor în a căror rază își desfășoară activitatea aviz conform ori de câte ori au loc modificări ale listei de servicii medicale furnizate sau ale listei de personal medical de specialitate angajat cu contract individual de muncă ori în altă formă. (la 05-06-2020, Articolul 29 din Capitolul III a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.010 din 3 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 05 iunie 2020 ) (2) În baza avizului eliberat de colegiul medicilor privind existența dotării minime și a îndeplinirii condițiilor și pentru noile cabinete medicale înființate, direcțiile de sănătate publică vor emite un supliment la certificatul de înregistrare.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 30(1) Controlul prevăzut la art. 6 alin. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998, republicată, se exercită de comisii mixte formate din reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Familiei și ai unităților sale subordonate, ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate - atunci când unitatea este în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate -, ai Colegiului Medicilor din România și ai altor organe abilitate, în condițiile legii. (la 16-06-2003, Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003. ) (2) În acest sens, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, cele 3 instituții vor încheia protocoale privind modalitățile de desfășurare a controalelor în cabinetele medicale și tematica de control.  +  Articolul 31(1) Cabinetele medicale, în condițiile legii și ale prezentelor norme metodologice, pot înființa puncte secundare de lucru în localitatea în care funcționează sau în alte localități, potrivit reglementărilor legale în vigoare. (la 24-01-2007, Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 35 din 16 ianuarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 24 ianuarie 2007. ) (2) Pentru punctele secundare de lucru direcțiile de sănătate publică, în baza avizului eliberat de colegiul medicilor, vor emite un certificat de înregistrare.  +  Articolul 32Mutarea sediului unui cabinet medical va fi aprobată de Colegiul Medicilor din România și va fi comunicată direcțiilor de sănătate publică.  +  Articolul 33(1) Cabinetele de medicină muncii se pot organiza fie în una dintre formele liberale de exercitare a profesiei de medic, fie ca societate medicală înființată potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.(2) Înființarea cabinetelor de medicină muncii se va face potrivit prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 34Abrogat. (la 16-06-2003, Art. 34 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 560 din 9 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2003. )  +  Articolul 35În același spațiu nu pot coexista două forme diferite de exercitare a profesiei, conform art. 6 din prezentele norme metodologice.  +  ANEXĂ
  LISTA
  Specialităților compatibile care pot funcționa în același cabinet
  Grupa 1 ● medicina de familie ● medicina internă ● cardiologie ● gastroenterologie ● hematologie ● nefrologie ● pneumologie ● reumatologie ● endocrinologie ● oncologie medicală ● medicina muncii ● diabet zaharat, nutriție și boli metabolice ● alergologie și imunologie clinică ● boli infecțioase ● geriatrie și gerontologie ● farmacologie clinică ● genetică medicală ● pediatrie ● neonatologie ● anestezie-terapie intensivă ● medicină de urgență ● dermato-venerologieGrupa 2• reumatologie• medicină fizică și reabilitare• medicină sportivă. (la 20-10-2020, Grupa a 2-a din anexă a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.760 din 14 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 20 octombrie 2020 ) Grupa 3 ● oncologie medicală ● radioterapie ● medicina internă Grupa 4 ● medicină de familie ● neurologie ● psihiatrie ● neurologie pediatrică ● psihiatrie pediatrică Grupa 5 ● medicină de familie ● medicină de urgență ● medicina muncii ● expertiza medicală a capacității de muncă ● geriatrie și gerontologie Grupa 6 ● chirurgie generală ● chirurgie pediatrică ● chirurgie toracică ● chirurgie vasculară ● chirurgie cardiacă și a vaselor mari ● chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă ● urologie ● ortopedie și traumatologie ● ortopedie pediatrică ● obstetrică-ginecologie Grupa 7 ● neurochirurgie ● otorinolaringologie ● oftalmologie ● chirurgie orală și maxilo-facială ● chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă Grupa 8 ● radiologie-imagistică medicală ● medicină nucleară Grupa 9 ● anatomie patologică ● medicină legală Grupa 10 ● epidemiologie ● igienă ● sănătate publică și management Grupa 11 ● chirurgie dento-alveolară ● stomatologie generală ● ortodonție și ortopedie dento-facială ● chirurgie orală și maxilo-facială Grupa 12 ● farmacie clinică ● laborator farmaceutic ● industrie farmaceutică și cosmetică (la 05-06-2020, Actul a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.010 din 3 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 05 iunie 2020 )