PROCEDURĂ din 1 septembrie 2021de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanță, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 și art. 315^2 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare, precum și pentru modificarea unor prevederi procedurale
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 7 septembrie 2021    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.387 din 1 septembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 853 din 7 septembrie 2021.
     +  Capitolul I Dispoziții generale1. Persoanele impozabile nestabilite în Uniunea Europeană pot utiliza, în condițiile prevăzute la art. 314 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), un regim special pentru toate serviciile prestate către persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil sau reședința obișnuită în Uniunea Europeană, regim denumit în continuare regim non-UE.2. (1) Persoanele impozabile care au sediul activității economice în România sau, în cazul în care nu au sediul activității economice în Uniunea Europeană, dispun de un sediu fix în România pot utiliza, în condițiile prevăzute la art. 315 din Codul fiscal, un regim special denumit în continuare regim UE, în următoarele cazuri:a) efectuează vânzări intracomunitare de bunuri la distanță;b) prestează servicii către o persoană neimpozabilă, atunci când persoana impozabilă nu este stabilită în statul membru de consum.(2) Persoanele impozabile care nu au sediul activității economice în Uniunea Europeană și nici nu dispun de un sediu fix în România, dar efectuează vânzări intracomunitare de bunuri la distanță care au locul de începere a expedierii sau transportului bunurilor în România pot utiliza regimul UE în condițiile prevăzute la art. 315 din Codul fiscal. În cazul în care există mai multe state membre, între care și România, din care începe expedierea sau transportul bunurilor și România este aleasă ca stat de înregistrare, persoanele impozabile sunt ținute să respecte respectiva alegere în anul calendaristic în cauză și în următorii 2 ani calendaristici. (3) Regimul UE poate fi utilizat și de către persoanele impozabile care nu au sediul activității economice în Uniunea Europeană, dar dispun de mai multe sedii fixe în Uniunea Europeană, în cazul în care au un sediu fix în România și aleg România ca stat membru de înregistrare. Persoanele impozabile sunt ținute să respecte respectiva decizie în anul calendaristic în cauză și în următorii 2 ani calendaristici. (4) Regimul UE poate fi utilizat și de persoanele impozabile care au sediul activității economice în România sau, în cazul în care nu au sediul activității economice în Uniunea Europeană, dispun de un sediu fix în România și care facilitează livrarea de bunuri în conformitate cu art. 270 alin. (16) din Codul fiscal.(5) Regimul UE nu se poate utiliza de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, care și-au stabilit sediul activității economice sau un sediu fix în România, pentru serviciile care au locul prestării în România. Îndeplinirea obligațiilor fiscale rezultate din prestarea acestor servicii se realizează potrivit regulilor generale aplicabile în materie de TVA, fără utilizarea regimului special.3. (1) Persoanele impozabile care au sediul activității economice în România sau, în cazul în care nu au sediul activității economice în Uniunea Europeană, dispun de un sediu fix în România pot utiliza, în mod direct sau prin desemnarea unui intermediar, în condițiile prevăzute la art. 315^2 din Codul fiscal, un regim special pentru vânzările la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe, denumit în continuare regim de import.(2) Persoanele impozabile care nu sunt stabilite în Uniunea Europeană pot utiliza regimul de import prin desemnarea unui intermediar sau în mod direct, dacă sunt stabilite într-o țară terță cu care Uniunea a încheiat un acord de asistență reciprocă al cărui domeniu de aplicare este similar celui al Directivei 2010/24/UE a Consiliului și al Regulamentului (UE) nr. 904/2010 și efectuează vânzări de bunuri la distanță din respectiva țară terță, în condițiile prevăzute la art. 315^2 din Codul fiscal.(3) Persoana impozabilă desemnată intermediar este înregistrată în România, potrivit art. 315^2 alin. (12) din Codul fiscal, pentru utilizarea regimului de import dacă are sediul activității economice în România sau, în cazul în care are sediul activității economice în afara Uniunii Europene, dispune de un sediu fix în România.(4) Regimul de import poate fi utilizat și de către persoanele impozabile care nu au sediul activității economice în Uniunea Europeană, dar dispun de mai multe sedii fixe în Uniunea Europeană, în cazul în care au un sediu fix în România și aleg România ca stat membru de înregistrare. Persoanele impozabile sunt ținute să respecte respectiva alegere în anul calendaristic în cauză și în următorii 2 ani calendaristici.(5) În situația în care intermediarii nu au sediul activității economice în Uniunea Europeană, dar dispun de mai multe sedii fixe în Uniunea Europeană, în cazul în care au un sediu fix în România și aleg România ca stat membru de înregistrare, trebuie să respecte respectiva alegere în anul calendaristic în cauză și în următorii 2 ani calendaristici.4. Prezenta procedură se aplică pentru îndeplinirea obligațiilor de înregistrare și de declarare a taxei pe valoarea adăugată de către persoanele impozabile care optează să utilizeze regimurile speciale prevăzute la pct. 1, 2 și 3 și care aleg România ca stat membru de înregistrare pentru toate operațiunile supuse regimului respectiv.5. (1) Competența pentru administrarea regimurilor speciale prevăzute la pct. 1, 2 și 3, utilizate de către persoanele impozabile care aleg România ca stat membru de înregistrare, revine Administrației fiscale pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției generale regionale a finanțelor publice București, denumită în continuare organ fiscal competent.(2) Organul fiscal competent gestionează activitatea de înregistrare și de declarare cu ajutorul sistemului informatic pus la dispoziție de Centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor.  +  Capitolul II Prevederi privind înregistrarea în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale prevăzute la art. 314, art. 315 și art. 315^2 din Codul fiscal  +  Secţiunea 1 Înregistrarea în vederea utilizării regimului6. (1) Persoana impozabilă care optează pentru utilizarea unuia dintre regimurile speciale de la pct. 1, 2 și 3, în situația în care România este stat membru de înregistrare, trebuie să depună în format electronic o declarație de începere a activității la organul fiscal competent, în conformitate cu prevederile art. 314 alin. (3), art. 315 alin. (3) și art. 315^2 alin. (6) din Codul fiscal. Declarația de începere a activității se depune și de intermediarul care acționează în contul persoanei impozabile/persoanelor impozabile care optează pentru utilizarea regimului de import de la pct. 3.(2) Persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană care optează pentru utilizarea regimului non-UE sau a regimului UE și alege România ca stat membru de înregistrare trebuie să depună și o declarație prin care se confirmă că persoana nu și-a stabilit sediul activității economice pe teritoriul Uniunii Europene și nu dispune de un sediu fix pe teritoriul acesteia.(3) Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în România și care și-a stabilit sediul activității economice sau un sediu fix în România care optează pentru utilizarea regimului UE sau a regimului de import ori un intermediar care acționează în contul persoanei impozabile care optează pentru utilizarea regimului de import cu stat de înregistrare România, care are sedii fixe și în alte state membre, înscrie în declarația de începere a activității și datele de identificare ale tuturor sediilor fixe din alte state membre.(4) Pentru utilizarea regimului non-UE, declarația de începere a activității trebuie să conțină informațiile menționate la art. 314 alin. (3) din Codul fiscal, iar pentru utilizarea regimului de import declarațiile de începere a activității trebuie să conțină informațiile menționate la art. 315^2 alin. (7), (8) sau (9) din Codul fiscal, după caz.7. Declarația de începere a activității se transmite electronic utilizând mesajul electronic comun prevăzut în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194 al Comisiei din 12 februarie 2020 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile și care efectuează vânzări de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri.8. Declarația se completează și se depune, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziție de Centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor, de către orice persoană impozabilă care intenționează să utilizeze unul dintre regimurile speciale, în situația în care România este stat membru de înregistrare.9. Certificatul utilizat pentru semnarea declarației de începere a activității trebuie înregistrat pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit prevederilor în vigoare privind comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Agenția Națională de Administrare Fiscală și contribuabili.10. (1) Persoana impozabilă sau intermediarul (pentru regimul de import) este înregistrată pentru utilizarea unuia dintre regimurile speciale, dacă îndeplinește următoarele condiții cumulative:a) nu este deja înregistrată pentru utilizarea acelui regim special într-un alt stat membru;b) nu se află în perioada în care i s-a interzis să utilizeze regimurile speciale (perioada de carantină definită la secțiunea a 2-a lit. D).(2) Persoana impozabilă care optează pentru utilizarea regimului UE, precum și intermediarul care optează pentru aplicarea regimului de import în numele unei persoane impozabile sunt înregistrate pentru utilizarea acestui regim dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1), dacă sunt înregistrate în scopuri de TVA în România și dacă și-au stabilit sediul activității economice în România sau, dacă nu au sediul activității economice în Uniunea Europeană, au totuși un sediu fix în România.(3) Se consideră că o persoană impozabilă îndeplinește condițiile suplimentare prevăzute la alin. (2) dacă este înregistrată în Registrul contribuabililor, având atribuit cod de înregistrare în scopuri de TVA, cu excepția următoarelor categorii:a) persoanele impozabile nestabilite în România, dar înregistrate în scopuri de TVA prin reprezentant fiscal;b) persoanele impozabile nestabilite în România, dar înregistrate direct în scopuri de TVA în România conform art. 316 alin. (4) și (6) din Codul fiscal, prin utilizarea formularului de declarație 015 «Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România»;c) persoanele impozabile nerezidente care desfășoară activități pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, care se înregistrează în scopuri de TVA prin utilizarea formularului 013 «Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente» și care au declarat ca stat de rezidență un alt stat membru al Uniunii Europene. (la 13-12-2021, Alineatul (3) din Punctul 10. , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.942 din 7 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1175 din 13 decembrie 2021 ) (4) Persoana impozabilă care optează pentru utilizarea regimului de import, direct sau prin intermediar, este înregistrată pentru utilizarea acestui regim dacă îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1) și dacă și-a stabilit sediul activității economice în România sau, dacă nu are sediul activității economice în Uniunea Europeană, are totuși un sediu fix în România.(5) Persoana impozabilă care nu și-a stabilit activitatea economică în Uniunea Europeană și nu dispune de un sediu fix în Uniunea Europeană, dar efectuează vânzări intracomunitare de bunuri la distanță a căror expediere sau transport începe în România poate opta pentru utilizarea regimului UE cu stat de înregistrare România, caz în care trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA înainte de realizarea operațiunilor, în conformitate cu prevederile art. 316 alin. (6) lit. c) din Codul fiscal.11. În situația în care persoana impozabilă nu îndeplinește condițiile pentru utilizarea regimului prevăzute la pct. 10 alin. (1), (2) și (4), după caz, aceasta este informată, prin intermediul mesajelor electronice, asupra deciziei de respingere a cererii de începere a activității. Decizia cuprinde motivele de fapt și temeiul de drept, precum și mențiuni privind posibilitatea de contestare potrivit dispozițiilor Codului de procedură fiscală.12. Dacă persoana impozabilă îndeplinește condițiile pentru utilizarea regimului special, acesteia i se comunică, prin intermediul mesajelor electronice, decizia de acceptare/aprobare a cererii de înregistrare pentru utilizarea regimului special și data acestei decizii.13. Persoanei impozabile nestabilite în Uniunea Europeană care alege România ca stat de înregistrare pentru utilizarea regimului non-UE i se atribuie un cod de înregistrare special în scopuri de TVA (utilizând formatul EUxxxyyyyyz), care se comunică acesteia pe cale electronică. În scopul acestei înregistrări nu este necesară desemnarea unui reprezentant fiscal, potrivit art. 314 alin. (4) teza a II-a din Codul fiscal.14. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, care au sediul activității economice în România sau, în cazul în care nu au sediul activității economice în Uniunea Europeană, dispun de un sediu fix în România și care optează să utilizeze regimul UE vor utiliza, potrivit art. 315 alin. (4) din Codul fiscal, pentru operațiunile impozabile efectuate în condițiile acestui regim, codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit în conformitate cu art. 316 sau 317 din Codul fiscal. (la 13-12-2021, Punctul 14. din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.942 din 7 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1175 din 13 decembrie 2021 ) 15. (1) Persoanele impozabile, care au sediul activității economice în România sau, în cazul în care nu au sediul activității economice în Uniunea Europeană, dispun de un sediu fix în România și care optează să utilizeze regimul de import fără intermediar, vor utiliza, pentru operațiunile impozabile efectuate în condițiile acestui regim, codul de înregistrare special în scopuri de TVA atribuit în conformitate cu art. 315^2 alin. (11) din Codul fiscal (utilizând formatul IMxxxyyyyyyz). Codul se comunică persoanelor respective prin mijloace electronice.(2) Persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, care au sediul activității economice în România sau, în cazul în care nu au sediul activității economice în Uniunea Europeană, dispun de un sediu fix în România și care optează să acționeze ca intermediari în cadrul regimului de import, li se atribuie un cod de înregistrare special, potrivit art. 315^2 alin. (12) din Codul fiscal, care le permite acestora să acționeze în calitate de intermediar în contul persoanelor impozabile care utilizează regimul de import (utilizând formatul INxxxyyyyyyz), care se comunică acestora pe cale electronică. Acest cod nu poate fi utilizat de intermediar pentru a declara TVA aferentă tranzacțiilor impozabile.(3) De asemenea, persoanelor impozabile pentru care este desemnat intermediarul, ca persoană obligată la plata TVA în numele și în contul persoanei impozabile, li se atribuie un cod de înregistrare special în scopuri de TVA, potrivit art. 315^2 alin. (13) din Codul fiscal (utilizând formatul IMxxxyyyyyyz), care se comunică intermediarului pe cale electronică. Acest cod se alocă pentru fiecare persoană pentru care intermediarul este desemnat.(4) Codurile de înregistrare atribuite potrivit alin. (1)-(3) se utilizează numai pentru regimul de import.(5) Codurile de înregistrare speciale în scopuri de TVA (formatul IMxxxyyyyyyz) atribuite potrivit alin. (1) și (3) sunt înscrise în Registrul codurilor de înregistrare specială în scopuri de TVA pentru Regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe, organizat de Agenția Națională de Administrare Fiscală.(6) Codurile de înregistrare specială în scopuri de TVA atribuite persoanelor impozabile care aplică regimul de import fac obiectul unui schimb automat cu celelalte state membre într-un mod care să asigure în permanență o vizualizare actualizată corectă de către statele membre a validității codurilor care au fost atribuite de toate statele membre.16. (1) Organul fiscal competent organizează Evidența națională privind persoanele impozabile care utilizează regimurile speciale prevăzute la art. 314, art. 315 și art. 315^2 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare, evidență organizată pentru fiecare regim în parte. Informațiile privind persoanele impozabile pentru care s-a acceptat utilizarea regimului special solicitat sunt înscrise în această evidență.(2) Pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform prevederilor art. 316 sau 317 din Codul fiscal și pentru care s-a acceptat utilizarea regimului UE, informația privind calitatea de persoană impozabilă care utilizează acest regim se menționează în Registrul contribuabililor. (la 13-12-2021, Alineatul (2) din Punctul 16. , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.942 din 7 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1175 din 13 decembrie 2021 ) (3) Pentru persoanele impozabile pentru care s-a acceptat utilizarea regimului de import fără intermediar, informația privind calitatea de persoană impozabilă care utilizează acest regim, precum și codul de înregistrare special în scopuri de TVA alocat potrivit pct. 15alin. (1) se menționează în registrul contribuabililor.(4) Pentru persoanele pentru care s-a acceptat calitatea de intermediar, informația privind această calitate, precum și codul de înregistrare special atribuit potrivit pct. 15alin. (2) se menționează în registrul contribuabililor.(5) Calitatea de persoană impozabilă care utilizează aceste regimuri speciale nu anulează obligațiile de declarare și plată a taxei rezultate din calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA potrivit art. 316 sau 317 din Codul fiscal. (la 13-12-2021, Alineatul (5) din Punctul 16. , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.942 din 7 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1175 din 13 decembrie 2021 ) 17. (1) Persoana impozabilă aplică regimul non-UE sau regimul UE începând cu prima zi a trimestrului calendaristic următor transmiterii declarației de începere a activității, corect completată.(2) Prin excepție de la alin. (1), în cazul în care prima prestare de servicii sau prima livrare de bunuri, care ar putea face obiectul aplicării regimului non-UE sau regimului UE, este efectuată înainte de prima zi a trimestrului calendaristic următor transmiterii declarației de începere a activității, regimul special se aplică începând cu data primei prestări/livrări, cu condiția ca persoana impozabilă să notifice organul fiscal cu privire la începerea activităților sale care pot face obiectul regimului special, până pe data de 10 a lunii următoare primei prestări sau livrări. Notificarea se face prin depunerea, în format electronic, a declarației de începere a activității prevăzute la pct. 6alin. (1).18. Persoana impozabilă sau un intermediar care acționează în contul acesteia aplică regimul de import începând cu ziua în care persoanei impozabile sau intermediarului i s-a comunicat codul de înregistrare special în scopuri de TVA pentru regimul de import, potrivit art. 315^2 alin. (11) și (13) din Codul fiscal.19. Informațiile care permit identificarea persoanelor impozabile care utilizează regimul UE, regimul non-UE sau regimul de import având România ca stat de înregistrare se transmit de către organul fiscal celorlalte state membre, prin intermediul rețelei CCN/CSI, conform specificațiilor tehnice transmise de Comisia Europeană și implementate de Centrul Național pentru Informații Financiare.20. Informațiile furnizate de persoana impozabilă la momentul începerii activității sunt transmise, pe cale electronică, de către organul fiscal celorlalte state membre ale Uniunii Europene.21. Mesajul electronic comun este cel prevăzut în anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194 al Comisiei din 12 februarie 2020 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile și care efectuează vânzări de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri.  +  Secţiunea a 2-a Modificări ulterioare începerii activității supuse regimului specialA. Modificarea datelor de identificare declarate cu ocazia înregistrării22. Persoanele impozabile care utilizează regimul UE sau regimul de import sau intermediarii care acționează în contul persoanelor impozabile care utilizează regimul de import notifică organul fiscal cu privire la modificarea datelor declarate inițial, prin depunerea declarației de mențiuni, potrivit dispozițiilor Codului de procedură fiscală.23. Ca urmare a depunerii declarației de mențiuni, datele de identificare se modifică în Registrul contribuabililor, se preiau, cu ajutorul aplicației informatice în Evidența națională privind persoanele impozabile care utilizează regimurile speciale prevăzute la art. 314, art. 315 și art. 315^2 din Codul fiscal, respectiv în Registrul codurilor de înregistrare specială în scopuri de TVA pentru Regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe, prevăzut la art. 315^2 alin. (14) din Codul fiscal, organizat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în situația în care România este stat membru de înregistrare, și se transmit celorlalte state membre, potrivit pct. 19-21.24. Persoanele impozabile care utilizează regimul special non-UE notifică organul fiscal cu privire la modificarea informațiilor declarate inițial, prin transmiterea modificărilor ulterioare pe cale electronică.25. Pentru modificarea datelor declarate inițial, persoana impozabilă sau intermediarul notifică organul fiscal până la data de 10 a lunii următoare celei în care a survenit modificarea, în caz contrar, aplicându-se dispozițiile art. 336 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală.B. Renunțarea la utilizarea regimului, la cererea persoanei impozabile (excluderea voluntară)26. (1) Persoana impozabilă care utilizează unul dintre regimurile speciale trebuie să notifice organul fiscal competent dacă optează să renunțe la utilizarea regimului special, indiferent dacă realizează în continuare operațiuni care pot fi eligibile pentru aplicarea respectivului regim special.(2) Intermediarul care acționează în contul persoanelor impozabile care utilizează regimul de import trebuie să notifice organul fiscal competent dacă optează să renunțe la activitatea de intermediere sau dacă persoana impozabilă optează să renunțe la utilizarea regimului special, indiferent dacă realizează în continuare operațiuni care pot fi eligibile pentru aplicarea respectivului regim special.(3) În cazul regimului non-UE sau regimului UE notificarea se face prin transmiterea cererii de excludere voluntară cu cel puțin 15 zile înainte de sfârșitul trimestrului calendaristic anterior celui în care persoana impozabilă intenționează să înceteze utilizarea regimului. Încetarea aplicării regimului non-UE sau regimului UE devine efectivă începând cu prima zi a trimestrului calendaristic următor.(4) În cazul regimului de import notificarea se face prin transmiterea cererii de excludere voluntară de către persoana impozabilă sau intermediarul care acționează în contul acesteia cu cel puțin 15 zile înainte de sfârșitul lunii anterioare celei în care persoana impozabilă intenționează să înceteze utilizarea regimului. Încetarea aplicării regimului de import devine efectivă începând cu prima zi a lunii următoare, iar persoana impozabilă nu mai are dreptul să utilizeze regimul pentru livrările efectuate începând din acea zi.(5) Cererea se completează și se transmite prin intermediul portalului electronic al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(6) Obligațiile privind TVA aferente livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii în cadrul regimului non-UE sau regimului UE, care rezultă după data la care încetarea a devenit efectivă, sunt îndeplinite direct către autoritățile fiscale ale fiecărui stat membru de consum.27. (1) În situația în care persoana impozabilă care utilizează unul dintre regimurile speciale sau intermediarul care acționează în contul persoanelor impozabile care utilizează regimul de import își mută sediul activității economice sau sediul fix într-un alt stat membru și îndeplinește în continuare condițiile pentru aplicarea regimului, pentru a continua să utilizeze regimul trebuie să declare ca stat de înregistrare noul stat membru în care și-a stabilit sediul activității economice sau noul stat membru în care are un sediu fix.(2) În situația în care persoana impozabilă care utilizează regimul UE pentru livrarea de bunuri nu este stabilită în Uniunea Europeană, aceasta indică drept nou stat de înregistrare statul membru din care expediază sau transportă bunuri.(3) Persoana impozabilă sau intermediarul notifică organul fiscal competent cu privire la intenția de a schimba statul membru de înregistrare.(4) Notificarea se face prin transmiterea cererii de excludere voluntară cel mai târziu până în a 10-a zi a lunii următoare celei în care a avut loc schimbarea sediului. (5) Persoana impozabilă sau intermediarul trebuie să solicite înregistrarea în regimul special în noul stat membru, potrivit regulilor specifice acelui stat.(6) Schimbarea statului de înregistrare se aplică începând cu data la care persoana impozabilă sau intermediarul încetează să aibă sediul activității economice sau un sediu fix în România sau începând cu data la care persoana impozabilă încetează să expedieze sau să transporte bunuri din România.28. (1) În situația în care persoana impozabilă sau intermediarul care nu are sediul activității economice în Uniunea Europeană, dar dispune de mai multe sedii fixe în Uniunea Europeană și are ca stat de înregistrare România intenționează să își aleagă un alt stat de înregistrare, aceasta/acesta poate schimba statul de înregistrare cel mai devreme începând cu 1 ianuarie a celui de-al treilea an calendaristic următor celui în care s-a înregistrat în România pentru utilizarea regimului special.(2) Persoana impozabilă sau intermediarul notifică organul fiscal competent cu privire la intenția de a schimba statul membru de înregistrare, potrivit pct. 26 alin. (2)-(4), și procedează la înregistrarea în regimul special în noul stat membru, potrivit regulilor specifice ale acelui stat.29. În situația în care persoana impozabilă sau intermediarul consideră că nu mai îndeplinește cerințele pentru a utiliza regimul special trebuie să notifice organul fiscal cu privire la renunțarea de a utiliza regimul special. Încetarea utilizării regimului devine efectivă începând cu data de la care persoana nu mai îndeplinește cerințele pentru a utiliza respectivul regim special.30. Persoana impozabilă care se găsește în una dintre situațiile prevăzute la pct. 26-29 este scoasă din Evidența națională privind persoanele impozabile care utilizează regimurile speciale prevăzute la art. 314, art. 315 și art. 315^2 din Codul fiscal, respectiv din Registrul codurilor de înregistrare specială în scopuri de TVA pentru Regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe prevăzut la art. 315^2 alin. (14) din Codul fiscal, organizat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în situația în care România este stat membru de înregistrare, cu data la care încetarea aplicării regimului devine efectivă. Informațiile privind istoricul înregistrării în evidență se arhivează electronic. 31. Informațiile privind încetarea voluntară de utilizare a regimului special sau schimbarea statului membru de înregistrare, după caz, se transmit fără întârziere celorlalte state membre, prin intermediul rețelei CCN/CSI, utilizând mesajul electronic comun stabilit în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194.C. Excluderea de la aplicarea regimului special, din oficiu, de către organul fiscal32. (1) Persoana impozabilă care utilizează unul dintre regimurile speciale va fi exclusă de la aplicarea regimului respectiv de către organul fiscal competent, potrivit dispozițiilor art. 314 alin. (6), art. 315 alin. (5) și art. 315^2 alin. (15) și (17) din Codul fiscal, în oricare dintre următoarele situații:a) persoana impozabilă notifică organul fiscal că nu mai efectuează operațiunile reglementate de regimurile respective sau intermediarul notifică organul fiscal că persoana impozabilă nu mai efectuează operațiunile reglementate de regimul de import;b) organul fiscal competent constată că operațiunile care fac obiectul unui regim special au încetat;c) persoana impozabilă nu mai îndeplinește cerințele pentru a i se permite utilizarea regimului special;d) persoana impozabilă încalcă în mod repetat regulile regimului special;e) intermediarul notifică faptul că nu mai reprezintă persoana impozabilă respectivă. (2) Excluderea de la aplicarea regimului non-UE sau a regimului UE devine efectivă începând cu prima zi a trimestrului calendaristic care urmează datei la care decizia de excludere se transmite pe cale electronică persoanei impozabile, cu excepția situației în care excluderea este cauzată de schimbarea sediului activității economice, a sediului fix sau a locului din care începe expedierea sau transportul bunurilor când excluderea devine efectivă începând cu data schimbării în cauză.(3) Excluderea de la aplicarea regimului de import devine efectivă începând cu prima zi a lunii care urmează datei la care decizia de excludere se transmite pe cale electronică persoanei impozabile, cu următoarele excepții:a) dacă excluderea este cauzată de o schimbare a sediului activității economice sau a sediului fix al acesteia, caz în care excluderea devine efectivă începând cu data schimbării în cauză;b) dacă excluderea este cauzată de nerespectarea în mod repetat de către aceasta a normelor acestui regim, caz în care excluderea devine efectivă începând cu ziua care urmează celei la care decizia de excludere se transmite pe cale electronică persoanei impozabile.(4) Codul de înregistrare special în scopuri de TVA alocat pentru utilizarea regimului de import potrivit art. 315^2 alin. (11) sau (13) din Codul fiscal rămâne valabil pe perioada de timp necesară pentru importul bunurilor care au fost livrate înainte de data excluderii, dar nu mai mult de două luni de la data respectivă.(5) Persoana impozabilă exclusă de la aplicarea regimului de import potrivit alin. (1) va fi eliminată din Evidența națională privind persoanele impozabile care utilizează regimurile speciale prevăzute la art. 314, art. 315 și art. 315^2 din Codul fiscal și din Registrul codurilor de înregistrare specială în scopuri de TVA pentru Regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe, organizat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, potrivit art. 315^2 alin. (15) și (17) din Codul fiscal.33. (1) Intermediarul, precum și persoanele impozabile reprezentate de acesta vor fi eliminate din Evidența națională privind persoanele impozabile care utilizează regimurile speciale prevăzute la art. 314, art. 315 și art. 315^2 din Codul fiscal și din Registrul codurilor de înregistrare specială în scopuri de TVA pentru Regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe, organizat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, respectiv excluse de la aplicarea regimului de import, potrivit dispozițiilor art. 315^2 alin. (16) din Codul fiscal, în oricare dintre următoarele situații:a) dacă, timp de două trimestre calendaristice consecutive, acesta nu a acționat ca intermediar în contul unei persoane impozabile care utilizează prezentul regim special;b) dacă acesta nu mai îndeplinește celelalte condiții necesare pentru a acționa în calitate de intermediar;c) dacă aceasta nu respectă, în mod repetat, normele referitoare la prezentul regim special. (2) Eliminarea intermediarului din Registrul codurilor de înregistrare specială în scopuri de TVA pentru Regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe, organizat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, devine efectivă începând cu prima zi a lunii următoare datei la care decizia de eliminare se transmite pe cale electronică intermediarului și persoanelor impozabile pe care le reprezintă, cu următoarele excepții:a) dacă eliminarea este cauzată de o schimbare a sediului activității economice sau a sediului fix al acestuia, caz în care eliminarea devine efectivă începând cu data schimbării în cauză;b) dacă eliminarea intermediarului este cauzată de nerespectarea în mod repetat de către acesta a normelor regimului de import, caz în care eliminarea devine efectivă începând cu ziua care urmează celei la care decizia de eliminare se transmite pe cale electronică intermediarului și persoanelor impozabile pe care le reprezintă. 34. (1) În sensul pct. 32 alin. (1) lit. b), în situația în care persoana impozabilă care utilizează un regim special nu a efectuat timp de doi ani, în niciun stat membru de consum, operațiuni care fac obiectul regimului respectiv, se consideră că persoana impozabilă a încetat activitățile impozabile pentru care se aplica regimul special.(2) Încetarea activității potrivit alin. (1) nu împiedică persoana impozabilă să utilizeze regimul special dacă desfășoară din nou activități care fac obiectul regimului special.35. În sensul pct. 32 alin. (1) lit. c) și pct. 33 alin. (1) lit. b) se consideră că persoana impozabilă sau intermediarul nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru utilizarea regimului special în situații cum ar fi:a) persoana impozabilă care utilizează regimul UE nu mai are cod de înregistrare în scopuri de TVA valid, potrivit legii;b) persoana impozabilă, care utilizează regimul UE și care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 278^1 alin. (1) din Codul fiscal, nu optează ca locul livrării în cazul vânzării intracomunitare de bunuri la distanță sau locul prestării serviciilor de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și servicii furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile dintr-un alt stat membru să fie stabilit în conformitate cu prevederile art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, respectiv la beneficiar.36. (1) Pentru aplicarea prevederilor pct. 35 lit. b), organul fiscal competent identifică, cu ajutorul aplicației informatice, persoanele impozabile care utilizează regimul UE și care, în declarațiile speciale de TVA, depuse în România potrivit art. 315 alin. (6) din Codul fiscal, au declarat operațiuni economice a căror valoare totală, fără TVA, nu depășește, în anul calendaristic curent, 10.000 euro (46.337 lei) și nu a depășit această sumă în cursul anului calendaristic precedent. Persoanele selectate sunt înscrise în Lista persoanelor impozabile care utilizează regimul special UE și care ar putea să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 278^1 alin. (1) din Codul fiscal.(2) Selecția se face anual, în perioada 1-15 mai, pe baza declarațiilor speciale de TVA depuse pentru anul precedent și pentru trimestrul I al anului în care se face selecția.(3) Organul fiscal competent notifică, prin intermediul mesajelor electronice, persoanele impozabile care sunt cuprinse în lista prevăzută la alin. (1) în legătură cu dreptul acestora de a opta ca locul livrării bunurilor/prestării serviciilor să fie stabilit în conformitate cu prevederile art. 275 alin. (2) sau art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, respectiv la beneficiar, dacă efectuează astfel de operațiuni economice, respectiv vânzări intracomunitare de bunuri la distanță sau prestări de servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și servicii furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile dintr-un alt stat membru. (4) Opțiunea se exercită prin depunerea formularului (085) „Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal“ sau a declarațiilor de mențiuni, după caz, potrivit modelului aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termen de 15 zile de la primirea notificării.(5) Prin notificarea de la alin. (3), organul fiscal informează persoana impozabilă și cu privire la excluderea de la aplicarea regimului UE în situația în care, deși aceasta îndeplinește condițiile prevăzute la art. 278^1 alin. (1) din Codul fiscal, totuși nu depune formularul (085) sau declarația de mențiuni, după caz, prin care să își exercite opțiunea ca locul livrării bunurilor/prestării serviciilor să fie stabilit în conformitate cu prevederile art. 275 alin. (2) sau art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, în termenul prevăzut la alin. (4). (6) Persoanele impozabile care, în urma notificării, optează să aplice prevederile art. 275 alin. (2) sau art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, respectiv expediază sau transportă bunuri, cu locul de începere a expedierii sau transportului în România, către un alt stat membru sau prestează servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și servicii furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile, pentru care locul prestării este la beneficiar, sunt eligibile pentru utilizarea în continuare a regimului special.(7) Persoanele impozabile care, în urma notificării, nu depun formularul (085) sau declarația de mențiuni, după caz, în termenul prevăzut la alin. (4) sunt excluse de la aplicarea regimului UE. (8) Întrucât persoanele impozabile prevăzute la alin. (7) nu mai îndeplinesc condițiile pentru aplicarea regimului UE, potrivit prevederilor art. 278^1 alin. (1) din Codul fiscal, locul livrării bunurilor/prestării de servicii se consideră a fi la furnizor/prestator, situație în care informațiile privind valoarea și taxa pe valoarea adăugată aferentă operațiunilor se înscriu în formularul (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“.37. În sensul pct. 32 alin. (1) lit. d) și pct. 33 alin. (1) lit. c), se consideră că persoana impozabilă sau intermediarul nu a respectat în mod repetat regulile regimului special în sensul art. 314 alin. (6) lit. d), art. 315 alin. (5) lit. d), art. 315^2 alin. (15) lit. d), alin. (16) lit. c) sau alin. (17) lit. d) din Codul fiscal, în cel puțin una dintre următoarele situații:a) persoanei impozabile sau intermediarului i-au fost transmise notificări pentru depunerea declarației speciale de TVA în ultimele 3 perioade de declarare și declarația specială de TVA nu a fost depusă, pentru fiecare dintre aceste perioade în termen de 10 zile de la trimiterea fiecărei notificări;b) persoanei impozabile sau intermediarului i-au fost transmise notificări pentru efectuarea plății în ultimele 3 perioade de declarare și aceasta/acesta nu a achitat, pentru fiecare dintre aceste perioade, suma totală a TVA declarate, în termen de 10 zile de la trimiterea fiecărei notificări, cu excepția cazului în care suma datorată pentru fiecare perioadă de declarare este mai mică de 100 euro;c) dacă în urma unei solicitări din partea statului membru de înregistrare sau a statului membru de consum și în termen de o lună de la primirea unei notificări ulterioare din partea statului membru de înregistrare persoana impozabilă sau intermediarul nu a pus la dispoziție evidențele sale, pe cale electronică.38. În cazul în care persoana impozabilă sau intermediarul se află în una dintre situațiile prevăzute la pct. 32 alin. (1) sau pct. 33 alin. (1), care atrag excluderea de la aplicarea regimului special, organul fiscal transmite acesteia/acestuia, pe cale electronică, decizia de excludere de la regimul special. Decizia cuprinde motivele de fapt și temeiul de drept, precum și mențiuni privind posibilitatea de contestare potrivit dispozițiilor Codului de procedură fiscală. Informațiile privind istoricul înregistrării în evidență se arhivează electronic.39. Informațiile privind excluderea de la aplicarea regimului special se transmit fără întârziere celorlalte state membre, prin intermediul rețelei CCN/CSI, potrivit pct. 31.D. Perioada de carantină40. Perioada de carantină este perioada în care persoana impozabilă este exclusă de la utilizarea oricărui regim special sau în care intermediarul nu poate acționa în numele persoanei impozabile care utilizează regimul de import.41. În situația în care persoana impozabilă este exclusă de la aplicarea unuia dintre regimurile speciale din cauza nerespectării în mod repetat a normelor aferente regimului respectiv, persoana impozabilă în cauză rămâne exclusă de la utilizarea oricăruia dintre regimurile speciale pe o perioadă de doi ani care urmează perioadei de declarare în care a fost exclusă persoana impozabilă.42. Prin excepție de la pct. 41, această prevedere nu se aplică persoanei impozabile care a utilizat regimul de import și a fost exclusă de la aplicarea acestuia din cauza nerespectării în mod repetat a normelor de către intermediarul care a acționat în numele acesteia.43. În cazul în care un intermediar este eliminat din Registrul codurilor de înregistrare specială în scopuri de TVA pentru Regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe, organizat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, pentru nerespectarea în mod repetat a normelor regimului de import, acesta nu are dreptul să acționeze în calitate de intermediar pe o perioadă de doi ani care urmează lunii în care a fost eliminat din registrul respectiv.44. Perioada de carantină nu se aplică în următoarele situații:a) dacă persoana impozabilă este exclusă deoarece nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru utilizarea regimului special respectiv;b) dacă persoana impozabilă este exclusă deoarece se presupune că nu a efectuat timp de doi ani, în niciun stat membru de consum, operațiuni care fac obiectul regimului respectiv;c) dacă persoana impozabilă solicită schimbarea statului de înregistrare pentru utilizarea regimului special.45. Persoanele impozabile aflate în perioada de carantină nu pot utiliza regimul special în niciun stat membru al Uniunii Europene.46. În situația în care persoana impozabilă îndeplinește condițiile pentru instituirea perioadei de carantină, organul fiscal transmite acesteia un mesaj electronic de informare cu privire la această situație.47. Informațiile privind instituirea perioadei de carantină se preiau cu ajutorul sistemului informatic și în Evidența națională privind persoanele impozabile care utilizează regimurile speciale prevăzute la art. 314, art. 315 și art. 315^2 din Codul fiscal, respectiv în Registrul codurilor de înregistrare specială în scopuri de TVA pentru Regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe, organizat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în situația în care România este stat membru de înregistrare și se transmit celorlalte state membre.48. La data încetării perioadei de carantină, organul fiscal transmite persoanei impozabile, respectiv intermediarului un mesaj electronic de informare cu privire la această situație. Informațiile privind încetarea perioadei de carantină se preiau cu ajutorul sistemului informatic și în Evidența națională privind persoanele impozabile care utilizează regimurile speciale prevăzute la art. 314, art. 315 și art. 315^2 din Codul fiscal, respectiv în Registrul codurilor de înregistrare specială în scopuri de TVA pentru Regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe, organizat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în situația în care România este stat membru de înregistrare și se transmit celorlalte state membre.49. Informațiile privind instituirea/încetarea perioadei de carantină se transmit fără întârziere celorlalte state membre, prin intermediul rețelei CCN/CSI, potrivit pct. 31.50. Persoana impozabilă care este exclusă de la aplicarea regimului non-UE sau de la aplicarea regimului UE își îndeplinește toate obligațiile privind TVA aferente livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii care rezultă după data la care excluderea a devenit efectivă, direct către autoritățile fiscale ale statului membru de consum în cauză.  +  Capitolul III Prevederi privind declararea taxei pe valoarea adăugată aferente operațiunilor care fac obiectul regimurilor speciale prevăzute la art. 314, art. 315 și art. 315^2 din Codul fiscal  +  Secţiunea 1 Completarea și transmiterea declarației speciale de TVA51. Persoana impozabilă înregistrată pentru utilizarea unuia dintre regimurile speciale depune la organul fiscal competent, pe cale electronică, o declarație specială de TVA pentru fiecare perioadă de declarare, indiferent dacă au fost sau nu efectuate operațiuni în perioada de raportare, până la sfârșitul următoarei luni de după încheierea perioadei fiscale, potrivit art. 314 alin. (7), art. 315 alin. (6) sau art. 315^2 alin. (18) din Codul fiscal.52. Declarația specială de TVA se transmite electronic, utilizând mesajul electronic comun prevăzut în anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194 al Comisiei din 12 februarie 2020 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile și care efectuează vânzări de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri. 53. Semnarea declarației speciale de TVA se face utilizând certificatul calificat, în condițiile prevăzute la pct. 9.54. În declarația specială de TVA se declară informații precum:a) codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile care utilizează regimul UE, codul de înregistrare special în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile care utilizează regimul nonUE sau codurile de înregistrare speciale alocate în temeiul art. 315^2 din Codul fiscal, pentru utilizarea regimului de import; (la 13-12-2021, Litera a) din Punctul 54. , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.942 din 7 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1175 din 13 decembrie 2021 ) b) valoarea totală, exclusiv taxa, a operațiunilor supuse fiecărui regim special efectuate în cursul perioadei fiscale de raportare, cotele taxei aplicabile și valoarea totală a taxei corespunzătoare subdivizată pe cote, datorată fiecărui stat membru de consum în care taxa este exigibilă;c) valoarea totală a taxei datorate în statele membre de consum.55. Sumele din declarațiile speciale de TVA se înscriu cu valoarea exactă, fără a se rotunji în plus sau în minus la cel mai apropiat număr întreg.56. Informațiile prevăzute la pct. 54 lit. b) se completează separat, pentru fiecare stat membru de consum în care este datorată taxa pe valoarea adăugată.57. În situația în care în statul membru de consum a fost modificată cota de TVA aplicabilă în cursul perioadei de raportare, în declarația specială de TVA se completează separat, pentru același stat de consum, informațiile prevăzute la pct. 54 lit. b) pentru fiecare cotă de TVA aplicabilă în acea perioadă.58. În cazul în care persoana impozabilă sau intermediarul care utilizează regimul UE sau regimul de import deține unul sau mai multe sedii fixe în alte state membre, de la care sunt efectuate operațiuni supuse regimului în cauză, declarația specială de TVA conține, pe lângă informațiile prevăzute la pct. 54, valoarea totală a serviciilor prestate sau a livrărilor de bunuri efectuate care fac obiectul acestor regimuri speciale, calculată pentru fiecare stat membru în care persoana deține un sediu, cu precizarea numărului individual de identificare în scopuri de TVA sau a codului de înregistrare fiscală al sediului respectiv, și defalcată pe fiecare stat membru de consum.59. În ipoteza în care persoana impozabilă aplică regimul non-UE sau regimul UE cu data primei prestări sau livrări, în condițiile prevăzute la pct. 17 alin. (2), aceasta depune o declarație separată pentru trimestrul calendaristic în care a avut loc prima prestare sau livrare.60. Persoana impozabilă exclusă/care a solicitat retragerea dintr-un regim și care, în cursul aceleiași perioade fiscale, este înregistrată în alt regim special depune declarațiile speciale de TVA pentru fiecare regim în parte, în raport cu operațiunile economice efectuate și cu perioadele acoperite de regimul respectiv.61. Persoana impozabilă care își schimbă statul membru de înregistrare, în condițiile prevăzute la pct. 27, în cursul unei perioade fiscale, depune declarațiile speciale de TVA atât la organul fiscal competent din România, cât și în noul stat membru de înregistrare, referitoare la prestările sau livrările efectuate în perioadele respective în care statele membre au fost stat membru de înregistrare.62. În cazul în care o persoană impozabilă care utilizează un regim special nu a prestat servicii sau nu a livrat bunuri în cadrul regimului special în niciun stat membru de consum în cursul unei perioade de declarare și nu are de efectuat nicio rectificare cu privire la declarațiile anterioare, aceasta sau intermediarul care acționează în numele său trebuie să depună o declarație specială de TVA în care să indice că nu au avut loc prestări de servicii sau livrări de bunuri în cursul perioadei respective (declarație specială de TVA „zero“). 63. În declarația specială de TVA „zero“ se înscriu următoarele:a) pentru regimul non-UE, codul de înregistrare special în scopuri de TVA, perioada la care se referă declarația, iar la rubricile „Valoarea totală a TVA care trebuie plătită“ și „Valoarea totală a TVA rezultată din corecția prestărilor“ se înscrie „0“;b) pentru regimul UE, codul de înregistrare în scopuri de TVA, perioada la care se referă declarația, iar la rubricile „Valoarea totală a TVA care trebuie plătită“ și „Valoarea totală a TVA rezultată din corecția livrărilor/prestărilor“ se înscrie „0“;c) pentru regimul de import, codul de înregistrare special în scopuri de TVA, codul de înregistrare special, perioada la care se referă declarația, iar la rubricile „Valoarea totală a TVA care trebuie plătită“ și „Valoarea totală a TVA rezultată din corecția livrărilor“ se înscrie „0“.  +  Secţiunea a 2-a Gestionarea declarațiilor speciale de TVA64. După completarea și transmiterea de către persoana impozabilă sau intermediar, cu ajutorul aplicației informatice, a unei declarații speciale de TVA, acesteia i se alocă un număr unic de referință format din codul de țară, codul de înregistrare în scopuri de TVA și perioada de declarare.65. Numărul unic de referință este utilizat atât de persoana impozabilă sau intermediar în procesul de plată a sumelor declarate, cât și de organul fiscal pentru gestionarea declarațiilor și pentru transmiterea informațiilor către statele membre de consum.66. Informațiile conținute de declarația specială de TVA se transmit de organul fiscal fiecărui stat membru de consum menționat în declarație prin intermediul rețelei CCN/CSI, utilizând mesajul electronic comun stabilit în anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194. În cazul regimului UE, informațiile din declarația specială se transmit și fiecărui stat membru din care sunt expediate sau transportate bunurile, precum și fiecărui stat membru de stabilire din care au fost prestate servicii.67. Persoanele impozabile sau intermediarii care nu au depus declarația specială de TVA în conformitate cu art. 314 alin. (7), art. 315 alin. (6) sau art. 315^2 alin. (18) din Codul fiscal sunt notificate prin mijloace electronice cu privire la obligația de a depune declarația respectivă. Notificarea se transmite în cea de-a zecea zi de la data la care ar fi trebuit depusă declarația.68. Informațiile cu privire la transmiterea unei notificări pentru nedepunerea declarației speciale de TVA se transmit și celorlalte state membre prin mijloace electronice.69. În situația în care persoana impozabilă sau intermediarul nu depune declarația specială de TVA după primirea notificării, notificările ulterioare și măsurile luate în vederea stabilirii și a colectării TVA intră în responsabilitatea statului membru de consum în cauză.70. Declarația specială de TVA completată după primirea notificării inițiale transmise de statul de înregistrare sau după primirea notificărilor ulterioare transmise de statul/statele de consum se depune în statul de înregistrare, dacă declarația se depune în cel mult 3 ani de la data la care declarația trebuia depusă. În ipoteza în care declarația se depune după această perioadă, declarația este înaintată direct statului/statelor membru/membre de consum pentru care sunt declarate informațiile.71. În situația în care o persoană impozabilă sau un intermediar încetează să utilizeze unul dintre regimurile speciale, este exclus(ă) de la aplicarea unuia dintre regimurile speciale sau își schimbă statul membru de înregistrare, potrivit pct. 27, depune declarația specială de TVA finală și eventualele declarații anterioare depuse cu întârziere la statul membru care a fost statul membru de înregistrare în momentul încetării, al excluderii sau al schimbării. Eventualele modificări ale declarației finale și ale declarațiilor anterioare care intervin după depunerea declarației finale sunt efectuate direct la autoritățile fiscale ale statului membru de consum.72. În situația în care un intermediar este eliminat din Registrul codurilor de înregistrare specială în scopuri de TVA pentru Regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe, organizat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, sau își schimbă statul membru de înregistrare, potrivit pct. 27, depune declarații speciale de TVA finale pentru toate persoanele impozabile în numele cărora acționează și eventualele declarații anterioare depuse cu întârziere la statul membru care a fost statul membru de înregistrare în momentul încetării, al excluderii sau al schimbării. Eventualele modificări ale declarațiilor finale și ale declarațiilor anterioare care intervin după depunerea declarațiilor finale sunt efectuate direct la autoritățile fiscale ale statului membru de consum.  +  Secţiunea a 3-a Corectarea declarațiilor speciale de TVA73. Cifrele înscrise într-o declarație specială de TVA, referitoare la perioade de declarare până la data de 30 iunie 2021, pot fi corectate, după depunerea declarației respective, numai prin rectificarea declarației în cauză.74. Se completează câte o declarație rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.75. Informațiile modificate prin declarațiile rectificative se transmit de către organul fiscal, cu ajutorul sistemului informatic, fiecărui stat membru de consum în cauză/stat membru în care persoana impozabilă deține sedii fixe.76. Cifrele înscrise într-o declarație specială de TVA referitoare la perioade de declarare începând cu data de 1 iulie 2021 pot fi corectate, după depunerea declarației respective, numai prin intermediul unor ajustări operate într-o declarație ulterioară transmisă statului de înregistrare în termen de 3 ani de la data la care trebuia depusă declarația inițială.77. În declarația ulterioară se înscriu perioada fiscală și statul membru de consum la care se referă modificarea, precum și valoarea totală a TVA rezultată din corecția livrărilor/prestărilor, care poate fi și negativă.----