HOTĂRÂRE nr. 741 din 9 iulie 2008pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de producerea unui accident de aviație civilă, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înființarea Regiei autonome "Administrația română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 14 iulie 2008  Având în vedere prevederile anexei nr. 12 la Convenția privind aviația civilă internațională, încheiată la Chicago la 7 decembrie 1944, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 194/1965, și ale art. 4 lit. r) din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul civil aerian, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAbrogat. (la 25-01-2022, Articolul I a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul VIII din HOTĂRÂREA nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021 )  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 74/1991 privind înființarea Regiei autonome "Administrația română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 29 ianuarie 1991, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Regia autonomă "Administrația română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA are ca obiect principal de activitate furnizarea de servicii de navigație aeriană, incluzând servicii de trafic aerian, servicii de comunicații aeronautice, navigație și supraveghere în domeniul aeronautic, servicii meteorologice aeronautice, servicii de informare aeronautică, precum și servicii de căutare și salvare, în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.Obiectul de activitate al Regiei autonome "Administrația română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA cuprinde și activități de consultanță și prestări de servicii în domeniul său de activitate, activități de cercetare-dezvoltare, inclusiv faza de realizare și comercializare de produse specifice domeniului managementului traficului aerian, prin forțe proprii sau în parteneriat cu operatori economici interni sau externi, precum și activități de transport în cont propriu, conform legislației în vigoare.2. La articolul 5 din anexa nr. 2, punctele 5.4.1, 5.4.11 și 5.4.12 se abrogă.3. În anexa nr. 2, la articolul 5 punctele 5.4.5 și 5.4.9, sintagma "unități de alertă" se înlocuiește cu sintagma "unități de alarmare".  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 74/1991 privind înființarea Regiei autonome "Administrația română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 29 ianuarie 1991, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IVPrezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Ludovic Orban
  Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul apărării,
  Teodor Viorel Meleșcanu
  p. Directorul Serviciului
  de Telecomunicații Speciale,
  Grigore Corneliu
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul economiei
  și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 9 iulie 2008.Nr. 741.  +  AnexăREGULAMENTprivind gestionarea situațiilor de urgență generate de producerea unui accident de aviațiecivilă