HOTĂRÂRE nr. 405 din 12 august 1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 27 august 1993  Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1Se înființează Autoritatea Aeronautică Civilă Română, persoana juridică română, cu sediul în municipiul București, sos. București-Ploiești km 16,5, care funcționează ca regie autonomă de interes public național, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.  +  Articolul 2Autoritatea Aeronautică Civilă Română este organismul tehnic specializat care are ca obiect de activitate exercitarea, în condițiile prevăzute de Codul aerian civil, a funcției de supervizare a siguranței zborului în aviația civilă la nivel național și a competențelor delegate de Ministerul Transporturilor în domeniul securității aviației civile, potrivit reglementărilor în vigoare. (la 30-08-2013, Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 645 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013. )  +  Articolul 3Atribuțiile privind organizarea și realizarea informării aeronautice a transportatorilor aerieni români și străini și activitatea NOTAM din cadrul Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - Romatsa" trec la Autoritatea Aeronautica Civilă Română.  +  Articolul 4Organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Aeronautice Civile Române sunt stabilite în regulamentul de organizare și funcționare, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 5(1) Patrimoniul Autorității Aeronautice Civile Române este de 17.289.641 lei, stabilit prin preluarea, fără plata, a valorilor de 15.389.641 lei de la Ministerul Transporturilor și 1.900.000 lei de la Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - Romatsa", aferente activităților preluate.(2) Valoarea reală va fi definitivata pe baza protocoalelor de predare-primire încheiate la data intrării în funcțiune a Autorității Aeronautice Civile Române.  +  Articolul 6(1) Finanțarea Autorității Aeronautice Civile Române se realizează integral din venituri proprii și surse atrase, potrivit legii.(2) Veniturile proprii ale Autorității Aeronautice Civile Române se constituie din:a) efectuarea de activități specifice pentru exercitarea funcției de supervizare a siguranței zborului în aviația civilă la nivel național, prevăzute la art. 2;b) sumele stabilite și alocate conform prevederilor art. 11 alin. (1) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calității în domeniul securității aviației civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012;c) fondurile alocate și/sau rambursate de către organizațiile internaționale sau de către organismele Uniunii Europene pentru acoperirea unor cheltuieli aferente îndeplinirii obiectului de activitate prevăzut la art. 2;d) producerea și valorificarea unor produse din activități proprii și conexe, închirieri, prestații editoriale sau tipografice, exploatarea unor bunuri, prestări de servicii și altele asemenea. (la 30-08-2013, Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 645 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013. )  +  Articolul 7(1) Pentru activitățile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), Autoritatea Aeronautică Civilă Română percepe tarife, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, conform Codului aerian civil.(2) Tarifele pentru prestarea activităților prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. d) se aprobă de către consiliul de administrație al Autorității Aeronautice Civile Române, prin hotărâre, potrivit reglementărilor în vigoare. (la 30-08-2013, Art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 645 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013. )  +  Articolul 8Personalul care trece de la Departamentul Aviației Civile și de la Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - Romatsa" la Autoritatea Aeronautica Civilă Română, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, se considera transferat.  +  Articolul 9(1) Patrimoniul Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - Romatsa" prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 74/1991, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 731/1992, se diminuează cu valoarea bunurilor predate, pe bază de protocol, Autorității Aeronautice Civile Române.(2) Prevederile pct. 3.10 al art. 3 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 74/1991 se abrogă.  +  Articolul 10(1) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 798/1992 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor se vor modifica corespunzător.(2) Ministerul Transporturilor va lua măsuri pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 11Prevederile prezentei hotărâri se pun în aplicare în termen de 30 de zile de la data aprobării tarifelor pentru serviciile prestate de Autoritatea Aeronautica Civilă Română.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Paul Teodoru
  Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Florin Georgescu
   +  AnexăREGULAMENTde organizare și funcționare a Autorității Aeronautice Civile Române