LEGE nr. 174 din 9 octombrie 2019privind înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 9 octombrie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) și ale art. 17 alin. (2) din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, se înființează Muzeul Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România, denumit în continuare Muzeul, instituție publică de importanță națională, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“.(2) Organizarea și acreditarea Muzeului se supun prevederilor Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Muzeul are sediul în municipiul București, Calea Victoriei nr. 218, sectorul 1.  +  Articolul 2(1) Muzeul are ca scop prezentarea și promovarea istoriei, culturii și tradițiilor comunităților evreiești din România, cunoașterea în plan intern și internațional a contribuției acestei minorități naționale la evoluția și modernizarea societății românești de-a lungul timpului, protejarea memoriei victimelor Holocaustului, precum și promovarea combaterii antisemitismului.(2) Patrimoniul Muzeului se compune din colecții de piese și documente, constituite de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“ în colaborare cu Federația Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic și/sau alte instituții publice sau private, din țară și din străinătate, precum și din piese provenind din transferuri, donații și achiziții, conform legii.  +  Articolul 3În vederea realizării scopului prevăzut la art. 2, Muzeul are următoarele atribuții principale:a) colecționarea de documente și mărturii cu privire la istoria evreilor și a Holocaustului din România, inclusiv prin colaborarea cu Arhivele Naționale ale României, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și alți deținători de arhivă, din țară și din străinătate;b) elaborarea, coordonarea de programe și/sau proiecte educaționale și de cercetare, de stagii de pregătire și instruire în domeniul specific, precum și participarea la programe și proiecte din domeniul de activitate, atunci când acestea sunt organizate de terți;c) efectuarea de studii și cercetări, în țară și în străinătate, pentru aprofundarea cunoașterii istoriei evreilor și a Holocaustului din România;d) organizarea de activități de cercetare științifică, conferințe, expoziții, schimburi de experiență și seminare cu caracter informativ-educativ, inclusiv prin colaborare și participare internațională;e) editarea și publicarea de studii, cărți, articole, corespondență, memorie fotografică și multimedia, colecții de documente, albume fotografice privind istoria evreilor și a Holocaustului din România;f) evidența, gestionarea, protejarea și conservarea patrimoniului propriu;g) acordarea Premiului «Constantin Karadja». (la 28-11-2021, Articolul 3 a fost completat de Punctul 1, Articolul II din LEGEA nr. 276 din 25 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1127 din 25 noiembrie 2021 )  +  Articolul 4(1) Finanțarea funcționării și activității Muzeului se asigură din subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“ și din venituri proprii provenite din activități specifice, precum și din donații și sponsorizări.(2) Muzeul este condus de un manager desemnat prin ordin al directorului general al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“, în baza unui concurs de proiecte de management, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Organizarea și funcționarea Muzeului se desfășoară în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare, precum și cu regulamentul de ordine interioară, avizate de Comisia națională a muzeelor și colecțiilor și aprobate prin ordin al directorului general al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“.(2) În cadrul Muzeului funcționează Consiliul de administrație, Consiliul științific, comisii de evaluare și/sau comisii de achiziții de bunuri culturale, organizate potrivit prevederilor Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, precum și Consiliul de onoare.(3) Reprezentantul Federației Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic este membru de drept în Consiliul de administrație.(4) În cazuri justificate, la reuniunile Consiliului științific și/sau ale comisiilor de achiziții de bunuri culturale pot participa și specialiști și experți internaționali.(5) Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prevederilor alin. (4) se suportă din bugetul aprobat Muzeului.  +  Articolul 6(1) Consiliul de onoare este un organ colegial cu rol consultativ, format din câte un reprezentant desemnat de către Administrația Prezidențială, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii și Identității Naționale, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“, Departamentul pentru Relații Interetnice, Secretariatul de Stat pentru Culte, Federația Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic, Asociația Evreilor din România Victime ale Holocaustului, Muzeul Memorial al Holocaustului (SUA), Memorialul Shoah (Republica Franceză), Memorialul Martirilor și Eroilor Holocaustului „Yad Vashem“ (Statul Israel), Comitetul Evreiesc American „AJC“ (SUA), B’nai B’rith International (SUA).(2) Consiliul de onoare are ca scop asigurarea coeziunii interinstituționale, internă și internațională, pentru sprijinirea activităților Muzeului și atingerea scopurilor prevăzute la art. 2 alin. (1).(3) Consiliul de onoare se reunește anual, în baza convocării transmise de directorul general al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“, pentru stabilirea proiectelor și activităților care sunt susținute și/sau la care contribuie și participă instituțiile și entitățile prevăzute la alin. (1).(4) Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prevederilor alin. (3) se suportă din bugetul aprobat Muzeului.(5) Activitatea membrilor Consiliului de onoare nu este remunerată.  +  Articolul 6^1(1) Muzeul, în colaborare cu Federația Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic și Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel», la propunerea Consiliului de onoare, acordă anual, cu ocazia zilei de 9 octombrie «Ziua Holocaustului», Premiul «Constantin Karadja».(2) Premiul «Constantin Karadja» se acordă cetățenilor români și străini, instituțiilor, asociațiilor, fundațiilor și altor organizații neguvernamentale din țară și din străinătate, pentru merite deosebite în prezentarea și promovarea istoriei, culturii și tradițiilor comunităților evreiești din România, cunoașterea în plan intern și internațional a contribuției acestei minorități naționale la evoluția și modernizarea societății românești de-a lungul timpului, protejarea memoriei victimelor Holocaustului, dezvoltarea programelor educaționale și de cercetare privind Holocaustul din România, precum și promovarea combaterii antisemitismului. (la 28-11-2021, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul II din LEGEA nr. 276 din 25 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1127 din 25 noiembrie 2021 )  +  Articolul 7(1) Prin derogare de la prevederile art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București în administrarea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“.(2) Predarea-preluarea imobilului transmis conform prevederilor alin. (1) se face pe bază de protocol, încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 8Până la desemnarea managerului potrivit prevederilor art. 4 alin. (2), Muzeul este reprezentat legal de către directorul general al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  TEODOR-VIOREL MELEȘCANU
  București, 9 octombrie 2019.Nr. 174.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului, aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Public -
  Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București în administrarea Institutului Național pentru
  Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“
  Adresa imobilului care se transmiteNumărul atribuit în inventarul domeniului public al statului și codul de clasificarePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite
  București, Calea Victoriei nr. 218, sectorul 1Nr. MFP: 154469 Cod: 8.19.01Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București Cod unic de identificare (CUI) 16772104Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“ Cod unic de identificare (CUI) 180983521. Subsol: - suprafața construită: 424,5 mp - suprafața utilă: 420,3 mp 2. Parter: Corp A: - suprafața construită: 1.050 mp - suprafața utilă: 919,6 mp Corp B: - suprafața construită: 170 mp - suprafața utilă: 142,5 mp 3. Etaj 1: Corp A: - suprafața construită: 870,5 mp - suprafața utilă: 744,3 mp Corp B: - suprafața construită: 256,5 mp - suprafața utilă: 222,44 mp 4. Etajele 2, 3, 4 și 5: Corp A: - suprafața construită: 870,5 x 4 = 3.482 mp - suprafața utilă: 781,5 x 4 = 3.126 mp Corp B: - suprafața construită: 256 x 4 = 1.024 mp - suprafața utilă: 222 x 4 = 888 mp 5. Etaj 6: Corp A: - suprafața construită: 368,5 mp - suprafața utilă: 339,5 mp Corp B: - suprafața construită: 43,5 mp 6. Etaj 7: Corp A: - suprafața construită: 315,13 mp - suprafața utilă: 289,39 mp 7. Etaj 8: Corp A: - suprafața construită: 315,13 mp - suprafața utilă: 283,52 mp 8. Pod: Corp A: - suprafața construită: 119,26 mp - suprafața utilă: 100,15 mp Terenul aferent: conform extrasului de carte funciară: lot 1 parcelele P1/1 și P1/2 = 1.947,26 mp CF 47317
  -----