ORDONANȚĂ nr. 8 din 26 ianuarie 2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2011  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IDupă articolul 1 din Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 28 iulie 2000, cu modificările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 1^1(1) Pentru a putea beneficia de facilitățile prevăzute la art. 1, fiecărui pensionar i se va elibera o legitimație de transport tip card, personalizată cu numele și codul numeric personal ale fiecărui beneficiar.(2) Cardul are valabilitatea de un an și va stoca în memorie numărul de călătorii la care are dreptul beneficiarul, numărul de călătorii efectuate și contravaloarea acestora.(3) Cardul se reînnoiește anual, cu condiția predării către emitent a celui deținut.  +  Articolul IILegea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 28 octombrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 16, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) câte 12 călătorii gratuite, dus-întors, sau 24 de călătorii simple, în cursul unui an calendaristic, la clasa I pe calea ferată, la tren de orice rang, pentru marii mutilați, pentru invalizii de război, precum și pentru veteranii de război decorați cu ordine și medalii de război.Veteranii de război decorați cu Medalia «Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945», cei nedecorați, precum și văduvele de război au dreptul, în cursul unui an calendaristic, la 6 călătorii interne gratuite, dus-întors, sau la 12 călătorii simple pe calea ferată, la tren de orice rang. Generalii, ofițerii și ceilalți veterani de război decorați cu Medalia «Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945» călătoresc la clasa I, iar cei nedecorați și văduvele de război, la clasa a II-a.Veteranii de război și văduvele de război care locuiesc în mediul rural au dreptul, în cursul unui an calendaristic, la 12 călătorii interne, dus-întors, gratuite, pe mijloacele de transport auto, dacă nu există posibilitatea să călătorească pe calea ferată, sau la 12 călătorii interne gratuite, dus-întors, pe căile fluviale, la alegere.În cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titulari, aceștia le pot folosi și pentru însoțitori. Legitimațiile de transport tip card pot fi utilizate și de către soțul/soția sau alte persoane mandatate de titulari să le reprezinte interesele, pe bază de procură autentificată, nefiind necesară prezența titularului la efectuarea călătoriei.Însoțitorii marilor mutilați și ai invalizilor de gradul I beneficiază de aceleași drepturi de transport gratuit și la aceeași clasă ca și titularii drepturilor ai căror însoțitori sunt; (la 28-10-2002, Litera a) a art. 16 din Legea nr. 44/1994, de la pct. 1 al art. II din Ordonanța nr. 8 din 26 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 78 din 31 ianuarie 2011, a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 211 din 13 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 19 noiembrie 2012. ) 2. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 16^1 Abrogat  +  Articolul 16^1Pentru a putea beneficia de facilitățile prevăzute la art. 16 lit. a) persoanelor respective li se vor elibera legitimații de transport tip card, personalizate cu numele și codul numeric personal ale fiecărui beneficiar. Modul de utilizare, modelul, precum și datele ce vor fi înscrise în legitimațiile de călătorie tip card vor fi stabilite prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.Cardul utilizat este cel emis persoanelor respective de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care va stoca în memorie numărul de călătorii la care are dreptul beneficiarul, numărul de călătorii efectuate și contravaloarea acestora. (la 28-10-2002, Art. 16^1 din Legea nr. 44/1994, de la pct. 2 al art. II din Ordonanța nr. 8 din 26 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 78 din 31 ianuarie 2011, a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 211 din 13 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 19 noiembrie 2012. ) 3. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23Pentru acoperirea tuturor cheltuielilor determinate de aplicarea acestei legi, fondurile necesare se vor suporta de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau de la bugetele locale, în limita sumelor aprobate anual Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale ori locale.Călătoria pe calea ferată se efectuează pe bază de legitimații de transport tip card puse la dispoziție de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, la cererea asociațiilor veteranilor de război legal constituite. Achitarea costurilor de călătorie pe calea ferată, căile fluviale și auto județene, pe baza legitimațiilor de transport tip card, se face de către Ministerul Finanțelor Publice direct Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, iar costul biletelor pe mijloacele de călătorie în comun din municipii și orașe se suportă de către consiliile județene și locale.Ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și operatorii economici din domeniile respective de activitate vor lua fiecare măsurile necesare ce le revin pentru aplicarea prezentei legi.  +  Articolul IIIAbrogat. (la 03-02-2011, Art. III din Ordonanța nr. 8 din 26 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 78 din 31 ianuarie 2011, a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 211 din 13 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 19 noiembrie 2012. )  +  Articolul IVOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 34^2 se introduce un nou articol, articolul 34^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 34^3(1) Persoanele care, conform legii, beneficiază de legitimații de călătorie tip card au obligația de a prezenta legitimația de călătorie tip card la urcarea în autobuz sau autocar și de a valida călătoria prin intermediul cititorului de carduri. Aceeași obligație o au și persoanele care dețin abonamente sau alte legitimații de călătorie tip card.(2) Modul de dotare, utilizare, precum și funcțiunile pe care trebuie să le îndeplinească cititoarele de carduri vor fi reglementate prin norme metodologice, aprobate prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.(3) Conducătorii auto au dreptul și obligația de a verifica, la urcarea în autovehicul, dacă utilizatorul legitimației de transport tip card este și beneficiarul acesteia. În cazul utilizării legitimațiilor de călătorie tip card de către alte persoane decât cele îndreptățite, conducătorul auto va refuza transportul acestor persoane pe baza legitimațiilor respective.(4) Legitimațiile de călătorie tip card, utilizate de către alte persoane decât cele îndreptățite, vor fi reținute de către organele de control, în vederea anulării lor, în condițiile prevăzute în normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. (la 03-02-2011, Art. 34^3 de la pct. 1 al art. IV din Ordonanța nr. 8 din 26 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 78 din 31 ianuarie 2011, a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 211 din 13 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 19 noiembrie 2012. ) 2. La articolul 58, după litera s) se introduce o nouă literă, litera s^1), cu următorul cuprins:s^1) utilizarea legitimațiilor de transport tip card de către alte persoane decât de cele îndreptățite și în alte condiții decât cele recunoscute de lege;3. La articolul 59 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) de la 500 lei la 1.000 lei, fapta prevăzută la art. 58 lit. l) și s^1);  +  Articolul VNormele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari, aprobată prin Legea nr. 565/2004, cu modificările ulterioare, se vor modifica în mod corespunzător până la data de 31 decembrie 2024. (la 27-11-2021, Articolul V a fost modificat de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 24 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1121 din 24 noiembrie 2021 )  +  Articolul VI(1) Beneficiarii legitimațiilor de transport tip card au obligația ca în cazul pierderii sau furtului acestora să anunțe emitentul în termen de cel mult 10 zile de la producerea evenimentului.(2) În cazul utilizării legitimației de transport tip card de către alte persoane decât cele îndreptățite și în alte condiții decât cele recunoscute de lege, beneficiarul își pierde dreptul de a mai folosi cardul până la expirare.  +  Articolul VIIMinisterul Transporturilor și Infrastructurii și Ministerul Muncii și Protecției Sociale vor întreprinde măsurile necesare pentru ca, până la data de 31 decembrie 2024, veteranii de război și văduvele de război, pensionarii din sistemul public de pensii, precum și pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale să intre în posesia legitimației de transport tip card, personalizată cu numele și codul numeric personal ale fiecărui beneficiar. (la 27-11-2021, Articolul VII a fost modificat de Articolul II din LEGEA nr. 275 din 24 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1121 din 24 noiembrie 2021 )  +  Articolul VIII(1) Producerea legitimațiilor de transport tip card se realizează de către Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.(2) Personalizarea legitimațiilor de transport tip card se realizează de către Centrul Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice din cadrul Direcției Generale de Pașapoarte, structură componentă a Ministerului Administrației și Internelor.(3) Echipamentele și aplicațiile de personalizare necesare potrivit alin. (2), precum și serviciile pentru funcționarea neîntreruptă a acestora se asigură de către Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Ioan Nelu Botiș
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 26 ianuarie 2011.Nr. 8.