HOTĂRÂRE nr. 558 din 16 iulie 2020privind aprobarea Programului Național INNOTECH STUDENT, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 17 iulie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 3 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanțarea din fonduri europene a unor programe naționale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul Național INNOTECH STUDENT, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 6 „Educație și competențe“, obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, prioritatea de investiții 10.iv: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie, obiectivul specific 6.13 „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI“.  +  Articolul 2(1) Valoarea Programului Național INNOTECH STUDENT alocată în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020 este de 653.684 mii lei, echivalentul a 134.960.991,91 euro, la cursul InforEuro din luna mai 2020, reprezentând luna publicării Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice INNOTECH STUDENT, cu modificările ulterioare, din care contribuția Uniunii Europene este de 555.632 mii lei, echivalentul a 114.716.843,12 euro, corespunzând unei contribuții UE de 85%, iar contribuția națională este de 98.053 mii lei, echivalentul a 20.244.148,79 euro, corespunzând unei contribuții naționale de 15%. (la 16-11-2021, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.215 din 10 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1093 din 16 noiembrie 2021 ) (2) Valoarea Programului Național INNOTECH STUDENT poate fi suplimentată prin utilizarea mecanismului supracontractării, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.(3) Sumele angajate prin utilizarea mecanismului supracontractării și care nu sunt decontate din alocarea Programului operațional Capital uman 2014-2020 sunt suportate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management pentru Programul operațional Capital uman 2014-2020, dacă nu pot fi incluse la finanțare din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027.  +  Articolul 3Durata de implementare a Programului Național INNOTECH STUDENT este până la data de 31 decembrie 2023.  +  Articolul 4(1) Obiectivul Programului Național INNOTECH STUDENT este creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de muncă, ca urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei naționale pentru competitivitate 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2015, cu modificările ulterioare, și domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare si inovare 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 929/2014, cu modificările și completările ulterioare.(2) Programul Național INNOTECH STUDENT contribuie la atingerea indicatorului de rezultat Cursanți/studenți care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant din cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020, în corelare cu numărul și valoarea planurilor de afaceri finanțate în cadrul proiectelor selectate pentru finanțare conform regulilor de eligibilitate specifice prevăzute în Ghidul solicitantului - Condiții specifice INNOTECH STUDENT, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Activitățile eligibile în cadrul proiectelor care pot fi finanțate prin Programul Național INNOTECH STUDENT sunt:a) campanie de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului-țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectelor;b) selectarea grupului-țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială;c) derularea programului de formare antreprenorială;d) selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului;e) organizarea și derularea de întreprinderi simulate;f) efectuarea de stagii de practică;g) furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere consultanță/mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri;h) asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectelor;i) decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectelor;j) monitorizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate;k) asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri în timpul perioadei de implementare a proiectelor. (2) Beneficiarii eligibili, în sensul art. 3 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanțarea din fonduri europene a unor programe naționale, vizați în cadrul proiectelor care pot fi finanțate prin Programul Național INNOTECH STUDENT sunt:a) studenți cu nivel al Clasificării Internaționale Standard a Educației (ISCED) 5-7;b) doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat, respectiv studenți doctoranzi;c) cursanți cu nivel al Clasificării Internaționale Standard a Educației (ISCED) 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior.(3) Indicatorul de realizare al Programului Național INNOTECH STUDENT este de minimum 20.400 de persoane, respectiv cursanți și studenți care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la școală la viața activă. (la 16-11-2021, Alineatul (3) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.215 din 10 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1093 din 16 noiembrie 2021 ) (4) Indicatorii de rezultat ai Programului Național INNOTECH STUDENT sunt:a) minimum 884 de cursanți și studenți care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant;b) minimum 1.768 de locuri de muncă create și existente ca urmare a sprijinului primit de sectorul întreprinderilor mici și mijlocii la 6 luni după terminarea sprijinului. (la 16-11-2021, Alineatul (4) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.215 din 10 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1093 din 16 noiembrie 2021 ) (5) Beneficiarii proiectelor finanțate, în sensul art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2020, în cadrul Programului Național INNOTECH STUDENT sunt:a) instituții de învățământ superior publice și private, acreditate;b) școli doctorale și graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate între acestea și sectorul privat/centre de cercetare, dezvoltare și inovare;c) institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române;d) Academia Română;e) asociații profesionale;f) camere de comerț și industrie;g) instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială;h) furnizori de formare profesională continuă autorizați, publici și privați;i) organizații sindicale și patronate;j) membri ai Comitetelor Sectoriale și Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;k) organizații neguvernamentale;l) parteneriate între categoriile de beneficiari prevăzute la lit. a)-k).  +  Articolul 6(1) Programul Național INNOTECH STUDENT se implementează în baza contractelor de finanțare semnate de Autoritatea de Management sau de Organismele Intermediare pentru Programul operațional Capital uman 2014-2020 cu beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul Programului Național INNOTECH STUDENT, prevăzuți la art. 5 alin. (5).(2) Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul Programului Național INNOTECH STUDENT trebuie să îndeplinească condițiile minime privind capacitatea administrativă și financiară necesară pentru a asigura implementarea proiectelor, astfel cum sunt acestea prevăzute în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, și în Ghidul solicitantului - Condiții specifice INNOTECH STUDENT, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE.(3) VERIFICAREA ÎNDEPLINIRII CONDIȚIILOR MINIME PRIVIND CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ ȘI FINANCIARĂ A SOLICITANȚILOR DE FINANȚARE, PRECUM ȘI A CELORLALTE CONDIȚII DE ACCES LA FINANȚARE SE FACE DE CĂTRE AUTORITATEA DE MANAGEMENT SAU ORGANISMELE INTERMEDIARE PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020.(4) BENEFICIARII PROIECTELOR FINANȚATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL INNOTECH STUDENT AU CALITATEA DE ADMINISTRATORI AI SCHEMEI DE ANTREPRENORIAT ȘI, DUPĂ CAZ, ADMINISTRATORI AI SCHEMEI DE MINIMIS, conform condițiilor impuse în cadrul schemei de ajutor de minimis „Innotech Student“ și detaliate în Ghidul solicitantului - Condiții specifice INNOTECH STUDENT, cu modificările ulterioare.(5) Administratorii schemei de minimis implementează mecanismul de acordare a ajutorului de minimis, realizând activități precum:a) identificarea potențialilor beneficiari de ajutor de minimis prin organizarea procedurii de selectare a planurilor de afaceri ce urmează să fie finanțate în conformitate cu Ghidul solicitantului - Condiții specifice INNOTECH STUDENT, cu modificările ulterioare, cu respectarea prevederilor legale naționale și europene aplicabile.b) verificarea respectării criteriilor de eligibilitate și de acordare a ajutorului de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis și transmiterea documentelor justificative către furnizorul schemei de ajutor de minimis pentru validare;c) semnarea cu beneficiarii de ajutor de minimis a contractelor de subvenție, în baza cărora se acordă ajutorul de minimis, după primirea validării de la furnizor;d) realizarea plății sumelor aferente ajutorului de minimis către beneficiarii ajutorului de minimis în conformitate cu planurile de afaceri selectate și cu normele legale aplicabile;e) raportarea către furnizorul de ajutor de minimis a tuturor datelor și informațiilor necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către furnizorul schemei;f) monitorizarea ajutorului de minimis acordat pe toată durata contractului de subvenție.  +  Articolul 7(1) Cheltuielile aferente înființării și funcționării afacerilor înființate în cadrul Programului Național INNOTECH STUDENT intră sub incidența ajutorului de minimis. (2) Valoarea maximă acordată pentru planurile aprobate este de 100.000 euro/plan de afaceri, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile și se acordă numai întreprinderilor înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri sunt selectate.(3) Regulile de acordare a ajutorului de minimis sunt prevăzute în cadrul schemei de ajutor de minimis „Innotech Student“, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 6 „Educație și competențe“, obiectivul specific 6.13 „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI“, care respectă prevederile europene și naționale privind acordarea ajutorului de minimis.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Costel Alexe
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 16 iulie 2020.Nr. 558.-----