ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 12 aprilie 2013  Luând în considerare necesitatea completării bazei materiale de reprezentare și protocol utilizate de beneficiarii prevăzuți de lege, precum și a stabilirii fondurilor necesare întreținerii, conservării și modernizării acesteia,reținându-se interesul general al degrevării bugetului de stat de sumele plătite de către Senat, Camera Deputaților, Administrația Prezidențială, Guvern și Curtea Constituțională pentru acoperirea cheltuielilor cu administrarea și funcționarea bazei materiale de reprezentare și protocol,având în vedere faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență va genera efecte negative, concretizate în utilizarea unor sume importante de la bugetul de stat pentru întreținerea și conservarea bazei materiale de reprezentare și protocol, sume care ar putea fi utilizate pentru acoperirea unor necesități sociale stringente,în considerarea faptului că acestea constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂprivind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat»1^1. Titlul capitolului I se abrogă. (la 01-02-2002, Pct. 1^1 al art. I care abrogă titlul capitolului I din ORDONANȚA nr. 19 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 1 februarie 2002, a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 231 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 17 iulie 2013. ) 2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Fondul locativ de protocol și bunuri mobile se constituie din bunuri imobile și mobile aflate în domeniul public al statului.(2) Administrarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile se face de către Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», denumită în continuare R.A. - A.P.P.S., care asigură evidența, punerea la dispoziție, întreținerea, repararea și conservarea acestuia, în condițiile legii.3. La articolul 2, partea introductivă va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Fondul locativ de protocol și bunuri mobile are următoarea destinație:4. La articolul 2, litera c) va avea următorul cuprins:c) baza materială destinată activității de reprezentare și protocol - pentru activitățile Administrației Prezidențiale, Senatului, Camerei Deputaților, Guvernului României și Curții Constituționale.5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Baza materială destinată activității de reprezentare și protocol este constituită din case de oaspeți, vile, palate și construcții speciale, cu terenul aferent pentru această destinație, situate în municipiul București și în unele județe, precum și din bunuri mobile.(2) Bunurile mobile și imobilele care constituie baza materială destinată activității de reprezentare și protocol, cu toate dotările aferente, sunt puse la dispoziția autorităților publice prevăzute la art. 2 lit. c), la cererea acestora, de către R.A.-A.P.P.S., cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.6. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Cheltuielile curente și de capital pentru conservarea, protecția, întreținerea, repararea, funcționarea, instruirea personalului specializat, consolidarea, modernizarea și efectuarea investițiilor necesare fondului locativ de protocol și bunuri mobile se efectuează și se suportă din fondurile R.A.-A.P.P.S.7. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă.7^1. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Angajarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se va efectua de către R.A. - A.P.P.S., cu respectarea reglementărilor privind achizițiile publice. (la 01-02-2002, Pct. 7^1 al art. I care modifică alin. (3) al art. 8 din ORDONANȚA nr. 19 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 1 februarie 2002, a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 231 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 17 iulie 2013. ) 8. În tot cuprinsul ordonanței, orice referire la noțiunea de "fond locativ de protocol" se înlocuiește cu sintagma "fond locativ de protocol și bunuri mobile".  +  Articolul II(1) Se aprobă transmiterea bunurilor mobile, având datele tehnice prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul privat în domeniul public al statului.(2) Bunurile mobile și imobile care constituie baza materială destinată activității de reprezentare și protocol sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.(4) Modificarea sau completarea anexei nr. 2 se face prin hotărâre a Guvernului. (la 18-12-2014, Alin. (4) al art. II a fost introdus de art. 3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 87 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2014. )  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Hotărârea Guvernului nr. 126/2002 pentru stabilirea bazei materiale destinate activității de reprezentare și protocol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 20 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  București, 10 aprilie 2013.Nr. 24.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor mobile care trec din domeniul privat în domeniul public al statului
  Nr. crt.Nr./data actului normativ în temeiul căruia au intrat bunurile în domeniul privat al statului Denumirea bunului careface obiectul actului normativ Temeiul legal din Legea nr. 213/1998 în baza căruia se face trecereaOrdonatorul/ Administratorulde la care se face trecerea (CIF și denumire) Ordonatorul/ Administratorulla care trece bunul Datele de identificare ale bunului care face obiectul trecerii din domeniul privatal statului în domeniul public al statului
  1 Hotărârea Guvernului nr. 16/2013 Elicopter EC 155 B înmatriculat YR-MDH, serie 6637 art. 108 din Constituția României, republicată; art. 8 din Legeanr. 213/1998Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" CIF: 2351555 Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" CIF: 2351555 EC 155 B înmatriculat YR-MDH, serie 6637
  2 Hotărârea Guvernului nr. 16/2013 Simulator ENTROL FLIGHTSIMULATOR H 15 sn 001 FNPT II MCCH art. 108 din Constituția României, republicată; art. 8 din Legeanr. 213/1998Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" CIF: 2351555 Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" CIF: 2351555 ENTROL FLIGHT SIMULATOR H 15 sn 001 FNPT II MCCH
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  bunurilor mobile și imobile care fac parte din baza materială destinată activității de reprezentare și protocol
  Nr. crt.Imobilul
  1.Complex "Lotus" cu vilele Nufărul, Trandafirul, Ghiocelul, Lotus și anexele: piscina, băile reci, lac, debarcader, plaja și terenul aferent în suprafață de 134.883,69 mp din Neptun-Mangalia, județul Constanța
  2.Vila "Panseluța" cu terenul aferent în suprafață de 12.073,66 mp din Neptun-Mangalia, județul Constanța
  3.Abrogat
  4.Vila "Carpați" cu garaj, construcții speciale și terenul aferent în suprafață de 14.152,50 mp din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 21, județul Brașov
  5.Vila "Postăvarul" cu construcții speciale și terenul aferent în suprafață de 11.746,60 mp din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 38, județul Brașov
  6.Vila "Izvorul" și terenul aferent în suprafață de 11.308,60 mp din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 36, județul Brașov
  7.Abrogat
  8.Complex Foișor, compus din: Palatul "Foișor", Casa Veche a Grădinii, Casa Nouă a Grădinii, Casa Păpușii, sere, casă heliport, anexe și construcții speciale, parc și pădure, cu terenul aferent în suprafață de 165.553,00 mp din Sinaia, Aleea Peleșului nr. 2, județul Prahova
  9.Complex Scroviștea, compus din: 4 vile, corp administrativ, corp gardă, club bazin, popicărie, cramă, piscicultură, pădure și terenul aferent în suprafață de 25.618.000 mp din Scroviștea, Șos. București-Ploiești km 32, județul Ilfov
  10.Complex Palat Snagov, compus din palat, anexe poartă și terenul aferent în suprafață de 252.790,00 mp, fără Clădirea Belvedere, din Snagov, județul Ilfov - parțial
  11.Abrogat
  12.Palatul Primăverii - Lac 1 cu anexe și terenul aferent în suprafață de 33.346,59 mp din București, bd. Mircea Eliade nr. 11-13 (fost nr. 5-13), sectorul 1
  13.Vila Lac 2 - Suprafața S + P, suprafața construită desfășurată 2.643 mp, cu terenul aferent în suprafață de 36.199,36 mp din municipiul București, str. Turgheniev nr. 22-24, sectorul 1
  14.Abrogat
  15.Construcții satul Uzlina, comuna Murighiol, județul Tulcea, cu terenul aferent în suprafață de 31.100,00 mp, din care:
  - sală conferințe - 396 mp;
  - bazin copii - 92 mp;
  - bazin adulți - 114 mp;
  - bungalow - 99 mp;
  - bungalow - 99 mp;
  - bungalow - 99 mp;
  - bungalow - 99 mp;
  - umbrar barbeque - 43 mp;
  - cabană - 357 mp;
  - anexă - 8 mp;
  - cabană - 90 mp;
  - stație de tratare a apei - 52 mp;
  - rezervor apă - 10 mp;
  - pavilion expunere păsări - 340 mp.
  16.Elicopter EC 155 B înmatriculat YR-MDH, serie 6637
  17.Abrogat
  18.Vila nr. 1A, compusă din construcții și alte anexe, cu teren aferent în suprafață de 25.364,20 mp, situate în Strada Florilor nr. 151, satul Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov.
  19.Imobil garaj cu teren aferent în suprafață de 382,00 mp, situat în București, str. Dimitrie Orbescu nr. 7, sectorul 2 – fostă Pictor Margareta Sterian nr. 7
  (la 16-11-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul 6 din HOTĂRÂREA nr. 1.198 din 10 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1092 din 16 noiembrie 2021 )
  ------