ORDIN nr. 1.768 din 2 noiembrie 2021pentru aprobarea competențelor de constatare a contravențiilor și de aplicare a amenzilor prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1057 din 4 noiembrie 2021    Având în vedere dispozițiile art. 42 alin. (4) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 741.931 din 28.10.2021,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Competența de constatare a contravențiilor și de aplicare a amenzilor prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, revine persoanelor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al structurilor subordonate acesteia, care au atribuții de inspecție fiscală, precum și celor care au atribuții de antifraudă fiscală.(2) Personalul din cadrul structurilor subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care are atribuții în domeniul gestiunii declarațiilor fiscale și bilanțurilor, are atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor privind nedepunerea în termenul legal la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor a situațiilor financiare anuale și, după caz, a situațiilor financiare anuale consolidate, a situațiilor financiare interimare, a raportărilor contabile sau, după caz, a declarației din care rezultă că persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu au desfășurat activitate.  +  Articolul 2Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al unităților subordonate se completează corespunzător.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Direcția generală de organizare și resurse umane, Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală coordonare control fiscal, Direcția generală antifraudă fiscală, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Mirela Călugăreanu
    București, 2 noiembrie 2021.Nr. 1.768.-----