ORDIN nr. 1.699 din 25 octombrie 2021pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 4 noiembrie 2021    Având în vedere dispozițiile:– art. 5 alin. (4), art. 16 alin. (5) și (5^1), art. 41 alin. (2) și (3), art. 278^1 alin. (3), art. 282 alin. (5), art. 315^1, 316, 317, art. 322 alin. (6)-(8) și ale art. 324 alin. (12) și (14) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;– art. 82 alin. (8), art. 85-88, art. 89 alin. (2), art. 90, art. 91 alin. (4) și ale art. 342 alin. (1), (4) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 741.734 din 11.10.2021,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul, conținutul, precum și instrucțiunile de completare a următoarelor formulare:a) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/ Declarație de radiere pentru persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (010), prevăzută în anexa nr. 1;b) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente (013), prevăzută în anexa nr. 2;c) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/ Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România (015), prevăzută în anexa nr. 3;d) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/ Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România (016), prevăzută în anexa nr. 4;e) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal (020), prevăzută în anexa nr. 5;f) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/ Declarație de radiere pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal (030), prevăzută în anexa nr. 6;g) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/ Declarație de radiere pentru instituțiile publice (040), prevăzută în anexa nr. 7;h) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/ Declarație de radiere pentru sediile secundare (060), prevăzută în anexa nr. 8;i) Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/ Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (070), prevăzută în anexa nr. 9;j) Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale (700), prevăzută în anexa nr. 10;k) Certificat de înregistrare în scopuri de TVA, prevăzută în anexa nr. 11;l) Certificat de înregistrare fiscală, prevăzută în anexa nr. 12.  +  Articolul 2Caracteristicile de tipărire/editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularelor de la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 13.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-13*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-13 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1056 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.  +  Articolul 4Categoriile de obligații fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal sunt:a) taxa pe valoarea adăugată;b) impozitul pe profit;c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;d) accizele;e) impozitul pe venit;f) impozitul pe reprezentanță;g) contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice;h) contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice;i) contribuția asiguratorie pentru muncă;j) redevențele miniere;k) redevențele petroliere;l) contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății;m) impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural;n) impozitul asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale;o) impozitul pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale;p) taxele datorate potrivit legislației din domeniul jocurilor de noroc. (la 01-01-2023, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.578 din 29 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1278 din 30 decembrie 2022 )  +  Articolul 5(1) Referirile la Codul de procedură fiscală din prezentul ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la Codul fiscal reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(2) Trimiterile la formularul 013 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente“ din cuprinsul Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.140/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum și a modelului și conținutului formularului 013 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente“, cu modificările ulterioare, se consideră a fi făcute la anexa nr. 2 la prezentul ordin.(3) Trimiterile la „Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România (092)“ din cuprinsul Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 169/2019 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, precum și a modelului și conținutului unor formulare, se consideră a fi făcute la:a) pct. 1.12, secțiunea B, subsecțiunea II de la cap. V din anexa nr. 1 la prezentul ordin;b) pct. 1.7, secțiunea B, subsecțiunea II de la cap. V din anexa nr. 2 la prezentul ordin;c) pct. 1.6, secțiunea A, subsecțiunea II de la cap. VIII din anexa nr. 3 la prezentul ordin;d) pct. 1.12, secțiunea B, subsecțiunea II de la cap. VII din anexa nr. 4 la prezentul ordin;e) pct. 1.12, secțiunea B, subsecțiunea II de la cap. V din anexa nr. 5 la prezentul ordin;f) pct. 1.6, secțiunea A, subsecțiunea II de la cap. V din anexa nr. 6 la prezentul ordin;g) pct. 1.12, secțiunea B, subsecțiunea II de la cap. IV din anexa nr. 7 la prezentul ordin;h) pct. 1.12, secțiunea B, subsecțiunea II de la cap. V din anexa nr. 9 la prezentul ordin;i) pct. 1.18, secțiunea B, subsecțiunea II de la cap. V din anexa nr. 10 la prezentul ordin.(4) Trimiterile la formularul (097) „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare“ din cuprinsul Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.503/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum și a modelului și conținutului unor formulare, cu modificările și completările ulterioare, se consideră a fi făcute la:a) secțiunea B, subsecțiunea IV de la cap. V din anexa nr. 1 la prezentul ordin;b) secțiunea B, subsecțiunea IV de la cap. VII din anexa nr. 4 la prezentul ordin;c) secțiunea B, subsecțiunea IV de la cap. V din anexa nr. 5 la prezentul ordin;d) secțiunea B, subsecțiunea IV de la cap. IV din anexa nr. 7 la prezentul ordin;e) secțiunea B, subsecțiunea IV de la cap. V din anexa nr. 9 la prezentul ordin;f) secțiunea B, subsecțiunea IV de la cap. V din anexa nr. 10 la prezentul ordin.(5) Trimiterile la formularul 099 „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare“ din cuprinsul Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.011/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, cu modificările și completările ulterioare, se consideră a fi făcute la:a) secțiunea B, subsecțiunea VII de la cap. V din anexa nr. 1 la prezentul ordin;b) secțiunea B, subsecțiunea IV de la cap. V din anexa nr. 2 la prezentul ordin;c) secțiunea A, subsecțiunea III de la cap. VIII din anexa nr. 3 la prezentul ordin;d) secțiunea B, subsecțiunea VII de la cap. VII din anexa nr. 4 la prezentul ordin;e) secțiunea B, subsecțiunea VII de la cap. V din anexa nr. 5 la prezentul ordin;f) secțiunea A, subsecțiunea III de la cap. V din anexa nr. 6 la prezentul ordin;g) secțiunea B, subsecțiunea VI de la cap. IV din anexa nr. 7 la prezentul ordin;h) secțiunea B, subsecțiunea VII de la cap. V din anexa nr. 9 la prezentul ordin;i) secțiunea B, subsecțiunea VII de la cap. V din anexa nr. 10 la prezentul ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 90 de zile de la data publicării.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2017, cu modificările ulterioare;b) Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 726/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 22 februarie 2016;c) articolele 2 și 3 și anexele nr. 2 și 3 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.140/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum și a modelului și conținutului formularului 013 „Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 8 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare;d) Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.546/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 29 mai 2017;e) Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.254/2021 pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (085) „Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 17 august 2021;f) articolul I și anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unui formular, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.059 din 29 decembrie 2016;g) articolul 1 literele a) și c), anexele nr. 1, 3 și punctele I și III din anexa nr. 7 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 19 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare;h) articolul 2 litera a), anexa nr. 2 și punctul 1 din anexa nr. 5 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 169/2019 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, precum și a modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 27 februarie 2019;i) articolul 2, anexa nr. 3 și punctul 1 din anexa nr. 7 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.503/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum și a modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 27 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare;j) articolul 2, anexa nr. 2 și punctul 1 din anexa nr. 5 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.011/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 3 august 2016, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Mirela Călugăreanu
    București, 25 octombrie 2021.Nr. 1.699.  +  Anexele nr. 1- 13ANEXEreferitoare la formularele de înregistrare fiscalăa contribuabililor și a tipurilor deobligații fiscale care formează vectorul fiscal