ORDIN nr. 284 din 14 octombrie 2021pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 43/2017 privind aprobarea cuantumului tarifelor pentru serviciile specifice care constituie venituri proprii ale direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1049 din 2 noiembrie 2021  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 254.122 din 8.09.2021 al Direcției generale politici agricole, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (4) din Legea nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ale art. 4 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 860/2016 privind organizarea, funcționarea și stabilirea atribuțiilor direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, ale art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 9 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 43/2017 privind aprobarea cuantumului tarifelor pentru serviciile specifice care constituie venituri proprii ale direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 27 februarie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecțiile pentru agricultură județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  București, 14 octombrie 2021.Nr. 284.  +  ANEXĂ(Anexa la Ordinul nr. 43/2017)
  Nr. crt.ServiciiUM TarifObservații
  1.Multiplicare materiale informative pe suport hârtie sau pe suport magneticlei/pagină suport hârtie;lei/suport magnetic110
  2.Elaborare proiecte de investiții pentru accesarea fondurilor europene alocate prin PNDR 2014-2020, aferente perioadei de tranziție 2021 și 2022% din valoarea proiectului3-6în funcție de complexitatea proiectului și prețurile practicate anual
  3.Elaborare proiecte de accesare fonduri prin sM 6.1 - Instalarea tinerilor fermieri și întocmire dosar de plăți pentru tranșa 1 % din valoarea proiectului3
  4.Elaborare proiecte de accesare fonduri prin sM 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități nonagricole în zonele rurale și întocmire dosar de plăți pentru tranșa 1 % din valoarea proiectului3
  5.Elaborare proiecte de accesare fonduri pe sM 6.3 - Dezvoltarea fermelor mici și întocmire dosar de plăți pentru tranșa 1% din valoarea proiectului 3
  6.Întocmire dosare plăți pentru proiecte finanțate prin sM 6.1, 6.2 și 6.3, tranșa 2 lei/documentație800
  7.Modificare plan afaceri la proiectele finanțate prin sM 6.1, 6.2, 6.3 lei/documentație250
  8.Elaborare acte adiționale la contractele de finanțare încheiate cu AFIR lei/documentație200
  9. Elaborare proiecte tehnice pentru înființare plantații pomicole, arbuști fructiferi, sere, solare, alte tipuri de exploatații lei/documentație1.000
  10. Elaborare plan de afaceri, tehnologii, devize tehnologice pentru exploatații agricole lei/oră35
  11.Cursuri de inițiere lei/cursant300
  12.Cursuri de calificare de 360 de ore lei/cursant600
  13.Cursuri de calificare de 720 de ore lei/cursant1.000
  14.Cursuri de instruire (scurtă durată - 40 de ore) lei/cursant200
  15.Eliberare certificate de calificarelei20
  16.Eliberare adeverințe cursuri de calificarelei5
  17.Eliberare duplicat certificat de calificarelei50
  18.Eliberare carnet de tractoristlei80
  ----