METODOLOGIE din 28 octombrie 2021privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1047 din 2 noiembrie 2021  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 5.511 din 28 octombrie 2021, publicat în Monitorul Ofiical, Partea I, nr. 1047 din 2 noiembrie 2021.
   +  Capitolul I Fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat finanțat de la bugetul de stat și prin bugetele locale/județene, după caz  +  Articolul 1Proiectul planului de școlarizare la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat, respectiv al inspectoratelor școlare, în vederea fundamentării cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, se realizează pe baza următoarelor criterii generale: criteriul legislativ, criteriul economic, criteriul demografic, criteriul geografic, criteriul socioeconomic și criteriul relevanței.  +  Articolul 2Pentru fundamentarea proiectului planului de școlarizare, în cadrul criteriului legislativ se vor urmări:1. respectarea legislației în vigoare privind organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar;2. respectarea prevederilor legislației în vigoare privind încadrarea strictă în numărul de posturi aprobat de Ministerul Educației pentru fiecare inspectorat școlar, corelarea la nivelul unităților de învățământ a numărului de posturi cu numărul de elevi/preșcolari/antepreșcolari și încadrarea în bugetul aprobat pe baza costului standard per elev/preșcolar/antepreșcolar;3. respectarea standardelor naționale și europene din domeniul educației privind resursele umane calificate necesare desfășurării unui proces educațional eficient și eficace;4. respectarea prevederilor documentelor care stau la baza elaborării proiectului planului de școlarizare prin învățământul profesional și tehnic, respectiv: Planul regional de acțiune pentru învățământ (PRAI), Planul local de acțiune pentru învățământ (PLAI), Planul de acțiune al școlii (PAS).  +  Articolul 3Pentru fundamentarea proiectului planului de școlarizare, în cadrul criteriului economic se vor analiza, în raport cu prevederile art. 63 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare:1. situația claselor paralele despre care se estimează că la sfârșitul anului școlar au efective sub limita minimă stabilită prin lege și a căror comasare se impune fie la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică și în structurile arondate acesteia, fie la nivelul localității/unității administrativ-teritoriale. Excepție fac formațiunile de studiu al căror număr de elevi existent la începutul anului școlar 2020-2021 nu se modifică;2. situația claselor din unitățile de învățământ din mediul urban, astfel încât acestea să funcționeze cel puțin cu efectivele medii prevăzute la art. 63 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Pentru fundamentarea proiectului planului de școlarizare, în cadrul criteriului demografic se va ține seama de:1. analiza datelor statistice furnizate de Institutul Național de Statistică privind evoluția demografică a populației cu vârsta cuprinsă în intervalul 0-18 ani, a densității acesteia, a componenței etnice. Pentru nivelurile de studii specifice învățământului profesional și tehnic, analiza evoluției demografice se va face avându-se în vedere și recomandările stabilite prin PRAI și PLAI;2. analiza fenomenului de migrare internă și externă a populației de vârstă școlară, preșcolară și antepreșcolară;3. asigurarea cuprinderii populației de vârstă preșcolară și școlară, în raport cu opțiunile exprimate, într-o formă organizată de învățământ.  +  Articolul 5Pentru fundamentarea proiectului planului de școlarizare, în cadrul criteriului geografic se vor urmări:1. promovarea unor măsuri dinamice pentru accesul la educație al tuturor copiilor și elevilor, care să permită acoperirea echitabilă a tuturor zonelor din mediul urban și din mediul rural cu ofertă de formare profesională prin învățământ profesional și tehnic;2. dezvoltarea calificărilor profesionale care valorifică tradiția locală și potențialul de dezvoltare socioeconomică, corelate cu posibilitățile de inserție socioprofesională.  +  Articolul 6Pentru fundamentarea proiectului planului de școlarizare pentru învățământul profesional și liceal, în cadrul criteriului relevanței - conform căruia educația răspunde nevoilor de dezvoltare socioeconomică - se vor urmări:1. investigarea necesarului de specializări solicitat pentru școlarizare în învățământul liceal, filiera teoretică, care să ofere acces pe piața muncii sau în învățământul superior;2. analiza solicitărilor exprimate de operatorii economici pentru școlarizarea în învățământul profesional și dual;3. satisfacerea integrală a solicitărilor operatorilor economici pentru școlarizarea în învățământul profesional și dual, cu excepția situațiilor care pot fi motivate obiectiv în legătură cu autorizarea/acreditarea unităților de învățământ, capacitatea de școlarizare existentă sau imposibilitatea constituirii formațiunilor de studiu în limitele efectivelor de elevi stabilite prin reglementările în vigoare;4. includerea cu prioritate în proiectul planului de școlarizare a solicitărilor operatorilor economici pentru școlarizarea în învățământul dual.  +  Articolul 7Fundamentarea proiectului planului de școlarizare pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat se realizează pe baza următoarelor criterii specifice obligatorii:1. constituirea formațiunilor de studiu la clasa a IX-a/a XI-a/ anul I în învățământul de masă se realizează astfel:a) învățământ liceal cu frecvență (zi), filiera tehnologică și învățământ profesional, din 24 de elevi;b) învățământ liceal cu frecvență (zi), filiera teoretică, din 26 de elevi;c) învățământ liceal cu frecvență (zi), filiera vocațională, profil sportiv, teologic, pedagogic, precum și la învățământul liceal de artă, din 24 de elevi;d) învățământ liceal cu frecvență (seral) și frecvență redusă, din 28 de elevi;e) învățământ liceal cu frecvență (seral), filiera tehnologică, ciclul superior, din 28 de elevi;f) învățământ postliceal, din 28 de elevi;2. constituirea formațiunilor de studiu în învățământul dual, conform solicitărilor operatorilor economici;3. constituirea formațiunilor de studiu în cadrul limitelor prevăzute de art. 63 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;4. formațiunile de studiu pentru forma de învățământ în limba maternă a unei minorități naționale se pot organiza, înființa și funcționa cu efective sub limita minimă prevăzută de lege; la nivelul învățământului primar cu predare în limba unei minorități naționale, formațiunile de studiu în regim simultan se pot organiza, înființa și funcționa cu efective la jumătatea limitei minime prevăzute de lege; clasele aflate în funcțiune rămân cu același număr de elevi până la finalizarea ciclului de învățământ;5. prevederile pct. 4 se aplică și formațiunilor de studiu cu predare în limba română, atunci când acestea funcționează în zone unde ponderea unei minorități etnice este majoritară;6. constituirea formațiunilor de studiu peste limitele maxime, în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;7. stabilirea de către inspectoratele școlare a numărului de locuri, repartizat pe unități de învățământ, pentru:a) candidații de etnie romă;b) candidații cu cerințe educaționale speciale;c) tinerii de origine română din Republica Moldova, țări învecinate și diasporă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;8. asigurarea cuprinderii întregii generații a copiilor în vârstă de 5 ani în grupa mare;9. asigurarea cuprinderii întregii generații a copiilor în vârstă de 6 ani în clasa pregătitoare;10. asigurarea cuprinderii întregii generații de absolvenți ai clasei a VIII-a în învățământul liceal și în învățământul profesional, inclusiv dual, în vederea finalizării învățământului obligatoriu, conform prevederilor legale;11. organizarea programului „A doua șansă“ în vederea reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii.  +  Articolul 8(1) Inspectoratele școlare centralizează solicitările unităților de învățământ care organizează formațiuni de studiu, aflate sub incidența prevederilor art. 63 alin. (2) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele propuse să funcționeze în regim simultan, și le transmit, semnate și ștampilate, la Direcția minorități din cadrul Ministerului Educației, conform precizărilor transmise de către Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul.(2) Solicitările unităților de învățământ privind organizarea formațiunilor de studiu prevăzute la art. 63 alin. (2) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sunt centralizate, analizate, avizate de către Direcția minorități, care, după obținerea avizelor de la Direcția generală management resurse umane și rețea școlară și Direcția generală economică, le înaintează în vederea emiterii avizului conform.(3) La nivelul Ministerului Educației avizul conform pentru organizarea formațiunilor de studiu prevăzute la art. 63 alin. (2) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se emite de către secretarul de stat care coordonează învățământul preuniversitar și de către secretarul de stat care coordonează învățământul preuniversitar în limbile minorităților naționale.(4) Solicitările unităților de învățământ care intră sub incidența art. 63 alin. (2) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, care au primit aviz conform din partea Ministerului Educației, se transmit către Comisia pentru învățământ și tineret a Consiliului Minorităților Naționale, aflat în coordonarea Departamentului pentru Relații Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului și organizației minorităților naționale reprezentative în Parlament.  +  Articolul 9(1) Propunerile privind cifra de școlarizare pentru clasa a IX-a, cu frecvență, zi, învățământ liceal, corespunzătoare nivelului/filierei/profilului/specializării/calificării profesionale/ programului de studii pentru care s-a obținut autorizarea de funcționare provizorie/acreditarea, se vor face numai de către unitățile de învățământ în care, în sesiunile cumulate din anul 2021 ale examenului de bacalaureat, nu s-a înregistrat procent de promovabilitate de 0% sau în care acest examen a fost promovat de un singur absolvent.(2) Propunerile privind cifra de școlarizare pentru filiera tehnologică, clasa a IX-a, cu frecvență (seral), și pentru filiera teoretică, clasa a IX-a, cu frecvență (seral) sau cu frecvență redusă, se vor face numai pentru absolvenții ciclului gimnazial din promoțiile anterioare care nu au urmat o formă de învățământ liceal și care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023.(3) Propunerile privind cifra de școlarizare pentru clasele de început din ciclul superior al liceului, învățământ de masă, clasa a XI-a, cu frecvență, seral, filiera tehnologică, se vor face ținând seama de numărul estimat al solicitărilor absolvenților de zece clase de liceu din seriile anterioare, absolvenților de stagii de pregătire practică, absolvenților învățământului profesional din seria curentă și seriile anterioare, absolvenților anului de completare, după completarea obligatorie a locurilor libere din clasele existente, cu respectarea legislației în vigoare.(4) Propunerile privind cifra de școlarizare pentru clasele de început din ciclul superior al liceului, învățământul special, cu frecvență (zi/seral), filiera tehnologică/teoretică, se vor face ținând seama de numărul estimat al solicitărilor absolvenților ciclului inferior al liceului din seriile anterioare, absolvenților de stagii de pregătire practică, absolvenților învățământului profesional din seria curentă și seriile anterioare, absolvenților anului de completare, după completarea obligatorie a locurilor libere din clasele existente, cu respectarea legislației în vigoare pentru organizarea și funcționarea învățământului special.  +  Articolul 10(1) Propunerile privind numărul de locuri pentru învățământul profesional se realizează cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind organizarea acestui tip de învățământ și pe baza unei analize detaliate a nevoilor pieței muncii, a tendințelor de dezvoltare economică din zonă, conform documentelor de planificare, respectiv PRAI și PLAI, pe baza solicitărilor operatorilor economici sau a solicitărilor motivate ale inspectoratelor școlare/unităților de învățământ.(2) Propunerile privind numărul de locuri pentru învățământul dual se realizează cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind organizarea acestui tip de învățământ, pe baza solicitărilor operatorilor economici, doar în condițiile existenței contractelor de parteneriat încheiate între unitățile de învățământ, operatorii economici și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învățământ.(3) Propunerile privind numărul de locuri pentru stagiile de pregătire practică se realizează pe baza opțiunilor exprimate în scris de către absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică.  +  Articolul 11Propunerile privind numărul de locuri pentru învățământul terțiar nonuniversitar, inclusiv cel organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat acreditate, se realizează în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul 12(1) Conducerea unității de învățământ răspunde de fundamentarea și elaborarea proiectului planului de școlarizare la nivelul unității de învățământ, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.(2) În proiectul planului de școlarizare se propun doar clase pentru nivelul/filiera/profilul/specializarea/calificarea profesională/ programul de studii/forma de învățământ pentru care unitatea de învățământ are autorizare de funcționare provizorie/ acreditare. Proiectul planului de școlarizare se stabilește pentru fiecare locație, respectându-se capacitatea instituțională.(3) Proiectul planului de școlarizare se realizează pe baza unei analize a nivelurilor educaționale structurate pe filiere, profiluri, specializări, domenii și calificări profesionale propuse și este dezbătut în consiliul profesoral al unității de învățământ.(4) Proiectul planului de școlarizare este aprobat de consiliul de administrație al unității de învățământ și se înaintează inspectoratului școlar.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3) și (4), pentru unitățile de învățământ nou-înființate sau constituite în cadrul procesului de reorganizare, proiectul planului de școlarizare se realizează de către inspectoratul școlar.  +  Articolul 13(1) Consiliul de administrație al inspectoratului școlar analizează pentru fiecare unitate de învățământ propunerile transmise, operează sau nu modificări și întocmește proiectul planului de școlarizare la nivel județean, pe care îl înaintează spre aprobare la Ministerul Educației.(2) În situația în care autoritățile administrației publice locale nu transmit propuneri privind organizarea rețelei școlare din raza lor de competență sau nu întreprind demersurile necesare privind organizarea rețelei școlare, în acord cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, consiliul de administrație al inspectoratului școlar va fundamenta proiectul planului de școlarizare pentru unitățile de învățământ aflate în această situație, pe baza actului administrativ (hotărârea consiliului local, hotărâre judecătorească etc.) valabil la momentul respectiv.(3) Unitățile de învățământ sunt informate în scris dacă la nivelul consiliului de administrație al inspectoratului școlar au fost operate modificări în proiectul planului de școlarizare propus.(4) Datele referitoare la proiectul planului de școlarizare pentru rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru anul școlar 2022-2023 se încarcă integral în aplicația informatică dedicată - Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR).  +  Articolul 14Proiectul planului de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat profesional, liceal (filiera tehnologică) și postliceal conține, în mod obligatoriu, avizul Comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social (CLDPS) și al coordonatorului regional al Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT).  +  Articolul 15De modul de fundamentare a proiectului planului de școlarizare și defalcarea acestuia în profil teritorial pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, limbi de predare, filiere, profiluri, specializări, domenii, calificări profesionale și forme de învățământ, precum și de exactitatea datelor transmise răspund inspectorii școlari generali și inspectorii școlari generali adjuncți care au atribuții privind rețeaua școlară.  +  Articolul 16Ministerul Educației analizează proiectul planului de școlarizare înaintat de fiecare inspectorat școlar, pe niveluri și forme de învățământ, operează sau nu modificări și întocmește proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat.  +  Articolul 17Cifrele de școlarizare aprobate prin hotărâre a Guvernului au caracter maximal. Ministerul Educației repartizează cifrele de școlarizare, global, fiecărui inspectorat școlar, pe niveluri de învățământ și pe forme de organizare.  +  Articolul 18(1) În termen de 10 zile de la primirea cifrelor de școlarizare de la Ministerul Educației, inspectoratele școlare aprobă și repartizează fiecărei unități de învățământ cifrele de școlarizare defalcate pe niveluri de învățământ, limbă de predare, filiere, profiluri, domenii ale pregătirii de bază, specializări și calificări profesionale autorizate/acreditate, număr de formațiuni de studiu.(2) Repartizarea cifrelor de școlarizare conform alin. (1) se realizează doar pentru clasele care au specializări și calificări profesionale autorizate/acreditate prin ordin al ministrului.  +  Capitolul II Evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi din unitățile de învățământ preuniversitar particular autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate  +  Articolul 19(1) Conducerile unităților de învățământ preuniversitar particular:a) întocmesc proiectul planului de școlarizare pe fiecare nivel de învățământ, menționând distinct numărul de copii/elevi pe fiecare nivel de învățământ/limbă de predare/filieră/profil/ specializare/calificare profesională/domeniu al pregătirii de bază/domeniu pentru fiecare program de studii/pentru fiecare formă de învățământ/pentru fiecare locație autorizat(ă)/acreditat(ă) prin ordin al ministrului;b) transmit inspectoratelor școlare proiectele planurilor de școlarizare stabilite la nivelul unității de învățământ respective, pe niveluri de învățământ/limbă de predare/filiere/profiluri/ domenii ale pregătirii de bază/domenii/specializări/calificări profesionale;c) înaintează inspectoratului școlar, separat, prin proiectul planului de școlarizare, datele referitoare la nivelurile de învățământ/specializările/calificările profesionale acreditate, care vor fi școlarizate în anul școlar 2022-2023 în unitatea de învățământ, în vederea asigurării finanțării de la bugetul de stat, conform legislației în vigoare.(2) Inspectoratele școlare verifică și aprobă proiectele planurilor de școlarizare propuse de către unitățile de învățământ particular în raport cu capacitatea de școlarizare a unității de învățământ, validând numărul de elevi/preșcolari/antepreșcolari pe nivel de învățământ, filieră, profil, domeniu/specializare, pentru antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, din unitatea de învățământ.(3) Inspectoratele școlare transmit centralizat proiectul planului de școlarizare al unităților de învățământ preuniversitar particular la Ministerul Educației.(4) Datele referitoare la nivelurile de învățământ/limba de predare/specializările/calificările profesionale pentru care unitățile de învățământ particular sunt autorizate/acreditate prin ordin al ministrului se centralizează la nivel de inspectorat școlar și se introduc obligatoriu în SIIIR.  +  Capitolul III Emiterea avizului conform pentru organizarea rețelei școlare  +  Secţiunea 1 Termeni și definiții  +  Articolul 20În înțelesul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) avizul conform pentru organizarea rețelei școlare - actul emis de către inspectoratele școlare la solicitarea formulată de către autoritățile administrației publice locale în vederea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, masă (toate nivelurile) și special (nivelurile preșcolar, primar, gimnazial, profesional), respectiv de Ministerul Educației, la solicitarea formulată de către consiliile județene/consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, cu consultarea partenerilor sociali, în vederea organizării rețelei școlare pentru învățământul special de nivel liceal și special de nivel postliceal;b) unitate de învățământ cu personalitate juridică (PJ) - orice unitate de învățământ autorizată să funcționeze provizoriu/acreditată din sistemul național de învățământ preuniversitar, având ca elemente definitorii: actul de înființare (ordin al ministrului/hotărâre a autorităților administrației publice locale sau județene, după caz/hotărâre judecătorească/orice alt act emis în acest sens și care respectă prevederile legislației în vigoare), act de menținere a acreditării, patrimoniu (sediu, dotări corespunzătoare, adresă), cod de identificare fiscală (CIF), ștampilă cu stema României și denumirea Ministerului Educației și cont la Trezoreria Statului/bancă (pentru unitățile de învățământ particular);c) structură școlară arondată (AR) - unitatea de învățământ fără personalitate juridică, subordonată unei/unui unități de învățământ cu personalitate juridică (PJ)/furnizor de educație autorizat, reprezentând o locație a acesteia/acestuia;d) furnizor de educație (FE) - unitatea de învățământ/instituția de învățământ/organizația interesată - autorizată să funcționeze provizoriu - care are dreptul de organizare a admiterii la studii, precum și de organizare și desfășurare a procesului de învățământ, pe baza evaluării externe realizate, în condițiile legii, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP);e) rețea școlară locală - totalitatea unităților de învățământ preuniversitar autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate, a unităților de învățământ preuniversitar înființate în structura universităților de stat și a furnizorilor de educație autorizați să funcționeze provizoriu din raza de competență a autorităților administrației publice locale;f) rețea școlară județeană/a municipiului București - totalitatea unităților de învățământ preuniversitar autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate, a unităților de învățământ preuniversitar înființate în structura universităților de stat și a furnizorilor de educație autorizați să funcționeze provizoriu care funcționează la nivelul unui județ/municipiului București;g) rețea școlară națională - totalitatea unităților de învățământ preuniversitar autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate, a unităților de învățământ preuniversitar înființate în structura universităților de stat și a furnizorilor de educație autorizați să funcționeze provizoriu, cuprinse în sistemul național de învățământ preuniversitar;h) organizarea rețelei școlare - procesul de cuprindere a unităților de învățământ preuniversitar autorizate/acreditate de stat și particular, a unităților de învățământ preuniversitar înființate în structura universităților de stat, precum și a furnizorilor de educație autorizați să funcționeze provizoriu care urmează să funcționeze în anul școlar următor, pe raza unității administrativ-teritoriale respective. Actul administrativ prin care se organizează rețeaua școlară a localității/județului/sectorului municipiului București este hotărârea consiliului local/consiliului județean/ordinul ministrului, după caz, emisă/emis în baza prevederilor legislației în vigoare;i) reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar - operațiunea juridică în care pot fi implicate două sau mai multe persoane juridice, care are ca efecte constituirea de noi unități de învățământ, modificarea structurii ori încetarea activității acestora. Reorganizarea persoanei juridice se realizează prin fuziune sau divizare.  +  Articolul 21(1) Unitatea de învățământ cu personalitate juridică (PJ) are buget și contabilitate proprie organizată potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și altor prevederi ale legislației în vigoare. Administratorul financiar (contabilul), definit potrivit reglementărilor legale, are obligațiile prevăzute în Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și în alte prevederi ale legislației în vigoare.(2) Unitățile de învățământ preuniversitar particular cu personalitate juridică își organizează propriul compartiment de contabilitate, cu respectarea prevederilor legale, asumându-și răspunderea legală pentru gestionarea fondurilor primite prin finanțare de la bugetul de stat și prin bugetele locale.  +  Secţiunea a 2-a Înființarea și reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar  +  Articolul 22(1) Înființarea unităților de învățământ preuniversitar se realizează cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (3)-(7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor art. 29^1 și 29^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) Instituțiile de învățământ superior pot înființa în structura acestora unități de învățământ preuniversitar, fără personalitate juridică, în condițiile art. 129 alin. (1) și (1^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. (3) Unitățile de învățământ preuniversitar, înființate de universități de stat, sunt unități de învățământ de stat, finanțate din bugetul de stat prin contractele instituționale încheiate de universități cu Ministerul Educației la nivelul standardelor de cost specifice pentru învățământul preuniversitar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(4) Unitățile de învățământ preuniversitar înființate în structura instituțiilor de învățământ superior sunt fără personalitate juridică și se includ, de drept, în rețeaua școlară, pe baza deciziei rectorului și a ordinului ministrului educației de autorizare de funcționare provizorie/acreditare, comunicate autorităților administrației publice locale și inspectoratului școlar județean ori al municipiului București.(5) După acreditare unitățile de învățământ preuniversitar înființate în structura instituțiilor de învățământ superior nu dobândesc personalitate juridică.(6) Serviciile de educație timpurie antepreșcolară se organizează și desfășoară în unități/instituții de educație timpurie antepreșcolară după cum urmează:a) creșele care sunt structuri ale unei unități de învățământ preșcolar cu program prelungit sau normal;b) creșele care sunt instituții cu personalitate juridică aflate în subordonare locală;c) unitățile de învățământ cu personalitate juridică, cu grupe de antepreșcolari, precum și cele care au ca structură o creșă;d) centrul de zi.(7) Creșele de stat arondate unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt unități de învățământ acreditate prin efectul legii, parte a sistemului național de învățământ preuniversitar.(8) De același statut beneficiază și creșele din sistemul privat acreditat, respectiv creșele construite și înființate de autoritățile administrației publice locale în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană, cu excepția: a) creșelor din sistemul privat autorizate să funcționeze provizoriu, care trebuie să parcurgă procesul de acreditare conform prevederilor legale în vigoare; b) creșelor din sistemul privat construite și înființate prin intermediul proiectelor finanțate în cadrul apelurilor competitive „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară“, aferente Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 6 „Educație și competențe“, obiectivul specific 6.2 „Creșterea participării la învățământul antepreșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității rome și a celor din mediul rural“, cu statut de unități de învățământ autorizate provizoriu prin efectul legii și care se supun aceluiași proces de acreditare conform prevederilor legale în vigoare.(9) Centrele de zi în care sunt înscriși copii antepreșcolari fac parte atât din sistemul național de servicii sociale reglementat de Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, prin furnizarea de servicii de îngrijire și supraveghere, cât și din sistemul de învățământ preuniversitar reglementat de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, prin furnizarea de servicii de educație timpurie antepreșcolară.  +  Articolul 23(1) Reorganizarea unităților de învățământ cu personalitate juridică se realizează cu respectarea prevederilor art. 22^1-22^4 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor art. 311 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, la inițiativa entităților prevăzute la art. 22^1 alin. (3) lit. a), b),d), e) și f) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat acreditate, cu personalitate juridică, respectiv a celor prevăzute la art. 22^1 alin. (3) lit. c) și e) din aceeași lege, pentru unitățile de învățământ particular autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate.(2) Inspectoratele școlare au obligația de a stabili, împreună cu autoritățile administrației publice locale, respectiv consiliul județean și consiliile locale, unitățile de învățământ propuse pentru reorganizare. Lista acestor unități, însoțită de o notă de fundamentare privind motivele care stau la baza procesului de reorganizare propus, se transmite la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) de către inspectoratul școlar.(3) În vederea stabilirii unităților de învățământ propuse pentru reorganizare, inspectoratele școlare și autoritățile administrației publice locale, respectiv consiliul județean și consiliile locale, vor ține seama de următoarele criterii:a) calitatea educației furnizate de unitățile de învățământ preuniversitar corelată cu standardul național de acreditare/evaluare periodică, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar;b) eficiența utilizării resurselor financiare, materiale și umane, în cazul unităților de învățământ preuniversitar de stat;c) încadrarea cheltuielilor unității de învățământ de stat în fondurile alocate pentru finanțarea de bază și în numărul de posturi didactice, didactice auxiliare și nedidactice aprobate acesteia de către inspectoratul școlar;d) respectarea prevederilor art. 19 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, privind efectivele de copii și elevi ale acestor unități de învățământ.(4) Inspectoratele școlare au obligația de a transmite către Ministerul Educației lista cu situațiile divergente, prevăzute la art. 22^1 alin. (4) și (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, privind propunerile de reorganizare pentru anul școlar 2022-2023, însoțită de motivele care au condus la acestea.(5) Ministerul Educației analizează situațiile prevăzute la alin. (4) pe baza documentelor transmise de către inspectoratele școlare și stabilește unitățile de învățământ care se reorganizează în anul școlar 2022-2023, în conformitate cu prevederile art. 22^1 alin. (4) și (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(5^1) Inspectoratul școlar verifică îndeplinirea indicatorilor privind asigurarea standardelor de calitate de către componentele organizatorice ale unităților de învățământ supuse procesului de reorganizare și înaintează către ARACIP raportul constatator. (la 13-04-2022, Articolul 23 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.557 din 11 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 13 aprilie 2022 ) (6) Finalizarea operațiunilor specifice reorganizării se realizează prin ordin al ministrului educației, la propunerea ARACIP.(7) ARACIP analizează rapoartele transmise de inspectoratele școlare și, pe baza constatărilor privind asigurarea standardelor de calitate pentru componentele organizatorice ale unităților de învățământ care intră în proces de reorganizare, propune ministrului educației ordinul privind unitățile de învățământ supuse procesului de reorganizare. (la 13-04-2022, Alineatul (7) din Articolul 23 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.557 din 11 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 13 aprilie 2022 ) (8) Unitățile de învățământ rezultate în urma procesului de reorganizare se includ, de drept, în rețeaua școlară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(9) Consiliul de administrație al inspectoratului școlar stabilește:a) transferul drepturilor, obligațiilor și al personalului de la unitatea absorbită către unitatea de învățământ cu personalitate juridică absorbantă;b) transferul drepturilor, obligațiilor și al personalului unităților de învățământ care se contopesc către nou-înființata unitate cu personalitate juridică;c) transferul drepturilor, obligațiilor și al personalului unității divizate către unitatea/unitățile de învățământ cu personalitate juridică dobânditoare;d) transferul bazei materiale, cu excepția terenurilor și a clădirilor aflate în domeniul public local, de la unitatea de învățământ care își pierde personalitatea juridică către unitatea dobânditoare.(10) În îndeplinirea atribuțiilor reglementate la alin. (9), inspectoratul școlar va proceda la:a) informarea și îndrumarea unităților de învățământ care vor intra în proces de reorganizare prin fuziune/divizare în legătură cu etapele care trebuie parcurse de acestea, în vederea transferării drepturilor, obligațiilor și a personalului către unitatea dobânditoare;b) asigurarea unui proiect de plan de școlarizare pentru unitățile de învățământ constituite în urma procesului de reorganizare;c) asigurarea încadrării personalului didactic de predare în unitatea de învățământ care se reorganizează și/sau, după caz, soluționarea reducerilor de activitate a acestuia, în conformitate cu prevederile metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în vigoare pentru anul școlar 2022-2023;d) emiterea deciziilor de repartizare a personalului didactic de predare transferat de la unitatea care își pierde personalitatea juridică către unitatea/unitățile dobânditoare, conform procedurilor stabilite prin metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în vigoare pentru anul școlar 2022-2023;e) avizarea statelor de personal ale unităților de învățământ dobânditoare, avându-se în vedere funcțiile didactice și nedidactice rezultate prin transferul personalului unității care își pierde personalitatea juridică;f) verificarea modului în care unitatea/unitățile de învățământ dobânditoare a/au procedat la încheierea contractelor individuale de muncă ale personalului transferat de la unitatea de învățământ care și-a pierdut personalitatea juridică și la înregistrarea acestora în registrul general de evidență a salariaților;g) verificarea finalizării procedurilor de radiere din evidențele autorităților fiscale (retragerea CIF-ului) și de casare/returnare a sigiliilor la inspectoratul școlar de către unitățile de învățământ care își pierd personalitatea juridică prin reorganizare;h) verificarea preluării de către unitatea/unitățile dobânditoare a arhivei unității/unităților care își pierde/pierd personalitatea juridică prin reorganizare;i) desfășurarea oricăror alte operațiuni necesare pentru finalizarea procesului de reorganizare a unităților de învățământ.(11) Deciziile/Hotărârile inspectoratelor școlare județene/ Inspectoratului Școlar al Municipiului București privind operațiunile de la alin. (9) și (10) se comunică unităților școlare implicate în procesul de reorganizare în cel mult 10 zile de la comunicarea de către ARACIP a ordinului ministrului emis la finalizarea operațiunilor specifice procesului de reorganizare, dar nu mai târziu de 31 august 2022.(12) Transferul personalului didactic auxiliar și al personalului nedidactic de la unitatea de învățământ care își pierde personalitatea juridică la unitatea dobânditoare se realizează cu respectarea prevederilor art. 32, alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de transfer este următoarea: anterior încetării personalității juridice, directorul unității de învățământ care se reorganizează emite decizia de transfer, ca urmare a reorganizării, al personalului didactic auxiliar și al personalului nedidactic și dispune încetarea contractului individual de muncă al fiecărui salariat, în conformitate cu dispozițiile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrând încetarea contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților, în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (2) lit. k) din Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților; în baza deciziei de transfer, transmisă unității la care se realizează transferul (unitatea dobânditoare), directorul acesteia emite decizia de angajare pe post a fiecărui salariat transferat și încheie contractul individual de muncă, cu cel puțin o zi lucrătoare anterior începerii activității. Contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidență a salariaților al unității dobânditoare, cu respectarea dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 905/2017.  +  Secţiunea a 3-a Organizarea rețelei școlare  +  Articolul 24(1) Organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular se realizează prin hotărâre a consiliului local sau a consiliului județean, cu avizul conform al inspectoratului școlar/Ministerului Educației.(2) Obținerea avizului conform este obligatorie, lipsa acestuia atrăgând nulitatea hotărârii consiliului local sau, după caz, a consiliului județean, prin care este organizată rețeaua școlară.(3) Organizarea rețelei școlare se realizează, în ordine, cu respectarea următoarelor etape:a) realizarea proiectului de rețea școlară de către consiliul local/consiliul județean;b) transmiterea proiectului de rețea școlară, însoțit de un raport argumentativ privind structura rețelei școlare propuse să funcționeze în anul școlar următor, realizat de către consiliul local/consiliul județean, de către primar/președintele consiliului județean, către inspectoratul școlar/Ministerul Educației, cu solicitarea de emitere a avizului conform, potrivit prevederilor legale;c) transmiterea către autoritățile administrației publice locale (primarul și consiliul local, respectiv președintele consiliului județean și consiliul județean) a listei unităților de învățământ pentru care se acordă aviz conform, precum și a listei unităților de învățământ pentru care nu se acordă aviz conform (însoțită de un raport care conține motivele neacordării avizului conform și propuneri privind organizarea acestora);d) aprobarea, prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului județean, a rețelei școlare, pe baza avizului conform al inspectoratului școlar/Ministerului Educației.(4) Preluarea de către inspectoratele școlare în rețeaua școlară pentru anul școlar 2022-2023 a creșelor de stat, la solicitarea primarilor, ca urmare a hotărârilor autorităților deliberative, se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale.  +  Articolul 25(1) Organizarea rețelei școlare se realizează anual.(2) Unitățile de învățământ care își schimbă sediul în același județ sau în municipiul București sau își extind activitatea pe aceleași niveluri de învățământ/specializări/calificări profesionale în noi sedii, în aceeași localitate sau în municipiul București, au obligația să anunțe, potrivit legislației în vigoare, autoritățile publice locale, inspectoratul școlar și ARACIP, până cel mai târziu la data de 30 iunie 2022. Inspectoratele școlare desfășoară activități de monitorizare și control, pe baza standardelor de autorizare/acreditare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, referitoare la organizarea și funcționarea spațiilor de învățământ în care unitățile de învățământ aflate în această situație urmează să funcționeze, pentru niveluri de învățământ/specializări/calificări profesionale pentru care acestea au fost autorizate/acreditate prin ordin al ministrului și transmit către ARACIP rapoartele de monitorizare. Unitățile de învățământ aflate în această situație vor desfășura proces educațional în noile locații numai după constatarea respectării, în spațiile respective, a cerințelor standardelor, corespunzător nivelurilor/specializărilor/calificărilor profesionale pentru care unitățile de învățământ respective au fost autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate, fiind emis ordin al ministrului educației în acest sens, cu atestarea capacității maxime de școlarizare. (la 13-04-2022, Alineatul (2) din Articolul 25 , Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.557 din 11 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 13 aprilie 2022 ) (3) Extinderea activității unităților de învățământ într-o altă localitate, respectiv într-un alt județ se realizează cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind procedura de autorizare de funcționare provizorie, prin ARACIP.(4) Structurile arondate unităților de învățământ cu personalitate juridică, fără plan de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023, nu se cuprind în rețeaua școlară organizată prin hotărâre a consiliului local, cu avizul conform al inspectoratului școlar.(5) Structura/Structurile pe care autoritatea administrației publice locale intenționează să o/le reactiveze pentru anul școlar 2022-2023, înainte de a fi cuprinsă(e) în rețeaua școlară prin hotărâre a consiliului local, în baza avizului conform al inspectoratului școlar, este/sunt verificată/verificate de către entitățile implicate, respectiv autoritatea administrației publice locale și inspectoratul școlar, în vederea respectării condițiilor de funcționare care trebuie să fie cel puțin la nivelul celor deținute la momentul în care s-a decis ca aceasta/acestea să nu mai funcționeze. În acest sens, autoritatea administrației publice locale asigură suportul material necesar pentru buna desfășurare a cursurilor la nivelul structurii/structurilor respective.  +  Articolul 26(1) Pentru emiterea avizului conform privind organizarea rețelei școlare, inspectoratele școlare vor ține seama de următoarele criterii:a) calitatea educației furnizate de unitățile de învățământ preuniversitar corelată cu standardul național de autorizare/acreditare/evaluare periodică, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație;b) asigurarea finanțării de bază pentru toți copiii/elevii din învățământul preuniversitar de stat și particular, conform legislației în vigoare;c) eficiența utilizării resurselor financiare, materiale și umane, în cazul unităților de învățământ preuniversitar de stat;d) respectarea prevederilor legale privind atribuirea de denumiri sau a titlului de „colegiu/colegiu național“;e) respectarea prevederilor legale privind menținerea titlului de „colegiu/colegiu național“;f) respectarea prevederilor legislației în vigoare privind operațiunile specifice referitoare la unitățile de învățământ preuniversitar de stat, respectiv înființarea/desființarea/ reorganizarea acestora;g) încadrarea cheltuielilor unității de învățământ de stat în fondurile alocate pentru finanțarea de bază și în numărul de posturi didactice, didactice auxiliare și nedidactice aprobate acesteia de către inspectoratul școlar;h) respectarea prevederilor art. 19 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, privind efectivele de copii și elevi ale acestor unități de învățământ;i) respectarea cerințelor standardelor de autorizare de funcționare provizorie/acreditare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, privind spațiile de învățământ în care vor funcționa unitățile de învățământ rezultate în urma procesului de reorganizare.(2) Pentru emiterea avizului conform privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar liceal și postliceal special, Ministerul Educației va avea în vedere următoarele criterii:a) calitatea educației furnizate de unitățile de învățământ preuniversitar corelată cu standardul național de autorizare/acreditare/evaluare periodică, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație;b) eficiența utilizării resurselor financiare, materiale și umane, în cazul unităților de învățământ preuniversitar de stat;c) respectarea prevederilor legale privind atribuirea de denumiri unităților de învățământ preuniversitar;d) respectarea prevederilor legale privind autorizarea de funcționare provizorie/acreditarea unităților de învățământ pentru nivelurile liceal special și postliceal special;e) respectarea prevederilor art. 19 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, privind efectivele de copii și elevi ale acestor unități de învățământ;f) respectarea cerințelor standardelor de autorizare de funcționare provizorie/acreditare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, privind spațiile de învățământ în care vor funcționa unitățile de învățământ rezultate în urma procesului de reorganizare.(3) Concomitent cu avizul conform, inspectoratele școlare comunică autorităților administrației publice locale, respectiv primarului și consiliului local lista unităților de învățământ pentru activități extrașcolare, a centrelor de excelență și a cluburilor sportive școlare, în vederea includerii acestora în rețeaua școlară.(4) Operațiile specifice privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru activități extrașcolare (palate și cluburi ale copiilor), respectiv pentru cluburile sportive școlare se realizează de către inspectoratele școlare prin hotărâri ale consiliilor de administrație ale acestora, cu informarea Ministerului Educației și cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.(5) În situația în care este necesară reorganizarea unităților menționate la alin. (4) se aplică prevederile art. 22^1-22^3 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Inspectoratele școlare solicită aprobarea Ministerului Educației anterior transmiterii către ARACIP a propunerilor de reorganizare pentru palatele copiilor, cluburile copiilor și cluburile sportive școlare.  +  Articolul 27În situația în care, după începerea cursurilor, efectivele de copii și elevi ale unor unități de învățământ preuniversitar de stat pentru care s-a acordat avizul conform și s-a emis hotărâre a consiliului local/consiliului județean/ordin al ministrului, după caz, scad sub limitele prevăzute la art. 19 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, unitățile de învățământ respective își continuă activitatea, urmând a intra în proces de reorganizare începând cu anul școlar următor.  +  Articolul 28(1) După începerea cursurilor, rețeaua școlară nu se modifică.(2) În situații excepționale, dacă după emiterea hotărârii consiliului local/consiliului județean/ordinului ministrului privind organizarea rețelei școlare există solicitări de modificare a acesteia, înainte de începerea cursurilor, acestea vor fi analizate în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, în afara calendarului stabilit în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie, doar cu acordul secretarului de stat care coordonează învățământul preuniversitar.(3) În situații excepționale, dacă după emiterea hotărârii consiliului local/consiliului județean/ordinului ministrului privind organizarea rețelei școlare există solicitări de includere în rețeaua școlară a unor noi unități de învățământ înființate cu respectarea tuturor prevederilor legale, acestea pot fi incluse doar cu acordul secretarului de stat care coordonează învățământul preuniversitar până la data de 1 noiembrie 2022.(4) În situația în care o unitate de învățământ cu personalitate juridică își modifică denumirea, respectiv în situația în care își modifică nivelul de învățământ cel mai înalt pe care a școlarizat/va școlariza, ca urmare a autorizării de funcționare provizorie/acreditării sau încetării școlarizării pe nivelul cel mai înalt, aceasta își schimbă, în mod obligatoriu, denumirea și codul de identificare fiscală. În aceste cazuri se operează modificările în rețeaua școlară cu informarea departamentului/ direcției din cadrul Ministerului Educației responsabil(e) cu rețeaua școlară.(5) În situația în care pe parcursul anului școlar sunt emise hotărâri judecătorești, rămase definitive, care vizează rețeaua școlară și implică modificări ale acesteia, acestea vor fi puse imediat în aplicare de către autoritățile administrațiilor publice locale/consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, respectiv inspectoratele școlare la nivelul cărora acestea își produc efectele sau de către Ministerul Educației, după caz.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 29(1) Inspectoratele școlare mențin un permanent dialog cu administrația publică locală în ceea ce privește organizarea rețelei școlare din raza de competență. În situația în care autoritățile publice locale și inspectoratele școlare au opinii divergente cu privire la organizarea rețelei școlare și nu a fost emisă hotărârea consiliului local până la data prevăzută în anexa la prezenta metodologie, Ministerul Educației emite un ordin cu privire la aprobarea rețelei școlare.(2) Situațiile de neemitere a hotărârilor consiliilor locale de organizare a rețelei școlare pentru anul școlar 2022-2023 vor fi transmise la Ministerul Educației până la data prevăzută în anexa la prezenta metodologie, însoțite de un raport detaliat care va conține descrierea completă a fiecărei situații, demersurile realizate până la acel moment de către factorii implicați și propuneri de soluționare a acestora.(3) În urma analizei rapoartelor detaliate transmise de către inspectoratele școlare, ministrul educației, în conformitate cu prevederile art. 61 alin. (4^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, până la data prevăzută în anexa la prezenta metodologie, emite ordinul privind includerea unor unități de învățământ în rețeaua școlară pentru anul școlar 2022-2023, precum și organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2022-2023 din unele localități în care nu s-a realizat în totalitate procesul de organizare a rețelei școlare de către autoritățile administrației publice locale cu avizul conform emis de către inspectoratele școlare.(4) Pentru stabilirea rețelei școlare a învățământului special de nivel liceal și special de nivel postliceal, inspectoratele școlare solicită consiliilor județene, respectiv consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, în aceleași termene și perioade prevăzute în anexă, transmiterea către Ministerul Educației a proiectului privind rețeaua școlară pentru emiterea avizului conform.(5) Până la data prevăzută în anexă, Ministerul Educației/inspectoratele școlare comunică, în scris, avizul conform/refuzul de a emite avizul conform autorităților administrației publice locale/județene, după caz, privind organizarea rețelei școlare din raza lor teritorială. Refuzul de a emite avizul conform se motivează în scris și se comunică solicitanților.  +  Articolul 30(1) Inspectoratul școlar transmite proiectul planului de școlarizare și rețeaua școlară pentru anul școlar 2022-2023 separat, atât pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cât și pentru unitățile de învățământ particular, în două exemplare (unul în format letric și unul în format electronic scanat) la Ministerul Educației până la data prevăzută în anexă.(2) Adresa de înaintare a proiectului planului de școlarizare de către inspectoratele școlare la Ministerul Educației are următorul conținut: „Prezentul proiect al planului de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023 a fost întocmit cu încadrarea strictă în numărul de posturi aprobat inspectoratului școlar de către Ministerul Educației. Inspectoratul școlar a luat toate măsurile cu privire la încadrarea unităților de învățământ în bugetul calculat pe baza legislației în vigoare.“  +  Articolul 31(1) Orice persoană juridică, publică sau privată, interesată în furnizarea de educație se supune procesului de evaluare și acreditare, în condițiile legii.(2) În învățământul preuniversitar, evaluarea, în cadrul celor două etape ale acreditării, se face în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare.(3) Inspectoratele școlare țin evidența cu privire la respectarea termenelor de declanșare a procedurii de acreditare a nivelurilor de învățământ/limbilor de predare/programelor de studii/locațiilor/formelor de învățământ/specializărilor/calificărilor profesionale.  +  Articolul 32(1) Palatele și cluburile copiilor, precum și cluburile sportive școlare sunt acreditate și se supun evaluării periodice din 5 în 5 ani.(2) Înființarea în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive școlare de noi cercuri, respectiv discipline sportive se realizează pe baza acordului ARACIP. Procedura privind acordul ARACIP se stabilește prin ordin al ministrului educației. Pe perioada stării de alertă se aplică prevederile art. 10 alin. (1) din anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolară, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.567/2011, cu modificările ulterioare, și ale art. 1 din Procedura privind acordul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar de înființare, în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive școlare, de noi cercuri/discipline sportive, după caz, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obținerii autorizației de funcționare provizorie, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.667/2019, cu modificările ulterioare.(3) Inspectoratele școlare și autoritățile administrației publice locale, respectiv consiliul județean sau consiliile subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor dau publicității rețeaua școlară care va funcționa în anul școlar 2022-2023, conform prevederilor art. 61 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  ANEXĂla metodologie
  CALENDARUL
  operațiunilor desfășurate de inspectoratele școlare/Ministerul Educației cu privire la rețeaua școlară
  și proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023
  Nr. crt.ActivitateaPerioadă/Termen
  1.Informarea autorităților administrației publice locale/județene cu privire la intrarea în vigoare a Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023Până la 5 noiembrie 2021
  2.Reanalizarea de către inspectoratele școlare a listei unităților de învățământ propuse pentru reorganizare până la data de 31 august 2021 sau a celor propuse pentru înființare, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, respectiv consiliul județean și consiliile locale, și retransmiterea la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) a acesteia, însoțită de o fundamentare privind motivele care stau la baza procesului de reorganizare propusPână la 10 noiembrie 2021
  3.Transmiterea de către inspectoratele școlare la Ministerul Educației a listei cu situațiile divergente, prevăzute la art. 22^1 alin. (4) și (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, privind propunerile de reorganizare pentru anul școlar 2022-202310-12 noiembrie 2021
  4.Stabilirea de către Ministerul Educației a unităților care se reorganizează în situațiile prevăzute la art. 22^1 alin. (4) și (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare15-17 noiembrie 2021
  5.Solicitarea de către inspectoratele școlare a propunerii privind organizarea rețelei școlare de către autoritățile publice locale/consiliile județenePână la 9 decembrie 2021
  6.Transmiterea de către autoritățile publice locale/consiliile județene a proiectelor de hotărâre a consiliului local/județean însoțite de rapoartele motivatePână la 17 decembrie 2021
  7.Emiterea avizului conform de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar județean/Ministerul EducațieiPână la 23 decembrie 2021
  8.Transmiterea de către inspectoratele școlare la Ministerul Educației a proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2022-202321 ianuarie 2022
  9.Transmiterea la Ministerul Educației de către instituțiile de învățământ superior de stat acreditate a listei calificărilor ce se propun a fi școlarizate în cadrul colegiilor, însoțită de planul de școlarizare, cuprinzând calificările profesionale și numărul de locuri pentru fiecare domeniu, în vederea aprobării prin ordin al ministrului educației21 ianuarie 2022
  10.Transmiterea la Ministerul Educației a situațiilor în care nu au fost emise hotărârile consiliului local/județean de către unitatea administrativ-teritorială/consiliul județeanPână la 29 aprilie 2022
  11.Activități desfășurate de inspectoratele școlare și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar în vederea verificării îndeplinirii indicatorilor privind asigurarea standardelor de calitate de către componentele organizatorice ale unităților de învățământ propuse pentru reorganizare conform art. 22^1 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, emiterii și comunicării ordinelorPână la 30 mai 2022*
  12.Emiterea ordinului ministrului educației și cercetării privind includerea unor unități de învățământ în rețeaua școlară pentru anul școlar 2022-2023, precum și organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2022-2023 din unele localități în care nu s-a realizat în totalitate procesul de organizare a rețelei școlare de către autoritățile administrației publice locale cu avizul conform emis de către inspectoratele școlarePână la 29 iulie 2022
  13.Transmiterea către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar a listei unităților propuse pentru reorganizare conform art. 22^1 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul școlar 2023-2024Până la 31 august 2022
  * La solicitarea Ministerului Educației sau la solicitarea motivată a inspectoratelor școlare, activitățile prevăzute la pct. 11 privind reorganizarea unităților de învățământ pot fi efectuate până cel târziu la data de 1 iulie 2022. (la 13-04-2022, ANEXA a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.557 din 11 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 13 aprilie 2022 )
  ----