ORDIN nr. 1.713 din 27 octombrie 2021pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (084) "Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura"
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1040 din 1 noiembrie 2021  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea și în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 742.266 din 27.10.2021,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind organizarea și înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modelul și conținutul formularului (084) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO eFactura/ renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO eFactura“, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Formularul prevăzut la art. 2 se completează și se transmite conform instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului menționat la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  București, 27 octombrie 2021.Nr. 1.713.  +  Anexa nr. 1PROCEDURAprivind organizarea și înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura  +  Anexa nr. 2*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 3
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului (084) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/ renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura“
  Formularul (084) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura“ se completează și se transmite de către operatorii economici, respectiv orice entități care desfășoară activitate economică constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse și/sau prestarea de servicii, care emit facturi electronice către alți operatori economici (relații B2B) și care optează, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea (denumită ordonanță de urgență), pentru transmiterea acestora către destinatari folosind sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.Formularul se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.Completarea formularului se face astfel:Secțiunea I „Date de identificare a operatorului economic“Caseta „Denumire/Nume, prenume“ se completează cu denumirea operatorului economic, respectiv orice entitate care desfășoară activitate economică constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse și/sau prestarea de servicii, care emite facturi electronice către alți operatori economici (relații B2B) și care optează pentru transmiterea acestora către destinatari folosind sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.Caseta „Cod de identificare fiscală“ se completează cu codul identificare fiscală atribuit operatorului economic, conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. În situația în care operatorul economic este înregistrat în scopuri de TVA, se completează cu codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.În situația în care formularul se completează de către împuternicit/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală/codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit de organul fiscal competent operatorului economic pentru care se completează formularul, precum și datele de identificare ale acestuia.Caseta „Domiciliul fiscal“ se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al operatorului economic.Secțiunea II „Reprezentare prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal“Se marchează cu „X“ în funcție de reprezentarea contribuabilului în relația cu organul fiscal, prin împuternicit/ reprezentant legal/reprezentant fiscal, și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în original sau în copie legalizată, sau numărul și data documentului care atestă calitatea de reprezentant legal/reprezentant fiscal, după caz.Date de identificareSe completează cu datele de identificare ale împuternicitului/ reprezentantului legal/reprezentantului fiscal, după caz.Secțiunea III „Cerere privind înregistrarea în Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică (Registrul RO e-Factura)“ se bifează de către operatorii economici, respectiv orice entități care desfășoară activitate economică constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse și/sau prestarea de servicii, care solicită înregistrarea în Registrul RO e-Factura, conform prevederilor art. 10 alin. (2) din ordonanța de urgență, în vederea utilizării sistemului național privind factura electronică RO eFactura în relațiile comerciale cu alți operatori economici (B2B).Secțiunea IV „Renunțare la cererea privind înregistrarea în Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică (Registrul RO e-Factura)“ se bifează de către operatorii economici care au solicitat înregistrarea în Registrul RO e-Factura în vederea utilizării sistemului național privind factura electronică RO eFactura în relațiile comerciale cu alți operatori economici (B2B), în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din ordonanța de urgență, și care, până la data înscrierii în acest registru, respectiv până la data de 1 a lunii următoare transmiterii cererii privind înregistrarea, renunță la înregistrarea în registru. Se completează cu numărul și data înregistrării formularului (084) prin care operatorul economic a solicitat înregistrarea în Registrul RO eFactura.Caseta „Numele persoanei care face declarația“ se completează cu numele persoanei care întocmește formularul (084).Caseta „Funcția/Calitatea“ se completează cu funcția/calitatea pe care o are persoana care întocmește formularul (084). În situația în care formularul (084) se completează de către împuternicit/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se înscrie „Împuternicit“, „Reprezentant legal“ sau „Reprezentant fiscal“, după caz.
   +  Anexa nr. 4
  CARACTERISTICI
  de editare, modul de difuzare, utilizare și păstrare a formularului (084) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura“
  1. Denumirea formularului: (084) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura“2. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare.3. Se utilizează de operatorii economici, respectiv orice entitate care desfășoară o activitate economică constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse și/sau prestarea de servicii, care solicită înregistrarea în Registrul RO e-Factura, conform prevederilor art. 10 alin. (2) din ordonanța de urgență, în vederea utilizării sistemului național privind factura electronică RO e-Factura în relațiile comerciale cu alți operatori economici (B2B) și care, după caz, renunță la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura.4. Se completează și se transmite de către operatorul economic sau de împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al acestuia, după caz.5. Organul fiscal competent are acces la informațiile din formular prin accesarea Registrului RO e-Factura.6. Se arhivează în format electronic.