ORDIN nr. 1.608 din 8 octombrie 2021privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1039 din 1 noiembrie 2021  Având în vedere dispozițiile art. XV alin. (1), (1^1), (4), (5), (7) și (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, ale art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, ale art. XIX alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările ulterioare, ale art. 107 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și Avizul conform al Ministerului Finanțelor nr. 741.733 din 27.09.2021,în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 2 octombrie 2019, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), după litera d) se introduc patru noi litere, literele e)-h), cu următorul cuprins:e) Notificare privind nedeclararea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice pentru indemnizațiile prevăzute la art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum și la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 7 la prezentul ordin;f) Referat privind estimarea bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul stabilirii din oficiu a obligațiilor de plată pentru indemnizațiile prevăzute la art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum și la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul ordin;g) Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizațiile prevăzute la art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum și la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, cuprinzând anexa nr. 9a «Situație privind stabilirea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare», și anexa nr. 9b «Situație privind stabilirea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizația prevăzută la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare», prevăzute în anexa nr. 9 la prezentul ordin;h) Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizațiile prevăzute la art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum și la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 10 la prezentul ordin.2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Formularele de la alin. (1) lit. e)-h) se utilizează pentru stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizațiile prevăzute la art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum și la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare.3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ordin.4. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 4^1Prevederile cap. II^1 și IV din anexa nr. 1 se aplică pentru stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice pentru indemnizațiile prevăzute la art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum și la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare.5. La anexa nr. 1, după capitolul II „Procedura de stabilire din oficiu a contribuțiilor sociale obligatorii“ se introduce un nou capitol, capitolul II^1, cu următorul cuprins:  +  Capitolul II^1 Procedura de stabilire din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizațiile prevăzute la art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, și la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare  +  Secţiunea 1 Procedura de stabilire din oficiu a contribuției de asigurări sociale pentru indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare30. Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:a) au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020;b) nu au declarat contribuția de asigurări sociale datorată pentru indemnizațiile încasate.31. Identificarea contribuabililor prevăzuți la pct. 30 lit. a) se face pe baza informațiilor transmise de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.32. Pe baza informațiilor prevăzute la pct. 31, organul fiscal central competent întocmește lista contribuabililor care au realizat venituri din indemnizațiile prevăzute la art. XV alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale.33. Indemnizațiile încasate de persoanele prevăzute la pct. 30 lit. a) nu se iau în considerare la stabilirea plafonului minim anual de 12 salarii minime brute pe țară prevăzut la pct. 6.34. Lista prevăzută la pct. 32 trebuie să conțină următoarele informații:a) datele de identificare ale persoanei fizice (cod numeric personal/număr de identificare fiscală, nume și prenume, domiciliu fiscal);b) indemnizația socială încasată;c) categoria din care face parte beneficiarul indemnizației;d) lunile pentru care a încasat indemnizația;e) cod CAEN al activității principale (unde este cazul).35. Din lista prevăzută la pct. 32 se elimină:a) contribuabilii care au depus declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și au declarat contribuția de asigurări sociale datorată pentru indemnizație, la secțiunea corespunzătoare de la capitolul I secțiunea 5;b) persoanele fizice care nu datorează contribuții de asigurări sociale în România în anul de impunere, potrivit legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;c) persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii.36. Pentru persoanele fizice înscrise în Lista contribuabililor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative privind contribuția de asigurări sociale, rezultată în urma eliminărilor prevăzute la pct. 35, compartimentul de specialitate parcurge etapele de notificare și audiere. Modelul și conținutul notificării sunt prevăzute în anexa nr. 7 la ordin. Prevederile pct. 11-14 se aplică în mod corespunzător. 37. Pentru contribuabilii din lista prevăzută la pct. 36, rezultată în urma parcurgerii etapelor prevăzute la pct. 11-14, se estimează baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale la nivelul indemnizației brute încasate și se întocmește «Referatul privind estimarea bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul stabilirii din oficiu a obligațiilor de plată pentru indemnizațiile prevăzute la art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum și la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare», prevăzut în anexa nr. 8 la ordin. Referatul se întocmește într-un singur exemplar, se verifică și se avizează de către conducătorul organului fiscal competent, precum și de către persoanele implicate potrivit competențelor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare și prin prezenta procedură.38. Baza lunară de calcul se stabilește la nivelul indemnizației brute lunare încasate, comunicată de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.39. Contribuția de asigurări sociale datorată se stabilește prin aplicarea cotei de contribuție prevăzute la art. 138 din Codul fiscal asupra bazei lunare de calcul prevăzute la pct. 38. 40. Pentru stabilirea obligației totale de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale se însumează obligațiile lunare stabilite de organul fiscal.41. Pe baza datelor din referatul prevăzut la pct. 37, organul fiscal competent emite «Decizia privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizațiile prevăzute la art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum și la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare». Modelul și conținutul deciziei de impunere sunt prevăzute în anexa nr. 9 la ordin.42. Aprobarea și comunicarea Deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizațiile prevăzute la art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum și la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, se realizează potrivit prevederilor pct. 18.  +  Secţiunea a 2-a Procedura de stabilire din oficiu a contribuției de asigurări sociale privind indemnizația prevăzută la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare43. Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:a) au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare;b) nu au declarat contribuția de asigurări sociale datorată pentru indemnizațiile încasate.44. Identificarea contribuabililor prevăzuți la pct. 43 lit. a) se face pe baza informațiilor transmise de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.45. Pe baza informațiilor prevăzute la pct. 44, organul fiscal competent întocmește lista contribuabililor care au realizat venituri din indemnizațiile prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare.46. Indemnizațiile încasate de persoanele prevăzute la pct. 43 lit. a) nu se iau în considerare la stabilirea plafonului minim anual de 12 salarii minime brute pe țară prevăzut la pct. 6.47. Lista prevăzută la pct. 45 trebuie să conțină următoarele informații:a) datele de identificare ale persoanei fizice (cod numeric personal/număr de identificare fiscală, nume și prenume, domiciliu fiscal);b) indemnizația socială încasată;c) categoria din care face parte beneficiarul indemnizației;d) lunile pentru care a încasat indemnizația;e) cod CAEN al activității principale (unde este cazul).48. Din lista prevăzută la pct. 45 se elimină:a) contribuabilii care au depus declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și au declarat contribuția de asigurări sociale datorată pentru indemnizație, la secțiunea corespunzătoare de la capitolul I secțiunea 6;b) persoanele fizice care nu datorează contribuții de asigurări sociale în România în anul de impunere, potrivit legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;c) persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii.49. Pentru persoanele fizice înscrise în Lista contribuabililor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative privind contribuția de asigurări sociale, rezultată în urma eliminărilor prevăzute la pct. 48, compartimentul de specialitate parcurge etapele prevăzute la pct. 36-42 cu privire la notificarea, audierea contribuabililor, estimarea bazei lunare de calcul al contribuției de asigurări sociale, stabilirea obligației totale de plată, emiterea și comunicarea deciziei de impunere.  +  Secţiunea a 3-a Procedura de stabilire din oficiu a contribuției de asigurări sociale de sănătate privind indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare50. Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:a) au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare;b) nu au declarat contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru indemnizațiile încasate.51. Identificarea contribuabililor prevăzuți la pct. 50 lit. a) se face pe baza informațiilor transmise de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.52. Pe baza informațiilor prevăzute la pct. 51, organul fiscal competent întocmește lista contribuabililor care au realizat venituri din indemnizațiile prevăzute la art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare.53. Indemnizațiile încasate de persoanele prevăzute la pct. 51 nu se iau în considerare la stabilirea plafonului minim anual de 12 salarii minime brute pe țară prevăzut la pct. 21.54. Lista prevăzută la pct. 52 trebuie să conțină următoarele informații:a) datele de identificare ale persoanei fizice (cod numeric personal/număr de identificare fiscală, nume și prenume, domiciliu fiscal);b) indemnizația socială încasată;c) categoria din care face parte beneficiarul indemnizației;d) lunile pentru care a încasat indemnizația;e) cod CAEN al activității principale (unde este cazul).55. Din lista prevăzută la pct. 52 se elimină:a) contribuabilii care au depus declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și au declarat contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru indemnizație, la secțiunea corespunzătoare de la capitolul I secțiunea 5;b) persoanele care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate în anul de impunere, respectiv care dețin o asigurare pentru boală și maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislației interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României.56. Pentru persoanele fizice înscrise în Lista contribuabililor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative privind contribuția de asigurări sociale de sănătate, rezultată în urma eliminărilor prevăzute la pct. 55, compartimentul de specialitate parcurge etapele de notificare și audiere. Prevederile pct. 11-14 se aplică în mod corespunzător. Modelul și conținutul notificării sunt prevăzute în anexa nr. 7 la ordin.57. Pentru contribuabilii din lista de la pct. 56 rezultată în urma parcurgerii etapelor prevăzute la pct. 11-14 se estimează baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate la nivelul indemnizației brute încasate și se întocmește «Referatul privind estimarea bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul stabilirii din oficiu a obligațiilor de plată pentru indemnizațiile prevăzute la art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum și la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare», prevăzut în anexa nr. 8 la ordin. Referatul se întocmește într-un singur exemplar, se verifică și se avizează de către conducătorul organului fiscal competent, precum și de către persoanele implicate potrivit competențelor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare și prin prezenta procedură.58. Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se stabilește pe baza informațiilor transmise de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.59. Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată se stabilește prin aplicarea cotei de contribuție prevăzute la art. 156 din Codul fiscal asupra bazei lunare de calcul prevăzute la pct. 58.60. Pentru stabilirea obligației totale de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate se însumează obligațiile lunare stabilite de organul fiscal.61. Pe baza datelor din referatul prevăzut la pct. 57, organul fiscal competent emite «Decizia privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizațiile prevăzute la art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum și la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare». Modelul și conținutul deciziei de impunere sunt prevăzute în anexa nr. 9 la ordin.62. Aprobarea și comunicarea Deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizațiile prevăzute la art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum și la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, se realizează potrivit prevederilor pct. 18.  +  Secţiunea a 4-a Procedura de stabilire din oficiu a contribuției de asigurări sociale de sănătate privind indemnizația prevăzută la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare63. Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:a) au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare;b) nu au declarat contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru indemnizațiile încasate.64. Identificarea contribuabililor prevăzuți la pct. 63 lit. a) se face pe baza informațiilor transmise de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.65. Pe baza informațiilor prevăzute la pct. 64, compartimentul de specialitate întocmește lista contribuabililor care au realizat venituri din indemnizațiile prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare.66. Indemnizațiile încasate de persoanele de la pct. 63 lit. a) nu se iau în considerare la stabilirea plafonului minim anual de 12 salarii minime brute pe țară prevăzut la pct. 21.67. Lista prevăzută la pct. 65 trebuie să conțină următoarele informații:a) datele de identificare ale persoanei fizice (cod numeric personal/număr de identificare fiscală, nume și prenume, domiciliu fiscal);b) indemnizația socială încasată;c) categoria din care face parte beneficiarul indemnizației;d) lunile pentru care a încasat indemnizația;e) codul CAEN al activității principale (unde este cazul).68. Din lista prevăzută la pct. 65 se elimină:a) contribuabilii care au depus declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și au declarat contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru indemnizație, la secțiunea corespunzătoare de la capitolul I secțiunea 6;b) persoanele care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate în anul de impunere, respectiv care dețin o asigurare pentru boală și maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislației interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României.69. Pentru persoanele fizice înscrise în Lista contribuabililor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative privind contribuția de asigurări sociale de sănătate, rezultată în urma eliminărilor prevăzute la pct. 68, compartimentul de specialitate parcurge etapele prevăzute la pct. 56-62 cu privire la notificarea, audierea contribuabililor, estimarea bazei lunare de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, stabilirea obligației totale de plată, emiterea și comunicarea deciziei de impunere.6. La anexa nr. 1 capitolul III „Anularea deciziei de impunere din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice“ punctele 30-35 se renumerotează și devin punctele 70-75.7. La anexa nr. 1, după capitolul III se introduce un nou capitol, capitolul IV „Anularea deciziei de impunere din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizațiile prevăzute la art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum și la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare“, cu următorul cuprins:  +  Capitolul IV Anularea deciziei de impunere din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizațiile prevăzute la art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum și la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare76. În situația în care, în termen de 60 de zile de la data comunicării Deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizațiile prevăzute la art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum și la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilul își îndeplinește obligațiile declarative, decizia se anulează.77. Organul fiscal central competent emite Decizia de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizațiile prevăzute la art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum și la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare. Modelul și conținutul deciziei de anulare sunt prevăzute în anexa nr. 10 la ordin. Decizia de anulare produce efecte de la data depunerii declarației fiscale.78. Decizia de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizațiile prevăzute la art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum și la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, se emite și în situația în care contribuabilul face dovada, ulterior comunicării deciziei de impunere din oficiu, prin prezentarea de documente (de exemplu, documente care atestă că i se aplică legislația altor state în domeniul securității sociale, conform prevederilor instrumentelor juridice internaționale la care România este parte) din care rezultă că nu avea obligația plății contribuției de asigurări sociale și/sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate în anul de impunere.79. Decizia de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizațiile prevăzute la art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum și la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, se verifică și se avizează de șeful organului fiscal central competent, precum și de către persoanele implicate potrivit competențelor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare și prin prezenta procedură.80. După aprobarea deciziei de către conducătorul organului fiscal central competent, un exemplar se comunică persoanei fizice, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unității fiscale, iar al doilea, care se semnează și de către persoanele implicate potrivit competențelor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare și prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.81. Documentele primite de la contribuabil și cele emise de compartimentul de specialitate în aplicarea procedurii se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.8. După anexa nr. 6 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 7-10, având conținutul prevăzut în anexele nr. 1-4 la prezentul ordin.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIDirecția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile subordonate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  București, 8 octombrie 2021.Nr. 1.608.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 2.547/2019)
  Sigla DGRFP
  Agenția Națională de Administrare Fiscală Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice ............Unitatea fiscală ............Nr. înregistrare.......................................... Data …........./............./...............Cod de identificare fiscală ...................Către .................Str. ........... nr. …., bl. ...., sc.….,et. ....., ap. …., județul/sectorul .......... ,localitate ..................., cod poștal ........
  NOTIFICARE
  privind nedeclararea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice pentru indemnizațiile prevăzute la art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum și la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare
  Stimată(e) doamnă/domn, vă aducem la cunoștință că, potrivit evidențelor noastre, ați încasat venituri reprezentând indemnizația prevăzută la art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, și/sau indemnizația prevăzută la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare. Ca urmare, aveați obligația declarării contribuției de asigurări sociale și/sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate în Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru perioada ……………..… .Neîndeplinirea la termen a obligațiilor de declarare prevăzute de lege se sancționează cu amendă contravențională, prevăzută la art. 336 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.Nedepunerea declarației în termen de 15 zile de la primirea prezentei atrage stabilirea din oficiu a obligației de plată, potrivit art. 107 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.Totodată, vă rugăm să vă prezentați, în termen de 10 zile de la data primirii prezentei, în vederea audierii, conform prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală.Pentru informații suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este dna/dl ........................, la sediul nostru sau la numărul de telefon ........................., între orele.....-.....În speranța că veți da curs solicitării noastre, vă mulțumim.În situația în care ați îndeplinit obligațiile declarative, vă rugăm să nu dați curs prezentei.
  Conducătorul unității fiscale,
  Numele și prenumele .....................
  Șef compartiment,
  Numele și prenumele .....................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 2.547/2019)
  Sigla DGRFP
  Agenția Națională de Administrare Fiscală Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice ..........Unitatea fiscală ..............Nr. înregistrare...........................Data ........./............./.............
  REFERAT
  privind estimarea bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul stabilirii din oficiu a obligațiilor de plată pentru indemnizațiile prevăzute la art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum și la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare pentru anul ............
  În temeiul art. 107 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a nedeclarării contribuției de asigurări sociale și/sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate și nedepunerii declarației de impunere (formular .......................) pentru anul …........ de contribuabilul ........, s-au constatat următoarele:A. Prezentarea situației contribuabilului1. Datele de identificare a contribuabilului Nume, prenume ..........................Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală ................................Domiciliul ..................................2. Natura venitului pentru care se realizează impunerea din oficiu [ ] indemnizație încasată potrivit art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare[ ] indemnizație încasată potrivit art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioareB. Estimarea bazei de impunereB.1 Potrivit art. XV alin. (1), (1^1), (4), (5) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, baza lunară de calcul estimată se stabilește din oficiu având în vedere nedeclararea CAS și/sau CASS și nedepunerea declarației de impunere, după cum urmează:
  Nr. crt.LunaBaza de calcul al contribuției de asigurări socialeBaza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate
  1.Ianuarie
  2.Februarie
  3.Martie
  4.Aprilie
  5.Mai
  6.Iunie
  7.Iulie
  8.August
  9.Septembrie
  10.Octombrie
  11.Noiembrie
  12.Decembrie
  B.2. Potrivit art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, baza lunară de calcul estimată se stabilește din oficiu având în vedere nedeclararea CAS și/sau CASS și nedepunerea declarației de impunere, după cum urmează:
  Nr. crt.LunaBaza de calcul al contribuției de asigurări sociale Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate
  1.Ianuarie
  2.Februarie
  3.Martie
  4.Aprilie
  5.Mai
  6.Iunie
  7.Iulie
  8.August
  9.Septembrie
  10.Octombrie
  11.Noiembrie
  12.Decembrie
  Referatul se arhivează la dosarul contribuabilului.Aprobat:
  Conducătorul unității fiscale,
  Nume, prenume
  ...........................................
  Data
  ...............
  Avizat:
  Șef compartiment specialitate,
  Nume, prenume
  ...................
  Data ......
  Întocmit:
  Funcție ...................................,
  Nume, prenume ................................
  Data ..................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 2.547/2019)
  Sigla DGRFP
  Agenția Națională de Administrare FiscalăDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice .........Unitatea fiscală ..........Nr. înregistrare .......................Data ........../.........../...............
  DECIZIE
  privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizațiile prevăzute la art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum și la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, pe anul …………..
  Către:Nume: ........Prenume: ........Domiciliul fiscal: Localitate: .......Str. ...................Nr. ....., bl. ...., sc. ...., etaj ...., ap. .....Județ/Sector: ............Cod de identificare fiscală: ...............................În baza art. 107 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, potrivit art. XV alin. (1), (1^1), (4), (5), (7) și (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum și art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește contribuția de asigurări sociale și/sau contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată, după cum urmează:I. Date privind veniturile realizate1.1 [ ] indemnizație încasată potrivit art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare1.2 [ ] indemnizație încasată potrivit art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioareII. Stabilirea obligațiilor de plată cu titlu de contribuție de asigurări sociale și contribuție de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare:
  -lei-
  Denumire indicatorContribuția de asigurări sociale (CAS)Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)
  Decizie anterioarăDecizie curentăDecizie anterioarăDecizie curentă
  1. Total CAS datorată (anexa nr. 3a)
  2. Total CASS datorată (anexa nr. 3a)
  III. Stabilirea obligațiilor de plată cu titlu de contribuție de asigurări sociale și contribuție de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizația prevăzută la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare:
  -lei-
  Denumire indicatorContribuția de asigurări sociale (CAS)Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)
  Decizie anterioarăDecizie curentăDecizie anterioarăDecizie curentă
  1. Total CAS datorată (anexa nr. 3b)
  2. Total CASS datorată (anexa nr. 3b)
  Obligația de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale (pct. II rd. 1; pct. III rd. 1) în sumă de ............................ lei, contribuția de asigurări sociale de sănătate (pct. II rd. 2; pct. III rd. 2) în sumă de ............................ lei se plătește astfel: Pentru obligațiile a căror scadență a expirat la data comunicării prezentei:– dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare; – dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.Pentru contribuțiile anuale datorate se vor calcula obligații fiscale accesorii, conform legii.Decizia de impunere din oficiu reprezintă titlu de creanță și constituie înștiințare de plată, conform legii. Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii, potrivit art. 268, 270 și 272 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, la organul fiscal competent.Depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, potrivit legii, pentru obligațiile stabilite din oficiu, în termen de 60 de zile de la data comunicării prezentei, conduce la desființarea deciziei de impunere din oficiu.
  Date necesare efectuării plății contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate
  Obligații de platăCASCASS
  Beneficiar
  Cod de identificare fiscală beneficiar
  Contul de venituri bugetare corespunzător obligației de plată
  Codul IBAN aferent contului de venituri bugetare
  Explicații
  Suma (lei)
  Informații privind modalitățile de plată a obligațiilor datorate:Achitarea sumelor datorate poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalități:– în numerar, la unitatea Trezoreriei Statului .................................;– prin mandat poștal, la subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română - S.A.;– prin intermediul cardurilor bancare, prin POS-urile instalate la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului sau în sistem online prin intermediul Sistemului național electronic de plăți, disponibil la adresa de internet www.ghișeul.ro;– prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituție de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată electronică de tip „internet banking“;– prin virament*), în numerar la ghișeele instituțiilor de credit sau la terminalele de plată instalate de acestea**), utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor. Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare/disponibilități în care pot fi achitate sume prin intermediul contului tranzitoriu de către persoanele fizice se regăsește pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro.
  Aprobat:
  Funcție ............
  Nume, prenume .................
  Data ..../...../........
  Verificat:
  Funcție .......
  Nume, prenume ..........
  Data ..../..../....
  Întocmit:
  Funcție ..........
  Nume, prenume ........
  Data .../..../....
  Am primit un exemplar.Semnătură contribuabil ............Data ...../..../...... sau numărul și data confirmării de primire*) Plata în contul tranzitoriu prin virament se efectuează fără perceperea de comisioane și este disponibilă numai pentru clienții instituțiilor de credit cu care Ministerul Finanțelor are încheiate convenții.**) Plata în numerar la ghișeele instituțiilor de credit sau la terminalele de plată instalate de acestea este disponibilă pentru orice persoană fizică în situația în care instituțiile de credit cu care M.F. are încheiate convenții optează pentru oferirea acestor servicii.Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679  +  Anexa nr. 9a
  CNP/NIF

  SITUAȚIE
  privind stabilirea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, pe anul ............
  Nr. crt.LunaBaza de calculContribuția de asigurări sociale (CAS)Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)
  01234
  1.Ianuarie
  2.Februarie
  3.Martie
  4.Aprilie
  5.Mai
  6.Iunie
  7.Iulie
  8.August
  9.Septembrie
  10.Octombrie
  11.Noiembrie
  12.Decembrie
  TOTAL
  Prezenta anexă face parte integrantă din formularul „Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizațiile prevăzute la art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum și la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare“.
   +  Anexa nr. 9b
  CNP/NIF

  SITUAȚIE
  privind stabilirea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizația prevăzută la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, pe anul ............
  Nr. crt.LunaBaza de calculContribuția de asigurări sociale (CAS)Contribuție de asigurări sociale de sănătate(CASS)
  01234
  1.Ianuarie
  2.Februarie
  3.Martie
  4.Aprilie
  5.Mai
  6.Iunie
  7.Iulie
  8.August
  9.Septembrie
  Prezenta anexă face parte integrantă din formularul „Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizațiile prevăzute la art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum și la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare“.
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 10 la Ordinul nr. 2.547/2019)
  Sigla DGRFP
  Agenția Națională de Administrare Fiscală Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice ............Unitatea fiscală*) ....................Nr. înregistrare .....................Data ........../.........../.............
  DECIZIE DE ANULARE
  a Deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizațiile prevăzute la art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum și la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, pe anul ……….
  Către: Numele: ........Prenumele: .........Domiciliul fiscal: Localitate: .......Str. ...............Nr. ........, bl. ......., sc. ......, etaj ......., ap. .......Județul/sectorul: ...........Cod de identificare fiscală:...................Având în vedere dispozițiile art. 94 alin. (2) și ale art. 107 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că Decizia privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizațiile prevăzute la art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum și la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, nr. .................../......................, a fost anulată ca urmare a depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, potrivit legii/documentelor care atestă faptul că nu aveați obligativitatea achitării contribuției de asigurări sociale/contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.Împotriva prezentei decizii se poate face contestație, care se depune în termen de 45 de zile de la data comunicării, la organul fiscal competent. Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării.Aprobat:Funcția ...............Numele,prenumele .........Data ...........Verificat:Funcția .....................Numele,prenumele ........................Data ..........Întocmit: Funcția .................Numele, prenumele .........................Data .....................Am primit un exemplar,Semnătura contribuabilului ..............Data .........../......./........sau Nr. și data confirmării de primire ..............*) Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
  -----