HOTĂRÂRE nr. 1.064 din 2 octombrie 2021privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 861/2018 pentru aprobarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022 și a Planului național de acțiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1014 din 25 octombrie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 861/2018 pentru aprobarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022 și a Planului național de acțiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 949 din 9 noiembrie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:HOTĂRÂREpentru aprobarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, a Planului național de acțiune 2018-2020 și a Planului național de acțiune 2021-2022 pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-20222. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 2^1Se aprobă Planul național de acțiune 2021-2022 pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, denumit în continuare Plan de acțiune 2021-2022, prevăzut în anexa nr. 3.3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.4. În anexa nr. 1, la capitolul VIII „Rezultatele strategiei“ obiectivul general nr. 3 „Dezvoltarea capacității de investigare a infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de minori“, rezultatul se modifică și va avea următorul cuprins:Rezultat: Nivel crescut de profesionalism al specialiștilor care desfășoară activități de cercetare, urmărire penală și judecare a traficanților5. În anexa nr. 1, capitolul XIII „Proceduri de monitorizare, evaluare“ se modifică și va avea următorul cuprins:XIII. Proceduri de monitorizare, evaluareCadrul organizatoric necesar implementării, monitorizării și evaluării Strategiei naționale presupune colaborarea tuturor instituțiilor implicate și interesate pentru a pune în aplicare, întrun mod eficient, direcțiile de acțiune, obiectivele generale și obiectivele specifice prevăzute în prezenta strategie.În vederea realizării activităților prevăzute în Planul de acțiune și în scopul asigurării atingerii obiectivelor strategiei, se înființează Comitetul de monitorizare a implementării strategiei. Acesta va fi format din reprezentanți la nivel decizional ai instituțiilor implicate (secretar de stat, inspector general, director) și va fi coordonat la nivel de secretar de stat de către Ministerul Afacerilor Interne. Secretariatul Comitetului de monitorizare va fi asigurat de Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane.Pentru obținerea de informații privind stadiul/modul de implementare a Strategiei naționale, precum și rezultatele pe care atingerea obiectivelor acesteia le va produce, monitorizarea va urmări două direcții: a) monitorizarea implementării strategiei. Această direcție furnizează informații privind modul de implementare a acțiunilor menționate în cadrul strategiei. În acest sens, fiecare instituție care desfășoară activități de prevenire și combatere a traficului de persoane, de asistență și reintegrare a victimelor va monitoriza modul de îndeplinire a sarcinilor asumate prin planurile de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale;b) monitorizarea atingerii obiectivelor. Această direcție furnizează informații privind rezultatele concrete obținute în activitatea fiecărei instituții cu responsabilități în domeniul luptei împotriva traficului de persoane. În acest sens, rezultatele monitorizării vor consta în identificarea stadiului îndeplinirii obiectivelor, rezultatelor fiecărei activități măsurate cu ajutorul indicatorilor de performanță stabiliți și descriși în planurile de acțiune pentru implementarea strategiei, compararea rezultatelor obținute cu rezultatele estimate, precum și încadrarea în termenele stabilite.Instituțiile responsabile vor elabora anual, în primul trimestru al anului următor, un raport de monitorizare. Rapoartele de monitorizare vor evidenția: modul de îndeplinire a sarcinilor asumate prin planurile de acțiune, stadiul îndeplinirii obiectivelor, rezultatele fiecărei activități măsurate cu ajutorul indicatorilor de performanță stabiliți și descriși în planurile de acțiune pentru implementarea strategiei, compararea rezultatelor obținute cu rezultatele estimate, precum și încadrarea în termenele stabilite, progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor Strategiei naționale și, după caz, motivele îndeplinirii parțiale sau neîndeplinirii obiectivelor, propuneri de îmbunătățire/revizuire a obiectivelor propuse, propuneri de soluții pentru remedierea situațiilor constatate, măsuri de corecție, astfel încât evoluția indicatorilor să fie cea scontată. Rapoartele de monitorizare vor fi transmise anual Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane sau la solicitarea acesteia, în calitate de Secretariat al Comitetului de monitorizare. În cadrul procesului de monitorizare și evaluare, Comitetul de monitorizare va analiza modul de realizare a sarcinilor asumate de către fiecare instituție și va stabili măsurile ce se impun în vederea atingerii obiectivelor strategiei.La finalul perioadei de implementare a Strategiei naționale împotriva traficului de persoane 2018-2022, Comitetul de monitorizare va realiza o evaluare a rezultatelor obținute raportate la obiectivele stabilite, ce va cuprinde concluzii și recomandări privind posibile măsuri de îmbunătățire a efortului antitrafic și care va fi prezentată Guvernului României.6. În anexa nr. 1, la capitolul XIV „Instituții responsabile“ litera A, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane este structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ce are rolul de evaluare și monitorizare, la nivel național, a activității desfășurate în domeniul luptei împotriva traficului de persoane.7. În anexa nr. 1, la capitolul XIV „Instituții responsabile“ litera C, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, exercită activitățile aferente asigurării prevenirii traficului de persoane/minori, asistenței victimelor copii și a persoanelor cu dizabilități. Aceste responsabilități sunt relaționate misiunii globale a autorității la nivel central în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor cu dizabilități la nivel național și sunt concretizate prin următoarele atribuții specifice: asigurarea cadrului normativ privind organizarea și funcționarea serviciilor de prevenire și a serviciilor specializate pentru protecția, reabilitarea și reintegrarea socială a copiilor victime ale oricăror forme de violență, inclusiv traficul de copii, precum și a cadrului metodologic privind prevenirea și intervenția multidisciplinară și interinstituțională în domeniul traficului de copii; asigurarea activităților prevăzute de lege în vederea repatrierii, protecției și monitorizării postrepatriere a copiilor români aflați neînsoțiți pe teritoriul altor state și a copiilor victime ale traficului de minori; monitorizarea respectării drepturilor copilului pe teritoriul României, elaborarea politicilor, strategiilor și standardelor în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități.8. În anexa nr. 1, la capitolul XIV „Instituții responsabile“ litera C, punctul 2 se abrogă.9. În anexa nr. 1, în tot cuprinsul capitolului XIV „Instituții responsabile“, sintagmele „Ministerul Educației Naționale“ și „Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat“ se înlocuiesc cu sintagmele „Ministerul Educației“ și „Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului“.10. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, al cărei conținut este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cornel Feruță,
  secretar de stat
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  p. Ministrul sănătății, interimar,
  Vass Levente,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  p. Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, interimar,
  Daniela Nicolescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul tineretului și sportului,
  Kacsó-Doboly Izabella-Mária,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horațiu Gorun
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene, interimar,
  Vasile-Cristian Roman,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  București, 2 octombrie 2021.Nr. 1.064.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 861/2018)
  PLANUL NAȚIONAL DE ACȚIUNE 2021-2022
  pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022
  PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE
  Obiectiv general nr. 1: Consolidarea și diversificarea demersurilor de prevenire a traficului de persoane Rezultat: creșterea eficienței demersurilor preventive prin accentuarea măsurilor de reducere a vulnerabilității în plan social, economic și educațional
  Obiectiv specific 1.1: Creșterea nivelului de informare a populației în vederea conștientizării implicațiilor traficului de persoane
  Acțiune (activitate)Indicatori de monitorizareTermen de realizareInstituții responsabile cu implementarea acțiunii/activității Instituții partenere în implementarea acțiunii/activitățiiSurse de finanțare
  Realizarea și implementarea, inclusiv în mediul online, de acțiuni/campanii de informare și conștientizare a publicului cu privire la fenomenul traficului de persoaneNumăr de acțiuni/campanii de informare derulate Număr de beneficiari Număr de materiale informativ-preventive diseminateanualResponsabili: MAI prin ANITP Parteneri: Instituții de stat Autorități locale ONG Mediul privat Buget ANITP Buget parteneri Finanțare externă nerambursabilă
  Desfășurarea unor activități informativ-preventive cu ocazia Zilei mondiale împotriva traficului de persoane - 30 iulie, precum și a Zilei europene de luptă împotriva traficului de persoane - 18 octombrie Număr de activități de informare desfășurate Număr de beneficiari/participanțianual: iulie-octombrieResponsabili: MAI prin ANITP Parteneri: EIL ONGBuget ANITP Buget APL Buget ONG Finanțare externă nerambursabilă
  Derularea de activități de informare și consiliere a părinților și elevilor asupra consecințelor traficului de persoaneNumăr de activități de informare și consiliere desfășurate Număr de participanți/beneficiarianualResponsabili: ME Parteneri: MAI prin ANITP MAI prin IGPR MMPS prin IM ANR EIL ONGBuget ME Buget APL Buget parteneri Finanțare externă nerambursabilă
  Stimularea promovării de către mass-media a mesajelor de informare, sensibilizare și conștientizare a publicului cu privire la traficul de persoane/traficul de minoriNumăr de articole publicate în presă Număr de emisiuni tv/radio difuzate Număr de difuzări ale spoturilor video/radioanualResponsabili: MAI prin ANITP Parteneri: Instituții de stat Autorități locale ONG Mediul privat Buget ANITP Buget parteneri Finanțare externă nerambursabilă
  Derularea de acțiuni de informare a persoanelor care tranzitează frontierele României (cetățeni români sau străini), cu privire la traficul de persoaneNumăr de acțiuni Număr de persoane informatesemestrialResponsabili: MAI prin IGPF Parteneri: MAI prin ANITP ONGBuget IGPF Buget ANITP
  Continuarea campaniei de informare derulate de către misiunile diplomatice și oficiile consulare, atât prin mijloace online, cât și prin intermediul activităților întreprinse în rândul comunităților româneștiNumăr de activități realizate prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare Număr de beneficiari2022Responsabili: MAE Parteneri: MAI prin ANITP MMPSBuget MAE Buget parteneri
  Organizarea de activități tip zile comune de acțiune JAD THB dedicate prevenirii și combaterii traficului de persoane la nivel internaționalJAD realizate Rezultate obținuteanualResponsabili: MAI prin IGPR Parteneri: MAI prin ANITP, IGPF, IGI MMPS prin IM DGASPC ONGBugetele instituțiilor implicate
  Reluarea programului de educație juridică în școli cu accent pe tematicile trafic de persoane/justiția în interesul copilului („child-friendly justice“)Număr de persoane implicate Număr de activități educative desfășurateanualResponsabili: CSM MEBuget ME, Buget CSM
  Realizarea de activități de prevenire a traficului de persoane, în unitățile de învățământ, având ca beneficiari minori cu vârste cuprinse între 8 și 18 aniNumăr de activități Număr de materiale informativ-preventive distribuite2021Responsabili: DIICOT MAI prin ANITPBuget DIICOT Buget ANITP
  Formarea cadrelor didactice în vederea derulării de activități de informare a părinților și copiilor cu privire la riscurile traficului de persoaneNumăr de sesiuni de formare Număr de cadre didactice participanteanualResponsabili: ME Parteneri: MAI prin ANITP MAI prin IGPR ONGBuget ME Buget parteneri
  Realizarea de campanii de informare adresate atât cetățenilor români din afara granițelor, cât și celor care doresc să muncească, să studieze și să locuiască în străinătate, cu privire la drepturile pe care aceștia le au, la potențialele riscuri la care se expun în momentul în care părăsesc România, precum și asupra instituțiilor cărora se pot adresa în cazul în care le sunt încălcate drepturileNumăr de activități de informare desfășurate Număr de beneficiari ai campaniei Număr de materiale informative distribuiteanualResponsabili: SGG prin DRP Parteneri: MAE MAI prin ANITP MMPSBuget DRP alocat prin bugetul SGG Buget parteneri
  Obiectiv specific 1.2: Reducerea factorilor de risc ce conduc la victimizare
  Acțiune (activitate)Indicatori de monitorizareTermen de realizareInstituții responsabile cu implementarea acțiunii/activității Instituții partenere în implementarea acțiunii/activitățiiSurse de finanțare
  Organizarea de cursuri de formare profesională a persoanelor din grupurile sociale vulnerabile și aplicarea de măsuri de stimulare a operatorilor economici care angajează victime ale traficuluiNumăr de persoane cuprinse în programele de formare profesională organizate Număr de operatori economici beneficiari ai măsurilor de stimulare Număr de persoane angajate ca urmare a implementării măsurilor cuprinse în programul de ocupareanualResponsabili: MMPS prin ANOFMBuget ANOFM
  Desfășurarea de activități educative în zona educației nonformale destinate elevilor din învățământul preuniversitarNumăr de activități educative desfășurate Număr de beneficiari/participanțianualResponsabili: ME Parteneri: ONGBuget ME Buget parteneri
  Desfășurarea unor activități de reducere a abandonului școlar în rândul copiilor și tinerilorNumăr de copii și tineri beneficiari ai măsurilor de reducere a abandonului școlaranualResponsabili: ME Parteneri: ANRBuget ME Finanțare externă nerambursabilă
  Obiectiv specific 1.3: Monitorizarea activității operatorilor economici din domeniile profesionale cu fluctuație mare a forței de muncă (construcții, agricultură, exploatarea lemnului, turism)
  Acțiune (activitate)Indicatori de monitorizareTermen de realizareInstituții responsabile cu implementarea acțiunii/activității Instituții partenere în implementarea acțiunii/activitățiiSurse de finanțare
  Identificarea, prin activitatea de control a inspectorilor de muncă, a posibilelor cazuri de trafic de persoane în scopul exploatării prin muncă Număr total de controale efectuate Număr de posibile cazuri de trafic suspicionate și sesizate la IGPRsemestrialResponsabili: MMPS prin IM Parteneri: MAI prin IGPR MAI prin ANITPBuget IM Buget parteneri
  Desfășurarea de verificări la operatorii economici cu profil de activitate întreținere corporală/salon de masajNumăr de acțiuni de verificare efectuate Număr de operatori economici identificați2021Responsabili: MAI prin IGPR Parteneri: MMPS prin IM MAI prin ANITPBuget IGPR Buget parteneri
  Realizarea de acțiuni și controale cu forțe proprii și în cooperare cu structuri și instituții cu atribuții în domeniul ordinii publice și siguranței naționale, respectiv Inspecția Muncii, pentru combaterea muncii nedeclarate a resortisanților țărilor terțeNumăr de acțiuni și controale efectuate Număr de angajatori verificați Numărul posibilelor cazuri de trafic constatate și sesizate de IGI organelor de urmărire penalăanual Responsabili: MAI prin IGI Parteneri: MMPS prin IM MAI prin IGPRBuget IGI Buget parteneri
  Rezultatele acțiunilor: nivel ridicat al cunoștințelor deținute de populație/grupuri de risc/categorii profesionale referitoare la fenomenul traficului de persoane; grad crescut de conștientizare a populației cu privire la cauzele și consecințele traficului de persoane; grad crescut al capacității de autoprotecție a persoanelor din grupurile vulnerabile; reducerea vulnerabilității la trafic prin măsuri economice, sociale și educaționale; campanii/proiecte/inițiative de prevenire implementate, naționale, regionale sau locale, adresate grupurilor-țintă; asigurarea unui grad înalt de respectare a normelor legale privind condițiile de muncă, salarizare, sănătate și securitate; identificarea resortisanților țărilor terțe care prestează activități lucrative fără forme legale; identificarea unor posibile cazuri de străini traficați prin muncă; creșterea gradului de conștientizare a fenomenului traficului de persoane în rândul persoanelor care tranzitează frontiera; creșterea capacității de diseminare a informațiilor necesare în vederea prevenirii și combaterii traficului de persoane
  PROTECȚIA, ASISTENȚA ȘI REINTEGRAREA SOCIALĂ A VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE
  Obiectiv general nr. 2: Îmbunătățirea calității protecției și asistenței acordate victimelor traficului de persoane în vederea reintegrării sociale Rezultat: calitate și eficiență crescute ale serviciilor de asistență acordate victimelor traficului de persoane
  Obiectiv specific 2.1: Consolidarea dialogului interinstituțional și a coordonării asistenței și protecției victimelor traficului de persoane și traficului de minori
  Acțiune (activitate)Indicatori de monitorizareTermen de realizareInstituții responsabile cu implementarea acțiunii/activității Instituții partenere în implementarea acțiunii/activitățiiSurse de finanțare
  Continuarea activității grupului de lucru (GL) pentru monitorizarea implementării măsurilor de protecție și asistență a victimelor traficului de persoane și traficului de minoriNumăr de întâlniri organizatetrimestrialResponsabili: MAI prin ANITP IGI, IGPR MMPS prin DPSS, ANDPDCA, ANES, ANOFM MS MJ MAE ME ANR Parteneri: OIM ONGBugetele instituțiilor implicate
  Organizarea unor sesiuni regionale de comunicare (online) între membrii GL asistență victime cu reprezentanții actorilor sociali (DGASPC-uri, centre regionale ale ANITP, ONG-uri) în vederea identificării de soluții pentru îmbunătățirea accesării de către victimele traficului a serviciilor sociale dezvoltate la nivel localNumăr se sesiuni regionale de comunicare Număr de participanți sesiuni de comunicareoctombrie 2022Responsabili: GL asistență victime trafic Parteneri: DGASPC ONGBugetele instituțiilor implicate
  Obiectiv specific 2.2: Creșterea capacității sistemului de asistență socială de răspuns la nevoile specifice victimelor traficului de persoane
  Acțiune (activitate)Indicatori de monitorizareTermen de realizareInstituții responsabile cu implementarea acțiunii/activității Instituții partenere în implementarea acțiunii/activității Surse de finanțare
  Realizarea unei analize a serviciilor specializate pentru victimele traficului de persoane înființate la nivel naționalAnaliză realizatăprimul semestru 2021Responsabili: MMPS prin DPSS ANDPDCA și ANES Parteneri: MAI prin ANITPBuget MMPS (ANDPDCA) Buget parteneri
  Analiza cadrului normativ privind asigurarea calității serviciilor sociale destinate victimelor traficului de persoane, eliminarea suprapunerilor legislative, îmbunătățirea acestuia Analiză a cadrului normativ realizată Recomandări formulateprimul semestru 2021 primul semestru 2022Responsabili: MMPS prin DPSS ANDPDCA ANES Parteneri: MAI prin ANITP ONGBugetul instituțiilor implicate
  Organizarea unor sesiuni de formare destinate specialiștilor din cadrul DGASPC care lucrează direct cu copiii victime ale traficului de persoaneNumăr de sesiuni de formare organizate Număr de participanți din cadrul DGASPCsemestrul 2 2021 semestrul 2 2022Responsabili: MMPS prin ANDPDCA MAI prin ANITP Parteneri: DGASPC ONGBuget ANDPDCA, ANITP Buget parteneri
  Dezvoltarea oportunităților de finanțare nerambursabilă destinate furnizorilor de servicii sociale adresate victimelor traficului de persoane, prin accesare de fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021-2027Număr de proiecte acceptate pentru finanțarea dezvoltării serviciilor sociale destinate victimelor traficului de persoane Număr de servicii sociale dezvoltate cu fonduri europene2021 octombrie 2022Responsabili: MMPS MIPEFonduri europene, bugetul de stat
  Identificarea soluțiilor comune pentru creșterea și optimizarea gradului de aplicare a prevederilor legale în domeniul protecției și asistenței victimelor traficului de minoriSoluții identificateSemestrul II 2022Responsabili: MMPS prin ANDPDCA ANITPBuget MMPS prin ANDPDCA ANITP
  Obiectiv specific 2.3: Asigurarea asistenței și protecției specifice principalelor categorii de victime identificate
  Acțiune (activitate)Indicatori de monitorizareTermen de realizareInstituții responsabile cu implementarea acțiunii/activității Instituții partenere în implementarea acțiunii/activitățiiSurse de finanțare
  Asigurarea asistenței consulare specifice cetățenilor români identificați ca victime ale traficului de persoaneNumăr de cetățeni români identificați drept victime ale traficului de persoane cărora li s-au eliberat documente de călătorie/le-a fost facilitat transportul în vederea repatrierii2022Responsabili: MAE prin MDOCBuget MAE/MDOC Alte surse (OIM/ONG)
  Înregistrarea în baza de date ANOFM a persoanelor din categoria victime ale traficului de persoaneNumăr de persoane victime ale traficului de persoane înregistrate în evidența ANOFManualResponsabili: MMPS prin ANOFMBuget ANOFM
  Cuprinderea victimelor traficului de persoane în măsurile de stimulare a ocupăriiNumăr de persoane victime ale traficului de persoane cuprinse în măsuri de stimulare a ocupăriianualResponsabili: MMPS prin ANOFMBuget ANOFM
  Implicarea activă a inspectoratelor școlare și a directorilor de unități de învățământ în reintegrarea educațională a victimelorNumăr de victime care și-au continuat traseul educaționalanualResponsabili: ME Parteneri: MMPS prin ANDPDCA MAI prin ANITPBuget ME Buget parteneri
  Rezultatele acțiunilor: capacitate crescută de coordonare integrată a măsurilor de asistență a victimelor traficului de persoane; capacitate crescută de acordare de asistență specializată victimelor traficului de persoane; asistență și protecție adaptată situației specifice și nevoilor individuale
  COMBATEREA TRAFICULUI DE PERSOANE
  Obiectiv general 3: Dezvoltarea capacității de investigare a infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de minori Rezultat: nivel crescut de profesionalism al specialiștilor care desfășoară activități de cercetare, urmărire penală și judecare a traficanților
  Obiectiv specific 3.1: Dezvoltarea și consolidarea cunoștințelor și competențelor profesionale prin formarea și pregătirea continuă, necesară și adaptată a profesioniștilor din domeniul judiciar antitrafic și a celor din cadrul celorlalte structuri de aplicare a legii
  Acțiune (activitate)Indicatori de monitorizareTermen de realizareInstituții responsabile cu implementarea acțiunii/activității Instituții partenere în implementarea acțiunii/activitățiiSurse de finanțare
  Participarea la cursuri de specializare pentru dezvoltarea tacticii de investigare a infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de minori a specialiștilor din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate.Număr de cursuri organizate Număr de polițiști formați/specializațianualResponsabili: MAI prin IGPRBuget IGPR
  Introducerea în programele de formare continuă a polițiștilor de la nivelul IGPR și IGPF a unor teme privind identificarea, referirea, evaluarea de risc, repatrierea, acordarea perioadei de reflecție, asistența și protecția victimelor traficului, precum și a altor aspecte privind perspectiva victimologică a traficului de persoaneCurriculă realizatăanualResponsabili: MAI prin IGPR MAI prin IGPF Parteneri: MAI prin ANITPNu este cazul
  Organizarea unor sesiuni de pregătire a polițiștilor care pot intra în contact cu victimele traficului de persoane cu privire la prevederile Mecanismului național de identificare și referireNumăr de sesiuni desfășurate Număr de polițiști instruiți2021Responsabili: MAI prin IGPR Parteneri: MAI prin ANITP ONGBuget IGPR Buget parteneri
  Desfășurarea unor sesiuni de instruire a lucrătorilor poliției de frontieră, care pot intra în contact cu victimele traficului de persoane cu privire la prevederile Mecanismului național de identificare și referireNumăr de sesiuni desfășurate Număr de polițiști de frontieră participanți2021Responsabili: MAI prin IGPF Parteneri: MAI prin ANITP ONGBuget IGPF Buget parteneri
  Instruirea profesioniștilor din cadrul IGI care pot intra în contact cu victimele traficului de persoane cu privire la prevederile Mecanismului național de identificare și referireNumăr de instruiri realizate Număr de profesioniști instruiți2021Responsabili: MAI prin IGI Parteneri: MAI prin ANITP ONGBuget IGI Buget parteneri
  Organizarea de activități de formare profesională continuă în domeniul audierii persoanelor vulnerabile în general, inclusiv a minorilor - victime ale traficului de persoaneNumăr de judecători și procurori formațianualResponsabili: INM Parteneri: UNBRFonduri europene
  Organizarea de activități de formare profesională continuă în domeniul tacticilor de investigare a infracțiunilor de trafic de persoaneNumăr de reuniuni de formare Număr de judecători și procurori formațianualResponsabili: INMBuget INM
  Organizarea de cursuri de învățământ profesional și formare profesională efectuate în cadrul structurii centrale a DIICOT - Biroul de pregătire profesională și proiecte, vizând teme de interes în domeniul traficului de persoane, traficului de minori și pornografiei infantileNumăr de sesiuni realizate Număr de persoane instruiteanualResponsabili: DIICOTBuget DIICOT
  Obiectiv specific 3.2: Creșterea gradului de participare a victimelor traficului de persoane în procesul penal
  Acțiune (activitate)Indicatori de monitorizareTermen de realizareInstituții responsabile cu implementarea acțiunii/activității Instituții partenere în implementarea acțiunii/activitățiiSurse de finanțare
  Realizarea unor întâlniri comune între procurorii DIICOT și polițiștii din cadrul DCCO având ca obiectiv standardizarea, la nivel național, a procedurilor de aducere la cunoștință a drepturilor victimelor traficului de persoane statuate în Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, cu modificările și completările ulterioare, cu accent pe modalitatea efectivă de obținere a compensațiilor financiare din bugetul alocat cu această destinație la Ministerul JustițieiNumăr de sesiuni realizate Număr de persoane instruiteanualResponsabili: DIICOT MAI prin IGPRBuget DIICOT Buget IGPR
  Realizarea unor întâlniri periodice cu reprezentanții organizațiilor ce asigură servicii victimelor traficului de persoane, având ca scop implicarea acestora în asistența victimelor traficate și dezvoltarea unei colaborări eficiente pe întreaga durată a procesului între autorități și organizațiile neguvernamentale implicateNumăr de întâlniri realizate Număr de participanțiperiodicResponsabili: DIICOTBuget DIICOT
  Organizarea unor sesiuni de dezbatere cu profesioniști din domeniul combaterii traficului de persoane și al asistenței victimelor cu privire la coordonarea victimelor traficului de persoane în procesul penalNumăr de sesiuni realizatetrimestrul 4 2021Responsabili: MAI prin ANITP Parteneri: DIICOT MAI prin IGPR, IGJR , IGPF MJ OIM ONGBugetele instituțiilor implicate Proiect - finanțare externă nerambursabilă (OIM)
  Obiectiv specific 3.3: Dezvoltarea capacității de utilizarea a investigațiilor financiare în cercetarea infracțiunii de trafic de persoane și trafic de minori, precum și în identificarea și urmărirea bunurilor și profiturilor obținute din săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane
  Acțiune (activitate)Indicatori de monitorizareTermen de realizareInstituții responsabile cu implementarea acțiunii/activității Instituții partenere în implementarea acțiunii/activitățiiSurse de finanțare
  Diseminarea către procurorii DIICOT și polițiștii DCCO ce activează pe linia combaterii traficului de persoane a materialelor de lucru/ghidurilor/studiilor realizate în 2018-2019 ca urmare a implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă derulate în această perioadăNumăr de persoane instruite2021Responsabili: DIICOT MAI prin IGPRBuget DIICOT Buget IGPR
  Realizarea de întâlniri periodice cu specialiști din domeniul investigațiilor financiare în scopul schimbului de bune practici și al dezbaterii modalităților de acțiune în cazurile concrete de trafic de persoane și trafic de minori identificateNumăr de întâlniri realizate Număr de participanțianualResponsabili: DIICOT MAI prin IGPRBuget DIICOT Buget IGPR
  Participarea la sesiuni de formare a polițiștilor/ procurorilor privind utilitatea și complementaritatea investigațiilor financiare în optimizarea rezultatelor investigativeNumăr de sesiuni realizate Număr de polițiști/procurori instruițianualResponsabili: DIICOT MAI prin IGPRBuget DIICOT Buget IGPR
  Realizarea de schimb de bune practici cu structuri financiare din țările de tranzit și țările de destinațieSchimb de bune practici realizatanualResponsabili: DIICOT MAI prin IGPRBuget DIICOT Buget IGPR
  Obiectiv specific 3.4: Îmbunătățirea tehnicilor și instrumentelor de lucru în scopul optimizării identificării, urmăririi și confiscării bunurilor și profiturilor obținute din comiterea infracțiunii de trafic de persoane/minori
  Acțiune (activitate)Indicatori de monitorizareTermen de realizareInstituții responsabile cu implementarea acțiunii/activitățiiInstituții partenere în implementarea acțiunii/activitățiiSurse de finanțare
  Organizarea de sesiuni de instruire în scopul optimizării identificării, urmăririi și administrării bunurilor indisponibilizateNumăr de sesiuni realizateNumăr de participanțianualResponsabili:MJ prin ANABIParteneri:DIICOTMAI prin IGPRBugetul instituțiilor implicate
  Creșterea gradului de utilizare a instrumentelor de cooperare judiciară necesare în vederea identificării bunurilor și profiturilor obținute din infracțiunile de trafic de persoane/minori, indisponibilizării și confiscării acestoraBunuri/Profituri identificate, indisponibilizate, confiscateanualResponsabili:MJParteneri:DIICOTBugetul instituțiilor implicate
  Organizarea în colaborare cu experți străini a unor sesiuni de instruire a procurorilor și polițiștilor cu privire la modalitatea de identificare, ridicare, conservare a bunurilor mobile sechestrate, inclusiv a celor perisabile, și modalitățile de identificare a produsului infracțional capitalizat în afara granițelor țăriiNumăr de sesiuni realizate/Număr de persoane instruiteanualResponsabili:DIICOTBuget DIICOT
  Obiectiv specific 3.5: Dezvoltarea cooperării judiciare dintre structurile din domeniile conexe traficului de persoane ce pot contribui la cercetarea infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de minori, la nivel național
  Acțiune (activitate)Indicatori de monitorizareTermen de realizareInstituții responsabile cu implementarea acțiunii/activității Instituții partenere în implementarea acțiunii/activitățiiSurse de finanțare
  Realizarea unor întâlniri cu principalele structuri din domeniile conexe traficului de persoane în vederea elaborării unor metodologii de lucru care să asigure un răspuns prompt în dosarele de trafic de persoane și trafic de minori, vizând exploatarea prin muncă și exploatarea sexualăNumăr de întâlniri realizate2021Responsabili: DIICOTBuget DIICOT
  Obiectiv specific 3.6: Consolidarea cooperării judiciare internaționale dintre structurile de combatere a criminalității organizate în domeniul traficului de persoane
  Acțiune (activitate)Indicatori de monitorizareTermen de realizareInstituții responsabile cu implementarea acțiunii/activitățiiInstituții partenere în implementarea acțiunii/activitățiiSurse de finanțare
  Cooperarea cu EUROJUST ȘI EUROPOL, inclusiv în relația cu statele terțe cu care EUROJUST are acorduri de colaborare; cooperarea cu rețelele de experți; cooperarea judiciară la nivel de parchete și instanțe cu autoritățile judiciare din alte stateNumăr de mandate europene de arestare și extrădări active și pasive emise în cazul cauzelor cu trafic de persoane cu componentă transnaționalăNumăr de comisii rogatorii, ordine de confiscare și indisponibilizareanualResponsabili:MJParteneri:DIICOTBugetul instituțiilor implicate
  Participarea la acțiuni comune EUROJUST ȘI EUROPOL pentru destructurarea rețelelor internaționale de trafic de persoaneNumăr de echipe comuneNumăr de participări la întâlniri de coordonareNumăr de acțiuni comuneanualResponsabili:DIICOTMAI prin IGPRBugetul instituțiilor implicate
  Utilizarea tuturor instrumentelor de cooperare internațională cu statele de tranzit și destinație, pentru creșterea gradului de identificare timpurie a cazurilor de trafic de persoane, obținerea și securizarea probelor, depistarea și arestarea traficanțilorNumăr de cereri de asistență judiciară în materie penală active/pasiveNumăr de OEA solicitate/executateNumăr de MEA emise/executateanualResponsabili:DIICOTMAI prin IGPRNu este cazul
  Rezultatele acțiunilor: specialiști instruiți în investigarea infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de minori; grad crescut de identificare a victimelor traficului și de intervenție a specialiștilor din structurile de combatere a crimei organizate, precum și a profesioniștilor din celelalte structuri de aplicare a legii, în cazurile de trafic de persoane; capacitate crescută de lucru cu victimele traficului de persoane, prin creșterea gradului de empatie și înțelegere a perspectivei umane; grad crescut de participare a victimelor traficului de persoane în procesul penal; capacitate crescută de probare a faptelor de trafic de persoane și trafic de minori, precum și de identificare și urmărire a produsului infracțional; nivel crescut de recuperare a prejudiciului rezultat din comiterea infracțiunii de trafic de persoane și trafic de minori; grad crescut de cooperare la nivel național în vederea creșterii capacității de investigare a infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de minori; utilizarea activă a instrumentelor de cooperare judiciară internațională
  MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA TRAFICULUI DE PERSOANE ȘI A IMPLEMENTĂRII POLITICILOR
  Obiectiv general nr. 4: Creșterea calității informațiilor diseminate privind fenomenul traficului de persoaneRezultat: grad crescut al calității informațiilor diseminate
  Obiectiv specific 4.1: Îmbunătățirea datelor colectate și a modului de colectare a datelor de către instituțiile cu responsabilități în domeniu
  Acțiune (activitate)Indicatori de monitorizareTermen de realizareInstituții responsabile cu implementarea acțiunii/activitățiiInstituții partenere în implementarea acțiunii/activitățiiSurse de finanțare
  Modificarea și implementarea noului ECRIS în sensul colectării de date specifice traficului de persoane, din care să rezulte atât numărul de victime, cât și alte date statistice importante legate de victime și traficanți (sex, mediu de proveniență, vârsta, forma de exploatare)Modificări realizate și implementate2022Responsabili:MJParteneri:CSMDIICOTBugetele instituțiilor implicate
  Colectarea sistematică de date privind măsurile de asistență și protecție acordate victimelor traficului de persoane și de minoriCategorii de date disponibilesemestrialResponsabili:MAI prin ANITPIGI, IGPRMMPS prin DPSS, ANDPDCA, ANES, ANOFMMJMAEMEANRParteneri:MSDGASPCOIMONGBugetele instituțiilor responsabile și partenere
  Obiectiv specific 4.2: Îmbunătățirea cunoștințelor referitoare la dimensiunea fenomenului traficului de persoane
  Acțiune (activitate)Indicatori de monitorizareTermen de realizareInstituții responsabile cu implementarea acțiunii/activitățiiInstituții partenere în implementarea acțiunii/activitățiiSurse de finanțare
  Organizarea de către Centrul de instruire a personalului consular a unor sesiuni tematice de pregătire a personalului diplomatic, consular și de specialitate al MAE care urmează să fie trimis în misiune anuală/temporară în cadrul MDOC, prin invitarea unor lectori din partea ANITPNumăr de module organizateNumăr de beneficiari2022Responsabili:MAEParteneri:MAI prin ANITPBugetul MAE
  Derularea unor sesiuni de pregătire pentru personalul din cadrul MDOC, cu sprijinul ANITP, având drept obiect comunicarea unor eventuale modificări de ordin legislativ, a unor trenduri observate, posibile modalități de abordare a fenomenuluiNumăr de sesiuni de pregătire pentru personalul din MDOCNumăr de beneficiari2022Responsabili:MAEParteneri:MAI prin ANITPBugetul MAE
  Realizarea de studii/analize/cercetări cu privire la evoluția fenomenuluiStudii/analize/cercetări efectuateanualResponsabili:MAI prin ANITPParteneri:ONGMAI prin IGPRBuget ANITP Finanțare externă nerambursabilă
  Rezultatele acțiunilor: mod unitar și comparabil de măsurare și interpretare a datelor; cunoașterea evoluției fenomenului traficului de persoane; cunoașterea consecințelor noilor prevederi legislative în domeniul traficului de persoane
  COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ
  Obiectiv general nr. 5: Dezvoltarea și extinderea procesului de cooperare între actorii relevanți, naționali și internaționali, implicați în lupta împotriva traficului de persoane, precum și dinamizarea eforturilor de acțiune diplomatică de prevenire și combatere a traficului de persoane și de protejare a cetățenilor români în țările de destinațieRezultat: mecanism funcțional de cooperare, la nivel național și internațional, între actorii relevanți implicați în prevenirea și combaterea traficului de persoane și în oferirea de asistență și protecție victimelor traficului de persoane, precum și grad crescut de protecție a cetățenilor români aflați în țările de destinație
  Obiectiv specific 5.1: Consolidarea cooperării dintre instituțiile relevante cu responsabilități în prevenirea și combaterea traficului de persoane și în oferirea de asistență și protecție victimelor traficului de persoane
  Acțiune (activitate)Indicatori de monitorizareTermen de realizareInstituții responsabile cu implementarea acțiunii/activitățiiInstituții partenere în implementarea acțiunii/activitățiiSurse de finanțare
  Organizarea de întâlniri ale echipelor interinstituționale antitrafic județeneNumăr de întâlniri desfășurateanualResponsabili:Instituția prefectuluiParteneri:MAI prin ANITPAutorități publice localeInstituții guvernamentaleONGBugetele instituțiilor implicate
  Derularea de sesiuni de instruire/informare a categoriilor profesionale implicate în prevenirea, combaterea și oferirea de asistență și protecție victimelor traficului de persoaneNumăr de sesiuni de instruire/informare organizateNumăr de lucrători instruiți/informațianualResponsabili:MAI prin ANITPParteneri:ONGMAI prin IGPRDIICOTMSMAEMEMMPSBugetul instituțiilor implicate
  Organizarea de întâlniri ale echipelor interinstituționale locale (județene) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncăNumăr de întâlniri desfășurateNumăr de cazuri identificate de inspectorii de muncăanualResponsabili:Consiliile județene - DGASPCParteneri:MMPS prin IMBugetele instituțiilor implicate
  Obiectiv specific 5.2: Diversificarea colaborării în domeniul traficului de persoane între instituțiile publice, societatea civilă și reprezentanții sectorului privat
  Acțiune (activitate)Indicatori de monitorizareTermen de realizareInstituții responsabile cu implementarea acțiunii/activitățiiInstituții partenere în implementarea acțiunii/activitățiiSurse de finanțare
  Dezvoltarea de parteneriate între instituțiile guvernamentale, reprezentanți ai societății civile (ONG, sindicate, asociații) și ai sectorului privatNumăr de protocoale de colaborare/parteneriate/planuri de acțiune încheiateanualResponsabili:MAI prin ANITPInstituții de statAutorități localeParteneri:ONGSocietăți comerciale privateBuget responsabiliBuget parteneri
  Activități de instruire și informare a reprezentanților furnizorilor de servicii care pot veni în contact cu victimele/posibilele victime ale traficului (transportatori de persoane, personal hotelier)Număr de acțiuni de informareNumăr de beneficiarianualResponsabili:MAI prin ANITPParteneri:ONGSocietăți comerciale privateBuget responsabiliBuget parteneri
  Dezvoltarea unor parteneriate, încheierea unor protocoale cu organizații naționale și internaționale care să asigure formare de specialitate pentru toate categoriile de actori implicați în combaterea fenomenuluiNumăr de parteneriate2021Responsabili:DIICOTBuget DIICOTFinanțare externă nerambursabilă
  Obiectiv specific 5.3: Dezvoltarea relațiilor de cooperare internațională cu instituții similare din străinătate, organizații și organisme internaționale sau instituții/organisme ale UE
  Acțiune (activitate)Indicatori de monitorizareTermen de realizareInstituții responsabile cu implementarea acțiunii/activitățiiInstituții partenere în implementarea acțiunii/activitățiiSurse de finanțare
  Participare la activitățile de relații internaționale cu instituții similare din străinătate, organizații și organisme internaționale sau instituții/organisme ale UENumăr de întâlnirianualResponsabili:MAI prin ANITPMAEDIICOTMAIMJMMPSBugetele instituțiilor implicate
  Obiectiv specific 5.4: Aprofundarea cooperării cu statele de destinație în scopul coordonării acțiunilor și eforturilor de prevenire și descurajare a traficului de persoane și al asistenței acordate cetățenilor români
  Acțiune (activitate)Indicatori de monitorizareTermen de realizareInstituții responsabile cu implementarea acțiunii/activitățiiInstituții partenere în implementarea acțiunii/activitățiiSurse de finanțare
  Colaborarea cu autoritățile locale și cu organizațiile internaționale din țara de reședințăNumăr de contacte cu autoritățile din statul de reședință2022Responsabili:MAE prin MDOCParteneri:MAIBugetele instituțiilor implicate
  Informarea autorităților de pe plan local cu privire la legislația în domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoaneNumăr de beneficiari2022Responsabili:MAE prin MDOCBugetele instituțiilor implicate
  Participarea la activități de cooperare internațională cu statele de destinație ale traficului de persoaneNumăr de întâlniri desfășurateSchimb de informații realizatanualResponsabili:MAI prin ANITPMAI prin IGPRDIICOTMAEMMPS prin ANDPDCABugetele instituțiilor implicate
  Obiectiv specific 5.5: Continuarea politicii de atragere a fondurilor externe nerambursabile
  Acțiune (activitate)Indicatori de monitorizareTermen de realizareInstituții responsabile cu implementarea acțiunii/activitățiiInstituții partenere în implementarea acțiunii/activitățiiSurse de finanțare
  Accesarea de fonduri europene în cadrul call-ului deschis pe linia traficului de persoane - Joint Action against Trafficking in Human Beings addressing the Culture of Impunity ISFP-2019-AG-THBFonduri accesate2021-2022Responsabili:DIICOTFonduri europene nerambursabile
  Elaborarea, fundamentarea și implementarea proiectelor/parteneriatelor cu finanțare externă nerambursabilăNumărul proiectelor și parteneriatelor aflate în elaborare/implementareanualResponsabili:MAI prin ANITPMAI prin IGPRParteneri:ONGBugetele instituțiilor implicateFinanțare externă nerambursabilă
  Rezultatele acțiunilor: răspuns național antitrafic eficient, coerent și transparent; canale active de comunicare și cooperare la nivel global în domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane; calitate crescută a activităților antitrafic desfășurate de către actorii relevanți în parteneriat; răspuns coordonat și eficient al autorităților din statele de origine și destinație în vederea reducerii traficului de persoane; calitate crescută a activităților antitrafic finanțate prin intermediul fondurilor externe nerambursabile
   +  Lista abrevierilor utilizate în text
  ANABIAgenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
  ANAFAgenția Națională de Administrare Fiscală
  ANESAgenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați
  ANITPAgenția Națională împotriva Traficului de Persoane
  ANOFMAgenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
  ANDPDCAAutoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copilului și Adopție
  ANRAgenția Națională pentru Romi
  APLAutoritate publică locală
  CSMConsiliul Superior al Magistraturii
  DCCODirecția de Combatere a Criminalității Organizate
  DGASPCDirecția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
  DRPDepartamentul pentru Românii de Pretutindeni
  DIICOTDirecția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
  EILEchipele intersectoriale locale pentru prevenirea și combaterea violenței asupra copilului și a violenței domestice
  EUROPOLOficiul European de Poliție
  EUROJUSTOrgan al Uniunii Europene instituit în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate
  IGIInspectoratul General pentru Imigrări
  IGPFInspectoratul General al Poliției de Frontieră
  IGPRInspectoratul General al Poliției Române
  IMInspecția Muncii
  INMInstitutul Național al Magistraturii
  JAD THB Joint Action Day on Trafficking in Human Beings
  MAEMinisterul Afacerilor Externe
  MAIMinisterul Afacerilor Interne
  MDOCMisiunile diplomatice și oficiile consulare
  MEAMandat european de arestare
  MEMinisterul Educației
  MIPEMinisterul Investițiilor și Proiectelor Europene
  MJMinisterul Justiției
  MMPSMinisterul Muncii și Protecției Sociale
  MSMinisterul Sănătății
  OEAOrdin European de Anchetă
  OIMOrganizația Internațională pentru Migrație
  ONGOrganizație neguvernamentală
  SGGSecretariatul General al Guvernului
  UEUniunea Europeană
  UNBRUniunea Națională a Barourilor din România
  -----