ORDIN nr. 947 din 15 octombrie 2021privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 20 octombrie 2021  Având în vedere dispozițiile art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în baza prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelele cererilor, declarației pe propria răspundere și listei persoanelor care urmează să beneficieze de plata indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Cătălin Boboc,
  secretar de stat
  București, 15 octombrie 2021.Nr. 947.  +  Anexa nr. 1Angajator ..............................................................................Adresă sediu social ..............................................................CUI/CIF .................................................................................Cont bancar nr. .....................................................................Telefon ..................................................................................E-mail ...................................................................................CătreAgenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ................/Municipiului București
  CERERE
  Subsemnatul/(a), ..................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului .............................., cu sediul social în localitatea ......................, str. .............................. nr. ......., județul ............................/municipiul ....................., sectorul ........, vă solicit plata contravalorii indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru un număr de ......... persoane, în sumă totală de .................. lei brut, aferentă perioadei .......................... .Anexez prezentei: 1. declarație pe propria răspundere privind întreruperea temporară a activității, total sau parțial, în contextul creșterii incidenței răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României (anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta cerere);2. lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație (anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta cerere).Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................Semnătura ................................Data ..........................................  +  Anexa nr. 1la cerere
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul/(a), ................................, în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ......................., CUI/CIF .................., cu sediul social în localitatea ...................., str. ......................... nr. ........., județul .............../municipiul .............., sectorul ......, cunoscând prevederile art. 326 cu privire la falsul în declarații din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că activitatea*) ............................................., cod CAEN**) ............................................., pe care o desfășor în localitatea/localitățile ........................, județul/județele ................................, este întreruptă temporar potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în contextul creșterii incidenței răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, în temeiul***):.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... *) Se completează activitatea/activitățile întreruptă/întrerupte temporar potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în contextul creșterii incidenței răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României. **) Se indică codul/codurile CAEN corespunzător/corespunzătoare activității/activităților întrerupte.***) Se indică actele normative emise de administrația publică centrală și/sau hotărârile comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență.Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................Semnătura ....................................................Data ..............................................................
   +  Anexa nr. 2la cerere
  LISTA
  persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă din inițiativa angajatorului în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru care se solicită acordarea sumelor necesare plății indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:a) numărul de zile aferente suspendării contractului individual de muncă în perioada prevăzută la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021;b) indemnizația solicitată*).
  Nr. crt.Numele și prenumele salariatuluiCNPNivel de educație (ISCED)Reședința (urban/rural)Salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupatData suspendării contractului individual de muncă**)ab
  1
  2
  ....
  TOTAL
  Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................................Semnătura ...............................................Data ......................................................... *) 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021.**) Conform Registrului general de evidență a salariaților.
   +  Anexa nr. 2Angajator ..............................................................................Adresă sediu social ..............................................................CUI/CIF .................................................................................Cont bancar nr. .....................................................................Telefon ..................................................................................E-mail ...................................................................................CătreAgenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ................/Municipiului București
  CERERE
  Subsemnatul/(a), ............................., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ......................, cu sediul social în localitatea ......................, str. ............................. nr. ......., județul ......................./municipiul ..................., sectorul ........, vă solicit plata contravalorii indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru un număr de ......... persoane, în sumă totală de .................. lei brut, aferentă perioadei .......................... .Anexez prezentei: 1. declarație pe propria răspundere privind suspendarea activității în baza deciziei emise de către Direcția de Sănătate Publică a Județului ................../a Municipiului București ca urmare a anchetei epidemiologice (anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta cerere);2. copia deciziei de suspendare a activității emise de Direcția de Sănătate Publică a Județului ..................../a Municipiului București;3. lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație (anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta cerere).Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................Semnătura ....................................Data ..............................................  +  Anexa nr. 1la cerere
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul/(a), ............................., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ......................................, CUI/CIF ..................., cu sediul social în localitatea ....................., str. ....................... nr. ......., județul .................../municipiul ..............., sectorul ........, cunoscând prevederile art. 326 cu privire la falsul în declarații din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că, drept urmare a anchetei efectuate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) a Județului................................/a Municipiului București, pe perioada stării de alertă, activitatea a fost suspendată pentru perioada ............................, potrivit Deciziei nr. ......./.................... a DSP .................................... .Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................Semnătura .........................................Data ...................................................
   +  Anexa nr. 2la cerere
  LISTA
  persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă din inițiativa angajatorului în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru care se solicită acordarea sumelor necesare plății indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:a) numărul de zile aferente suspendării contractului individual de muncă în perioada prevăzută la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021;b) indemnizația solicitată*).
  Nr. crt.Numele și prenumele salariatuluiCNPNivel de educație (ISCED)Reședința (urban/rural)Salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupatData suspendării contractului individual de muncă**)ab
  1
  2
  ....
  TOTAL
  Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................................Semnătura ...............................................Data ........................... *) 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021.**) Conform Registrului general de evidență a salariaților, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2021.
  -----