NORME din 18 septembrie 2021privind educația și formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1000 din 20 octombrie 2021  Notă
  Conținute de HOTĂRÂREA nr. 52 din 18 septembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.000 din 20 octombrie 2021.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Educația și formarea profesională a psihologilor au două componente: educația și formarea inițială și educația și formarea continuă.(2) Educația și formarea inițială a psihologilor, necesare în vederea obținerii dreptului de liberă practică, constau în absolvirea unei instituții de învățământ superior de specialitate, cu diplomă de licență în psihologie sau asimilată, obținută întro instituție de învățământ superior acreditată, din România sau din străinătate, recunoscută sau echivalată, după caz, potrivit legii.(3) Educația și formarea continuă sunt ulterioare educației și formării inițiale și se orientează atât spre dezvoltarea de competențe care pot defini un traseu de specializare profesională, cât și spre dezvoltarea competențelor profesionale deja dobândite de către psihologi. Acumularea de credite din educația și formarea continuă reprezintă o condiție a menținerii atestatului de liberă practică și de schimbare a treptei de atestare.(4) Prin excepție de la alin. (2), educația și formarea inițială a psihologilor din specialitățile psihoterapie și consiliere psihologică, precum și a altor specialiști care pot accesa competența generală în psihoterapie includ, suplimentar față de condițiile prevăzute la alin. (2), și un program specific de formare profesională de lungă durată în domeniul psihoterapiei, respectiv consilierii psihologice, urmat după absolvirea studiilor de licență, în condițiile prevăzute la art. 27 alin. (2) și (3), derulat prin intermediul unei asociații profesionale de psihoterapie cu statut de furnizor de formare profesională înregistrat la Colegiul Psihologilor din România, denumit în continuare CPR, prin colaborarea unei asociații profesionale cu statut de furnizor de formare profesională înregistrat la CPR cu o universitate sau prin colaborarea între asociații profesionale cu statut de furnizor de formare profesională înregistrat la CPR.(5) Prin excepție de la alin. (2), educația și formarea inițială a psihologilor din specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf includ, suplimentar față de condițiile prevăzute la alin. (2), și un program specific de formare profesională, avizat de către CPR, cu durata de minimum 1 an și 400 de ore, derulat după absolvirea studiilor de licență în psihologie, prin intermediul unei asociații profesionale cu statut de furnizor de formare profesională înregistrat la CPR.(6) Atestarea dreptului de liberă practică în regim de autonomie profesională include, la nivel de educație și formare profesională, cerința absolvirii unui program de master în psihologie recunoscut de către CPR în domeniul general de specializare sau deținerea titlului de doctor în psihologie sau deținerea unei diplome echivalente în condițiile legii, precum și îndeplinirea oricărei alte condiții prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.(7) Domeniile generale de specializare sunt următoarele: domeniul clinic, care include specialitățile psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie, psihologie aplicată în domeniul securității naționale și psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, domeniul educațional, care include specialitățile psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională și psihopedagogie specială, domeniul muncă și organizații, care include specialitățile psihologia muncii și organizațională, psihologia transporturilor, psihologia aplicată în servicii, psihologie aplicată în domeniul securității naționale și psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf.(8) Pentru dobândirea competenței în specialitatea psihoterapie, la nivel de formare inițială, persoanele prevăzute la art. 15 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice, au obligația completării studiilor universitare cu un pachet de discipline universitare de specialitate care va avea cel puțin următorul conținut: a) Introducere în psihologie sau Psihologie generală sau Fundamentele psihologiei sau Psihologia personalității sau Teorii ale personalității sau alte denumiri echivalente - 40 de ore; b) Psihologia dezvoltării sau Psihologia vârstelor sau alte denumiri echivalente - 40 de ore; c) Psihologie clinică sau Psihopatologie sau Psihiatrie sau Profile dezadaptative de comportament sau alte denumiri echivalente - 40 de ore; d) Evaluare psihologică sau Evaluare și testare psihologică sau Psihodiagnostic sau alte denumiri echivalente - 40 de ore; e) Introducere în psihoterapie sau Abordări în psihoterapie sau alte denumiri echivalente - 40 de ore.(9) Pentru dobândirea competenței în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, la nivel de formare inițială, persoanele prevăzute la art. 18 alin. (2) din Normele metodologice au obligația completării studiilor universitare cu un pachet de discipline universitare de specialitate care va avea cel puțin următorul conținut: a) Fundamentele psihologiei - 40 de ore; b) Psihologie clinică - 40 de ore; c) Psihologie experimentală - 40 de ore; d) Psihodiagnostic - 40 de ore; e) Psihologie judiciară - 40 de ore; f) Psihologie socială - 40 de ore.  +  Articolul 2(1) Formarea profesională a psihologilor este realizată prin intermediul programelor de formare derulate de către entități formatoare, denumite în continuare furnizori de formare profesională. (2) Furnizorii de formare profesională pot fi universități, asociații profesionale care își desfășoară activitatea în domeniul psihologiei, filialele teritoriale ale CPR, cabinetele individuale de psihologie, cabinetele asociate de psihologie, societățile civile profesionale de psihologie și structurile de psihologie.(3) Poate fi formator în cadrul unui furnizor de formare profesională psihologul cu drept de liberă practică, având treapta de specializare psiholog specialist sau psiholog principal în aceeași specialitate cu cea a programului de formare profesională pentru care se solicită avizarea. (4) Cu excepția programelor de studii universitare acreditate în condițiile legii, programele de formare profesională pentru psihologi se pot desfășura numai sub egida CPR și cu avizul Comitetului director al CPR, denumit în continuare Comitetul director. (la 22-11-2021, Alineatul (4) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 62 din 7 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 22 noiembrie 2021 ) (5) La solicitarea universităților, programele de studii universitare de master, precum și programele de studii postuniversitare vor fi recunoscute de către CPR în unul sau mai multe domenii generale de specializare, pe baza planului de învățământ al programului de studii. (6) Programele de formare profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică pot fi:a) programe universitare de licență în psihologie, acreditate în condițiile legii; (la 22-11-2021, Litera a) din Alineatul (6) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 62 din 7 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 22 noiembrie 2021 ) b) programe de studii universitare de master și programe de studii postuniversitare în psihologie, acreditate în condițiile legii și recunoscute de către CPR; (la 22-11-2021, Litera b) din Alineatul (6) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 62 din 7 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 22 noiembrie 2021 ) c) programe de formare profesională de lungă durată în domeniul psihoterapiei, care se vor întinde pe minimum 3 ani și vor include un număr minim de 500 de ore de formare profesională, 250 de ore de dezvoltare personală/experiență terapeutică personală și 150 de ore de supervizare profesională. Din totalul celor 250 de ore de dezvoltare personală/experiență terapeutică personală, 150 de ore se vor derula obligatoriu înaintea obținerii dreptului de liberă practică pentru treapta de psiholog practicant, în regim de supervizare, în specialitatea/ competența psihoterapie. Diferența de 100 de ore va putea fi parcursă și după obținerea dreptului de liberă practică pentru treapta de psiholog practicant, în regim de supervizare, pe durata supervizării profesionale, fiind o condiție pentru obținerea autonomiei profesionale;d) programe de formare profesională de lungă durată în domeniul consilierii psihologice, care se vor întinde pe minimum 2 ani și vor include un număr minim de 250 de ore de formare profesională, 150 de ore de dezvoltare personală/experiență terapeutică personală și 100 de ore de supervizare profesională. Din totalul celor 150 de ore de dezvoltare personală/experiență terapeutică personală, 100 de ore se vor derula obligatoriu înaintea obținerii dreptului de liberă practică pentru treapta de psiholog practicant, în regim de supervizare, în specialitatea consiliere psihologică. Diferența de 50 de ore va putea fi parcursă și după obținerea dreptului de liberă practică pentru treapta de psiholog practicant, în regim de supervizare, pe durata supervizării profesionale, fiind o condiție pentru obținerea autonomiei profesionale; e) programe de formare profesională de lungă durată în domeniul psihologiei judiciare - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, cu durata de 400 de ore de formare profesională, dintre care 1/3 din acestea reprezentând activități practice;f) programe de formare profesională continuă cu caracter repetitiv, de durată variabilă, organizate de furnizori de formare profesională. Conținutul dosarului pentru acest tip de programe este prevăzut în anexa nr. 5D; g) programe de formare profesională continuă, cu caracter unic, respectiv conferințe științifice, congrese științifice, simpozioane științifice, școli de vară, precum și workshopurile susținute în cadrul acestora. Conținutul dosarului pentru acest tip de programe este prevăzut în anexele nr. 5E și 5F; h) programe de formare profesională continuă, de durată foarte redusă, cu caracter unic, care sunt acele programe ce durează maximum 4 ore și pot fi organizate doar de către filialele teritoriale ale CPR, de către cabinetele individuale de psihologie, cabinetele asociate de psihologie, societățile profesionale de psihologie și de către structurile de psihologie. Conținutul dosarului pentru acest tip de programe este prevăzut în anexa nr. 5G.(7) În vederea obținerii dreptului de liberă practică pentru exercitarea profesiei de psiholog, programele de studii universitare parcurse în străinătate vor fi recunoscute de către CPR sau, după caz, de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, denumit în continuare CNRED, conform procedurilor legale aplicabile. (la 22-11-2021, Alineatul (7) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 62 din 7 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 22 noiembrie 2021 ) (8) Dovada absolvirii programelor de formare profesională menționate la alin. (6) lit. c)-h) se face doar prin diploma sau certificatul de absolvire a respectivului program de formare profesională, semnat de către reprezentantul furnizorului de formare profesională și de către reprezentantul CPR, care poate fi președintele CPR, președinții comisiilor din cadrul CPR sau directorul executiv al CPR. Lipsa oricăreia dintre semnături atrage invalidarea diplomei sau certificatului de absolvire al respectivului program de formare profesională.  +  Articolul 3(1) Activitatea de formare profesională continuă este obligatorie.(2) Psihologii cu drept de liberă practică au obligația de a obține un număr de minimum 10 credite de formare profesională pentru fiecare an de practică în profesie.(3) Trecerea la o treaptă de specializare superioară este condiționată de întrunirea condiției prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 4Formarea profesională a psihologilor are următoarele obiective:a) dezvoltarea competențelor profesionale, transversale și de specialitate;b) cunoașterea și respectarea de către psihologi a standardelor de calitate ce trebuie întrunite în furnizarea serviciilor psihologice;c) actualizarea cunoștințelor și perfecționarea pregătirii profesionale în profesia de psiholog, prin însușirea unor cunoștințe avansate, metode și procedee moderne, în scopul creșterii calității serviciilor psihologice;d) accesul la alte specializări profesionale, respectiv obținerea de noi competențe profesionale, după caz;e) creșterea posibilităților de mobilitate pe piața muncii internațională pentru psihologii români.  +  Articolul 5(1) Programele de studii universitare de licență, master, doctorat, precum și programele de studii postuniversitare în psihologie sunt organizate de către universități, în condițiile legii. (la 22-11-2021, Alineatul (1) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 62 din 7 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 22 noiembrie 2021 ) (2) Celelalte programe de formare profesională în psihologie pot fi organizate doar de către furnizorii de formare profesională, în condițiile prezentelor norme.  +  Articolul 6(1) Formarea profesională continuă a psihologilor se organizează în mod distinct și specializat, potrivit specialităților profesionale reglementate.(2) În cadrul formării profesionale continue a psihologilor funcționează un sistem de credite specific profesiei de psiholog. (3) Sistemul de credite presupune dobândirea de către fiecare psiholog a unui număr minim de 10 credite/an. Deținerea numărului minim de 10 credite/an reprezintă o condiție pentru dobândirea unei trepte superioare de specializare, precum și pentru dobândirea autonomiei profesionale.  +  Articolul 7CPR, prin intermediul Comitetului director, are următoarele responsabilități și atribuții în domeniul educației și formării profesionale a psihologilor:a) coordonează la nivel național activitatea de formare profesională a psihologilor;b) avizează și creditează programele de formare profesională pentru psihologi;c) recunoaște programele de studii universitare de master, precum și programele de studii postuniversitare în unul sau mai multe domenii generale de specializare;d) elaborează sistemul de credite specific profesiei de psiholog;e) elaborează standarde de calitate în domeniul formării profesionale a psihologilor;f) asigură înregistrarea programelor de formare profesională în Registrul furnizorilor de formare profesională;g) asigură publicitatea programelor de formare profesională, prin publicarea acestora pe websiteul propriu;h) colaborează cu ministerele relevante și alte instituții publice, în vederea reglementării condițiilor de educație, formare profesională și practică pentru psihologi.  +  Articolul 8(1) Furnizorii de formare profesională prevăzuți la art. 2 alin. (2) au următoarele responsabilități:a) să respecte standardele de calitate a programelor de formare profesională definite prin prezentele norme;b) să solicite feedback despre program de la cursanți, cel puțin la finalul programului;c) să elibereze documentele de absolvire în termen de 30 de zile de la finalul activităților programului;d) să depună la Secretariatul CPR lista cursanților înmatriculați la programul de formare profesională înainte de data începerii acestuia. La cerere, furnizorii de formare profesională vor furniza CPR datele de contact ale participanților;e) să țină evidența prezenței participanților la activitățile aferente programului de formare;f) să parcurgă toată programa de curs pe baza căreia a fost avizat programul de formare.(2) Furnizorii de formare profesională care organizează programe de formare profesională finalizate cu diplome sau certificate de absolvire încheie în mod obligatoriu contracte de formare profesională cu participanții la aceste programe, cu excepția instituțiilor publice care organizează programe de formare pentru angajații proprii.  +  Articolul 9În condițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice, angajatorii au obligația de a sprijini financiar și administrativ procesul de formare profesională continuă a psihologilor.  +  Capitolul II Avizarea programelor de formare profesională  +  Articolul 10Programele de formare profesională, cu excepția programelor de studii universitare și postuniversitare acreditate în condițiile legii, se pot desfășura numai cu condiția avizării acestora de către Comitetul director. (la 22-11-2021, Articolul 10 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 62 din 7 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 22 noiembrie 2021 )  +  Articolul 11(1) Avizarea profesională a programelor de formare profesională se realizează pe baza standardelor de calitate prevăzute în prezentele norme.(2) Avizul profesional se acordă distinct pentru fiecare program de formare profesională. (3) Avizarea profesională se certifică printr-un document ale cărui formă, conținut și regim de eliberare se stabilesc prin dispoziție a președintelui Comitetului director.  +  Articolul 12(1) Toate programele de formare profesională, cu excepția programelor de formare profesională continuă cu caracter unic, vor fi evaluate inițial, în vederea avizării, și periodic, o dată la 5 ani, în vederea reavizării. (2) Avizarea programelor de formare continuă cu caracter unic, indiferent de durata acestora, are caracter unic. (3) Evaluarea inițială și periodică a programelor de formare profesională va fi realizată pentru fiecare specialitate de către Comisia de metodologie a Comitetului director, din perspectiva standardelor de calitate definite în prezentele norme. (4) În cazul în care programul de formare profesională este inițiat de către Comisia de metodologie sau în cazul în care în cadrul lui participă un membru al Comisiei de metodologie, membrul respectiv al comisiei se va abține de la participarea la analiza și evaluarea respectivului program.  +  Articolul 13(1) Dosarul prin care se solicită avizarea programului va fi transmis Comisiei de metodologie de către Secretariatul CPR.(2) În termen de 45 de zile de la momentul primirii complete a dosarului prin care se solicită avizarea programului, Comisia de metodologie evaluează programul și propune o rezoluție în acest sens.(3) Rezoluția Comisiei de metodologie va fi înaintată pentru aprobare către Comitetul director și va fi supusă votului în prima ședință de lucru a acestuia.(4) Hotărârea Comitetului director, precum și rezoluția propusă de către Comisia de metodologie vor fi comunicate solicitantului în termen de 15 zile de la adoptare.  +  Articolul 14(1) Solicitantul poate formula contestație împotriva hotărârii Comitetului director cu privire la rezultatul avizării în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.(2) Contestația va fi soluționată de către conducerea operativă a CPR.(3) Hotărârea conducerii operative a CPR este definitivă și va fi comunicată contestatarului în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia.  +  Articolul 15(1) Evaluarea Comisiei de metodologie cu privire la avizarea sau reavizarea programului de formare profesională va urmări îndeplinirea standardelor de calitate prevăzute de prezentele norme, pe baza dosarului depus. (2) În urma evaluării programului de formare profesională, Comisia de metodologie va propune avizarea sau neavizarea programului.  +  Articolul 16(1) Avizarea profesională obținută pentru un program de formare profesională se retrage dacă:a) programul nu mai îndeplinește condițiile minime de avizare prevăzute în prezentele norme;b) furnizorul de formare profesională nu depune la Secretariatul CPR, în termenele prevăzute, toate documentele solicitate prin prezentele norme;c) furnizorul de formare profesională nu respectă standardele de calitate definite în prezentele norme;d) furnizorul de formare profesională solicită retragerea avizului;e) furnizorul de formare profesională a încheiat contracte de formare profesională cu persoane care fie nu dețin o diplomă de licență în psihologie sau asimilată, obținută într-o instituție de învățământ superior acreditată, din România sau din străinătate, recunoscută sau echivalată, după caz, potrivit legii, fie nu dețin calitatea de psiholog cu drept de liberă practică.(2) Avizul profesional acordat pentru un program de formare profesională poate fi retras de către Comitetul director atunci când se constată intervenirea uneia dintre condițiile menționate la alin. (1).(3) Furnizorul de formare profesională căruia i s-a retras avizul profesional pentru un program de formare profesională poate să solicite un nou aviz numai după cel puțin 6 luni de la data comunicării retragerii.  +  Articolul 17(1) Pentru activitatea de avizare a programelor de formare profesională se vor percepe taxe de avizare, al căror cuantum este stabilit prin hotărâre a Consiliului CPR.(2) Sunt exceptați de la plata taxelor menționate la alin. (1):a) furnizorii de formare profesională care nu percep taxe pentru programele de formare profesională sau care elaborează programe de formare profesională gratuite, ca atribuție de serviciu;b) filialele teritoriale ale CPR, pentru programele de formare profesională organizate de către acestea.(3) Nu se percep taxe de avizare pentru programele de studii universitare acreditate în condițiile legii. (la 22-11-2021, Alineatul (3) din Articolul 17 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 62 din 7 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 22 noiembrie 2021 )  +  Articolul 18(1) Comitetul director întocmește Registrul furnizorilor și programelor de formare profesională, care cuprinde toți furnizorii de formare profesională înregistrați în condițiile prezentelor norme, precum și toate programele de formare profesională avizate.(2) Registrul furnizorilor și programelor de formare profesională are trei părți:a) partea I, care cuprinde universitățile ale căror programe de studii de master și programe de studii postuniversitare, acreditate în condițiile legii, au fost recunoscute de către CPR pentru unul sau mai multe domenii generale de specializare; (la 22-11-2021, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 18 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 62 din 7 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 22 noiembrie 2021 ) b) partea a II-a, care cuprinde furnizorii și programele de formare profesională de lungă durată în specialitățile psihoterapie, consiliere psihologică și psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, asimilate formării inițiale în specialitățile psihoterapie, consiliere psihologică și psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf;c) partea a III-a, care cuprinde furnizorii de formare profesională continuă și programele de formare profesională continuă.  +  Articolul 19(1) Conținutul dosarului pentru avizarea programelor de formare profesională de lungă durată în specialitățile psihoterapie și consiliere psihologică, prevăzut în anexele nr. 5A și 5B, este format din:a) cerere;b) fișa programului, care va conține cel puțin următoarele: scopul și obiectivele programului, competențele profesionale specifice ce se urmăresc a fi dobândite, metodele de predare, planul de învățământ/programa de formare profesională întocmit(ă) potrivit standardelor de calitate prevăzute de prezentele norme și care trebuie să conțină inclusiv numărul total al orelor de formare teoretică și al orelor de abilitare profesională/practică, formatorii implicați în program, resursele materiale utilizate, modalitatea de evaluare a rezultatelor învățării, procedura de admitere, care să precizeze condițiile definite pentru candidați pentru admiterea în cadrul programului de formare profesională, procedura de finalizare a studiilor;c) CV-urile formatorilor și profesorilor, precum și contractul de colaborare încheiat între aceștia și furnizorul de formare profesională sau, după caz, acordul formatorului/profesorului de a susține activități de formare în cadrul programului;d) copii după atestatele de liberă practică ale formatorilor, având treapta de specializare psiholog specialist sau psiholog principal în aceeași specialitate cu cea a programului de formare profesională pentru care se solicită avizarea;e) modelul certificatului de absolvire și al anexei/suplimentului la certificat, conținând numărul total al orelor, notele aferente examenelor de absolvire și media generală, dacă este cazul, precum și competențele formate;f) copie după înscrisul care atestă plata taxei de avizare;g) dovada recunoașterii metodei/formei/tipului de psihoterapie/consiliere psihologică în practica internațională și/sau dovezi ale validării științifice a metodei/formei/tipului de psihoterapie/consiliere psihologică, dacă este o metodă/formă nouă, nerecunoscută la nivel internațional și neavizată încă de către CPR;h) raportarea programului la standardele internaționale de formare în psihoterapie/consiliere psihologică;i) modelul contractului de formare profesională încheiat cu participanții;j) formular de feedback.(2) Conținutul dosarului pentru avizarea programelor de formare profesională de lungă durată în domeniul psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, prevăzut în anexa nr. 5C, este format din:a) cerere;b) fișa programului, care va conține cel puțin următoarele: scopul și obiectivele programului, competențele profesionale specifice ce se urmăresc a fi dobândite, metodele de predare, planul de învățământ/programa de formare profesională întocmit(ă) potrivit standardelor de calitate prevăzute de prezentele norme și care trebuie să conțină inclusiv numărul total al orelor de formare teoretică și al orelor de abilitare profesională/practică, formatorii implicați în program, resursele materiale utilizate, modalitatea de evaluare a rezultatelor învățării, procedura de admitere, care să precizeze condițiile definite pentru candidați pentru admiterea în cadrul programului de formare profesională, procedura de finalizare a studiilor;c) CV-urile formatorilor și profesorilor, precum și contractul de colaborare încheiat între aceștia și furnizorul de formare profesională sau, după caz, acordul formatorului/profesorului de a susține activități de formare în cadrul programului;d) copii după atestatele de liberă practică ale formatorilor, având treapta de specializare psiholog specialist sau psiholog principal în aceeași specialitate cu cea a programului de formare profesională pentru care se solicită avizarea;e) modelul certificatului de absolvire, conform formatului stabilit prin hotărârea Comitetului director;f) copie după înscrisul care atestă plata taxei de avizare;g) raportarea programului la standardele internaționale de formare în evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf;h) modelul contractului de formare profesională încheiat cu participanții;i) formular de feedback.(3) Conținutul dosarului pentru avizarea programelor de formare profesională continuă prevăzute la art. 2 alin. (6) lit. f), precum și pentru școlile de vară este format din:a) cerere;b) fișa programului, care va conține cel puțin următoarele: scopul și obiectivele programului, competențele profesionale specifice ce se urmăresc a fi dobândite, metodele de predare, planul de învățământ/programa de formare profesională întocmit(ă) potrivit standardelor de calitate prevăzute de prezentele norme și care trebuie să conțină inclusiv numărul total al orelor de formare teoretică și al orelor de abilitare profesională/practică, formatorii implicați în program, resursele materiale utilizate, modalitatea de evaluare a rezultatelor învățării, procedura de admitere, care să precizeze condițiile definite pentru candidați pentru admiterea în cadrul programului de formare profesională, procedura de finalizare a studiilor;c) CV-ul formatorilor, precum și contractul de colaborare încheiat între aceștia și furnizorul de formare profesională sau, după caz, acordul formatorului de a susține activități de formare în cadrul programului;d) copii după atestatele de liberă practică ale formatorilor, având treapta de specializare psiholog specialist sau psiholog principal în aceeași specialitate cu cea a programului de formare profesională pentru care se solicită avizarea;e) modelul certificatului de absolvire, conform formatului stabilit prin hotărârea Comitetului director;f) copie după înscrisul care atestă plata taxei de avizare;g) modelul contractului de formare profesională încheiat cu participanții;h) formular de feedback.(4) Conținutul dosarului pentru avizarea programelor de formare profesională continuă, cu caracter unic, respectiv conferințe științifice, congrese științifice, simpozioane științifice și workshopurile care se desfășoară în cadrul acestora, este format din:a) cerere;b) programul evenimentului științific;c) comitetul științific și de organizare al evenimentului, după caz;d) rezumatele workshopurilor, după caz;e) CV-ul coordonatorului/coordonatorilor de eveniment, după caz;f) copii după atestatele de liberă practică ale formatorilor care vor susține workshopurile, având treapta de specializare psiholog specialist sau psiholog principal în aceeași specialitate cu cea a workshopului, dacă este cazul;g) copie după înscrisul care atestă plata taxei de avizare.  +  Articolul 20(1) Pentru avizarea programelor de formare profesională continuă, cu caracter unic, de durată foarte redusă, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 alin. (6) lit. h), se va depune o cerere, descrierea programului, CV-ul formatorului/ formatorilor, copie după atestatul/atestatele de liberă practică al/ale acestuia/acestora, având treapta de specializare psiholog specialist sau psiholog principal în aceeași specialitate cu cea a programului de formare profesională pentru care se solicită avizarea, certificatul de înregistrare al formei de exercitare a profesiei, dacă este cazul, avizul de funcționare al structurii de psihologie, dacă este cazul, precum și orice alte informații pe care solicitantul le consideră utile.(2) Avizarea programelor de formare profesională continuă de durată foarte redusă va urma procedura prevăzută de prezentele norme.  +  Articolul 21(1) Programele de formare profesională avizate vor fi înregistrate în Registrul furnizorilor și programelor de formare profesională, registru ce se va publica pe website-ul CPR.(2) Pentru programele de formare profesională inițială, respectiv programele de licență și programele de formare de lungă durată în specialitățile psihoterapie, consiliere psihologică și psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, pe pagina web a CPR vor fi publicate, cu titlu informativ, statistici privind: a) număr total anual de absolvenți cu diplomă, b) numărul total de absolvenți care au solicitat dreptul de liberă practică, c) numărul total de absolvenți care au obținut accesul în profesia de psiholog anual și d) raportul existent între lit. a), b) și c).(3) CPR va pune la dispoziția participanților la programele de formare profesională o modalitate digitală de furnizare a feedbackului cu privire la acestea.  +  Articolul 22(1) Creditarea programelor de formare profesională continuă presupune acordarea unui număr de credite programului în cauză cu ocazia evaluării și, după caz, a reevaluării acestuia, ținând cont de valoarea creditelor privind formarea profesională continuă stabilită prin dispoziția președintelui Comitetului director. Numărul de credite aferent fiecărui program de formare profesională continuă se aprobă de către Comitetul director, la propunerea Comisiei de metodologie.(2) Valoarea creditelor privind formarea profesională continuă se stabilește de către președintele Comitetului director, prin dispoziție scrisă, pe baza propunerilor comisiilor aplicative.(3) Se acordă 1 credit/ora de formare profesională.  +  Articolul 23Președintele Comitetul director poate aproba convenții sau acorduri de recunoaștere și echivalare a creditelor obținute în cadrul formării profesionale specifice altor profesii.  +  Articolul 24(1) Pe lângă programele de formare profesională continuă mai pot fi creditate și alte activități profesionale cu relevanță în formarea profesională a psihologilor, după cum urmează:a) prin susținerea unui program organizat de către un furnizor de formare profesională în domenii științifice interdisciplinare sau relevante pentru psihologie;b) prin publicarea unei lucrări cu caracter științific și/sau profesional;c) prin desfășurarea unor activități specifice de practică pentru studenți la sediul profesional sau la locul de muncă;d) prin reprezentarea organizației profesionale, prin întâlniri reprezentative în mediul profesional sau în cadrul organizațiilor profesionale internaționale;e) prin organizarea și/sau participarea la activități de cercetare cu caracter aplicativ în psihologie, finanțate la nivel național sau internațional;f) prin participarea la activități și proiecte specifice ale CPR;g) prin participarea la evenimente științifice internaționale derulate în afara României;h) prin participarea la programe de formare profesională derulate în afara României.(2) Creditarea activităților menționate la alin. (1) se realizează la solicitarea psihologului de către președintele Comitetului director prin dispoziție scrisă.  +  Capitolul III Standarde de calitate ale programelor de formare profesională  +  Articolul 25(1) Scopul unui program de formare profesională trebuie să fie clar definit și să vizeze formarea unor competențe relevante pentru practica profesională în specialitatea în care se solicită avizarea.(2) Competențele profesionale specifice formate prin program trebuie să fie definite în termeni de cunoștințe, abilități și rezultate ale învățării.  +  Articolul 26(1) Procesul de predare-învățare trebuie să fie adecvat tematicilor abordate, clar structurat și organizat astfel încât să permită cursanților să atingă rezultatele învățării declarate ale programului.(2) Metodele de predare pot cuprinde, în proporție variabilă: activități de predare directă - curs, seminar, prezentări, exerciții, activități aplicative, studiu individual, activități de tutorat, proiecte, studii de caz, activități practice, supervizare etc.  +  Articolul 27(1) Planul de învățământ/Programa de formare profesională trebuie să conțină informații detaliate și clare privind conținutul programului și modul în care se are în vedere atingerea rezultatelor învățării, inclusiv numărul total al orelor de formare teoretică și al orelor de abilitare profesională/practică. Informațiile cu privire la planul de învățământ/programa de formare profesională sunt cuprinse în fișa programului.(2) Programele de formare de lungă durată în specialitatea psihoterapie se vor întinde pe minimum 3 ani și vor include un număr minim de 500 de ore de formare profesională, 250 de ore de dezvoltare personală/experiență terapeutică personală și 150 de ore de supervizare profesională. Din totalul celor 250 de ore de dezvoltare personală/experiență terapeutică personală, 150 de ore se vor derula obligatoriu înaintea obținerii dreptului de liberă practică pentru treapta de psiholog practicant, în regim de supervizare, în specialitatea/competența psihoterapie. Diferența de 100 de ore va putea fi parcursă și după obținerea dreptului de liberă practică pentru treapta de psiholog practicant, în regim de supervizare, pe durata supervizării profesionale, fiind o condiție pentru obținerea autonomiei profesionale. Dreptul de liberă practică pentru treapta de psiholog practicant, în regim de supervizare, pentru specialitatea psihoterapie se va putea obține după minimum 2 ani de la începerea programului de formare profesională de lungă durată și parcurgerea a 500 de ore de formare profesională și a minimum 150 de ore de dezvoltare personală/experiență terapeutică personală.(3) Programele de formare de lungă durată în specialitatea consiliere psihologică se vor întinde pe minimum 2 ani și vor include un număr minim de 250 de ore de formare profesională, 150 de ore de dezvoltare personală/experiență terapeutică personală și 100 de ore de supervizare profesională. Din totalul celor 150 de ore de dezvoltare personală/experiență terapeutică personală, 100 de ore se vor derula obligatoriu înaintea obținerii dreptului de liberă practică pentru treapta de psiholog practicant, în regim de supervizare, în specialitatea consiliere psihologică. Diferența de 50 de ore va putea fi parcursă și după obținerea dreptului de liberă practică pentru treapta de psiholog practicant, în regim de supervizare, pe durata supervizării profesionale, fiind o condiție pentru obținerea autonomiei profesionale. Dreptul de liberă practică pentru treapta de psiholog practicant, în regim de supervizare, pentru specialitatea consiliere psihologică se va putea obține după minimum 1 an de la începerea programului de formare profesională de lungă durată și parcurgerea a 250 de ore de formare profesională și a minimum 100 de ore de dezvoltare personală/experiență terapeutică personală.(4) Programele de formare de lungă durată în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf se vor întinde pe minimum 1 an și vor avea o durată de 400 de ore de formare profesională, dintre care 1/3 din acestea reprezentând activități practice.(5) În cadrul programelor de formare profesională de lungă durată în specialitățile psihoterapie și/sau în consiliere psihologică, furnizorii de formare profesională pot recunoaște ore de formare parcurse de participanți în alte programe de formare profesională similare, finalizate în următoarele condiții: a) programul de formare profesională din cadrul căruia sunt recunoscute orele de formare a fost avizat sau, după caz, recunoscut de către CPR; și b) conținutul orelor de formare recunoscute sunt identice sau înalt similare cu cele din programul de formare profesională de lungă durată în cadrul căruia are loc recunoașterea.  +  Articolul 28(1) În vederea avizării programului de formare profesională, furnizorul de formare profesională trebuie să dispună de resursa umană necesară, prin colaborarea cu formatori recunoscuți în specialitatea pentru care se solicită avizarea, cu următoarele caracteristici:a) pentru programele de formare de lungă durată în psihoterapie este necesară participarea unui număr total de 4 formatori în psihoterapie, dintre care cel puțin 3 atestați în modalitatea terapeutică respectivă. Programele nou-înființate pot primi aviz de funcționare și în condițiile existenței a minimum 2 formatori, cu condiția ca aceștia să fie atestați în modalitatea terapeutică respectivă și ca cerința privind existența a 4 formatori să fie îndeplinită până la expirarea avizului;b) pentru programele de formare continuă este necesară existența unui formator pentru fiecare 50 de ore prevăzute în cadrul programului.(2) Formatorii trebuie să aibă pregătirea și experiența corespunzătoare pentru a susține planul de învățământ/programa de formare profesională aferent(ă) respectivului program.  +  Articolul 29Activitatea de formare profesională poate fi deținută de psihologii care îndeplinesc următoarele criterii:a) au atestat de psiholog specialist sau principal în aceeași specialitate cu cea a programului de formare profesională pentru care se solicită avizarea;b) se află în relație contractuală cu furnizorul de formare profesională, cu excepția situației în care programul de formare continuă este susținut de psihologi/cabinete în nume individual, de filiale teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România sau de structurile de psihologie, când această cerință nu mai este necesară.  +  Articolul 30Formatorii internaționali trebuie să îndeplinească următoarele criterii:a) să fie recunoscuți de asociația națională relevantă din țara de origine sau să dispună de recunoaștere internațională;b) să fie asumați de un furnizor de formare profesională din România printr-o relație contractuală.  +  Articolul 31În vederea avizării programelor de formare profesională, furnizorul de formare trebuie să asigure existența unor resurse materiale, cu următoarele caracteristici:a) spațiul în care se desfășoară formarea trebuie să îndeplinească criteriul de minimum 1,5 mp/cursant, în cazul în care activitatea de formare presupune activitate față în față;b) elaborarea unui suport de curs minimal pentru fiecare program sau modul de formare, în cazul organizării modulare a programului, care va fi pus la dispoziția cursanților;c) punerea la dispoziția cursanților a unui fond bibliografic minimal suficient din perspectiva obiectivelor programului, care poate include cărți, reviste sau alte materiale, în format fizic și digital.  +  Articolul 32(1) Programele de formare profesională de lungă durată în specialitățile psihoterapie și consiliere psihologică trebuie să aibă prevăzută o modalitate de evaluare a rezultatelor învățării, care poate include: examene, studii de caz, rapoarte de activitate etc. (2) Evaluarea rezultatelor învățării se poate face pe parcursul derulării programului și, în mod obligatoriu, la finalul programului de formare, prin modalitățile explicit formulate în fișa programului de către furnizorul de formare profesională. (3) Programele de formare de lungă durată în psihoterapie și consiliere psihologică trebuie să aibă prevăzute:a) o procedură clară de admitere, care să precizeze condițiile definite pentru candidați în vederea admiterii în cadrul programului de formare profesională;b) o procedură clară de finalizare a studiilor; c) modelul diplomei de absolvire și al anexei/suplimentului la diplomă, conținând numărul total al orelor, notele aferente examenelor de absolvire și media generală, dacă este cazul, precum și competențele formate.(4) Programele de formare de lungă durată în domeniul psihoterapiei și consilierii psihologice, asimilate formării inițiale, sunt organizate după absolvirea și în completarea studiilor de licență, în condițiile prevăzute la art. 27 alin. (2) și (3).  +  Articolul 33(1) Programele de formare profesională, cu excepția celor de durată foarte redusă, trebuie să fie susținute de proceduri proprii de asigurare a calității, care să poată conduce la îmbunătățirea continuă a programului de formare profesională.(2) Procedurile de asigurare a calității trebuie să cuprindă cel puțin o procedură de revizuire a planului de învățământ/ programului de studii la intervale regulate de timp, precum și o modalitate de solicitare de feedback de la participanți.(3) Prevederile art. 25-32 nu se aplică conferințelor științifice, congreselor științifice, simpozioanelor științifice și workshopurilor care se desfășoară în cadrul acestora.  +  Capitolul IV Recunoașterea programelor de studii universitare de master, precum și a programelor de studii postuniversitare  +  Articolul 34(1) Conținutul dosarului pentru recunoașterea programelor de studii universitare de master, precum și a programelor de studii postuniversitare în unul sau mai multe domenii generale de specializare, prevăzut în anexa nr. 5H, este format din:a) cerere;b) planul de învățământ al programului;c) copie a hotărârii de acreditare emise în condițiile legii, dacă este cazul; (la 22-11-2021, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 34 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 62 din 7 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 22 noiembrie 2021 ) d) lista profesorilor, în cuprinsul căreia se va menționa coordonatorul și vor fi identificați cei cu statut de formator;e) CV-ul coordonatorului programului;f) copii după atestatele de liberă practică ale formatorilor, având treapta de specializare psiholog specialist sau psiholog principal în aceeași specialitate cu cea a programului de studii universitare de master sau a programului de studii postuniversitare pentru care se solicită recunoașterea.(2) Dosarul prin care se solicită recunoașterea programului de studii universitare de master sau a programului de studii postuniversitare va fi depus la Secretariatul CPR.(3) În termen de 45 de zile de la momentul primirii complete a dosarului, Comisia de metodologie evaluează programul și propune o rezoluție în acest sens.(4) Rezoluția Comisiei de metodologie va fi înaintată pentru aprobare către Comitetul director și va fi supusă votului în prima ședință de lucru a acestuia.(5) Hotărârea Comitetului director, precum și rezoluția propusă de către Comisia de metodologie vor fi comunicate solicitantului în termen de 15 zile de la adoptare.(6) Solicitantul poate formula contestație împotriva hotărârii Comitetului director în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, contestație ce va fi soluționată de către conducerea operativă a CPR.(7) Hotărârea conducerii operative a CPR este definitivă și va fi comunicată contestatarului în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia.  +  Capitolul V Înregistrarea furnizorilor de formare profesională  +  Articolul 35(1) Înregistrarea furnizorului de formare profesională are caracter unic și se realizează odată cu avizarea primului program de formare profesională al furnizorului.(2) Odată cu depunerea dosarului pentru avizarea programului de formare profesională, solicitantul va depune și următoarele documente, prevăzute în anexa nr. 5I:a) cererea de înregistrare;b) actul constitutiv și/sau statutul entității, dacă este cazul - fotocopie, semnată și datată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul;c) certificatul de înregistrare a formei de exercitare a profesiei sau avizul de funcționare a structurii de psihologie, după caz;d) încheierea judecătorească de acordare a personalității juridice, după caz - fotocopie, semnată și datată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul;e) certificatul de înregistrare fiscală, după caz - fotocopie, semnată și datată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul;f) actele de spațiu privind sediul entității, după caz - fotocopie, semnată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul;g) declarația pe propria răspundere privind asumarea obligației de avizare profesională pentru orice program de formare profesională, sub sancțiunea radierii din Registrul furnizorilor și programelor de formare profesională, în original;h) declarația pe propria răspundere privind obligativitatea menținerii condițiilor care au stat la baza înregistrării, sub sancțiunea radierii din Registrul furnizorilor și programelor de formare profesională.(3) Prin excepție de la alin. (2), instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale vor prezenta următoarele documente, prevăzute în anexa nr. 5J, în vederea înregistrării în Registrul furnizorilor și programelor de formare profesională:a) cerere de înscriere;b) adeverință cu privire la numele exact al structurii și instituția căreia îi aparține.(4) În termen de 15 zile de la data depunerii, Secretariatul CPR va analiza documentele prevăzute la alin. (2) și (3) din punctul de vedere al conformității, prin verificarea existenței tuturor documentelor solicitate și a autenticității acestora.(5) Ca urmare a verificării efectuate, Secretariatul CPR va înainta documentele Comisiei de metodologie, care va analiza condițiile de înregistrare odată cu analiza condițiilor de avizare a programului de formare profesională, urmând să fie îndeplinită procedura prevăzută de prezentele norme privind avizarea programelor de formare profesională.  +  Articolul 36Furnizorul de formare profesională are obligația de a aduce la cunoștința CPR orice modificare survenită față de condițiile inițiale de înregistrare, în termen de 15 zile de la data modificării.  +  Articolul 37Înregistrarea furnizorilor de formare profesională se atestă printr-un document a cărui formă se aprobă prin dispoziție a președintelui CPR.  +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 38(1) Prevederile prezentelor norme se aplică corespunzător și persoanelor prevăzute la art. 15 alin. (2) și art. 18 alin. (2) din Normele metodologice.(2) Programele de formare profesională în desfășurare, avizate și creditate, după caz, înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme, vor rămâne valabile până la finalizarea perioadei de avizare de 5 ani începând cu data obținerii avizului, în condițiile stabilite prin actele aflate în vigoare la data începerii acestor programe.  +  Articolul 39Anexele nr. 5A-5J fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa nr. 5Ala norme
  Conținutul dosarului pentru avizarea programelor de formare profesională de lungă durată în specialitatea psihoterapie
  Dosarul pentru avizarea programelor de formare profesională de lungă durată în specialitatea psihoterapie trebuie să conțină:a) cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România - în original; b) fișa programului, care va conține cel puțin următoarele: scopul și obiectivele programului, competențele profesionale specifice ce se urmăresc a fi dobândite, metodele de predare, planul de învățământ/programa de formare profesională întocmit(ă) potrivit standardelor de calitate prevăzute de norme și care trebuie să conțină inclusiv numărul total al orelor de formare teoretică și al orelor de abilitare profesională/practică (un număr minim de 500 de ore de formare profesională, 250 de ore de dezvoltare personală/experiență terapeutică personală și 150 de ore de supervizare profesională, care se vor întinde pe minimum 3 ani), formatorii implicați în program, resursele materiale utilizate, modalitatea de evaluare a rezultatelor învățării, procedura de admitere, care să precizeze condițiile definite pentru candidați pentru admiterea în cadrul programului de formare profesională, procedura de finalizare a studiilor [elaborată în conformitate cu dispozițiile art. 27 alin. (1), art. 31, art. 32 alin. (1), (2), alin. (3) lit. a) și b) din norme] - în original; c) CV-urile formatorilor și profesorilor, precum și contractul de colaborare încheiat între aceștia și furnizorul de formare profesională sau, după caz, acordul formatorului/profesorului de a susține activități de formare în cadrul programului (în conformitate cu dispozițiile art. 29 din norme) - în original, cu excepția contractului de colaborare, care va fi depus în copie certificată pentru conformitate cu originalul; d) atestatele de liberă practică ale formatorilor, având treapta de specializare psiholog specialist sau psiholog principal în aceeași specialitate cu cea a programului de formare profesională pentru care se solicită avizarea - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;e) modelul certificatului de absolvire și al anexei/suplimentului la certificat, conținând numărul total al orelor, notele aferente examenelor de absolvire și media generală, dacă este cazul, precum și competențele formate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; f) înscris care să ateste plata taxei de avizare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; g) dovada recunoașterii metodei/formei/tipului de psihoterapie în practica internațională și/sau dovezi ale validării științifice a metodei/formei/tipului de psihoterapie, dacă este o metodă/formă nouă, nerecunoscută la nivel internațional și neavizată încă de către Colegiul Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; h) raportarea programului la standardele internaționale de formare în psihoterapie - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; i) modelul contractului de formare profesională încheiat cu participanții - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; j) formularul de feedback - în copie certificată pentru conformitate cu originalul.NOTĂ: Conform dispozițiilor art. 28 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din norme, în vederea avizării programului de formare profesională, furnizorul de formare profesională trebuie să dispună de resursa umană necesară, prin colaborarea cu formatori recunoscuți în specialitatea pentru care se solicită avizarea, cu următoarele caracteristici: pentru programele de formare de lungă durată în psihoterapie este necesară participarea unui număr total de 4 formatori în psihoterapie, dintre care cel puțin 3 atestați în modalitatea terapeutică respectivă. Programele nou-înființate pot primi aviz de funcționare și în condițiile existenței a minimum 2 formatori, cu condiția ca aceștia să fie atestați în modalitatea terapeutică respectivă și ca cerința privind existența a 4 formatori să fie îndeplinită până la expirarea avizului. Formatorii trebuie să aibă pregătirea și experiența corespunzătoare pentru a susține planul de învățământ/programa de formare profesională aferent(ă) respectivului program.Conform dispozițiilor art. 30 din norme, formatorii internaționali trebuie să îndeplinească următoarele criterii: a) să fie recunoscuți de asociația națională relevantă din țara de origine sau să dispună de recunoaștere internațională; b) să fie asumați de un furnizor de formare profesională din România, printr-o relație contractuală.
   +  Anexa nr. 5Bla norme
  Conținutul dosarului pentru avizarea programelor de formare profesională de lungă durată în specialitatea consiliere psihologică
  Dosarul pentru avizarea programelor de formare profesională de lungă durată în specialitatea consiliere psihologică trebuie să conțină:a) cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România - în original; b) fișa programului, care va conține cel puțin următoarele: scopul și obiectivele programului, competențele profesionale specifice ce se urmăresc a fi dobândite, metodele de predare, planul de învățământ/programa de formare profesională întocmit(ă) potrivit standardelor de calitate prevăzute de norme și care trebuie să conțină inclusiv numărul total al orelor de formare teoretică și al orelor de abilitare profesională/practică (un număr minim de 250 de ore de formare profesională, 150 de ore de dezvoltare personală/experiență terapeutică personală și 100 de ore de supervizare profesională, care se vor întinde pe minimum 2 ani), formatorii implicați în program, resursele materiale utilizate, modalitatea de evaluare a rezultatelor învățării, procedura de admitere, care să precizeze condițiile definite pentru candidați pentru admiterea în cadrul programului de formare profesională, procedura de finalizare a studiilor [elaborată în conformitate cu dispozițiile art. 27 alin. (1), art. 31, art. 32 alin. (1), (2), alin. (3) lit. a) și b) din norme] - în original; c) CV-urile formatorilor și profesorilor, precum și contractul de colaborare încheiat între aceștia și furnizorul de formare profesională sau, după caz, acordul formatorului/profesorului de a susține activități de formare în cadrul programului (în conformitate cu dispozițiile art. 29 din norme) - în original, cu excepția contractului de colaborare, care va fi depus în copie certificată pentru conformitate cu originalul; d) atestatele de liberă practică ale formatorilor, având treapta de specializare psiholog specialist sau psiholog principal în aceeași specialitate cu cea a programului de formare profesională pentru care se solicită avizarea - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;e) modelul certificatului de absolvire și al anexei/suplimentului la certificat, conținând numărul total al orelor, notele aferente examenelor de absolvire și media generală, dacă este cazul, precum și competențele formate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; f) înscris care să ateste plata taxei de avizare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; g) dovada recunoașterii metodei/formei/tipului de consiliere psihologică în practica internațională și/sau dovezi ale validării științifice a metodei/formei/tipului de consiliere psihologică, dacă este o metodă/formă nouă, nerecunoscută la nivel internațional și neavizată încă de către Colegiul Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; h) raportarea programului la standardele internaționale de formare în consiliere psihologică - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; i) modelul contractului de formare profesională încheiat cu participanții - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; j) formularul de feedback - în copie certificată pentru conformitate cu originalul.NOTĂ: Conform dispozițiilor art. 28 din norme, în vederea avizării programului de formare profesională, furnizorul de formare profesională trebuie să dispună de resursa umană necesară, prin colaborarea cu formatori recunoscuți în specialitatea pentru care se solicită avizarea. Formatorii trebuie să aibă pregătirea și experiența corespunzătoare pentru a susține planul de învățământ/programa de formare profesională aferent(ă) respectivului program. Conform dispozițiilor art. 30 din norme, formatorii internaționali trebuie să îndeplinească următoarele criterii: a) să fie recunoscuți de asociația națională relevantă din țara de origine sau să dispună de recunoaștere internațională; b) să fie asumați de un furnizor de formare profesională din România, printr-o relație contractuală.
   +  Anexa nr. 5Cla norme
  Conținutul dosarului pentru avizarea programelor de formare profesională de lungă durată în domeniul psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf
  Dosarul pentru avizarea programelor de formare profesională de lungă durata în domeniul psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf trebuie să conțină:a) cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România - în original; b) fișa programului, care va conține cel puțin următoarele: scopul și obiectivele programului, competențele profesionale specifice ce se urmăresc a fi dobândite, metodele de predare, planul de învățământ/programa de formare profesională întocmit(ă) potrivit standardelor de calitate prevăzute de norme și care trebuie să conțină inclusiv numărul total al orelor de formare teoretică și al orelor de abilitare profesională/practică (400 de ore de formare profesională, dintre care 1/3 din acestea reprezentând activități practice, care se vor întinde pe minimum 1 an), formatorii implicați în program, resursele materiale utilizate, modalitatea de evaluare a rezultatelor învățării, procedura de admitere, care să precizeze condițiile definite pentru candidați pentru admiterea în cadrul programului de formare profesională, procedura de finalizare a studiilor - în original; c) CV-urile formatorilor și profesorilor, precum și contractul de colaborare încheiat între aceștia și furnizorul de formare profesională sau, după caz, acordul formatorului/profesorului de a susține activități de formare în cadrul programului (în conformitate cu dispozițiile art. 29 din norme) - în original, cu excepția contractului de colaborare, care va fi depus în copie certificată pentru conformitate cu originalul; d) atestatele de liberă practică ale formatorilor, având treapta de specializare psiholog specialist sau psiholog principal în aceeași specialitate cu cea a programului de formare profesională pentru care se solicită avizarea - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; e) modelul certificatului de absolvire, conform formatului stabilit prin hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; f) înscris care să ateste plata taxei de avizare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; g) raportarea programului la standardele internaționale de formare în evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; h) modelul contractului de formare profesională încheiat cu participanții - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; i) formularul de feedback - în copie certificată pentru conformitate cu originalul. NOTĂ:Conform dispozițiilor art. 28 din norme, în vederea avizării programului de formare profesională, furnizorul de formare profesională trebuie să dispună de resursa umană necesară, prin colaborarea cu formatori recunoscuți în specialitatea pentru care se solicită avizarea. Formatorii trebuie să aibă pregătirea și experiența corespunzătoare pentru a susține planul de învățământ/programa de formare profesională aferent(ă) respectivului program.Conform dispozițiilor art. 30 din norme, formatorii internaționali trebuie să îndeplinească următoarele criterii: a) să fie recunoscuți de asociația națională relevantă din țara de origine sau să dispună de recunoaștere internațională; b) să fie asumați de un furnizor de formare profesională din România, printr-o relație contractuală.
   +  Anexa nr. 5Dla norme
  Conținutul dosarului pentru avizarea programelor de formare profesională continuă cu caracter repetitiv, de durată variabilă, organizate de furnizori de formare profesională
  Dosarul pentru avizarea programelor de formare profesională continuă cu caracter repetitiv, de durată variabilă, organizate de furnizori de formare profesională, trebuie să conțină:a) cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România - în original; b) fișa programului, care va conține cel puțin următoarele: scopul și obiectivele programului, competențele profesionale specifice ce se urmăresc a fi dobândite, metodele de predare, planul de învățământ/programa de formare profesională întocmit(ă) potrivit standardelor de calitate prevăzute de norme și care trebuie să conțină inclusiv numărul total al orelor de formare teoretică și al orelor de abilitare profesională/practică, formatorii implicați în program, resursele materiale utilizate, modalitatea de evaluare a rezultatelor învățării, procedura de admitere, care să precizeze condițiile definite pentru candidați pentru admiterea în cadrul programului de formare profesională, procedura de finalizare a studiilor - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; c) CV-ul formatorilor, precum și contractul de colaborare încheiat între aceștia și furnizorul de formare profesională sau, după caz, acordul formatorului de a susține activități de formare în cadrul programului - în original, cu excepția contractului de colaborare, care va fi depus în copie certificată pentru conformitate cu originalul; d) atestatele de liberă practică ale formatorilor, având treapta de specializare psiholog specialist sau psiholog principal în aceeași specialitate cu cea a programului de formare profesională pentru care se solicită avizarea - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; e) modelul certificatului de absolvire, conform formatului stabilit prin hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; f) înscris care să ateste plata taxei de avizare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; g) modelul contractului de formare profesională încheiat cu participanții - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; h) formular de feedback - în copie certificată pentru conformitate cu originalul.NOTĂ: Conform dispozițiilor art. 28 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din norme, în vederea avizării programului de formare profesională, furnizorul de formare profesională trebuie să dispună de resursa umană necesară, prin colaborarea cu formatori recunoscuți în specialitatea pentru care se solicită avizarea, cu următoarele caracteristici: pentru programele de formare continuă este necesară existența unui formator pentru fiecare 50 de ore prevăzute în cadrul programului. Formatorii trebuie să aibă pregătirea și experiența corespunzătoare pentru a susține planul de învățământ/programa de formare profesională aferent(ă) respectivului program. Conform dispozițiilor art. 30 lit. a) și b) din norme, formatorii internaționali trebuie să îndeplinească următoarele criterii: a) să fie recunoscuți de asociația națională relevantă din țara de origine sau să dispună de recunoaștere internațională; b) să fie asumați de un furnizor de formare profesională din România, printr-o relație contractuală.
   +  Anexa nr. 5Ela norme
  Conținutul dosarului pentru avizarea programelor de formare profesională continuă, cu caracter unic - școli de vară
  Dosarul pentru avizarea programelor de formare profesională continuă, cu caracter unic - școli de vară trebuie să conțină:a) cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România - în original;b) fișa programului, care va conține cel puțin următoarele: scopul și obiectivele programului, competențele profesionale specifice ce se urmăresc a fi dobândite, metodele de predare, planul de învățământ/programa de formare profesională întocmit(ă) potrivit standardelor de calitate prevăzute de norme și care trebuie să conțină inclusiv numărul total al orelor de formare teoretică și al orelor de abilitare profesională/practică, formatorii implicați în program, resursele materiale utilizate, modalitatea de evaluare a rezultatelor învățării, procedura de admitere, care să precizeze condițiile definite pentru candidați pentru admiterea în cadrul programului de formare profesională, procedura de finalizare a studiilor - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; c) CV-ul formatorilor, precum și contractul de colaborare încheiat între aceștia și furnizorul de formare profesională sau, după caz, acordul formatorului de a susține activități de formare în cadrul programului - în original, cu excepția contractului de colaborare, care va fi depus în copie certificată pentru conformitate cu originalul; d) atestatele de liberă practică ale formatorilor, având treapta de specializare psiholog specialist sau psiholog principal în aceeași specialitate cu cea a programului de formare profesională pentru care se solicită avizarea - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; e) modelul certificatului de absolvire, conform formatului stabilit prin hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; f) înscris care să ateste plata taxei de avizare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; g) modelul contractului de formare profesională încheiat cu participanții - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; h) formular de feedback - în copie certificată pentru conformitate cu originalul.NOTĂ: Conform dispozițiilor art. 28 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din norme, în vederea avizării programului de formare profesională, furnizorul de formare profesională trebuie să dispună de resursa umană necesară, prin colaborarea cu formatori recunoscuți în specialitatea pentru care se solicită avizarea, cu următoarele caracteristici: pentru programele de formare continuă este necesară existența unui formator pentru fiecare 50 de ore prevăzute în cadrul programului. Formatorii trebuie să aibă pregătirea și experiența corespunzătoare pentru a susține planul de învățământ/programa de formare profesională aferent(ă) respectivului program. Conform dispozițiilor art. 30 lit. a) și b) din norme, formatorii internaționali trebuie să îndeplinească următoarele criterii: a) să fie recunoscuți de asociația națională relevantă din țara de origine sau să dispună de recunoaștere internațională; b) să fie asumați de un furnizor de formare profesională din România, printr-o relație contractuală.
   +  Anexa nr. 5Fla norme
  Conținutul dosarului pentru avizarea programelor de formare profesională continuă, cu caracter unic, respectiv conferințe științifice, congrese științifice, simpozioane științifice și workshopurile care se desfășoară în cadrul acestora
  Dosarul pentru avizarea programelor de formare profesională continuă, cu caracter unic - conferințe științifice, congrese științifice, simpozioane științifice și workshopurile care se desfășoară în cadrul acestora trebuie să conțină:a) cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România - în original; b) programul evenimentului științific - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; c) comitetul științific și de organizare al conferinței, după caz - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; d) rezumatele workshopurilor, după caz - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; e) CV-ul coordonatorului/coordonatorilor de eveniment, după caz - în original; f) atestatele de liberă practică ale formatorilor care vor susține workshopurile, având treapta de specializare psiholog specialist sau psiholog principal în aceeași specialitate cu cea a workshopului, dacă este cazul - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; g) înscris care să ateste plata taxei de avizare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul.NOTĂ: Conform dispozițiilor art. 28 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din norme, în vederea avizării programului de formare profesională, furnizorul de formare profesională trebuie să dispună de resursa umană necesară, prin colaborarea cu formatori recunoscuți în specialitatea pentru care se solicită avizarea, cu următoarele caracteristici: pentru programele de formare continuă este necesară existența unui formator pentru fiecare 50 de ore prevăzute în cadrul programului. Formatorii trebuie să aibă pregătirea și experiența corespunzătoare pentru a susține planul de învățământ/programa de formare profesională aferent(ă) respectivului program. Conform dispozițiilor art. 30 lit. a) și b) din norme, formatorii internaționali trebuie să îndeplinească următoarele criterii: a) să fie recunoscuți de asociația națională relevantă din țara de origine sau să dispună de recunoaștere internațională; b) să fie asumați de un furnizor de formare profesională din România, printr-o relație contractuală.
   +  Anexa nr. 5Gla norme
  Conținutul dosarului pentru avizarea programelor de formare profesională continuă, cu caracter unic, de durată foarte redusă (care durează maximum 4 ore)
  Dosarul pentru avizarea programelor de formare profesională continuă, cu caracter unic, de durată foarte redusă (care durează maximum 4 ore) trebuie să conțină:a) cerere - în original; b) descrierea programului - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; c) CV-ul formatorului/formatorilor - în original; d) atestatul/atestatele de liberă practică al/ale formatorului/formatorilor, având treapta de specializare psiholog specialist sau psiholog principal în aceeași specialitate cu cea a programului de formare profesională pentru care se solicită avizarea - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; e) certificatul de înregistrare al formei de exercitare a profesiei, dacă este cazul - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; f) avizul de funcționare al structurii de psihologie, dacă este cazul - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; g) orice alte informații pe care solicitantul le consideră utile.NOTĂ: Conform dispozițiilor art. 30 lit. a) și b) din norme, formatorii internaționali trebuie să îndeplinească următoarele criterii: a) să fie recunoscuți de asociația națională relevantă din țara de origine sau să dispună de recunoaștere internațională; b) să fie asumați de un furnizor de formare profesională din România, printr-o relație contractuală.
   +  Anexa nr. 5Hla norme
  Conținutul dosarului pentru recunoașterea programelor de studii universitare de master, precum și a programelor de studii postuniversitare în unul sau mai multe domenii generale de specializare
  Dosarul pentru recunoașterea programelor de studii universitare de master, precum și a programelor de studii postuniversitare în unul sau mai multe domenii generale de specializare trebuie să conțină:a) cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România - în original;b) planul de învățământ al programului - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; c) hotărârea de acreditare emisă în condițiile legii, dacă este cazul - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; (la 22-11-2021, Litera c) din Anexa nr. 5H a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 62 din 7 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 22 noiembrie 2021 ) d) lista profesorilor, în cuprinsul căreia se va menționa coordonatorul și vor fi identificați cei cu statut de formator - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; e) CV-ul coordonatorului programului - în original; f) atestatele de liberă practică ale formatorilor, având treapta de specializare psiholog specialist sau psiholog principal în aceeași specialitate cu cea a programului de studii universitare de master sau a programului de studii postuniversitare pentru care se solicită recunoașterea - în copie certificată pentru conformitate cu originalul.
   +  Anexa nr. 5Ila norme
  Conținutul dosarului pentru înregistrarea furnizorilor de formare profesională, cu excepția instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale
  Dosarul pentru înregistrarea furnizorilor de formare profesională, cu excepția instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, trebuie să conțină:a) cerere de înregistrare adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România - în original; b) actul constitutiv și/sau statutul entității, dacă este cazul - fotocopie, semnată și datată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul; c) certificatul de înregistrare a formei de exercitare a profesiei sau avizul de funcționare a structurii de psihologie, după caz - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; d) încheierea judecătorească de acordare a personalității juridice, după caz - fotocopie, semnată și datată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul, după caz;e) certificatul de înregistrare fiscală, după caz - fotocopie, semnată și datată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul; f) actele de spațiu privind sediul entității, după caz - fotocopie, semnată de către reprezentant pentru conformitate cu originalul; g) declarația pe propria răspundere privind asumarea obligației de avizare profesională pentru orice program de formare profesională, sub sancțiunea radierii din Registrul furnizorilor și programelor de formare profesională - în original; h) declarația pe propria răspundere privind obligativitatea menținerii condițiilor care au stat la baza înregistrării, sub sancțiunea radierii din Registrul furnizorilor și programelor de formare profesională - în original.
   +  Anexa nr. 5Jla norme
  Conținutul dosarului pentru înregistrarea furnizorilor de formare profesională - instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale
  Dosarul pentru înregistrarea furnizorilor de formare profesională - instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale trebuie să conțină:a) cerere de înscriere;b) adeverință cu privire la numele exact al structurii și instituția căreia îi aparține.
  -----