HOTĂRÂRE nr. 52 din 18 septembrie 2021privind modificarea și completarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică
EMITENT
  • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1000 din 20 octombrie 2021    Având în vedere dispozițiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăște:  +  Articolul IHotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 5 martie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se abrogă.2. După articolul 3^1 se introduce un nou articol, articolul 3^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^2Se aprobă Normele privind educația și formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, prevăzută în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.3. Anexa nr. 2 se abrogă.4. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    Președintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,
    Ion Dafinoiu
    București, 18 septembrie 2021.Nr. 52.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 5 la Hotărârea nr. 1/2019)NORMEprivind educația și formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică