HOTĂRÂRE nr. 1.037 din 29 septembrie 2021privind modificarea și completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 13 octombrie 2021  În temeiul dispozițiilor art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1) și art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 867 alin. (1) și art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Valoarea de inventar a bunului imobil aparținând domeniului public al statului, având nr. MF 35517, prevăzut în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică conform datelor prezentate în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a recepționării și punerii în funcțiune a acestora ca piloni de radiocomunicații și spații tehnico-administrative destinate derulării activității de telecomunicații speciale.  +  Articolul 3Serviciul de Telecomunicații Speciale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidențele cantitativ-valorice și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
  Natalia Corina Băluță,
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  București, 29 septembrie 2021.Nr. 1.037.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea
  Serviciului de Telecomunicații Speciale a cărui valoare de inventar se modifică
  1. Ordonator principal de credite4267230Serviciul de Telecomunicații Speciale
  2. Ordonator secundar de credite  
  3. Ordonator terțiar de credite  
  4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat  
   +  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/ dării în folosințăValoarea de inventar - lei -Situația juridicăSituația juridică actualăTipul bunului
  Descrierea tehnică (pe scurt)Vecinătățile (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
  355178.19.01Rețele telefonice de transport și distribuție  Țara: România199883.067.185,87 Hotărârea Guvernului nr. 808/1997 P.V. nr. 35.873/31.12.2008 Hotărârea Guvernului nr. 439/2009P.V. nr. 35.272/31.12.2009 Hotărârea Guvernului nr. 887/2010P.V. S/40.257/10.03.2011 Hotărârea Guvernului nr. 666/2011Hotărârea Guvernului nr. 293/2012Hotărârea Guvernului nr. 136/2013Hotărârea Guvernului nr. 316/2014Hotărârea Guvernului nr. 960/2014Hotărârea Guvernului nr. 431/2015Hotărârea Guvernului nr. 247/2016Hotărârea Guvernului nr. 1.023/2016Hotărârea Guvernului nr. 993/2018Hotărârea Guvernului nr. 600/2019Hotărârea Guvernului nr. 388/2020Hotărârea Guvernului nr. 464/2021În administrare Imobil
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor imobile care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor
  din domeniul public al statului și care se dau în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
  1. Ordonator principal de credite4267230Serviciul de Telecomunicații Speciale
  2. Ordonator secundar de credite  
  3. Ordonator terțiar de credite  
  4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat  
   +  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/dării în folosințăValoarea de inventar - lei -Situația juridicăSituația juridică actualăTipul bunului
  Descrierea tehnică (pe scurt)Vecinătățile (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
   8.19.01Imobil 79Construcție metalică Țara: România; județ: Vâlcea; localitatea Bălcești 2021249.462,60Proces-verbal de punere în funcțiune nr. 731.020.402/4.02.2021; CF 37640În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230 Imobil
   8.19.01Imobil 80Construcție metalică Țara: România; județ: Bihor; localitatea Săcuieni 2021304.325,01Proces-verbal de punere în funcțiune nr. 731.012.804/ 28.01.2021; CF 55531În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230 Imobil
   8.19.01Imobil 81Construcție C1 Țara: România; județ: Brașov; localitatea Cristian202120.193.952,55Proces-verbal de punere în funcțiune nr. 731.042.603/ 26.04.2021; CF 103849În administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale CUI 4267230 Imobil
  TOTAL20.747.740,16    
  -----