HOTĂRÂRE nr. 1.094 din 6 octombrie 2021pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2021-2022
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 12 octombrie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 82 alin. (1^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în semestrul I al anului școlar 2021-2022, cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, este de 100 lei.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în semestrul II al anului școlar 2021-2022, cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, este de:a) 500 lei, pentru bursa de performanță;b) 200 lei, pentru bursa de merit;c) 150 lei, pentru bursa de studiu;d) 200 lei, pentru bursa de ajutor social.(3) Bursele se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație.(4) Autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot stabili un cuantum mai mare al burselor, cu încadrare în sumele aprobate cu această destinație în bugetele locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  București, 6 octombrie 2021.Nr. 1.094.-----