ORDIN nr. 7.705 din 10 octombrie 2021privind instituirea carantinei zonale pentru municipiul Drobeta-Turnu Severin cu localitățile aparținătoare Schela Cladovei, Dudașu Schelei și Gura Văii, județul Mehedinți
EMITENT
 • DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 11 octombrie 2021  Luând în considerare situația epidemiologică de la nivelul municipiului Drobeta-Turnu Severin, cu localitățile aparținătoare Schela Cladovei, Dudașu Schelei și Gura Văii, județul Mehedinți, generată de virusul SARS-CoV-2, având ca rezultat o incidență a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 9,94 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanțe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,ținând cont de Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al Județului Mehedinți nr. 111 din 9.10.2021, emisă pe baza Analizei de risc a Direcției de Sănătate Publică a județului Mehedinți nr. 16.386 din 2.10.2021 și a Avizului Institutului Național de Sănătate Publică nr. 826 din 2.10.2021,în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) și art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a)-d) și f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare,șeful Departamentului pentru Situații de Urgență emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 11.10.2021, ora 20,00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru municipiul Drobeta-Turnu Severin, cu localitățile aparținătoare Schela Cladovei, Dudașu Schelei și Gura Văii, județul Mehedinți.(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1), denumit în continuare zonă carantinată, este delimitat de limita administrativă a unității administrativ-teritoriale cuprinsă între următoarele coordonate geografice:– 44°37'6.4' N, 22°41'30.4' E - punct S-E Șimian;– 44°36'58.5' N, 22°37'34.9' E - punct S Schela Cladovei;– 44°38'29.7' N, 22°34'9.3' E - punct S-V Schela Cladovei;– 44°40'18.2' N, 22°32'11.8' E - punct S-V Gura Văii;– 44°41'5.4' N, 22°33'11.1' E - punct N-V Gura Văii;– 44°38'47.6' N, 22°37'46' E - punct N Magheru;– 44°39'35.1' N, 22°39'45.3' E - punct N-E Dealul Viilor;– 44°38'37.4' N, 22°42'1' E - punct E Dudașul Cernețiului.  +  Articolul 2(1) Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.(2) Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din municipiul Drobeta-Turnu Severin, cu localitățile aparținătoare Schela Cladovei, Dudașu Schelei și Gura Văii, județul Mehedinți, și asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Mehedinți, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți și Direcția de Poliție Locală Drobeta-Turnu Severin.  +  Articolul 3Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor sunt interzise, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe propria răspundere (se poate redacta și de mână), legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.  +  Articolul 4Se instituie următoarele măsuri obligatorii în zona carantinată:1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona menționată la art. 1;2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea persoanelor din locuință este permisă doar pe bază de declarație pe propria răspundere, legitimație de serviciu sau adeverință eliberată de angajator, după caz;3. pentru intervalul orar 5,00-20,00, în interiorul zonei carantinate se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:a) deplasarea persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19, sau persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 prin prezentarea documentului care atestă trecerea prin boală;b) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;c) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor, precum și de bunuri necesare desfășurării activității profesionale;d) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), precum și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;f) deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă la centrele de transfuzie sangvină;g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;j) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;k) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;l) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;m) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;n) alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere; asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;o) participarea la activități religioase;p) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;q) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2;4. pentru intervalul orar 20,00-5,00 circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), b), d), n), p) și q);5. în/din zona prevăzută la art. 1 este permisă intrarea/ieșirea pentru:a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și al resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea populației;b) persoanele care nu locuiesc în zona prevăzută la art. 1, dar care desfășoară activități economice sau lucrative în zona carantinată (în domeniile: economic, apărare și ordine publică, securitate națională, sanitar, sanitar-veterinar, situații de urgență, administrație publică locală, asistență și protecție socială, juridic și judiciar, servicii de utilitate publică, agricultură, alimentație publică, comunicații și transporturi);c) persoanele care locuiesc în zona carantinată sau în afara zonei carantinate și desfășoară activitatea profesională în afara sau în interiorul zonei carantinate;d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță (urgențe medicale);g) deplasarea în vederea obținerii de acte oficiale (acte de stare civilă, certificate de înmatriculare, permise, pașapoarte etc.);h) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, efectuate în localitatea de domiciliu sau în alte localități, în cazul în care acestea nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;6. pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere;7. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil;8. declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura, precum și intervalul orar necesar desfășurării activității;9. în interiorul localităților se interzic circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.  +  Articolul 5(1) Măsurile prevăzute la art. 4 nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19.(2) Măsurile prevăzute la art. 4 nu se aplică persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dar care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea acestora.  +  Articolul 6În zona carantinată se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru persoanele care se află în tranzit:1. se permite tranzitarea zonei carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în localitate;2. prin planul de măsuri întocmit de Inspectoratul de Jandarmi Județean Mehedinți în colaborare cu Inspectoratul de Poliție al Județului Mehedinți cu sprijinul administrației publice locale, se vor stabili căile de circulație care tranzitează zona respectivă.  +  Articolul 7În zona carantinată se instituie următoarele măsuri suplimentare:1. se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile publice deschise;2. participarea zilnică în sistem online a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, gimnazial, liceal și postliceal, din unitățile de învățământ preuniversitar de la nivelul zonei carantinate;3. participarea tuturor studenților/cursanților din instituțiile de învățământ superior la activități didactice online;4. activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în afara lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne;5. slujbele religioase cu caracter privat în lăcașurile de cult (botezuri, cununii, înmormântări) se desfășoară cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare participant și cu respectarea regulilor de protecție sanitară;6. activitățile de pregătire fizică a sportivilor profesioniști, legitimați și/sau de performanță în spații deschise și/sau închise se realizează cu respectarea regulilor de protecție sanitară și distanțare între participanți.  +  Articolul 8În zona carantinată se interzic următoarele activități:1. organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise;2. organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in;3. desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;4. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și/sau deschise;5. organizarea și desfășurarea de activități în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte;6. organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spații închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă;7. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nonalcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și/sau exteriorul clădirilor. Se permite comercializarea produselor doar în sistem „take-away“ (la pachet) și/sau catering;8. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, excepție făcând agențiile cu sistem loto (bilete jucate în sistem automatizat) și loz;9. toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective, care se desfășoară în spații închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;10. organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor și piețelor de vechituri în spații închise.  +  Articolul 9(1) Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare până la ora 18,00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant, care pot avea program non-stop.(2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de sănătate publică și distanțare fizică.(3) În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană, cu respectarea normelor de sănătate publică și distanțare fizică.  +  Articolul 10Operatorii economici care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri/porniri doar în stații pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanțare fizică.  +  Articolul 11Direcția de Sănătate Publică Mehedinți va întreprinde următoarele:1. analizarea oportunităților și prioritizarea testării persoanelor, transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății;2. stabilirea unui calendar periodic pentru dezinfectarea spațiilor publice la un interval de 48 de ore și urmărirea îndeplinirii acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în cauză;3. îndrumarea și implicarea medicilor de familie de pe raza localităților în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate/carantinate la domiciliu și acordarea asistenței medicale populației din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienți oncologici etc.);4. supravegherea colectării deșeurilor medicale în cadrul contractual cu cabinetele medicilor de familie și asigurarea respectării normelor specifice acestei activități.  +  Articolul 12(1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13Alte acțiuni operative pentru punerea în aplicare a măsurilor de prevenire și combatere a răspândirii SARS-CoV-2, precum și pentru soluționarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Mehedinți (telefon: 0252.317.701, e-mail: goj@isumehedinti.ro).  +  Articolul 14Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Drobeta“ al Județului Mehedinți va asigura transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația din zona carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.  +  Articolul 15(1) Inspectoratul de Jandarmi Județean Mehedinți coordonează operațional, prin Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Mehedinți, măsurile de ordine publică, adoptând/adaptând măsurile din competență pentru implementarea deciziei de instituire a carantinei în zona carantinată.(2) Comandantul acțiunii se numește inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți - col. Adrian Zanfir.  +  Articolul 16Inspectoratul Județean de Poliție al Județului Mehedinți instituie filtre rutiere pe toate căile de comunicație, la intrarea/ieșirea în/din zona carantinată, în vederea limitării tranzitării zonei, și menține ordinea publică în aceasta.  +  Articolul 17Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți asigură respectarea regimului juridic al frontierei de stat în zona carantinată și cooperează cu structurile Ministerului Afacerilor Interne cu responsabilități în domeniul ordinii publice, solicitând/acordând sprijin acestora în aplicarea măsurilor din competență.  +  Articolul 18Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Mehedinți, care va informa președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Mehedinți, Direcția de Sănătate Publică Mehedinți și autoritatea publică locală competentă, și spre informare la Institutul Național de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății - Direcția generală asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică, Inspectoratul General al Poliției Române și Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.  +  Articolul 19Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 11.10.2021, ora 20,00, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 25.10.2021, ora 20,00, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 12.10.2021, ora 16,00, la Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției.  +  Articolul 20Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situații de Urgență și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.  +  Articolul 21Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  București, 10 octombrie 2021.Nr. 7.705.----