NORME METODOLOGICE din 27 septembrie 2001 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 4 octombrie 2001  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 962 din 27 septembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 626 din 4 octombrie 2001.
   +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1(1) Agenția Națională pentru Locuințe este instituție de interes public, cu atribuții în implementarea unor programe guvernamentale multianuale și în dezvoltarea de proiecte prin programe proprii, pentru construcția de locuințe și intervenții la construcțiile existente. (la 21-06-2018, Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) (2) În realizarea obiectivelor sale, Agenția Națională pentru Locuințe coordonează constituirea și atragerea de resurse de finanțare pe care le administrează în cadrul unor montaje financiare pentru:a) realizarea investițiilor privind construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construcția de locuințe sociale și de necesitate, construcția de locuințe de serviciu, construcția și/sau reabilitarea locuințelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamități naturale, construcția de locuințe cu chirie prin atragerea capitalului privat, inclusiv prin concesiune de lucrări publice, în condițiile legii, construcția altor locuințe proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, precum și intervenții la construcțiile existente, în aplicarea măsurilor stabilite prin programe guvernamentale; (la 14-04-2016, Lit. a) a alin. (2) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) b) dezvoltarea prin programe proprii a unor proiecte imobiliare pentru construirea de locuințe proprietate privată prin credit ipotecar.c) finanțarea proiectării și execuției, în condițiile legii, a utilităților necesare funcționării obiectivelor de investiții din cadrul programului guvernamental privind construcția de locuințe de serviciu prevăzut la lit. a), pe terenuri aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea autorităților publice centrale care au solicitat realizarea acestora, respectiv: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, drumuri de acces, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități. (la 14-04-2016, Lit. c) a alin. (2) al art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (3) Agenția Națională pentru Locuințe poate dobândi terenuri destinate construirii de locuințe, în condițiile legii, prin:a) preluarea în administrare și/sau în folosință gratuită a unor terenuri aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale;b) achiziția de terenuri din surse proprii sau intermedierea achiziției acestora din sursele beneficiarilor de locuințe;c) preluarea în folosință gratuită a terenurilor proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, beneficiare ale locuințelor;d) donații ale unor persoane fizice sau juridice.e) preluarea în folosință gratuită a terenurilor proprietate privată a investitorilor privați. (la 30-07-2010, Litera e) a alin. (3) al art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 738 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 30 iulie 2010. ) (4) Agenția Națională pentru Locuințe coordonează, monitorizează sau, după caz, dezvoltă proiecte pentru viabilizarea terenurilor destinate construcțiilor de locuințe, prin programe proprii sau prin programe guvernamentale. (la 08-04-2021, Alineatul (4) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 388 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 08 aprilie 2021 ) (5) Pentru dezvoltarea programelor proprii și pentru implementarea programelor guvernamentale de construcții de locuințe, Agenția Națională pentru Locuințe inițiază și asigură realizarea unor studii de specialitate privind piața imobiliară - cererea și oferta de locuințe, terenuri de construcții, soluții arhitecturale, tehnologii, surse de finanțare și costuri în construcții de locuințe și altele asemenea. (la 29-05-2006, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006. )  +  Articolul 1^1(1) Pentru dezvoltarea construcției de locuințe, în valorificarea studiilor efectuate potrivit prevederilor art. 1 alin. (5), se au în vedere promovarea unor soluții arhitecturale moderne și utilizarea tehnologiilor avansate de execuție și a unor materiale și produse noi, calitativ superioare. În situația repetării soluțiilor alese se are în vedere individualizarea ansamblurilor de locuințe prin planuri urbanistice zonale și prin adaptarea respectivelor soluții la condițiile pedoclimatice existente în amplasament. Pentru locuințele care se construiesc prin investiții din fonduri publice se adoptă soluții de suprafață și de confort minim prevăzute în Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în standardele de cost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. (la 26-07-2013, Alin. (1) al art. 1^1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. ) (2) Finanțarea studiilor prevăzute la alin. (1) se realizează din surse proprii ale Agenției Naționale pentru Locuințe și din veniturile proprii prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. (la 26-04-2010, Alin. (2) al art. 1^1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului". ) (la 01-11-2021, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (3) Rezultatele studiilor prevăzute la alin. (1) se pun gratuit la dispoziție Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și pot fi valorificate pe piață pentru alți solicitanți. Sumele provenite din valorificarea studiilor de piață se fac venit pentru Agenția Națională pentru Locuințe. (la 26-04-2010, Alin. (3) al art. 1^1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului". ) (la 01-11-2021, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (la 07-03-2008, Art. 1^1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor". )  +  Articolul 1^2În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, alocarea creditelor de angajament se realizează conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, iar alocarea creditelor bugetare anuale se realizează conform modelului prevăzut în anexa nr. 22, cu detalierea distinctă a locuințelor pentru specialiști din sănătate sau învățământ. (la 08-04-2021, Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 388 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 08 aprilie 2021 )  +  Articolul 2(1) Terenurile destinate construirii de locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe pot fi proprietate publică ori privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, precum și proprietate privată a persoanelor fizice ori juridice. Terenurile proprietate publică ori privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale se preiau de către Agenția Națională pentru Locuințe în folosință gratuită, potrivit legii, numai în condițiile în care sunt libere de orice sarcină, sunt cuprinse cu această destinație în planurile urbanistice aprobate, înainte de promovarea programelor de dezvoltare a construcțiilor de locuințe și sunt viabilizate până la limita exterioară a perimetrului destinat construcțiilor. În mod corespunzător, aceste condiții trebuie respectate și pentru alte terenuri destinate construirii de locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe, care se pot prelua de către aceasta potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) și (4) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-06-2018, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) (1^1) Agenția Națională pentru Locuințe colaborează cu autoritățile administrației publice locale pentru sprijinirea programelor de construcție a locuințelor, prin asigurarea terenurilor de construcție și/sau realizarea rețelelor de utilități și a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condițiilor de locuit. Pentru asigurarea corelării programelor de investiții în viabilizarea terenurilor în interiorul perimetrului destinat locuințelor cu programele de investiții în construcția de locuințe, Agenția Națională pentru Locuințe încheie contracte cu autoritățile administrației publice locale prin bugetul cărora se aprobă programul de investiții publice pentru realizarea de utilități și dotări tehnico-edilitare, potrivit art. 3 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13. (la 14-04-2016, Alin. (1^1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (1^2) Terenurile care sunt în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale ori trec, în condițiile legii, în administrarea autorităților administrației publice locale, inclusiv cele prevăzute la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care sunt destinate realizării de locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe se dau sau rămân, în condițiile legii, în folosința gratuită a agenției, libere de orice sarcină, până la finalizarea lucrărilor de construcție a locuințelor respective, astfel încât regimul juridic al acestora să asigure categoria de folosință prevăzută în planurile urbanistice și în documentațiile tehnico-economice aprobate pentru promovarea programelor de construcții de locuințe. (la 21-06-2018, Alineatul (1^2) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) (1^3) Pentru terenurile prevăzute la alin. (1^2), destinate construirii de locuințe proprietate privată prin credit ipotecar, se va stabili, în baza unor hotărâri ale autorităților administrației publice locale care le au în administrare sau potrivit condițiilor prevăzute în actele de transmitere a terenurilor în administrarea acestora, modalitatea de atribuire a acestora către titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor - prin concesionare sau, după caz, dare în folosință, pentru toată durata de existență a construcțiilor -, autoritățile administrației publice locale având totodată obligația să hotărască și să transmită Agenției Naționale pentru Locuințe cuantumul redevenței sau al taxei stabilite potrivit legii. (la 07-03-2008, Alin. (1^3) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008. ) (1^4) Pentru reconstrucția locuințelor distruse sau grav avariate, situate în zonele afectate de calamități naturale, terenurile aflate în proprietatea privată sau în folosința proprietarilor locuințelor se preiau de primării prin contracte de custodie încheiate cu deținătorii acestora și se dau în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe, libere de orice sarcină, până la finalizarea lucrărilor de reconstrucție a locuințelor respective. (la 07-03-2008, Alin. (1^4) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008. ) (1^5) Modalitatea de atribuire a terenurilor destinate construcției de locuințe cu chirie prin atragerea capitalului privat se realizează în condițiile legii. (la 26-07-2013, Alin. (1^5) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. ) (1^6) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) și e) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Agenția Națională pentru Locuințe colaborează cu autoritățile administrației publice locale pentru identificarea construcțiilor aflate în diverse stadii de execuție ori finalizate și neexploatate ce pot fi preluate în vederea realizării de locuințe, cu obligația acestora de a efectua, pe cheltuială proprie, evaluarea construcțiilor respective, potrivit legii. (la 14-04-2016, Alin. (1^6) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (2) În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, transmiterea fără plată a terenurilor din proprietatea statului în proprietatea unităților administrativ-teritoriale în care sunt amplasate și în administrarea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București și a Consiliului General al Municipiului București sau, după caz, în administrarea consiliilor județene se face astfel încât regimul juridic al acestora să asigure categoria de folosință prevăzută în planurile urbanistice și în documentațiile tehnico-economice aprobate, înainte de promovarea programelor de construcții de locuințe. Terenurile aferente construcțiilor de locuințe se transmit defalcat de cele destinate realizării rețelelor de utilități și a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condițiilor de locuit, astfel: (la 21-06-2018, Partea introductivă a alineatului (2) din Articolul 2, Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) a) pentru construcția de locuințe sociale și de necesitate finanțate prin investiții publice, precum și a altor locuințe proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, ambele categorii se transmit în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, potrivit legii;b) pentru construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, altele decât cele destinate închirierii personalului propriu al instituțiilor din sectorul de apărare națională, ordine publică, siguranță națională, autorității judecătorești și administrației naționale a penitenciarelor, pentru asigurarea terenurilor destinate strămutării locuințelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamități naturale, și pentru construcții de locuințe proprietate privată prin credit ipotecar, terenurile aferente construcțiilor de locuințe se transmit în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale în care sunt amplasate, iar terenurile destinate realizării rețelelor de utilități și a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condițiilor de locuit se transmit în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, potrivit legii. (la 26-07-2013, Lit. b) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. ) (la 27-08-2008, Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 889 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008. ) (2^1) În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru programul privind construcția de locuințe cu chirie prin atragerea capitalului privat, utilitățile și dotările tehnico-edilitare se realizează prin obiective de investiții promovate de consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, de Consiliul General al Municipiului București și/sau de investitori privați, după caz, potrivit legii și în corelare cu programele de construcții de locuințe. (la 26-07-2013, Alin. (2^1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. ) (3) În actele de transmitere a terenurilor potrivit prevederilor alin. (2), în conformitate cu legislația în vigoare, se consemnează, după caz, în mod obligatoriu, următoarele: (la 26-07-2013, Partea introductivă a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. ) a) dreptul Agenției Naționale pentru Locuințe de folosință gratuită a terenurilor aferente construcțiilor de locuințe pe perioada realizării investițiilor;b) modalitatea de atribuire a terenurilor aferente construcțiilor de locuințe proprietate privată prin credit ipotecar - prin concesionare sau, după caz, dare în folosință către titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor pe toată durata de existență a construcțiilor -, autoritatea administrației publice care le preia în administrare având obligația să hotărască și să transmită Agenției Naționale pentru Locuințe cuantumul redevenței sau al taxei stabilite potrivit legii.c) abrogată; (la 26-07-2013, Lit. c) a alin. (3) al art. 2 a fost abrogată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. ) d) obligația autorităților administrației publice locale de a realiza, pe cheltuială proprie, evaluarea construcțiilor existente, aflate în diverse stadii de execuție ori finalizate și neexploatate; (la 26-07-2013, Lit. d) a alin. (3) al art. 2 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. ) e) obligația autorităților administrației publice locale de a realiza, pe cheltuială proprie, o expertiză tehnică și energetică, după caz, pentru construcțiile existente, aflate în diverse stadii de execuție ori finalizate și neexploatate, de către experți tehnici și auditori energetici autorizați potrivit legii. (la 26-07-2013, Lit. e) a alin. (3) al art. 2 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. ) (la 07-03-2008, Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008. ) (3^1) Pentru construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii în mod exclusiv unor specialiști din învățământ sau din sănătate, terenurile urmează regimul juridic prevăzut de art. 20 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Terenurile aferente construcțiilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii în mod exclusiv unor specialiști din învățământ sau din sănătate, se transmit defalcat de cele destinate realizării rețelelor de utilități și a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condițiilor de locuit. Astfel, terenurile aferente acestor construcții de locuințe se transmit în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, în condițiile legii, iar terenurile destinate realizării rețelelor de utilități și a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condițiilor de locuit pot fi proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, potrivit legii. (la 14-04-2016, Alin. (3^1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (la 01-11-2021, sintagma: tineri specialiști din învățământ sau din sănătate a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (3^2) Construcția de locuințe proprietate privată prin credit ipotecar se poate realiza de Agenția Națională pentru Locuințe și pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, pe baza unor contracte de parteneriat încheiate cu proprietarii acestora, în condițiile prevăzute de lege. (la 07-03-2008, Alin. (3^2) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008. ) (3^3) În cadrul contractelor prevăzute la alin. (3^2) se stabilesc în mod obligatoriu următoarele obligații ale proprietarilor terenurilor: (la 26-07-2013, Partea introductivă a alin. (3^3) al art. 2 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. ) a) transmiterea terenurilor în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe, libere de orice sarcină, pe perioada de realizare a investițiilor respective;b) transmiterea cu titlu gratuit a terenurilor destinate realizării rețelelor de utilități și a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condițiilor de locuit în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale în care sunt amplasate sau, după caz, transferul proprietății asupra acestor terenuri către titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor, conform planurilor urbanistice aprobate;c) stabilirea modalității de transfer al proprietății asupra terenurilor aferente locuințelor către titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor. (la 07-03-2008, Alin. (3^3) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008. ) (3^4) Construcția de locuințe cu chirie prin atragerea capitalului privat se poate realiza de Agenția Națională pentru Locuințe și pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, pe baza unor contracte încheiate cu proprietarii terenurilor, în condițiile prevăzute de lege. (la 26-07-2013, Alin. (3^4) al art. 2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. ) (4) Promovarea investițiilor publice în construcția de locuințe și dezvoltarea proiectelor imobiliare privind construirea de locuințe prin credit ipotecar și construirea de locuințe cu chirie prin atragerea capitalului privat se fac pe terenuri viabilizate sau a căror viabilizare se realizează, corelat cu termenele de recepție și punerea în funcțiune a locuințelor. (la 26-07-2013, Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. ) (5) Pentru asigurarea corelării prevăzute la alin. (4), Agenția Națională pentru Locuințe va încheia contracte cu autoritățile administrației publice locale, prin bugetul cărora se aprobă programul de investiții publice pentru realizarea de utilități și dotări tehnico-edilitare, după modelul prevăzut în anexa nr. 13, sau cu investitorii privați. (la 30-07-2010, Alin. (5) al art. 2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 738 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 30 iulie 2010. ) (6) Lucrările tehnico-edilitare necesare asigurării condițiilor de locuit în interiorul ansamblurilor de locuințe proprietate privată construite prin credit ipotecar și în interiorul ansamblurilor de locuințe cu chirie prin atragerea capitalului privat se pot include în devizul general al obiectivului de investiții, cu condiția ca terenurile aferente acestora să fie libere de orice sarcină și să fie trecute sau să rămână, după caz, în folosința gratuită a Agenției Naționale pentru Locuințe pe perioada de realizare a investițiilor respective. În aceste cazuri, contractele prevăzute la alin. (5) vor avea în vedere numai lucrările tehnico-edilitare necesar a fi realizate până la limitele exterioare ale ansamblurilor de locuințe. (la 26-07-2013, Alin. (6) al art. 2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. ) (6^1) Pentru realizarea lucrărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condițiilor de locuit în interiorul ansamblurilor de locuințe proprietate privată construite prin credit ipotecar, Agenția Națională pentru Locuințe încheie, în condițiile legii, contracte de proiectare și execuție direct cu operatori de rețele, operatori economici specializați în astfel de lucrări și/sau cu operatori în domeniul serviciilor de gospodărie comunală, autorizați potrivit legii. Finanțarea lucrărilor este în sarcina titularilor dreptului de proprietate asupra locuințelor. (la 26-07-2013, Alin. (6^1) al art. 2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. ) (la 29-05-2006, Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006. )  +  Articolul 3(1) Tinerii, în sensul prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt persoane majore în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuințe construite prin programele Agenției Naționale pentru Locuințe, destinate închirierii, și care pot primi repartiție pentru locuință în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste.(2) Specialiștii din învățământ sau sănătate, în sensul prevederilor art. 8 alin. (1^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt persoane majore care, indiferent de vârstă, pot depune cerere pentru repartizarea unei locuințe construite prin programele Agenției Naționale pentru Locuințe, destinate închirierii în mod exclusiv specialiștilor din sănătate și/sau învățământ, dacă sunt angajați ai unităților din domeniile respective aflate pe raza unității administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuințele, și care nu dețin o locuință în proprietate pe raza unității administrativ-teritoriale respective. (la 01-11-2021, Articolul 3 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 )  +  Capitolul I^1Abrogat. (la 29-05-2006, Titlul Cap. I^1 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006. ) (la 14-12-2002, Cap. I^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 decembrie 2002. )  +  Articolul 3^1În sensul prevederilor art. 5 din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt considerate operațiuni imobiliare încheierea, intermedierea și gestionarea actelor juridice care au ca obiect bunuri imobile, de către Agenția Națională pentru Locuințe, în cadrul unor programe proprii de construire, finalizare și predare a locuințelor către beneficiari. (la 26-07-2013, Art. 3^1 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. )  +  Articolul 3^2(1) În aplicarea prevederilor art. 3^1 Agenția Națională pentru Locuințe poate să realizeze următoarele operațiuni:a) să încheie contracte de vânzare, de antrepriză generală, de construire și/sau de asistență tehnică, pentru construirea, achiziționarea, finalizarea și predarea locuințelor către beneficiari; (la 14-04-2016, Lit. a) a alin. (1) al art. 3^2 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) b) să dobândească terenuri destinate construcției de locuințe prin programe proprii, prin vânzare-cumpărare, concesionare sau dare în folosința gratuita pe întreaga durata de construire, finalizare și predare a locuințelor către beneficiari, în condițiile legii.(2) Pentru construcția de locuințe realizată prin investiții publice, valoarea contractelor de antrepriză generală încheiate de Agenția Națională pentru Locuințe cu antreprenorii generali se va actualiza potrivit legislației în vigoare privind achizițiile publice. (la 29-05-2006, Alin. (2) al art. 3^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006. ) (3) Actualizarea valorii contractelor de antrepriză generală prevăzute la alin. (1) se poate face numai pentru perioada cuprinsă între data începerii lucrărilor și cea a recepției la terminarea lucrărilor prevăzute în contract. (la 29-05-2006, Alin. (3) al art. 3^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006. ) (la 14-12-2002, Art. 3^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 decembrie 2002. )  +  Capitolul II Construcția de locuințe prin credite ipotecare  +  Secţiunea 1 Atragerea, administrarea resurselor și realizarea montajelor financiare (la 14-12-2002, Secțiunea 1 din Cap. II a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 decembrie 2002. )  +  Articolul 4Abrogat. (la 29-05-2006, Art. 4 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006. )  +  Articolul 5(1) Pentru obiectivele de investiții în execuție, finanțate din fondurile special constituite pentru construcții de locuințe, precum și din resursele Agenției Naționale pentru Locuințe, inclusiv locuințele proprietate publică sau privată a statului ori proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, autoritățile publice locale și/sau agenții economici în a căror evidență sunt construcțiile de locuințe asigură depunerea în conturi special deschise la instituții bancare agreate de Agenția Națională pentru Locuințe a sumelor reprezentând garanții de bună execuție. Sumele astfel constituite pot fi utilizate de Agenția Națională pentru Locuințe în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. e) și g) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru sumele respective Agenția Națională pentru Locuințe asigură plata unei dobânzi la nivelul dobânzii la vedere practicate de bănci. (la 26-07-2013, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. ) (2) Constituirea resurselor din sumele reprezentând garanții de bună execuție prevăzute la alin. (1) și stabilirea procedurii de evidență și restituire a acestora la termenele și în cuantumul prevăzute în contractele de antrepriză se vor consemna în convenții încheiate, în condițiile legii, de Agenția Națională pentru Locuințe cu autoritățile publice locale și/sau cu operatorii economici în a căror evidență sunt construcțiile de locuințe respective, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19. (la 14-04-2016, Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. )  +  Articolul 6Abrogat. (la 29-05-2006, Art. 6 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006. )  +  Articolul 7Abrogat. (la 29-05-2006, Art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006. )  +  Articolul 8Abrogat. (la 29-05-2006, Art. 8 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006. )  +  Articolul 9Abrogat. (la 29-05-2006, Art. 9 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006. )  +  Articolul 10Abrogat. (la 07-03-2008, Art. 10 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008. )  +  Articolul 11Abrogat. (la 29-05-2006, Art. 11 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006. )  +  Articolul 12(1) Resursele de finanțare în construcția de locuințe cu credit ipotecar care se realizează prin programele Agenției Naționale pentru Locuințe se constituie din sursele proprii ale beneficiarilor și/sau din credite ipotecare acordate acestora de către instituții financiare autorizate potrivit legii.(2) Finanțarea construcției de locuințe cu credit ipotecar se realizează prin instituțiile financiare autorizate potrivit legii. (la 14-04-2016, Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (2^1) În vederea finalizării unei locuințe cu credit ipotecar, în completarea surselor de finanțare prevăzute la alin. (2), beneficiarul poate asigura finanțarea și prin depunerea din surse proprii, într-un cont al Agenției Naționale pentru Locuințe, a sumelor necesare, cu acordul prealabil formulat în scris al Agenției Naționale pentru Locuințe. (la 14-04-2016, Alin. (2^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (2^2) În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (2^2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin excepție de la prevederile alin. (2) și (2^1), dacă în termen de 90 de zile de la publicarea intenției de realizare a unui bloc de locuințe în cadrul unui program prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. b) nu se contractează toate locuințele, pot contracta o locuință și beneficiarii care asigură contravaloarea locuinței doar din resurse proprii. (la 21-06-2018, Articolul 12 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) (3) Pentru construcțiile de locuințe a căror finanțare se asigură în condițiile alin. (2)-(2^2) se stabilesc, prin contractele încheiate de Agenția Națională pentru Locuințe cu beneficiarii locuințelor realizate prin programele proprii Agenției Naționale pentru Locuințe prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b): (la 21-06-2018, Partea introductivă a alineatului (3) din Articolul 12 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) a) structura prețului locuințelor;b) modalitatea de reactualizare a valorii contractelor de antrepriză generală.(3^1) Modelele de contracte prevăzute la alin. (3) încheiate între Agenția Națională pentru Locuințe și beneficiarii locuințelor realizate prin programele proprii Agenției Naționale pentru Locuințe prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc prin procedură documentată, elaborată conform prevederilor legale în vigoare. (la 21-06-2018, Articolul 12 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) (4) Agenția Națională pentru Locuințe va încheia convenții cu instituțiile financiare creditoare pentru realizarea montajului financiar necesar în finanțarea construcției de locuințe contractate de beneficiarii de credite. (la 29-05-2006, Art. 12 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006. )  +  Articolul 13Abrogat. (la 29-05-2006, Art. 13 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006. )  +  Secţiunea a 2-aPromovarea proiectelor imobiliare pentru construirea de locuințe prin programe proprii---------------Titlul Secțiunii a 2-a din Cap. II a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006. (la 14-12-2002, Secțiunea a 2-a din Cap. II a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 decembrie 2002. )  +  Articolul 13^1(1) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Agenția Națională pentru Locuințe întocmește anual un program de construcții de locuințe proprietate privată prin credit ipotecar, în baza cererilor înregistrate, pe terenuri dobândite în acest scop potrivit legii. Cererile formulate de persoane evacuate sau de chiriași din locuințele preluate în mod abuziv de către stat și care s-au retrocedat în natură foștilor proprietari, precum și cererile formulate de tineri sunt rezolvate cu prioritate; în acest scop, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Locuințe adoptă criterii și reglementări specifice. (la 26-07-2013, Alin. (1) al art. 13^1 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. ) (2) Abrogat. (la 14-04-2016, Alin. (2) al art. 13^1 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (3) Abrogat. (la 14-04-2016, Alin. (3) al art. 13^1 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (4) Îndeplinirea obligațiilor asumate în cadrul programului de construcții de locuințe proprietate privată prin credit ipotecar, prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constă în contractarea serviciilor de proiectare și a lucrărilor de execuție, precum și urmărirea lucrărilor de execuție reprezentate de consultanță și asistență tehnică în urmărirea și derularea investițiilor, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării obiectivelor. (la 21-06-2018, Alineatul (4) din Articolul 13^1 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) (5) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (4), în structura cheltuielilor de investiții va fi cuprinsă o cotă de 5% din valoarea devizului general al investiției, exclusiv TVA, care se constituie venituri ale Agenției Naționale pentru Locuințe. Modul de încasare a cotei se stabilește prin procedură documentată, elaborată conform prevederilor legale în vigoare. (la 21-06-2018, Articolul 13^1 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) (la 29-05-2006, Art. 13^1 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006. )  +  Articolul 13^2(1) Pentru dezvoltarea programului de construcții de locuințe proprietate privată prin credit ipotecar pot participa ca parteneri, alături de Agenția Națională pentru Locuințe, persoane juridice cu activități în construirea de locuințe, de drumuri, în domeniul investițiilor imobiliare, în domeniul serviciilor de gospodărie comunală, precum și al celor de alimentare cu gaze și energie electrică, pe bază de contracte de asociere încheiate potrivit legii.(2) Conținutul-cadru al contractelor de asociere și condițiile de eligibilitate a partenerilor Agenției Naționale pentru Locuințe în dezvoltarea programului de construcții de locuințe proprietate privată prin credit ipotecar sunt prevăzute în anexa nr. 15.(3) Agenția Națională pentru Locuințe și partenerii acesteia în dezvoltarea programelor de construcții de locuințe prin credit ipotecar pot avansa din surse proprii sumele necesare pentru realizarea montajului financiar, inclusiv a operațiunilor imobiliare conexe, contractarea și realizarea serviciilor de proiectare, contractarea, urmărirea și realizarea lucrărilor de execuție, urmând ca acestea să fie reconstituite din sursele beneficiarilor de locuințe.(4) Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător și contractelor de parteneriat prevăzute la art. 2 alin. (3^2). (la 07-03-2008, Alin. (4) al art. 13^2 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008. ) (5) În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (3) și (3^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Agenția Națională pentru Locuințe identifică locuințele și/sau dependințele care nu sunt contractate la data finalizării lucrărilor pentru a fi valorificate, în condițiile legii, cu aprobarea Consiliului de administrație, astfel: (la 21-06-2018, Partea introductivă a alineatului (5) din Articolul 13^2 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) a) prin transmiterea locuințelor de către Agenția Națională pentru Locuințe, cu aprobarea Consiliului de administrație, către autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale, ale sectoarelor municipiului București, în care acestea sunt amplasate, prin protocol de predare-primire, în vederea închirierii;b) prin vânzarea locuințelor, de către Agenția Națională pentru Locuințe, către solicitanții ce pot asigura contravaloarea locuinței doar din resurse proprii. (la 14-04-2016, Alin. (5) al art. 13^2 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (5^1) În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (3^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dependințele prevăzute la alin. (5) urmează regimul juridic al locuințelor. Administrarea, repartizarea, închirierea și vânzarea acestor dependințe se realizează în condiții similare locuințelor prevăzute la alin. (5). (la 21-06-2018, Articolul 13^2 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) (6) Locuințele prevăzute la alin. (5) lit. a) se predau unităților administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, prin protocol de predare-primire, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17. (la 14-04-2016, Alin. (6) al art. 13^2 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (7) Locuințele prevăzute la alin. (5) lit. a) aparțin domeniului privat al statului și sunt administrate de către autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale, respectiv ale sectoarelor municipiului București, în care sunt amplasate, potrivit prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 14-04-2016, Alin. (7) al art. 13^2 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (8) Locuințele prevăzute la alin. (5) lit. a) se repartizează de către autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale specialiștilor definiți la art. 4 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din învățământ, sănătate, precum și specialiștilor din sectorul de apărare națională, ordine publică, siguranță națională, ai autorității judecătorești și ai administrației naționale a penitenciarelor, în condițiile legii. (la 14-04-2016, Alin. (8) al art. 13^2 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (9) Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuințele prevăzute la alin. (5) lit. a) stabilesc prin hotărâre a consiliului local măsurile necesare pentru luarea în evidență și analiza solicitărilor de locuințe, precum și modul de repartizare a acestora. În acest scop, stabilesc și dau publicității locul de primire a solicitărilor și actele justificative necesare. (la 14-04-2016, Alin. (9) al art. 13^2 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (10) Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuințele prevăzute la alin. (5) lit. a) stabilesc, în funcție de necesitățile existente pe plan local, persoanele cu studii de specialitate, medii sau superioare, din domeniile prevăzute la alin. (8), cărora le sunt repartizate aceste locuințe. (la 14-04-2016, Alin. (10) al art. 13^2 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (11) Contractele de închiriere pentru locuințele prevăzute la alin. (5) lit. a) se încheie pe o durată de un an de la data repartizării locuinței, cu posibilitatea prelungirii succesive a acestora pe perioade de câte un an, în condițiile legii. Chiria se stabilește potrivit prevederilor art. 4 alin. (7^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către autoritățile administrației publice locale și acoperă minimum cheltuielile de administrare, întreținere și reparații, o cotă de maximum 1%, precum și recuperarea investiției, în funcție de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20. Cota de maximum 1% se aplică la valoarea de inventar a locuinței. (la 14-04-2016, Alin. (11) al art. 13^2 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (11^1) Cota de 1% prevăzută la alin. (11) se constituie ca venituri ale autorităților publice locale și se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuințe la nivel local. (la 14-04-2016, Alin. (11^1) al art. 13^2 a fost introdus de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (12) Pentru recuperarea investiției calculată în funcție de durata normată de funcționare a clădirii, stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, din cuantumul total al chiriei stabilit potrivit alin. (11), suma reprezentând recuperarea investiției prevăzută la art. 4 alin. (7^2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se virează de către autoritățile administrației publice locale și autoritățile administrației publice locale ale sectoarelor municipiului București către Agenția Națională pentru Locuințe, în termen de maximum 30 de zile de la încasarea acesteia, și se utilizează numai pentru finanțarea construcției de locuințe. Orice întârziere în virarea sumelor reprezentând recuperarea investiției calculată în funcție de durata normată de funcționare a clădirii atrage plata de penalități, în condițiile legii. (la 14-04-2016, Alin. (12) al art. 13^2 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (12^1) Penalitățile de întârziere prevăzute la alin. (12), datorate Agenției Naționale pentru Locuințe pentru neîndeplinirea obligațiilor de plată la scadență, reprezintă 0,05%/zi din suma datorată, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate. Penalitățile se calculează în condițiile legii fără a se lua în calcul prima zi, precum și ziua îndeplinirii obligației de plată a chiriei, cu respectarea art. 2.553 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. (la 21-06-2018, Alineatul (12^1) din Articolul 13^2 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) (13) Locuințele prevăzute la alin. (5) lit. a) se pot vinde de către autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale și ale sectoarelor municipiului București, în care sunt amplasate, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la cererea chiriașului și înaintea expirării primului an de închiriere, sau la cererea oricăror persoane, după expirarea primului an de închiriere, cu condiția respectării dreptului de preempțiune în favoarea chiriașului. (la 14-04-2016, Alin. (13) al art. 13^2 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (13^1) În cazul în care există mai multe cereri de cumpărare pentru aceeași locuință, prioritizarea se face în ordine crescătoare a datei și a numărului de înregistrare a cererilor de cumpărare a locuinței. (la 14-04-2016, Alin. (13^1) al art. 13^2 a fost introdus de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (14) Pentru vânzarea locuințelor prevăzute la alin. (5) lit. a), prețul locuinței se achită integral la data încheierii contractului de vânzare, din sursele proprii ale beneficiarului și/sau din credite contractate de acesta de la instituții financiare autorizate, în conformitate cu reglementările în vigoare. (la 14-04-2016, Alin. (14) al art. 13^2 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (15) Valoarea de vânzare a locuinței se stabilește conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către autoritățile administrației publice locale, ale sectoarelor municipiului București sau de către operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, potrivit reglementărilor în vigoare. Valoarea de vânzare reprezintă valoarea de inventar a locuinței, actualizată conform prevederilor legale în vigoare, din care se scade contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiției, calculată în funcție de durata normată de funcționare a clădirii, reținută de autoritățile administrației publice locale și virate către Agenția Națională pentru Locuințe conform legii și prevederilor alin. (12). (la 14-04-2016, Alin. (15) al art. 13^2 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (16) Sumele obținute din vânzarea locuințelor prevăzute la alin. (5) lit. a) se virează de către autoritățile administrației publice locale, prin bugetul propriu, către Agenția Națională pentru Locuințe, în termen de maximum 30 de zile de la vânzarea acestora, și se utilizează numai pentru finanțarea construcției de locuințe, în condițiile legii. (la 14-04-2016, Alin. (16) al art. 13^2 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (la 29-05-2006, Art. 13^2 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006. )  +  Articolul 13^3(1) În aplicarea prevederilor art. 25 din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicitările de dezvoltare a unor programe de construcții de locuințe proprietate privată prin credit ipotecar, destinate în mod exclusiv personalului instituțiilor din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, altor instituții din administrația publică centrală și autorităților administrației publice locale, se pot efectua de către fiecare persoană juridică sau, după caz, prin asociere între acestea, potrivit reglementărilor în vigoare. În același mod, dar fără a se intersecta cu solicitările instituțiilor publice, se pot efectua și solicitările unor persoane juridice cu capital privat, în condițiile legii. (la 26-07-2013, Alin. (1) al art. 13^3 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. ) (2) Asocierea prevăzută la alin. (1) nu este necesar a fi legalizată, dar termenii și condițiile de realizare a acesteia vor fi consemnate printr-un "Acord de asociere" încheiat între părțile implicate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În cadrul acestui acord se va stabili un reprezentant al asociației care va asigura corespondența cu Agenția Națională pentru Locuințe.(3) În cazul în care solicitările de dezvoltare a unor programe de construcții de locuințe proprietate privată prin credit ipotecar sunt efectuate în asociere, terenurile destinate construcției de locuințe pot fi puse la dispoziția Agenției Naționale pentru Locuințe de unul sau de mai mulți asociați. Pentru același teren de construcție/amplasament nu pot fi prezentate atât solicitări individuale, cât și în asociere. Pentru amplasamente ale construcțiilor de locuințe în care sunt cuprinse terenuri deținute de doi sau mai mulți solicitanți, solicitările pot fi prezentate numai în asociere.(4) Abrogat. (la 21-06-2018, Alineatul (4) din Articolul 13^3 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 12, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) (la 07-03-2008, Art. 13^3 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008. )  +  Articolul 13^4(1) Solicitările de dezvoltare a unor programe de construcții de locuințe proprietate privată prin credit ipotecar, prevăzute la art. 13^3, vor fi prezentate Agenției Naționale pentru Locuințe și vor fi însoțite de:a) numărul de cereri efectuate de persoanele fizice care fac parte din personalul propriu al persoanelor juridice prevăzute la art. 13^3 alin. (1), defalcat pe numărul de camere al locuințelor solicitate și, după caz, defalcat și pe persoanele juridice asociate;b) dovada dreptului de proprietate asupra terenului; (la 21-06-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 13^4 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 13, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) c) o copie a acordului de asociere, dacă este cazul.(2) Abrogat. (la 21-06-2018, Alineatul (2) din Articolul 13^4 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 14, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) (3) Solicitările prevăzute la alin. (1) sunt analizate în cadrul Agenției Naționale pentru Locuințe, ținându-se cont de angajamentele asumate în dezvoltarea unor programe de construcții de locuințe, precum și de solicitările primite pentru dezvoltarea unor programe noi, având prioritate programele guvernamentale. (la 21-06-2018, Alineatul (3) din Articolul 13^4 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 15, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) (4) Pe parcursul efectuării analizei prevăzute la alin. (3), Agenția Națională pentru Locuințe poate cere, în condițiile prevăzute de lege, date și informații celor care au efectuat solicitări de dezvoltare a unor programe de construcții de locuințe proprietate privată prin credit ipotecar, despre sau în completarea celor transmise prin documentele prevăzute la alin. (1). (la 07-03-2008, Art. 13^4 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008. )  +  Articolul 13^5(1) Dezvoltarea unor programe noi de construcții de locuințe se realizează numai potrivit solicitărilor primite și analizate conform art. 13^4 de către Agenția Națională pentru Locuințe. (la 21-06-2018, Alineatul (1) din Articolul 13^5 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 16, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) (2) Pentru dezvoltarea programelor care au primit aviz favorabil, potrivit alin. (1), Agenția Națională pentru Locuințe va încheia contracte de parteneriat cu fiecare dintre persoanele juridice prevăzute la art. 13^3 alin. (1) sau cu asociații ale acestora, caz în care asocierea este necesar a fi legalizată.(3) Prin contractele de parteneriat prevăzute la alin. (2) se vor stabili modalitatea de primire a cererilor din partea persoanelor fizice care fac parte din personalul angajat al persoanelor juridice prevăzute la art. 13^3 alin. (1) și actele prin care justifică această apartenență. Se vor stabili totodată dacă sunt admise și condițiile în care se pot face modificări sau completări în lista persoanelor care solicită locuințe, precum și eventuale cesionări ale contractelor încheiate pentru construirea locuințelor.(4) Terenurile pentru construcția de locuințe prevăzută la art. 13^3 alin. (1) se asigură în condițiile prevăzute la art. 25 alin. (4)-(6) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 26-07-2013, Alin. (4) al art. 13^5 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. ) (la 07-03-2008, Art. 13^5 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008. )  +  Capitolul II^1Construcția de locuințe cu chirie prin atragerea capitalului privat (la 26-07-2013, Titlul capitolului II^1 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. )  +  Articolul 13^6Modalitatea de promovare și derularea investițiilor în cadrul programului privind construcția de locuințe cu chirie prin atragerea capitalului privat - realizarea montajului financiar, inclusiv a operațiunilor imobiliare conexe, contractarea și realizarea serviciilor de proiectare, contractarea, urmărirea și realizarea lucrărilor de execuție, inclusiv administrarea, exploatarea, precum și repartizarea acestor locuințe se fac potrivit prevederilor legale în vigoare. (la 26-07-2013, Art. 13^6 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. )  +  Articolul 13^7Abrogat. (la 26-07-2013, Art. 13^7 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. )  +  Capitolul III Construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii  +  Secţiunea 1 Promovarea investițiilor  +  Articolul 14(1) Consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București ori, după caz, autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului sau din domeniul sănătății ori serviciile deconcentrate în teritoriu ale acestora vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidență și analiza solicitărilor de locuințe pentru tineri destinate închirierii. În acest scop, vor stabili și vor da publicității locul de primire a solicitărilor și actele justificative necesare. (la 27-08-2008, Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 889 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008. ) (2) Solicitările/cererile privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, se înregistrează în ordinea primirii acestora și se analizează de comisii sociale.(3) La nivel local, comisiile sociale prevăzute la alin. (2) se vor constitui prin dispoziție a primarilor comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului București sau, după caz, prin dispoziție a președinților consiliilor județene ori a primarului general al municipiului București. Comisiile sociale nu sunt comisii de specialitate ale consiliului local, în sensul prevederilor Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002.(4) Analizarea cererilor pentru locuințele destinate închirierii în mod exclusiv unor specialiști din învățământ sau din sănătate se efectuează de către comisii sociale, cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice și constituite după cum urmează:a) în condițiile prevăzute la alin. (3), pentru locuințele destinate închirierii în mod exclusiv unor specialiști din învățământ sau din sănătate, administrate de autoritățile administrației publice locale, respectiv ale sectoarelor municipiului București;b) prin ordin al conducătorilor autorităților administrației publice centrale din domeniul învățământului sau din domeniul sănătății ori prin ordin al conducătorilor unităților aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorități, pentru locuințele administrate de către autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății, ori de către unități aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorități. (la 14-04-2016, Alin. (4) al art. 14 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (la 01-11-2021, sintagma: tineri specialiști din învățământ și din sănătate a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (5) Structura pe specialități a membrilor comisiilor sociale prevăzute la alin. (3) și alin. (4) lit. a) se aprobă de consiliile locale, la propunerea primarilor localităților, respectiv ai sectoarelor municipiului București, de consiliile județene, la propunerea președintelui consiliului județean, și de Consiliul General al Municipiului București, la propunerea primarului general, cu respectarea prevederilor legii și ale prezentelor norme metodologice. (la 14-04-2016, Alin. (5) al art. 14 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (6) Pentru analizarea cererilor de locuințe destinate închirierii în mod exclusiv unor specialiști din învățământ sau din sănătate, comisiile sociale prevăzute la alin. (4) lit. b) se vor structura majoritar pe specialități specifice domeniului respectiv și vor cuprinde specialiști desemnați de către autoritățile publice centrale interesate și/sau de către serviciile deconcentrate în teritoriu ale acestora. (la 14-04-2016, Alin. (6) al art. 14 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (la 01-11-2021, sintagma: tineri specialiști din învățământ sau din sănătate a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (7) Stabilirea solicitanților care au acces la locuințe și a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor înregistrate în condițiile alin. (1) și (2), precum și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, se realizează în mod obligatoriu după criterii care vor respecta criteriile-cadru cuprinse în anexa nr. 11 și care se adoptă, cu avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, de autoritățile administrației publice locale și/sau centrale care preiau în administrare aceste locuințe. (la 26-04-2010, Alin. (7) al art. 14 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului". ) (la 01-11-2021, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (8) În adoptarea criteriilor prevăzute la alin. (7) se vor avea în vedere următoarele:a) criteriile de acces la locuință vor fi adaptate la situațiile concrete existente pe plan local, numai din punctul de vedere al cuprinderii teritoriale.b) pentru criteriile de ierarhizare prin punctaj nu se admit modificări și/sau completări, acestea urmând a fi preluate sub forma și cu punctajul stabilite în anexa nr. 11;c) pentru locuințele destinate închirierii în mod exclusiv unor specialiști din învățământ sau din sănătate se pot propune și criterii specifice, în suplimentarea celor stabilite conform lit. a) și b); (la 01-11-2021, sintagma: tineri specialiști din învățământ sau din sănătate a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) d) criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, se adoptă sub formă de propuneri care se transmit spre avizare Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației însoțite de o copie a actului prin care au fost adoptate. Forma finală a criteriilor se adoptă după primirea avizului favorabil al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și efectuarea eventualelor modificări și completări solicitate prin avizul respectiv; (la 26-04-2010, Litera d) a alin. (8) al art. 14 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului". ) (la 01-11-2021, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (la 01-11-2021, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) e) solicitarea avizului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prevăzut la lit. d) se efectuează, de regulă, odată cu transmiterea inventarului locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, propuse a fi finanțate în cadrul programului aprobat conform art. 16^4. Acest aviz se solicită însă și ori de câte ori este necesară modificarea criteriilor în vederea adaptării acestora la situații care diferă de cele stabilite inițial. Solicitarea va fi însoțită de o fundamentare a criteriilor propuse, în care se va prezenta motivația adoptării acestora, a adaptărilor efectuate, precum și a criteriilor suplimentare, după caz. (la 26-04-2010, Litera e) a alin. (8) al art. 14 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului". ) (la 01-11-2021, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (9) Locuințele pentru tineri, destinate închirierii, repartizate după criterii care nu sunt avizate și aprobate în condițiile prevederilor alin. (7) și (8), intră sub incidența prevederilor art. 11 sau, după caz, ale art. 24 din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 26-07-2013, Alin. (9) al art. 14 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. ) (la 07-03-2008, Art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008. )  +  Articolul 15(1) În urma analizării cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, inclusiv cele construite și destinate închirierii în mod exclusiv specialiștilor din învățământ sau din sănătate, comisiile sociale vor prezenta consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, consiliilor județene, Consiliului General al Municipiului București sau conducătorilor autorităților administrației publice centrale din domeniul învățământului ori din domeniul sănătății, după caz, lista solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, precum și propuneri privind ordinea și modul de soluționare a cererilor, luându-se în considerare folosirea spațiului locativ existent, precum și construirea de locuințe noi în condițiile legii și ale prezentelor norme metodologice. Analizarea cererilor și stabilirea listei de priorități în soluționarea acestora se fac până la sfârșitul lunii februarie a anului respectiv, luându-se în considerare cererile depuse până la sfârșitul anului precedent. (la 21-06-2018, Alineatul (1) din Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 17, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) (la 01-11-2021, sintagma: tinerilor specialiști din învățământ și din sănătate a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) Notă
  Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 1 noiembrie 2021, lista de priorități prevăzută la art. 15 alin. (1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se actualizează dacă în anul 2021 urmează să se finalizeze și să se repartizeze locuințe noi pentru tineri, destinate închirierii. Pentru refacerea listei de priorități se iau în considerare cererile depuse până la sfârșitul lunii anterioare aprobării acesteia.
  (2) Lista de priorități prevăzută la alin. (1) se reface ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze și să se repartizeze locuințe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuințe înscriși în lista aprobată inițial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuință sau dacă există locuințe pentru tineri rămase vacante. Pentru refacerea listei de priorități se iau în considerare cererile depuse până la sfârșitul lunii anterioare aprobării acesteia. (la 21-06-2018, Alineatul (2) din Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 17, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) (2^1) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) teza a doua și alin. (3) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, listele de priorități prevăzute la alin. (2) și (3) se aprobă prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului, respectiv al sectorului municipiului București, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, respectiv prin ordin al conducătorului autorității administrației publice centrale din domeniul învățământului ori din domeniul sănătății, după caz. (la 21-06-2018, Articolul 15 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 18, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) (3) Listele privind solicitanții care au acces la locuințe și cele cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, criteriile care au stat la baza stabilirii respectivelor liste, precum și hotărârile sau ordinele prin care au fost aprobate vor fi date publicității prin afișare într-un loc accesibil publicului.(4) Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe, precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor se vor adresa, după caz, primarului, președintelui consiliului județean, primarului general al municipiului București sau autorității administrației publice centrale din domeniul învățământului ori din domeniul sănătății, în termen de 7 zile de la afișarea listelor prevăzute la alin. (3). Soluționarea contestațiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condițiile legii.(5) La data repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, solicitanții acestora au obligația să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces. Data la care se poate începe efectiv repartizarea locuințelor și la care se raportează îndeplinirea condițiilor referitoare la vârsta solicitanților de locuințe, prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este data preluării în administrare a locuințelor respective de către cei îndreptățiți, potrivit prevederilor art. 19^1 alin. (3) din prezentele norme metodologice. (la 26-07-2013, Alin. (5) al art. 15 a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. ) (6) Lista de repartizare a locuințelor se întocmește prin preluarea solicitanților înscriși în lista de prioritate stabilită potrivit alin. (1) și (2), urmărindu-se asigurarea spațiului locativ la care au dreptul solicitanții de locuință și evitându-se repartizarea unor spații excedentare. Pentru stabilirea numărului de camere la care au dreptul solicitanții de locuință se aplică prevederile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la exigențele minimale în asigurarea spațiului locativ pe număr de persoane.(7) Lista de repartizare a locuințelor se supune aprobării, după caz, consiliului local al comunei, orașului, municipiului, respectiv al sectorului municipiului București, consiliului județean, Consiliului General al Municipiului București sau conducătorului autorității administrației publice centrale din domeniul învățământului ori din domeniul sănătății și va fi dată publicității prin afișare la un loc accesibil publicului. Contestațiile cu privire la repartizarea locuințelor se adresează și se soluționează în condițiile prevăzute la alin. (4). (la 27-08-2008, Alin. (7) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 889 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008. ) (8) Repartizarea efectivă a locuințelor se face către persoanele înscrise în lista de repartizare rămasă definitivă, urmărindu-se, după caz, repartizarea prioritară către persoane cu handicap și asigurarea spațiului locativ la care au dreptul solicitanții de locuințe, în ordinea descrescătoare a numerelor de camere.(9) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) teza a doua și alin. (6) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, locuințele rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere pot fi supuse schimbului de locuință în condițiile prevăzute la alin. (17) și (19) dacă există astfel de solicitări. Locuințele devenite vacante după efectuarea schimbului de locuințe și locuințele devenite vacante pentru care nu există solicitări de schimb se repartizează solicitanților care au înregistrate cereri în condițiile prevederilor art. 14 alin. (1) și (2) și care îndeplinesc criteriile de acces adoptate în condițiile prevederilor art. 14 alin. (7). Repartizarea acestor locuințe se face în ordinea stabilită prin lista de priorități, întocmită sau refăcută în condițiile prevederilor alin. (1) și (2). (la 21-06-2018, Alineatul (9) din Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) (9^1) Locuințele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele construite și destinate în mod exclusiv specialiștilor din învățământ sau din sănătate, pentru care au fost reziliate de drept contractele de vânzare cu plata în rate, se repartizează de către administratorii locuințelor prevăzuți la art. 8 alin. (2) din lege, cu respectarea prevederilor alin. (9). (la 14-04-2016, Alin. (9^1) al art. 15 a fost introdus de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (la 01-11-2021, sintagma: tinerilor specialiști din învățământ sau sănătate a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (9^2) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (6^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în corelare cu prevederile art. 16 alin. (4), în situația în care locuințele nu se repartizează în totalitate, administratorii locuințelor prevăzuți la art. 8 alin. (2) din lege, care au solicitat realizarea acestora, răspund de paza și conservarea imobilelor preluate până la repartizarea acestora către beneficiarii de drept, urmând să efectueze pe cheltuiala lor toate remedierile necesare la imobilele preluate și nerepartizate la care se constată deteriorări ca urmare a neutilizării lor. (la 14-04-2016, Alin. (9^2) al art. 15 a fost introdus de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (10) Administrarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, se face în condițiile prevăzute de lege pentru locuințele din fondul locativ de stat. (la 14-04-2016, Alin. (10) al art. 15 a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (11) Administratorul locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, înregistrează în contabilitate locuințele pe care le are în administrare, cu respectarea prevederilor legale în materie, și le supune procedurilor de reevaluare și amortizare, în condițiile legii. (la 14-04-2016, Alin. (11) al art. 15 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (12) Administratorul locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, exercită operațiuni specifice unui proprietar în numele statului, în sensul că își dă acordul, în condițiile legii, pentru:a) racordarea/debranșarea locuințelor la/de la rețelele de utilități;b) îmbunătățirile care se aduc locuințelor la solicitarea chiriașului;c) ieșiri din indiviziune, alipiri, dezlipiri care nu aduc atingere proprietății publice/private a statului;d) înscrierea mențiunilor în extrasul de carte funciară. (la 14-04-2016, Alin. (12) al art. 15 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (12^1) Administratorii locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, exercită, în numele statului, drepturile și obligațiile specifice unui membru al asociației de proprietari, înființată conform prevederilor art. 10 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-06-2018, Articolul 15 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 20, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) (13) Contractul de închiriere inițial se încheie în condițiile prevăzute la art. 8 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform repartiției, în condițiile legii, și cuprinde clauze referitoare la: (la 12-05-2017, Partea introductivă a alineatului (13) din Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 304 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 12 mai 2017 ) a) revizuirea cuantumului chiriei, în funcție de vârsta solicitantului;b) actualizarea anuală a cuantumului chiriei; (la 12-05-2017, Litera b) din Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 304 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 12 mai 2017 ) c) aplicarea de penalități de 0,05%/zi din suma datorată, pentru neîndeplinirea obligațiilor de plată la scadență; (la 21-06-2018, Litera c) din Alineatul (13) , Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 21, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) d) interzicerea cedării dreptului de folosință a locuinței, de către titularul contractului de închiriere, sub sancțiunea rezilierii de drept a contractului. (la 14-04-2016, Alin. (13) al art. 15 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (14) Prelungirea contractelor de închiriere se face în condițiile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 12-05-2017, Alineatul (14) din Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 304 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 12 mai 2017 ) (15) După încheierea contractelor de închiriere, chiriașii au obligația să transmită administratorilor locuințelor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, documentele cu privire la orice modificări intervenite în: (la 12-05-2017, Partea introductivă a alineatului (15) din Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 3, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 304 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 12 mai 2017 ) a) starea civilă;b) numărul persoanelor aflate în întreținere;c) situația locativă, inclusiv cu privire la dobândirea unei locuințe în proprietate și/sau cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în localitatea în care deține locuința actuală. (la 14-04-2016, Alin. (15) al art. 15 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (16) La data prelungirii contractelor de închiriere, titularul contractului de închiriere, soțul/soția acestuia și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia au obligația să facă dovada că nu au dobândit o locuință în proprietate și/sau cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în localitatea în care deține locuința actuală sau în localitățile în care a fost extinsă cuprinderea teritorială, după caz. În situația în care această condiție nu este îndeplinită, contractul de închiriere nu se mai prelungește. Fac excepție cotele-părți dintr-o locuință, dobândite în proprietate, în condițiile legii, dacă acestea nu depășesc suprafața utilă de 37 m², suprafață utilă minimală/persoană, prevăzută de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 14-04-2016, Alin. (16) al art. 15 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (17) La prelungirea contractelor de închiriere și în perioada de valabilitate a contractului de închiriere, dacă se solicită un schimb de locuință, sau schimbarea locuinței atribuite unui chiriaș cu o altă locuință vacantă de aceeași categorie, administratorii locuințelor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să verifice documentele prevăzute la alin. (15) și îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (16). (la 08-04-2021, Alineatul (17) din Articolul 15 , Secțiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 388 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 08 aprilie 2021 ) (18) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (17), la solicitarea chiriașilor, administratorii locuințelor pot realiza un schimb de locuințe, în condițiile art. 8 alin. (6) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu asigurarea exigențelor minimale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza unei acord/convenții între chiriași, potrivit legii. (la 14-04-2016, Alin. (18) al art. 15 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (19) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (17), în situații temeinic justificate, administratorii locuințelor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot dispune, cu respectarea prevederilor Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, schimbarea locuinței atribuite unui chiriaș cu o altă locuință vacantă de aceeași categorie. Sunt considerate situații temeinic justificate situațiile în care: (la 12-05-2017, Partea introductivă a alineatului (19) din Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 4, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 304 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 12 mai 2017 ) a) se constată că titularului contractului de închiriere i s-a modificat starea civilă și/sau numărul persoanelor aflate în întreținere;b) la repartiție nu s-au putut asigura suprafețele minimale în raport cu numărul de persoane;c) și-a schimbat locul unde își desfășoară activitatea într-o altă unitate administrativ-teritorială. (la 14-04-2016, Alin. (19) al art. 15 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (20) Schimbul de locuințe prevăzut la alin. (18) și schimbarea locuinței prevăzută la alin. (19) se pot realiza numai în cazul imobilelor aflate în exploatare și din aceeași categorie de locuințe construite de Agenția Națională pentru Locuințe, fiind exceptate locuințele noi, inclusiv în cazul imobilelor situate în unități administrativ-teritoriale diferite. (la 14-04-2016, Alin. (20) al art. 15 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (21) În cazul în care schimbul de locuințe prevăzut la alin. (18) se realizează între locuințe amplasate în unități administrativ-teritoriale diferite, este necesar acordul ambelor autorități ale administrației publice locale care dețin locuințele în administrare. (la 14-04-2016, Alin. (21) al art. 15 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (22) În cazul în care se solicită schimbarea locuinței, potrivit prevederilor alin. (19), dintr-o unitate administrativ-teritorială cu o altă locuință vacantă de aceeași categorie situată în altă unitate administrativ-teritorială, este necesar acordul ambelor autorități ale administrației publice care dețin locuințele în administrare, iar schimbarea locuinței se poate face numai în situația în care repartizarea locuinței nu s-a putut realiza în condițiile alin. (9). (la 14-04-2016, Alin. (22) al art. 15 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (23) Chiria se stabilește de către administratorii locuințelor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (7)-(10) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se utilizează ca model exemplul din anexa nr. 16. (la 01-11-2021, Alineatul (23) din Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (23^1) Chiria stabilită potrivit prevederilor alin. (23) se actualizează anual în condițiile art. 8 alin. (11) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, utilizându-se ca model exemplul din anexa nr. 16. (la 12-05-2017, Articolul 15 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 304 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 12 mai 2017 ) (23^2) Pentru actualizarea anuală a cuantumului chiriei, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, titularii contractelor de închiriere au obligația să transmită administratorilor locuințelor prevăzuți la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, documente din care să rezulte veniturile nete pe fiecare membru al familiei titularului contractului de închiriere, realizate în ultimele 12 luni. (la 21-06-2018, Alineatul (23^2) din Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 21, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) (24) Cuantumul chiriilor calculate conform alin. (23^1) se stabilește anual, pentru fiecare locuință, în condițiile și în termenul prevăzut la art. 8 alin. (11) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de documentele prevăzute la alin. (23^2). Administratorii locuințelor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a comunica Agenției Naționale pentru Locuințe, în termen de 10 zile de la data aprobării chiriei actualizate, o situație detaliată cu privire la cuantumul chiriilor defalcate pe tipuri de apartamente și vârsta chiriașilor, precum și data scadentă a plății chiriei pentru fiecare chiriaș. (la 12-05-2017, Alineatul (24) din Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 304 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 12 mai 2017 ) (24^1) Nivelul maxim al chiriei, în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie, nu va depăși cuantumul prevăzut la art. 8 alin. (9^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-06-2018, Alineatul (24^1) din Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 21, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) (24^2) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (9^3) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care titularii contractelor de închiriere nu prezintă documente din care să rezulte venitul mediu net lunar pe fiecare membru al familiei, în termenul stabilit de administratorii locuințelor pentru calcularea cuantumului chiriei sau pentru actualizarea anuală a chiriei realizată în condițiile legii, chiria calculată potrivit prevederilor alin. (23) și (23^1) se ponderează cu coeficienții prevăzuți la art. 8 alin. (8) din lege, fără a se aplica coeficientul de ponderare de la art. 8 alin. (9) din lege și prevederile alin. (24^1). (la 01-11-2021, Alineatul (24^2) din Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (25) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (13) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sumele reprezentând recuperarea investiției din cuantumul chiriei, diminuate corespunzător după aplicarea coeficienților de ponderare prevăzuți la art. 8 alin. (8) și (9) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se înregistrează în contul deschis pe seama consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, consiliilor județene, Consiliului General al Municipiului București, la unitățile Trezoreriei Statului, precum și pe seama instituțiilor administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății sau a unităților aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor instituții, la unitățile Trezoreriei Statului, conform structurii prevăzute în anexa nr. 10 «Clasificația indicatorilor privind bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii» la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice. (la 01-11-2021, Alineatul (25) din Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (26) Sumele obținute din recuperarea investiției din cuantumul chiriei, prevăzute la alin. (25), se virează, în termen de maximum 30 de zile de la data la care plata chiriei devine scadentă, de către administratorii locuințelor prevăzuți la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în contul Agenției Naționale pentru Locuințe deschis în acest sens la unitățile Trezoreriei Statului, conform structurii prevăzute în anexa nr. 10 «Clasificația indicatorilor privind bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii» la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005. Operațiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului și se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe, iar orice întârziere atrage plata de penalități, conform prevederilor legale în vigoare. (la 12-05-2017, Alineatul (26) din Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 304 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 12 mai 2017 ) (27) Penalitățile de întârziere prevăzute la alin. (26), datorate Agenției Naționale pentru Locuințe pentru neîndeplinirea obligațiilor de plată la scadență, reprezintă 0,05%/zi din suma datorată, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate. Penalitățile se calculează în condițiile legii fără a se lua în calcul prima zi, precum și ziua îndeplinirii obligației de plată a chiriei, cu respectarea art. 2.553 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare. (la 21-06-2018, Alineatul (27) din Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 23, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) (la 07-03-2008, Art. 15 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008. )
   +  Articolul 15^1(1) În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, procentul stabilit prin hotărâre a Guvernului din numărul total de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, realizate pe terenurile prevăzute la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fac obiectul proprietății publice a statului și nu pot fi vândute.(2) Locuințele prevăzute la alin. (1) sunt administrate de autoritățile instituțiilor din sectorul de apărare națională, ordine publică, siguranță națională, autorității judecătorești și administrației naționale a penitenciarelor și se repartizează personalului propriu din domeniile respective, în condițiile legii.(3) Pentru locuințele prevăzute la alin. (1), prin ordin al conducătorului instituției publice care a preluat administrarea locuințelor, se stabilesc criteriile de repartizare, precum și durata contractului de închiriere, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 26-07-2013, Art. 15^1 a fost introdus de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. )  +  Articolul 16(1) În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (6) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru promovarea programelor de investiții în construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, autoritățile administrației publice locale răspund de asigurarea serviciilor comunitare de utilități publice și a dotărilor edilitare necesare condițiilor de locuit, conform documentației urbanistice aprobate, în condițiile legii. (la 26-07-2013, Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. ) (2) Construcțiile noi de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, se pot amplasa pe terenurile prevăzute la art. 2 alin. (1^2), alin. (2) lit. b) și alin. (3^1), transmise în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe pe perioada realizării investițiilor. (la 21-06-2018, Alineatul (2) din Articolul 16 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 24, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) (3) Pentru realizarea de construcții noi de locuințe destinate închirierii în mod exclusiv unor specialiști din învățământ sau din sănătate, autoritățile interesate ale administrației publice centrale și locale, respectiv ale sectoarelor municipiului București, răspund de asigurarea terenurilor și transmiterea acestora în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe pe perioada realizării investițiilor. Pentru realizarea rețelelor de utilități și a dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condițiilor de locuit, autoritățile administrației publice centrale interesate sunt parte în contractele încheiate de Agenția Națională pentru Locuințe potrivit prevederilor art. 2 alin. (1^1), iar autorităților publice locale le sunt incidente prevederile art. 2 alin. (3^1). (la 14-04-2016, Alin. (3) al art. 16 a fost modificat de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (la 01-11-2021, sintagma: tineri specialiști din învățământ și din sănătate a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (4) Necesitatea și oportunitatea realizării construcțiilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, vor fi stabilite prin note conceptuale, promovate și aprobate de consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București sau, după caz, de autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului ori din domeniul sănătății sau serviciile deconcentrate în teritoriu ale acestora, în condițiile legii. Documentațiile sunt finanțate din surse prevăzute cu această destinație în bugetele proprii ale autorităților administrației publice locale sau centrale beneficiare sau din alte surse legal constituite. (la 21-06-2018, Alineatul (4) din Articolul 16 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 25, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) (5) Abrogat. (la 21-06-2018, Alineatul (5) din Articolul 16 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 26, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) (la 07-03-2008, Art. 16 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008. )  +  Articolul 17(1) În vederea cuprinderii obiectivelor de investiții prevăzute la art. 16 alin. (4) în programul de realizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București sau autoritățile interesate ale administrației publice centrale din domeniul învățământului ori din domeniul sănătății vor transmite Agenției Naționale pentru Locuințe, anual sau ori de câte ori este necesar, un inventar al obiectivelor noi de investiții propuse, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. (la 14-04-2016, Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (2) Pentru realizarea de construcții noi de locuințe, destinate închirierii în mod exclusiv unor specialiști din învățământ sau din sănătate, autoritățile interesate ale administrației publice centrale și locale, inclusiv ale sectoarelor municipiului București, vor transmite Agenției Naționale pentru Locuințe, anual sau ori de câte ori este necesar, inventarul prevăzut la alin. (1), centralizat la nivelul autorității administrației publice centrale și locale, inclusiv ale sectoarelor municipiului București, și defalcat pe județe, localități și obiective de investiții. (la 14-04-2016, Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (la 01-11-2021, sintagma: tineri specialiști din învățământ și din sănătate a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (3) Inventarele prevăzute la alin. (1) și (2) sunt însoțite de o notă justificativă pentru fundamentarea realizării investițiilor, prin care se vor stabili necesitatea și oportunitatea realizării construcțiilor de locuințe, și sunt centralizate la nivelul Agenției Naționale pentru Locuințe, care constituie o bază de date în acest sens, ținându-se cont de angajamentele asumate în dezvoltarea Programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii. (la 01-11-2021, Alineatul (3) din Articolul 17 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (la 07-03-2008, Art. 17 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008. )  +  Articolul 18(1) Pentru obiectivele noi de investiții, promovate în condițiile art. 16, Agenția Națională pentru Locuințe și autoritățile publice locale pot achiziționa studii de fezabilitate, care vor fi supuse aprobării potrivit legii. (la 21-06-2018, Alineatul (1) din Articolul 18 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 28, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) (2) Finanțarea studiilor prevăzute la alin. (1) se asigură din alocații de la bugetul de stat prevăzute cu această destinație, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, aprobat în condițiile legii, din resursele prevăzute cu această destinație de către Agenția Națională pentru Locuințe în bugetul propriu, precum și din surse de la bugetul local, în condițiile legii. (la 01-11-2021, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (3) Studiile de fezabilitate supuse aprobării conform alin. (1) se întocmesc cu respectarea prevederilor legale în vigoare în domeniu și vor fi însoțite de câte un exemplar al contractelor încheiate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1^1). (la 14-04-2016, Art. 18 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. )  +  Articolul 19(1) Derularea investițiilor în construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, se realizează prin Agenția Națională pentru Locuințe, instituție aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. (la 26-04-2010, Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului". ) (la 01-11-2021, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (2) Pentru obiectivele noi de investiții propuse în condițiile art. 17, Agenția Națională pentru Locuințe va prelua, conform contractelor încheiate potrivit legii și prevederilor art. 2 alin. (1^1), de la consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, de la consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București sau de la autoritățile administrației publice centrale din învățământ și sănătate, după caz, terenurile aferente construcțiilor și studiile de fezabilitate, dacă este cazul. Terenurile aferente construcțiilor de locuințe sunt preluate sau rămân în folosința gratuită a Agenției Naționale pentru Locuințe pe durata de realizare a investițiilor. (la 21-06-2018, Alineatul (2) din Articolul 19 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 29, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) (3) În contractele încheiate potrivit legii și prevederilor art. 2 alin. (1^1) se vor preciza și următoarele:a) dreptul Agenției Naționale pentru Locuințe de folosință gratuită a terenurilor aferente construcțiilor de locuințe, inclusiv a structurilor existente, dacă este cazul, pe perioada realizării investițiilor;b) condiția de exceptare de la plata taxei pentru autorizarea construcțiilor, obiectivele de investiții fiind de utilitate publică, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;c) obligativitatea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, consiliilor județene, Consiliului General al Municipiului București sau a autorităților administrației publice centrale din domeniul învățământului și din domeniul sănătății, după caz, de a întocmi și de a aproba, potrivit legii, nota conceptuală și tema de proiectare, precum și studiile de fezabilitate, după caz, și de a le transmite Agenției Naționale pentru Locuințe în termen de maximum 60 de zile de la data asigurării finanțării lucrărilor de construcție a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii; (la 21-06-2018, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 19 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 29, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) d) obligativitatea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, consiliilor județene, Consiliului General al Municipiului București sau a autorităților administrației publice centrale din domeniul învățământului și din domeniul sănătății, după caz, de a asigura utilitățile publice și dotările edilitare necesare în asigurarea condițiilor de locuit, coroborat cu programul de recepție și punere în funcțiune a locuințelor, conform contractelor încheiate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1^1);e) participarea la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală a obiectivelor de investiții;f) condițiile de transmitere, în condițiile legii, a terenului și a locuințelor, odată cu recepția la terminarea lucrărilor de construcție, de la Agenția Națională pentru Locuințe în administrarea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, consiliilor județene, Consiliului General al Municipiului București sau a autorităților administrației publice centrale din domeniul învățământului și din domeniul sănătății ori a unităților aflate în subordinea sau sub coordonarea acestora, după caz. (la 14-04-2016, Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (4) Abrogat. (la 21-06-2018, Alineatul (4) din Articolul 19 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 30, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) (la 07-03-2008, Art. 19 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008. )  +  Articolul 19^1(1) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după finalizarea lucrărilor de construcție a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, acestea fac obiectul proprietății private a statului și se administrează de consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București sau, după caz, se administrează de consiliile județene din unitățile administrativ-teritoriale în care sunt amplasate, în condițiile prevăzute de lege.(2) Locuințele pentru tineri, destinate închirierii în mod exclusiv unor specialiști din învățământ sau din sănătate, după finalizarea lucrărilor de construcție, fac obiectul proprietății private a statului și se administrează de către autoritățile care au solicitat realizarea acestora, respectiv de către autoritățile administrației publice locale, ale sectoarelor municipiului București sau de către autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății ori de către unele unități aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorități, după caz, în conformitate cu reglementările în vigoare. (la 14-04-2016, Alin. (2) al art. 19^1 a fost modificat de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (la 01-11-2021, sintagma: tineri specialiști din învățământ și din sănătate a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (3) Predarea-preluarea locuințelor prevăzute la alin. (1) și (2), precum și a terenurilor aferente, după caz, se face, în condițiile legii, odată cu recepția la terminarea lucrărilor, prin protocol încheiat între Agenția Națională pentru Locuințe și cei îndreptățiți, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18, în condițiile stabilite la art. 19 alin. (3) lit. f), respectiv la art. 19 alin. (4) lit. d). La această dată folosința gratuită acordată Agenției Naționale pentru Locuințe asupra terenurilor aferente locuințelor încetează de drept. (la 14-04-2016, Alin. (3) al art. 19^1 a fost modificat de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (4) Predarea-preluarea locuințelor prevăzute la art. 15^1 alin. (1), precum și a terenurilor aferente se face odată cu recepția la terminarea lucrărilor, prin protocol încheiat între Agenția Națională pentru Locuințe și cei îndreptățiți, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18. La această dată folosința gratuită acordată Agenției Naționale pentru Locuințe asupra terenurilor aferente locuințelor încetează de drept. (la 26-07-2013, Art. 19^1 a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. )  +  Articolul 19^2(1) Locuințele pentru tineri, destinate închirierii, precum și locuințele destinate închirierii în mod exclusiv unor specialiști din învățământ sau din sănătate, cu excepția celor prevăzute la art. 15^1, se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, în condițiile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-11-2021, sintagma: tineri specialiști din învățământ și din sănătate a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (2) Vânzarea locuințelor prevăzute la alin. (1) se poate face:a) cu achitarea integrală a prețului final, la data încheierii contractului de vânzare, din surse proprii ale beneficiarului;b) cu achitarea integrală a prețului final din surse proprii ale beneficiarului și/sau din credite contractate de beneficiar de la instituții financiare autorizate, inclusiv cu garanția statului, cu plata în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară;c) în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare. (la 14-04-2016, Lit. c) a alin. (2) al art. 19^2 a fost modificată de pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (3) Abrogat. (la 01-11-2021, Alineatul (3) din Articolul 19^2 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (4) Valoarea de vânzare a locuinței se stabilește potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) lit. d) și e) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la data vânzării acesteia. Valoarea de vânzare a locuinței reprezintă valoarea de investiție a locuinței, diminuată cu contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiției, calculată în funcție de durata normată de funcționare a clădirii, reținută de autoritățile administrației publice locale, ale sectoarelor municipiului București și/sau centrale, și virată către A.N.L. conform prevederilor art. 8 alin. (13) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Valoarea obținută se diminuează cu amortizarea calculată, potrivit legii, și se actualizează cu rata inflației, comunicată de Institutul Național de Statistică, pentru perioada cuprinsă între data punerii în funcțiune a locuinței și data vânzării acesteia, data vânzării fiind considerată data depunerii cererii de achiziționare a locuinței, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Valoarea actualizată se ponderează cu coeficientul prevăzut la art. 10 alin. (2) lit. d^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 23. (la 01-11-2021, Alineatul (4) din Articolul 19^2 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (4^1) Abrogat. (la 01-11-2021, Alineatul (4^1) din Articolul 19^2 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (5) Abrogat. (la 01-11-2021, Alineatul (5) din Articolul 19^2 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (5^1) Abrogat. (la 01-11-2021, Alineatul (5^1) din Articolul 19^2 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (5^2) Abrogat. (la 01-11-2021, Alineatul (5^2) din Articolul 19^2 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (6) Pentru stabilirea valorii de vânzare, acolo unde este cazul, se calculează cota procentuală din această valoare care revine construcțiilor aflate în diverse stadii de execuție sau de finalizare și care au fost utilizate pentru construirea locuințelor respective, potrivit prevederilor art. 2 alin. (7) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-11-2021, Alineatul (6) din Articolul 19^2 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (7) Pentru stabilirea cotei-părți din valoarea de vânzare care revine construcțiilor aflate în diverse stadii de execuție sau de finalizare și care au fost utilizate pentru construirea locuințelor respective, potrivit prevederilor art. 2 alin. (7) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acolo unde este cazul, la suma constituită din valoarea de vânzare calculată potrivit alin. (4) se aplică procentul stabilit potrivit prevederilor alin. (6). (la 01-11-2021, Alineatul (7) din Articolul 19^2 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (8) Pentru stabilirea prețului final de vânzare a locuinței, la valoarea de vânzare calculată conform prevederilor alin. (4) se adaugă comisionul de până la 1% al unității prin care se efectuează vânzarea, pentru acoperirea cheltuielilor de evidență și vânzare. Cota de până la 1% se aplică la valoarea de vânzare calculată a locuinței, stabilită conform art. 10 alin. (2) lit. d) teza întâi din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-11-2021, Alineatul (8) din Articolul 19^2 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (9) Vânzarea locuințelor prevăzute la alin. (1) se realizează de către autoritățile administrației publice locale, respectiv ale sectoarelor municipiului București, sau de către operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, precum și de către autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății, sau de către unele unități aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorități, potrivit legii. (la 14-04-2016, Alin. (9) al art. 19^2 a fost modificat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (10) Îndeplinirea condiției referitoare la venitul mediu pe membru de familie, prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește raportat la câștigul salarial mediu net pe economie, comunicat în ultimul buletin statistic lunar al Institutului Național de Statistică, înainte de data încheierii contractului de vânzare. (la 21-06-2018, Alineatul (10) din Articolul 19^2 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 31, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) (11) În cazul achiziționării locuinței cu plata în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, prevăzută la alin. (2) lit. c), plata avansului de minimum 15%, precum și a comisionului de 1% prevăzut la alin. (8) se face la data încheierii contractului de vânzare în formă autentificată, iar ratele lunare egale se pot achita astfel:a) în maximum 15 ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinței depășește salariul mediu net pe economie cu cel puțin 80%, dar nu mai mult de 100%;b) în maximum 20 de ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinței depășește salariul mediu net pe economie cu cel puțin 50%, dar nu mai mult de 80%;c) în maximum 25 de ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinței nu depășește cu 50% salariul mediu net pe economie. (la 21-06-2018, Alineatul (11) din Articolul 19^2 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 31, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) (12) În cazul vânzării locuințelor cu plata în rate lunare egale, după stabilirea prețului final conform prevederilor alin. (8), se adaugă cuantumul integral al dobânzii, stabilită conform prevederilor art. 10 alin. (2^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, valoarea finală fiind eșalonată în rate lunare egale pentru întreaga perioadă a contractului. (la 14-04-2016, Alin. (12) al art. 19^2 a fost modificat de pct. 38 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (13) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (2^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, rata dobânzii anuale de referință a Băncii Naționale a României este rata dobânzii de politică monetară stabilită de Banca Națională a României. Rata dobânzii de referință este cea valabilă la data încheierii contractului de vânzare și rămâne neschimbată pe întreaga durată a contractului. (la 14-04-2016, Alin. (13) al art. 19^2 a fost modificat de pct. 38 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (14) În aplicarea tezei a doua a prevederilor art. 10 alin. (2^2) lit. c) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nivelul majorării de întârziere este de 2% din cuantumul obligațiilor neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv.(14^1) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (2) lit. a) teza a doua și art. 10 alin. (2^2) lit. d) și e) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care administratorii locuințelor prevăzuți la art. 8 alin. (2) din aceeași lege dispun suspendarea executării obligației de plată a ratelor, aceștia au obligația de a informa Agenția Națională pentru Locuințe, anterior ratei lunare scadente, despre durata suspendării și numărul suspendărilor solicitate de către titularul contractului de vânzare cu plata în rate. (la 14-04-2016, Alin. (14^1) al art. 19^2 a fost introdus de pct. 39 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (15) În contractul de vânzare a locuințelor cu plata în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, prevăzut la alin. (2) lit. c), se înscriu clauzele prevăzute la art. 10 alin. (2^2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 14-04-2016, Alin. (15) al art. 19^2 a fost modificat de pct. 40 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (15^1) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (2^2) lit. g) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se are în vedere modelul de calcul al ratelor rămase, inclusiv al dobânzii, prevăzut în anexa nr. 21. (la 14-04-2016, Alin. (15^1) al art. 19^2 a fost introdus de pct. 41 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (16) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (2^4) și (2^5) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractele de vânzare a locuințelor prevăzute la alin. (1) cuprind dispoziții privind dreptul de proprietate asupra cotelor-părți de construcții și instalații, asupra dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun, precum și dispoziții privind dreptul de folosință asupra cotei-părți de teren aferente acesteia, pe durata existenței clădirii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(17) În contractele de vânzare a locuințelor prevăzute la alin. (1) se înscriu interdicția de înstrăinare a locuinței prin acte între vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acesteia, precum și excepția de aplicare a acesteia, prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. f) teza finală din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(17^1) În cazul contractelor de vânzare cu plata în rate lunare egale, interdicția de înstrăinare a locuinței prin acte între vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii, inclusiv excepția de aplicare a acesteia, prevăzute la alin. (17), operează după achitarea integrală a valorii de vânzare și efectuarea transferului de proprietate asupra locuinței în favoarea beneficiarului. (la 14-04-2016, Alin. (17^1) al art. 19^2 a fost introdus de pct. 42 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (18) Actele juridice de înstrăinare încheiate cu încălcarea prevederilor art. 10 din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt lovite de nulitate absolută, în condițiile art. 11 din aceeași lege.(19) Dreptul de proprietate dobândit în baza contractelor de vânzare încheiate de beneficiar în condițiile legii și în conformitate cu prevederile alin. (17) și (17^1) se înscrie sau se notează, după caz, în cartea funciară potrivit dispozițiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare. Interdicția de înstrăinare prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se radiază la cererea persoanelor interesate, după împlinirea termenului de 5 ani de la data dobândirii locuinței prin contractul de vânzare, în condițiile legii. Radierea dreptului de ipotecă constituit în aplicarea dispozițiilor art. 10 alin. (2) lit. f) teza a treia din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu atrage radierea interdicției de înstrăinare anterior împlinirii termenului de 5 ani. (la 14-04-2016, Alin. (19) al art. 19^2 a fost modificat de pct. 43 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (20) Autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății sau unitățile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora, după reținerea comisionului prevăzut la alin. (8), virează la bugetul local al autorităților publice locale de la care au preluat în administrare locuințele realizate pe construcțiile prevăzute la art. 2 alin. (7) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sumele prevăzute la alin. (7), care se constituie ca venituri destinate construcției de locuințe, potrivit legii. (la 05-08-2014, Art. 19^2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 644 din 31 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014. )  +  Articolul 19^3(1) Pentru constituirea resurselor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) și c^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Agenția Națională pentru Locuințe ține o evidență extracontabilă, în care sunt incluse toate locuințele finalizate până în prezent și care este completată pe măsura finalizării și recepționării unor noi locuințe prin Programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii. (la 14-04-2016, Alin. (1) al art. 19^3 a fost modificat de pct. 44 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (1^1) În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din resursele obținute din sume încasate din vânzarea locuințelor pentru tineri, precum și din sume rezultate din cuantumul chiriei, Agenția Națională pentru Locuințe poate reține și utiliza, în condițiile legii, o cotă de până la 5% pentru cheltuieli de funcționare. (la 21-06-2018, Articolul 19^3 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 32, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) (2) În evidența prevăzută la alin. (1) va fi înscris fiecare obiectiv de investiție, defalcat pe blocuri și apartamente, cu specificarea valorii de inventar a fiecărui apartament la data finalizării acestuia, respectiv la data de 1 ianuarie 2007 pentru cele finalizate și recepționate înainte de această dată.(3) Pentru luarea în evidență a valorii de inventar a locuințelor, prevăzută la alin. (2), Agenția Națională pentru Locuințe solicită date și informații de la autoritățile administrației publice locale și, respectiv, de la operatorii economici în a căror administrare se află imobilele, precum și de la autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății sau de la autoritățile unor unități aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora, pe care îi consiliază și îi sprijină în stabilirea valorii de investiție, respectiv a valorii de inventar, potrivit prevederilor art. 19^2 alin. (3). (la 05-08-2014, Alin. (3) al art. 19^3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 644 din 31 iulie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014. ) (4) Agenția Națională pentru Locuințe, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale și cu autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului și din domeniul sănătății, în a căror administrare se află locuințele pentru tineri, destinate închirierii, finalizate și înregistrate ca mijloace fixe individual sau ca bloc de locuințe, elaborează documentele necesare și inițiază, prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, proiecte de acte normative necesare în aplicarea prevederilor art. II alin. (1) și (2) din Legea nr. 89/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și a prevederilor art. II alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 159/2011. (la 26-07-2013, Alin. (4) al art. 19^3 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. ) (la 01-11-2021, sintagma: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (4^1) Locuințele prevăzute la alin. (4), pentru care nu se finalizează acțiunile prevăzute la art. II alin. (1) și (2) din Legea nr. 89/2008și la art. II alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 112/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 159/2011, își păstrează regimul juridic inițial și nu se pot vinde, fiind administrate și exploatate în continuare în regim de închiriere, în condițiile prevăzute de Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 26-07-2013, Alin. (4^1) al art. 19^3 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. ) (4^2) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care administratorii locuințelor prevăzuți la art. 8 alin. (2) din lege nu soluționează cererile de cumpărare a locuinței în termen de maximum 90 de zile de la data la care locuințele îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a putea fi vândute, titularii contractelor de închiriere se pot adresa instanțelor judecătorești în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. (la 14-04-2016, Alin. (4^2) al art. 19^3 a fost introdus de pct. 45 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (4^3) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (4^2), administratorii locuințelor prevăzuți la art. 8 alin. (2) din lege datorează Agenției Naționale pentru Locuințe penalități de întârziere, în cuantum de 0,01%/lună, care se aplică la valoarea de investiție a locuințelor, prevăzute la art. 10 alin. (1^1) teza a doua din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 14-04-2016, Alin. (4^3) al art. 19^3 a fost introdus de pct. 45 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (4^4) Penalitățile se calculează pentru fiecare lună începând cu prima zi următoare celei în care a expirat termenul de 90 de zile, până la îndeplinirea obligației de vânzare a locuinței către titularul contractului de închiriere, în condițiile legii. (la 14-04-2016, Alin. (4^4) al art. 19^3 a fost introdus de pct. 45 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (5) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sumele obținute din vânzarea locuințelor se înregistrează în contul deschis pe seama consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, consiliilor județene, Consiliului General al Municipiului București, la unitățile Trezoreriei Statului, precum și pe seama instituțiilor administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății sau a unităților aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor instituții, la unitățile Trezoreriei Statului, conform structurii prevăzute în anexa 10 «Clasificația indicatorilor privind bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii» la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, potrivit regimului de finanțare al instituțiilor publice. (la 14-04-2016, Alin. (5) al art. 19^3 a fost modificat de pct. 46 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (6) Sumele obținute din vânzarea locuințelor, inclusiv ratele lunare, prevăzute la alin. (5), după reținerea sumei reprezentând comisionul prevăzut la art. 19^2 alin. (8) și a sumei prevăzute la art. 19^2 alin. (7), după caz, se virează lunar, de către autoritățile administrației publice locale sau, după caz, de către autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății sau de la unitățile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora, în contul Agenției Naționale pentru Locuințe deschis la Trezoreria Statului. Operațiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului, iar orice întârziere atrage plata de penalități, conform prevederilor legale în vigoare. Suma prevăzută la art. 19^2 alin. (7) se virează la bugetul local, unde se constituie ca venituri destinate construcției de locuințe. Suma prevăzută la art. 19^2 alin. (8) se încasează și se constituie venituri ale bugetului local sau, după caz, la bugetul propriu al instituțiilor publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății sau al unităților aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora, în cazul în care administrarea și vânzarea locuințelor se fac de către autoritățile administrației publice locale, respectiv de către autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății sau de către autoritățile unor unități aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora prin gestiune directă, sau ca venituri ale operatorilor economici prin care se realizează vânzarea locuințelor, în cazul în care administrarea și vânzarea locuințelor se fac de către autoritățile administrației publice locale prin gestiune delegată, în condițiile legii. (la 21-06-2018, Alineatul (6) din Articolul 19^3 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 33, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) (6^1) Sumele obținute din penalitățile de întârziere prevăzute la art. 13^2 alin. (12^1), art. 15 alin. (27) și art. 19^3alin. (4^4) și (6^2) se virează de către autoritățile administrației publice locale sau, după caz, de către autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății sau de la unitățile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora, în contul Agenției Naționale pentru Locuințe deschis în acest sens la unitățile Trezoreriei Statului. Operațiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului și se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe, în condițiile legii. (la 21-06-2018, Alineatul (6^1) din Articolul 19^3 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 33, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) (6^2) Penalitățile de întârziere prevăzute la alin. (6), datorate Agenției Naționale pentru Locuințe pentru neîndeplinirea obligațiilor de plată la scadență, reprezintă 0,05%/zi din suma datorată, dar nu mai mult de cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate. Penalitățile se calculează în condițiile legii fără a se lua în calcul prima zi, precum și ziua îndeplinirii obligației de plată a sumelor obținute din vânzarea locuințelor, inclusiv ratele lunare, cu respectarea art. 2.553 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare. (la 21-06-2018, Articolul 19^3 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 34, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) (la 26-07-2018, sintagma: precum și ziua îndeplinirii obligației de plată a chiriei a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 26 iulie 2018 ) (7) Agenția Națională pentru Locuințe monitorizează acțiunea de vânzare a locuințelor, consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, precum și autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății sau unitățile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor instituții fiind obligate să transmită lunar stadiul contractelor de vânzare. Eventualele diferende dintre Agenția Națională pentru Locuințe și autoritățile administrației publice locale sau, după caz, autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății, sau unitățile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestora, referitoare la cuantumul sumelor obținute din vânzarea locuințelor și la termenele de virare a acestora în contul Agenției Naționale pentru Locuințe, se clarifică și se rezolvă prin intervenția direcțiilor teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, la solicitarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data încheierii anului financiar-bancar. (la 14-04-2016, Alin. (7) al art. 19^3 a fost modificat de pct. 48 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (la 07-03-2008, Art. 19^3 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008. )  +  Articolul 19^4(1) Locuințele prevăzute la art. 19^2 alin. (1), pentru care nu sunt înregistrate cereri de cumpărare de către cei în drept sau cele care nu pot fi cumpărate de titularii contractelor de închiriere datorită faptului că aceștia nu îndeplinesc cerințele prevăzute de art. 10 din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele care nu fac obiectul unor contracte de închiriere se exploatează în continuare în regim de închiriere, în condițiile prevăzute de Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 26-07-2013, Alin. (1) al art. 19^4 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. ) (2) Abrogat. (la 14-04-2016, Alin. (2) al art. 19^4 a fost abrogat de pct. 49 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (3) Autoritățile administrației publice locale și/sau autoritățile publice centrale din domeniul învățământului și din domeniul sănătății au obligativitatea ținerii evidenței stricte (lunare și cumulative) a locuințelor care fac obiectul art. 19^1 alin. (2), art. 19^2 alin. (1) și al art. 19^4 alin. (1), precum și a justificărilor, modului de calcul și nivelului actual al chiriei percepute. În completare, aceste entități vor ține și evidența necesarului de locuințe pentru tineri "destinate închirierii. (la 07-03-2008, Art. 19^4 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008. )  +  Articolul 20(1) În baza datelor primite conform art. 17 și a studiilor de fezabilitate aprobate conform legii, în condițiile art. 18, Agenția Națională pentru Locuințe va întocmi și va supune aprobării Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației lista cuprinzând locuințele pentru tineri propuse a fi finanțate în anul următor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, cu detalierea distinctă a locuințelor destinate închirierii în mod exclusiv unor specialiști din învățământ sau din sănătate, document care va sta la baza întocmirii listei obiectivelor de investiții privind construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, și la fundamentarea alocațiilor bugetare necesare în vederea finanțării acestora, conform prevederilor legale în vigoare. (la 08-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 20 , Secțiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 388 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 08 aprilie 2021 ) (la 01-11-2021, sintagma: Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (la 01-11-2021, sintagma: tineri specialiști din sănătate sau învățământ a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (2) Agenția Națională pentru Locuințe va transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, odată cu lista prevăzută la alin. (1), și lista cuprinzând defalcarea pe capitole bugetare a sumelor acumulate în anul anterior din vânzarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute la art. 19^3 alin. (6), însoțită de un extras de cont emis de Trezoreria Statului pentru data de 31 decembrie a anului calendaristic anterior. Sumele necheltuite pe anul financiar în curs se cuprind în bugetul din anul următor. (la 01-11-2021, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (3) Odată cu listele prevăzute la alin. (1) și (2), în baza raportărilor lunare detaliate primite de la autoritățile publice locale și/sau autoritățile publice centrale din domeniul învățământului și din domeniul sănătății, pe baza evidențelor prevăzute la art. 19^4 alin. (3), Agenția Națională pentru Locuințe va centraliza aceste evidențe, pe care le va transmite spre informare Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pentru a se cunoaște în orice moment situația locuințelor pentru tineri, destinate închirierii. (la 01-11-2021, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (la 26-04-2010, Art. 20 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului". )  +  Articolul 21(1) Obiectivele de investiții prevăzute la art. 20 pot fi preluate și cuprinse în lista de investiții a Agenției Naționale pentru Locuințe și în condițiile asigurării proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție de către consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, sub rezerva avizării acestora în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Protocolul de predare-preluare a acestor obiective de investiții se va încheia în mod corespunzător. În acest caz cheltuielile pentru elaborarea proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție se decontează de Agenția Națională pentru Locuințe din sursele constituite pentru finanțarea investițiilor. (la 26-04-2010, Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului". ) (la 01-11-2021, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (2) Pentru obiectivele de investiții prevăzute la alin. (1) proiectantul general al lucrărilor va susține avizarea studiilor de fezabilitate sau a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții, conform prevederilor legale. (la 21-06-2018, Alineatul (2) din Articolul 21 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 35, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) (3) În promovarea obiectivelor de investiții se poate avea în vedere transformarea, modernizarea și/sau reabilitarea unor construcții existente sau aflate în diferite stadii de execuție, în condițiile legii. (la 05-02-2004, Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 60 din 22 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 5 februarie 2004. ) (4) Includerea în programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, a obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (3) se va efectua de către Agenția Națională pentru Locuințe, cu avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. (la 26-04-2010, Alin. (4) al art. 21 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului". ) (la 01-11-2021, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (5) Construcțiile prevăzute la alin. (3), care nu fac parte din domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale, pot fi incluse în programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, numai în condițiile schimbării corespunzătoare a regimului juridic al proprietății asupra respectivelor construcții și, după caz, a regimului juridic al proprietății asupra terenului pe care sunt amplasate, potrivit legii. (la 07-03-2008, Alin. (5) al art. 21 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008. ) (6) Cheltuielile efectuate pentru construcțiile prevăzute la alin. (3), reevaluate la zi până la data preluării acestora de către Agenția Națională pentru Locuințe, precum și toate costurile care rezultă ca efect al aplicării prevederilor alin. (3), (4) și (5) vor fi cuprinse, pe capitole/subcapitole de cheltuieli, în devizul general al obiectivului de investiții. Costurile care rezultă ca efect al aplicării prevederilor alin. (3), (4) și (5) se suportă din fondurile alocate pentru derularea programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, context în care vor fi incluse în cheltuielile efectuate și nedecontate. În aceste cazuri cheltuielile totale de capital cuprinse în devizul general al obiectivului de investiții vor fi defalcate în cheltuieli efectuate, cheltuieli efectuate și nedecontate și în cheltuieli rest de efectuat. (la 07-03-2008, Alin. (6) al art. 21 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 165 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 7 martie 2008. )  +  Articolul 21^1Abrogat. (la 29-05-2006, Art. 21^1 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006. )
   +  Secţiunea a 2-a Derularea finanțării și realizării construcțiilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii  +  Articolul 22(1) În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea obiectivelor de investiții de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii se realizează multianual, în limita creditelor de angajament aprobate și a creditelor bugetare aprobate și/sau estimate pentru anii ulteriori cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin legea bugetară anuală, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare, pe o perioadă de maximum 4 ani. Pe durata de valabilitate a contractelor de achiziție publică, valoarea creditelor bugetare alocate este egală cu valoarea creditelor de angajament. În funcție de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinație, durata finanțării poate fi prelungită până la maximum 2 ani, asigurându-se finalizarea obiectivelor de investiții propuse la finanțare prin program în interiorul perioadei maxime de finanțare. (la 01-11-2021, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (2) După aprobarea bugetului de stat, direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației transmit Agenției Naționale pentru Locuințe fișele obiectivelor de investiții finanțate de la bugetul de stat privind construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii. (la 01-11-2021, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (3) Agenția Națională pentru Locuințe comunică autorităților administrației publice centrale din domeniul învățământului și din domeniul sănătății, precum și autorităților administrației publice locale interesate, după caz, lista obiectivelor de investiții noi care urmează a fi finanțate în anul în curs și solicită transmiterea terenurilor de construcție aferente, conform protocoalelor încheiate în condițiile art. 19 alin. (2) și (3). (la 21-06-2018, Articolul 22 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 36, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 )  +  Articolul 23Alocațiile de la bugetul de stat pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, se virează de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în contul de venituri bugetare 20.F.42.56.00 «Subvenții pentru construcția de locuințe prin ANL», codificat cu codul de identificare fiscală al Agenției Naționale pentru Locuințe, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București. (la 01-11-2021, sintagma: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (la 14-04-2016, Art. 23 a fost modificat de pct. 50 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. )  +  Articolul 24După aprobarea studiilor de fezabilitate sau a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții și după aprobarea finanțării programului de investiții prin legea bugetului de stat anual, Agenția Națională pentru Locuințe organizează și desfășoară, potrivit legislației privind achizițiile publice, procedurile pentru achiziția proiectării și execuției lucrărilor sau, după caz, procedurile pentru achiziția execuției lucrărilor, pe baza documentației tehnice elaborate. (la 21-06-2018, Articolul 24 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 37, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 )  +  Articolul 25(1) Agenția Națională pentru Locuințe asigură includerea obiectivelor de investiții, cu detalierea distinctă a locuințelor destinate închirierii în mod exclusiv unor specialiști din învățământ sau din sănătate, în programul de investiții publice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (la 08-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 25 , Secțiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 388 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 08 aprilie 2021 ) (la 01-11-2021, sintagma: tineri specialiști din sănătate sau învățământ a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (2) Decontarea cheltuielilor necesare realizării obiectivelor de investiții se asigură, pe surse de finanțare, conform prevederilor legale în vigoare. (la 14-04-2016, Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 52 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. ) (3) Agenția Națională pentru Locuințe asigura urmărirea și supravegherea tehnica a lucrărilor, recepția lucrărilor de construcții-montaj, conform graficului-anexa la contract, punerea în funcțiune a obiectivelor de investiții și participa la recepția finala.(4) Supravegherea tehnico-economică a lucrărilor de construcții-montaj se realizează de Agenția Națională pentru Locuințe prin personal propriu atestat, angajați cu contract sau prin unități de consultanță, în conformitate cu reglementările în vigoare. (la 05-02-2004, Alin. (4) al art. 25 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 60 din 22 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 5 februarie 2004. ) (5) Îndeplinirea obligațiilor asumate în cadrul programului de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constă în contractarea serviciilor de proiectare și a lucrărilor de execuție, precum și urmărirea lucrărilor de execuție reprezentate de consultanță și asistență tehnică în urmărirea și derularea investițiilor, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării obiectivelor, cu respectarea reglementărilor în vigoare. (la 21-06-2018, Alineatul (5) din Articolul 25 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 38, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 ) (6) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (5), în structura cheltuielilor de investiții va fi cuprinsă o cotă de 5% din valoarea devizului general al investiției, exclusiv TVA, care se constituie venituri ale Agenției Naționale pentru Locuințe. Modul de încasare a cotei se stabilește prin procedură documentată, elaborată conform prevederilor legale în vigoare. (la 21-06-2018, Articolul 25 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 39, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 )  +  Articolul 26Derularea investițiilor privind construirea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, inclusiv a finanțării acestora din resurse de la bugetul de stat, se realizează conform programului prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 27(1) Finanțarea construcției de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, se efectuează potrivit prezentelor norme metodologice și prevederilor legale în vigoare privind investițiile publice, din sursele prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 26-07-2013, Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. ) (2) În situația în care în derularea finanțării programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, resursele prevăzute anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației sunt insuficiente și/sau nu sunt alocate în concordanță cu programul de finanțare aprobat, Agenția Națională pentru Locuințe poate avansa sumele necesare, din resursele proprii, cu acordul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației care îndeplinește atribuțiile ordonatorului principal de credite. (la 01-11-2021, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (3) În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Agenția Națională pentru Locuințe solicită lunar Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației acordarea sumelor pentru reconstituirea resurselor proprii, în baza unei situații întocmite conform modelului din anexa nr. 12. (la 26-07-2013, Alin. (3) al art. 27 a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. ) (la 01-11-2021, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (4) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va aloca Agenției Naționale pentru Locuințe sumele cuvenite conform alin. (3), din creditele bugetare deschise pentru finanțarea obiectivelor de investiții din cadrul programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în limita alocațiilor stabilite pe capitole de cheltuieli prin legea bugetului de stat anual. Sumele nealocate pe anul financiar în curs se fundamentează și se cuprind în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației din anul următor. (la 01-11-2021, sintagma: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (la 01-11-2021, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (la 26-04-2010, Art. 27 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului". )
   +  Capitolul IVDispoziții tranzitorii și finale (la 29-05-2006, Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006. )  +  Articolul 28Abrogat. (la 29-05-2006, Art. 28 a fost abrogat de pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006. )  +  Articolul 29Abrogat. (la 29-05-2006, Art. 29 a fost abrogat de pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006. )  +  Articolul 30Abrogat. (la 29-05-2006, Art. 30 a fost abrogat de pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006. )  +  Articolul 31Abrogat. (la 29-05-2006, Art. 31 a fost abrogat de pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006. )  +  Articolul 31^1(1) Creditele ipotecare acordate din sursele Agenției Naționale pentru Locuințe până la data de 17 iulie 2005 se derulează conform prevederilor cuprinse în contractele încheiate cu beneficiarii acestora și celor din convențiile speciale încheiate de agenție în acest scop cu instituții bancare, până la data rambursării integrale a împrumuturilor.(2) Aprobarea ratei dobânzii aferente creditelor prevăzute la alin. (1) este în atribuția Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Locuințe.(3) Resursele Agenției Naționale pentru Locuințe se reîntregesc cu ratele rambursate și cu dobânzile plătite de beneficiarii creditelor acordate în condițiile alin. (1) și (2). (la 29-05-2006, Art. 31^1 a fost introdus de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006. )  +  Articolul 31^2(1) Contractanții de credite ipotecare, care au încheiate contracte de mandat cu Agenția Națională pentru Locuințe sau contracte de construire a unei locuințe prin programele agenției până la data de 17 iulie 2005, pot beneficia în continuare de o subvenție de la bugetul de stat în cuantum de 20% din valoarea locuinței, dacă întrunesc, în mod cumulativ, următoarele condiții:a) titularul contractului, respectiv membrii familiei acestuia (soț/soție și/sau copii în întreținere), nu a primit sprijin de la bugetul de stat sub formă de subvenții pentru o altă locuință;b) este prima locuință pe care o construiesc cu finanțare prin credit ipotecar.(2) Subvenția prevăzută la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. (la 01-11-2021, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (3) Fundamentarea necesarului anual de subvenții se face de către Agenția Națională pentru Locuințe, pe baza programului de construcții de locuințe cu credit ipotecar pentru anul următor și al resurselor estimate a fi utilizate în acest scop, prin aplicarea procentului de 20% la valoarea estimată a locuințelor care se construiesc pentru beneficiarii prevăzuți la alin. (1).(4) Fundamentarea necesarului de subvenții se transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, odată cu fundamentarea necesarului de resurse prevăzută la art. 20. (la 01-11-2021, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (5) Persoanele care pot beneficia de subvenții pentru prima locuință construită cu credit ipotecar, în condițiile prevăzute la alin. (1), vor depune la Agenția Națională pentru Locuințe solicitarea acordării subvenției la care au dreptul potrivit legii, la care va fi anexată, sub formă autentică, o declarație pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte că acesta, respectiv familia sa (soț, soție și copii în întreținere), nu a primit sprijin de la bugetul de stat sub formă de subvenții pentru construirea sau cumpărarea unei alte locuințe.(6) Solicitările depuse vor fi analizate și aprobate, după caz, de Comitetul de credite al Agenției Naționale pentru Locuințe.(7) După aprobarea solicitărilor de acordare a subvenției odată cu încheierea contractelor de construire a locuințelor se stabilește cuantumul subvenției aprobate pentru fiecare beneficiar, prin aplicarea unui procent de 20% la valoarea locuinței care se înscrie în contractul de construire.(8) Agenția Națională pentru Locuințe va solicita Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației acordarea subvențiilor în baza unei situații întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 10. (la 01-11-2021, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (9) Solicitările de subvenții, prezentate conform modelului din anexa nr. 10, se vor reactualiza la data primirii în contul Agenției Naționale pentru Locuințe a sumei reprezentând subvenții, în funcție de evoluția cursului de schimb leu-euro pe perioada dintre momentul consolidării valorii locuinței prevăzute în contractul de construire și momentul primirii sumei. Solicitările de subvenții reactualizate se transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea regularizării sumelor alocate de la bugetul de stat cu această destinație. (la 01-11-2021, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (la 26-04-2010, Art. 31^2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului". )  +  Articolul 31^3(1) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va aloca Agenției Naționale pentru Locuințe subvențiile stabilite în conformitate cu prevederile art. 31^2 , din creditele bugetare deschise în acest scop, în limita alocațiilor stabilite prin legea bugetului de stat. (la 01-11-2021, sintagma: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) (2) Subvenția primită conform alin. (1) se constituie ca sursă pentru finanțarea parțială a locuinței pentru care a fost acordată. (la 26-04-2010, Art. 31^3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 389 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței" cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului". )  +  Articolul 31^4(1) În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (6) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, promovarea și dezvoltarea la nivel sectorial și național a unor programe privind construcția de locuințe sociale și de necesitate, construcția altor locuințe proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, precum și intervenții la construcții existente se realizează de Agenția Națională pentru Locuințe în condiții similare celor stabilite prin prezentele norme metodologice pentru programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare prin care se reglementează regimul juridic și cadrul general de realizare, exploatare și administrare a respectivelor locuințe. (la 26-07-2013, Alin. (1) al art. 31^4 a fost modificat de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. ) (2) Promovarea, implementarea și derularea la nivel sectorial și național a unor programe privind construirea și/sau reabilitarea locuințelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamități naturale, se realizează de Agenția Națională pentru Locuințe în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale, în condițiile prevăzute prin actele legislativ-normative ce vor fi adoptate în acest scop. Stabilirea obiectului și a condițiilor de desfășurare a parteneriatului se face prin convenții încheiate de Agenția Națională pentru Locuințe cu autoritățile administrației publice locale implicate. (la 29-05-2006, Art. 31^4 a fost introdus de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006. )  +  Articolul 31^5Materialele provenite din donații și/sau sponsorizări, prevăzute la art. 19 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se pot utiliza numai în cadrul programelor prevăzute la art. 31^4 alin. (2) din prezentele norme metodologice. (la 26-07-2013, Art. 31^5 a fost modificat de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013. )  +  Articolul 32Anexele nr. 1-23 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. (la 01-11-2021, Articolul 32 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 )  +  Anexa nr. 1CONSILIUL LOCAL ....................................(Consiliul Județean .....................................)(Consiliul General al Municipiului București)(Ministerul ...................................................)
  INVENTARUL
  locuințelor pentru tineri propuse a fi finanțate în cadrul programului aprobat conform Legii nr. 152/1998
  privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  Denumirea localității, adresă obiectivNumăr cereri localitateNumăr locuințe propusRegim înălțime propusStadiu fizic existent la data propuneriiSuprafață teren (mp)Stadiu viabilizarePlan urbanistic
  01234567
  Localitatea ...
  Obiectiv
  Obiectiv
  ......................
  Total localitate
  din care pentru specialiști din sănătate și/sau învățământ
  ......................
  TOTAL GENERAL
  din care pentru specialiști din sănătate și/sau învățământ

  Primar,
  (Președintele Consiliului Județean)
  (Primarul general)
  (Ministrul sau altă persoană desemnată de acesta)
  ...................................................
  La coloana 0, adresa amplasamentului se completează de către autoritățile publice locale, dacă este cazul, cu sintagma „specialiști din sănătate și/sau învățământ“.La coloana 4 se completează stadiul fizic existent în procente.La coloana 6 se completează lucrările de viabilizare realizate la limita exterioară a amplasamentului propus, cu descrierea procentuală pentru fiecare tip de utilitate (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică, gaze naturale etc.), astfel cum se precizează la art. 2 alin. (8) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare.La coloana 7 se completează planurile urbanistice aprobate pentru amplasamentul propus, cu precizarea numărului și a datei actului administrativ de aprobare.Anexa se centralizează la nivelul Agenției Naționale pentru Locuințe pe baza datelor transmise de consiliile locale și de autoritățile administrației publice centrale interesate din domeniul învățământului ori din domeniul sănătății. (la 08-04-2021, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 388 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 08 aprilie 2021 )
   +  Anexa nr. 2MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI Se aprobăMinistru,...................
  LISTA
  cuprinzând locuințele pentru tineri, destinate închirierii, pentru care se propune încheierea angajamentelor legale în anul .........
  Nr. crt.JudețulLocalitateaAmplasamentNumărul de locuințeValoarea estimată de finanțat prin ANLRest de executat la 01.01 ....Totaldin care:
  Buget de statSurse proprii ANL
  Titlul .....Titlul .....Titlul .....Titlul .....
  Obiective de investiții în continuare - locuințe pentru tineri
  Obiectiv
  Obiectiv
  ............
  Total 1
  Obiective de investiții în continuare - locuințe pentru specialiști din sănătate și/sau învățământ
  Obiectiv
  Obiectiv
  ............
  Total 2
  Obiective de investiții noi - locuințe pentru tineri
  Obiectiv
  Obiectiv
  ............
  Total 3
  Obiective de investiții noi - locuințe pentru specialiști din sănătate și/sau învățământ
  Obiectiv
  Obiectiv
  ............
  Total 4
  Alte cheltuieli de investiții - locuințe pentru tineri
  Total 5
  Alte cheltuieli de investiții - locuințe pentru specialiști din sănătate și/sau învățământ
  Total 6
  TOTAL GENERAL

  MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
  Secretar de stat/Secretar general adjunct,
  …………………………………
  AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE
  Director general,
  …………………………
  Direcția .................................Direcția .................................Direcția .................................Direcția .................................În cazul obiectivelor noi de investiții, pentru prioritizarea investițiilor propuse a se include în Programul anual de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, se au în vedere următoarele criterii:
  CriteriulPunctaj
  1. Obiective de investiții pentru care s-a emis aviz CTE, dar nu mai mult de 5 ani față de data aplicării criteriilor de prioritizare Data emiterii avizului, astfel: - pentru cea mai înaintată dată (număr de zile calendaristice de la data emiterii avizului față de data aplicării criteriului) se acordă 20 de puncte; - pentru altă dată: punctaj = (număr zile pentru dată curentă/număr zile pentru data cea mai înaintată) x 20 de puncte20
  2. Obiective de investiții pentru care s-a elaborat documentația tehnico-economică (depusă la ANL), dar nu mai mult de 5 ani față de data aplicării criteriilor de prioritizare, și nu s-a ajuns la faza de aprobare a indicatorilor tehnico-economici - pentru cea mai înaintată dată (număr zile calendaristice de la data emiterii avizului față de data aplicării criteriului) se acordă 10 puncte; - pentru altă dată: punctaj = (număr zile pentru dată curentă/număr zile pentru data cea mai înaintată) x 10 puncte10
  3. Amplasarea pe terenuri libere de orice sarcini - terenuri viabilizate complet sau în cazul în care utilitățile sunt la maximum 50 m de limita amplasamentului - terenuri viabilizate parțial20 5
  4. Acoperirea numărului de locuințe propus cu numărul de cereri - în proporție de peste 200% - în proporție de peste 150% - în proporție de peste 100%20 10 5
  5. Regim de înălțime - până la (S +)P + 3E - (S +)P + 3E + M și peste5 10
  6. Stadiu fizic la data includerii în program - investiție nouă - structură existentă realizată în proporție de 51-100% - structură existentă realizată în proporție de până la 50%20 10 5
  NOTE:1. Ierarhizarea obiectivelor de investiții se face în ordinea descrescătoare a punctajului pentru fiecare județ în parte.2. Se are în vedere repartizarea echilibrată a fondurilor alocate de la bugetul de stat pe județe, destinate finanțării obiectivelor de investiții propuse de reprezentanții unităților administrativ-teritoriale, utilizând cel puțin unul dintre următorii indicatori:a) ponderea numărului de unități administrativ-teritoriale din județ din totalul numărului de unități administrativ-teritoriale la nivel național (conform solicitărilor înregistrate la ANL):P = număr de unități administrativ-teritoriale din județ/număr total de unități administrativ-teritoriale x 100Fonduri alocate la nivel de județ = P x fonduri totale alocate pentru investiții noi;b) ponderea numărului de unități locative aferente obiectivelor de investiții aflate în promovare de fiecare județ din totalul investițiilor aflate în promovare la nivel național:P = număr de unități locative propuse în județ/număr total de unități locative propuse x 100Fonduri alocate la nivel de județ = P x fonduri totale alocate pentru investiții noi3. Nu se vor include la finanțare, simultan, două obiective de investiții din aceeași localitate, excepție făcând locuințele pentru specialiștii din sănătate și/sau învățământ. În cazul în care, după aplicarea criteriilor de prioritizare, în funcție de sumele alocate de la bugetul de stat cu această destinație, se obțin punctaje similare pentru două sau mai multe investiții din aceeași localitate, vor avea prioritate investițiile stabilite conform Programului de guvernare valabil la data aplicării criteriilor de prioritizare.4. Sumele necesare pentru finanțarea obiectivelor de investiții cuprinse în acest capitol de cheltuieli se alocă în limita fondurilor bugetare alocate anual de la bugetul de stat pentru Programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii. (la 08-04-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 388 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 08 aprilie 2021 )
   +  Anexa nr. 3la normele metodologice
  PROGRAM
  de derulare a investițiilor privind construcțiile de locuințe pentru tineri, destinate închirierii
  Nr. crt.ObiectiveExecutăCoordonează și răspundTermen
  01234
  1Inventarierea solicitării de locuințe, a amplasamentelor de construcții și a lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora, inclusiv planurile urbanistice aprobate pentru amplasamentele propuse (conform modelului prevăzut în anexa nr. 1) și înregistrarea solicitărilor în baza de dateAutoritățile publice locale și/sau centraleA.N.L. Anual sau ori de câte ori este cazul
  2Elaborarea și aprobarea programului anual de construcții de locuințe (conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2 și 22)A.N.L. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin direcțiile de specialitateConform prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, sau după comunicarea bugetului de stat alocat pentru program sau ori de câte ori este cazul
  3Rectificarea programului anual de finanțare de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în funcție de sumele aprobate cu această destinațieA.N.L. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin direcțiile de specialitateDupă comunicarea rectificării bugetului de stat alocat pentru program și ori de câte ori este cazul
  4Preluarea, în condițiile legii, a terenurilor de construcție prin contract (conform modelului prevăzut în anexa nr. 13)Autoritățile publice locale și/sau centraleA.N.L.După 15 zile de la comunicarea includerii în programul de finanțare
  5Elaborarea și aprobarea studiilor de fezabilitate, inclusiv a indicatorilor tehnico-economici, cu respectarea prevederilor legale în vigoare în domeniuA.N.L. împreună cu autoritățile publice locale și/sau centraleMinisterul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin direcțiile de specialitateA.N.L.După 60 de zile de la comunicarea includerii în programul de finanțare
  6Promovarea și derularea investițiilor în construcția de locuințe:După aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare
  a) achiziția publică a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de execuție
  a.1) achiziția și elaborarea proiectului tehnicA.N.L.Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin A.N.L.Conform prevederilor legislative în vigoare
  a.2) autorizarea lucrărilor de construcțiiA.N.L. prin proiectantul general al lucrărilorAutoritățile publice localeMinisterul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin A.N.L.Conform prevederilor legislative în vigoare
  a.3) achiziția și contractarea lucrărilor de execuție/lucrărilor rest de executatA.N.L.Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin A.N.L.Conform prevederilor legislative în vigoare
  b) realizarea lucrărilor de construcții-montaj/lucrărilor rest de executat
  b.1) preluarea amplasamentelorA.N.L. împreună cu autoritățile publice locale și/sau centrale și executantul lucrărilorMinisterul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin A.N.L.Conform legii și prevederilor contractului semnat între A.N.L. și autoritățile publice locale și/sau centrale
  b.2) urmărirea și decontarea lucrărilor de construcții-montaj, conform legislației în vigoareA.N.L.Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin A.N.L.Conform prevederilor contractuale
  b.3) recepția lucrărilor de construcții-montajA.N.L. împreună cu instituțiile abilitate, conform prevederilor legale în vigoareMinisterul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin A.N.L.Conform prevederilor contractuale și prevederilor legislative în vigoare în domeniu
  b.4) predarea obiectivelor de investiții către autoritățile publice locale și/sau centraleA.N.L.Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin A.N.L.
  b.5) repartizarea locuințelor către beneficiariAutoritățile publice locale și/sau centraleDupă primirea locuințelor în administrare, conform prevederilor legale în vigoare
  7Finanțarea obiectivelor de investiții care se realizează conform programului anual
  a) fundamentarea sumelor necesare de la bugetul de stat, conform listelor întocmite și aprobate conform punctului 2A.N.L.Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin A.N.L.Conform prevederilor legislative în vigoare
  b) deschiderea finanțării obiectivelor de investițiiA.N.L.Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin A.N.L.Conform prevederilor legislative în vigoare
  c) evidențierea surselor de finanțare în contul A.N.L. deschis la Trezoreria StatuluiMinisterul Finanțelor A.N.L.Permanent
  d) solicitarea lunară a necesarului de fonduri de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor executateA.N.L.Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin A.N.L.Conform prevederilor legislative în vigoare
  e) solicitarea alocațiilor bugetare pentru decontarea producției executate (conform modelului prevăzut în anexa nr. 9)A.N.L.Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin direcțiile de specialitateConform prevederilor legislative în vigoare
  f) monitorizarea derulării programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirieriiA.N.L.Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin direcțiile de specialitateLunar, conform prevederilor legislative în vigoare
  (la 01-11-2021, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 )
   +  Anexa nr. 4Abrogată. (la 14-04-2016, Anexa 4 a fost abrogată de pct. 54 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. )  +  Anexa nr. 5Abrogată. (la 14-04-2016, Anexa nr. 5 a fost abrogată de pct. 54 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. )  +  Anexa nr. 6Abrogată. (la 14-04-2016, Anexa nr. 6 a fost abrogată de pct. 54 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. )  +  Anexa nr. 7Abrogată. (la 14-04-2016, Anexa nr. 7 a fost abrogată de pct. 54 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. )  +  Anexa nr. 8Abrogată. (la 14-04-2016, Anexa nr. 8 a fost abrogată de pct. 54 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. )  +  Anexa nr. 9la normele metodologice AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE Se aprobă --------- Ministru, ......... NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind sumele necesare de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor executate la construcțiile de locuințe pentru tineri conform Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, pe luna ...... - milioane lei - 1. Program anul ............ 2. Valoarea lucrărilor realizate de la începutul anului până la .................... din care: a) proiectare .............. b) organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice ................ c) lucrări de C + M ................ d) alte cheltuieli pentru investiții ......... 3. Valoarea lucrărilor decontate cumulat de la începutul anului ...... din care: a) proiectare ................ b) organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice ...... c) lucrări de C + M ................ d) alte cheltuieli pentru investiții ................ 4. Valoarea lucrărilor realizate și nedecontate până la finele lunii ............... din care: a) proiectare ................ b) organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice .......... c) lucrări de C + M ................ d) alte cheltuieli pentru investiții ................ 5. Suma aprobată la plată de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor executate și nedecontate până la finele lunii ....................... din care: a) proiectare ................ b) organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice .......... c) lucrări de C + M ................ d) alte cheltuieli pentru investiții ................ 6. Alocații solicitate de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor preliminate pentru luna în curs ......... din care: a) proiectare ................ b) organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice ................ c) lucrări de C + M ................ d) alte cheltuieli pentru investiții ................Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (la 01-11-2021, sintagma: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 )
  Avizăm favorabil Secretar de stat, ................. Propunem avizarea Direcția generală economică Director general, ................ Agenția Națională pentru Locuințe Director general, .............. Control financiar preventiv, ...................... Direcția generală construcții locuințe Director general, ...................... Director general economic, .........................
  ----------Anexa nr. 9 a fost înlocuită cu anexa nr. 4 din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016, potrivit pct. 55 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 10la normele metodologice MINISTERUL DEZVOLTĂRIILUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI Aprobat ------- Ministru, SITUAȚIA solicitărilor de subvenții pentru construirea de locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe──────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele și Documentele Sumele solicitate Nr. contractuluicrt. prenumele justificative - mii lei - de construire────────────────────────────────────────────────────────────────────── Declarație nr. ...... /data ......────────────────────────────────────────────────────────────────────── NOTA: Agenția Națională pentru Locuințe poarta întreaga răspundere asupra datelor înscrise în formular. Avizăm favorabil ----------------- Secretar de stat, Propunem avizarea: ------------------ DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ȘI RELAȚII BUGETARE CONSTRUCȚII LOCUINȚE Director general, Director general, ..................... ................... DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII, INVESTIȚII ȘI CONCESIUNI Director general, ................... AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE Director general, Director general economic, .................... ........................... Control financiar preventiv .............................. (la 01-11-2021, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 )  +  Anexa nr. 11la normele metodologice
  CRITERII-CADRU
  pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii
  A. Criterii de acces la locuință:1. Titularul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, și să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste.Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu.NOTĂ*):Prin excepție, în cazul construcțiilor de locuințe, destinate închirierii în mod exclusiv specialiștilor din învățământ sau sănătate, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Normele metodologice, pot depune cereri pentru repartizarea unei locuințe pentru tineri, destinate închirierii, și după împlinirea vârstei de 35 de ani.*) Nota se va prelua în cadrul criteriilor doar pentru locuințele destinate închirierii în mod exclusiv specialiștilor din învățământ sau sănătate.2. Titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în localitatea în care a solicitat locuință. Pentru sectoarele municipiului București această restricție se referă la locuințe care au fost sau sunt deținute în municipiu, indiferent în care sector al acestuia. Cuprinderea teritorială la care se referă această cerință se va stabili de către consiliile locale, cu avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în sensul și în corelare cu cele precizate la criteriul de acces de la pct. 3.Acte doveditoare: declarații autentificate ale titularului cererii și, după caz, ale soției/soțului și ale celorlalți membri majori din familia acestuia.NOTĂ:Restricția referitoare la nedeținerea unei locuințe în proprietate nu are în vedere locuințele înstrăinate în urma unei acțiuni de partaj sau locuințele trecute în proprietatea statului în mod abuziv și care nu au fost retrocedate în natură. Restricția nu se aplică în cazul deținerii cu chirie a unui spațiu locativ în cămine de familiști sau nefamiliști și nici chiriașilor din locuințele preluate abuziv de stat și care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foștii proprietari. Prin cămine de familiști sau nefamiliști se înțelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale și cu dependințele, dotările și utilitățile comune. De asemenea, restricția nu se aplică în situația în care titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - dețin, alături de alte persoane, cote-părți dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii.3. Titularul cererii de locuință trebuie să își desfășoare activitatea în localitatea în care sunt amplasate locuințele. Cuprinderea teritorială la care se referă această cerință se va stabili de consiliile locale, cu avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Se va avea în vedere posibilitatea extinderii acestei cuprinderi teritoriale și în afara localității în care s-a solicitat locuința, în cazuri motivate de existența unor platforme industriale, puncte de lucru ale unor unități economice din localitate, așezăminte de ocrotire socială, aeroporturi, nave maritime sau fluviale, unități turistice, cultural-sportive și de agrement sau alte asemenea cazuri, în care își desfășoară activitatea solicitanții de locuințe.NOTĂ:Prin excepție, în cazul când se extinde cuprinderea teritorială a criteriului, solicitanții care își desfășoară activitatea în afara localității în care sunt amplasate locuințele trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil de cel puțin un an în această localitate.4. Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate și cuprinse în programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.NOTĂ:– Lista de priorități se stabilește ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze și să se repartizeze locuințe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuințe înscriși în lista aprobată inițial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuință sau dacă există locuințe pentru tineri rămase vacante.– Solicitanții înscriși în lista de priorități, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 și 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuințe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiții în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an și în noua ordine de prioritate stabilită.B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:1. Situația locativă actuală1.1. Chiriaș în spațiu din fond locativ privat .......................................... 10 puncte1.2. Tolerat în spațiu ........................................................................ 7 puncte1.3. Suprafața locuibilă deținută (cu chirie, tolerat în spațiu): - mp/locatar -a) mai mare de 15 mp și până la 18 mp inclusiv ................................... 5 puncteb) mai mare de 12 mp și până la 15 mp inclusiv ..................................... 7 punctec) 8 mp și până la 12 mp inclusiv ..................................................... 9 puncted) mai mică de 8 mp ...................................................................... 10 puncteNOTĂ:În cazul celor tolerați în spațiu, toată suprafața locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluși și cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuință, dar care locuiesc în același imobil. În cazul spațiilor locative închiriate, suprafața locativă deținută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuință. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuință se va avea în vedere componența familiei definită la lit. A pct. 2.2. Starea civilă actuală2.1. Starea civilă:a) căsătorit ................................................................................. 10 puncteb) necăsătorit .............................................................................. 8 puncte2.2. Nr. de persoane în întreținere:a) copii– 1 copil ..................................................................................... 2 puncte– 2 copii ..................................................................................... 3 puncte– 3 copii ..................................................................................... 4 puncte– 4 copii ..................................................................................... 5 puncte– > 4 copii .................................................................................. 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copilb) alte persoane, indiferent de numărul acestora ................................. 2 puncte3. Starea de sănătate actualăBoala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreținere necesită, potrivit legii, însoțitor sau o cameră în plus .............. 2 puncte4. Vechimea cererii solicitantului4.1. până la 1 an ............................................................................. 1 punct4.2. între 1 și 2 ani ......................................................................... 3 puncte4.3. între 2 și 3 ani .......................................................................... 6 puncte4.4. între 3 și 4 ani .......................................................................... 9 puncte4.5. pentru fiecare an peste 4 ani ...................................................... 4 puncte5. Nivelul de studii și/sau pregătire profesională5.1. fără studii și fără pregătire profesională ......................................... 5 puncte5.2. cu școală generală, fără pregătire profesională și/sau cu specializare la locul de muncă .................................. 8 puncte5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională și/sau cu specializare la locul de muncă ...................................... 10 puncte5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate și/sau prin studii superioare de scurtă durată ................ 13 puncte5.5. cu studii superioare .................................................................... 15 puncteNOTE:Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat și atestat conform legii.6. Situații locative sau sociale deosebite6.1. tineri proveniți din case de ocrotire socială și care au împlinit 18 ani ....... 15 puncte6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii ......................................... 10 puncte6.3. tineri evacuați din case naționalizate ............................................. 5 puncte7. Venitul mediu net lunar/membru de familie7.1. mai mic decât salariul minim pe economie ...................................... 15 puncte7.2. între salariul minim pe economie și salariul mediu net pe economie ....... 10 puncteNOTE:– Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanților de locuință care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A.– În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanții vor fi departajați în funcție de situația locativă constatată la data efectivă a repartizării locuințelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanții a căror situație locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcție de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanții care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecție socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).C. Criterii specifice**):**) Punctul C. „Criterii specifice“ nu se va propune și adopta pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii.În cazul locuințelor destinate în mod exclusiv tinerilor specialiști din învățământ sau sănătate se pot propune și adopta criterii specifice în suplimentarea celor prevăzute de criteriile-cadru, în condițiile legii. (la 01-11-2021, Anexa nr. 11 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 )
   +  Anexa nr. 12la normele metodologice SITUAȚIA privind sumele avansate din resursele Agenției Naționale pentru Locuințe și/sau sumele scadente pentru finanțarea programului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, pe perioada ............ - mii lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Categorii de cheltuieli Sume necesare Sume recuperate Rest decrt. de încasat sau încasate încasat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I. Sume avansate din resurse proprii, pe capitole din devizul general al investitorilor: ....................................... ....................................... ....................................... .......................................II. Sume estimate aferente împrumuturilor: - rate scadente - dobânzi, comisioane, speze - alte costuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Agenția Națională pentru Locuințe poartă întreaga răspundere asupra actelor înscrise în formular. AGENȚIA NAȚIONALĂ MINISTERUL DEZVOLTĂRII PENTRU LOCUINȚE LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI Director general Director general ................. adjunct economic, .................. (la 01-11-2021, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 )  +  Anexa nr. 13la normele metodologice
  CONTRACT-CADRU
  Încheiat între:Agenția Națională pentru Locuințe, cu sediul în ........................., reprezentată de director general .........................,șiUnitatea administrativ-teritorială ........................, prin consiliul local, consiliul județean, Consiliul General al Municipiului București, după caz, în calitate de autorități deliberative, cu sediul în ..................., reprezentată prin ................................Părțile au convenit ca, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (8) și ale art. 3 alin. (1), (3) și (5) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să încheie prezentul contract.  +  Capitolul I Obiectul contractului  +  Articolul 1(1) Obiectul prezentului contract îl constituie transmiterea, în condițiile legii, a terenului, în suprafață de ............ mp, în folosința gratuită a Agenției Naționale pentru Locuințe (împreună cu construcția existentă pe teren, dacă este cazul) pe durata realizării investiției, defalcat astfel:– ............... mp proprietatea publică a statului/unității administrativ-teritoriale ................ și în administrarea unității administrativ-teritoriale .................., pentru realizarea a ............ locuințe;– ............... mp proprietatea privată a statului/unității administrativ-teritoriale ................ și în administrarea unității administrativ-teritoriale .................., pentru realizarea a ............ locuințe.(2) Pe terenul prevăzut la alin. (1) Agenția Națională pentru Locuințe realizează locuințe ........................... .(3) Pe terenul prevăzut la alin. (1) se realizează utilitățile și dotările tehnico-edilitare până la limita exterioară a perimetrului destinat construcției de locuințe, anterior inițierii de către Agenția Națională pentru Locuințe a procedurii de promovare a investiției.(4) Pe terenul prevăzut la alin. (1), în interiorul perimetrului destinat construcției de locuințe, unitatea administrativ-teritorială ..................... realizează lucrări de drumuri, lucrări necesare asigurării cu utilități și dotări tehnico-edilitare a construcțiilor de locuințe, potrivit planurilor de urbanism aprobate în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul 2(1) Preluarea terenului (și a construcției existente pe teren, dacă este cazul) prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces-verbal de predare-primire între unitatea administrativ-teritorială .................... și Agenția Națională pentru Locuințe, după transmiterea deschiderii de finanțare pentru începerea lucrărilor de construcție.(2) Până la data întocmirii procesului-verbal de predare-primire, terenul și construcția existentă pe teren rămân în administrarea unității administrativ-teritoriale ....................... .  +  Capitolul II Documentele anexate contractului  +  Articolul 3(1) Identificarea terenului prevăzut la art. 1 se realizează pe baza documentelor anexate prezentului contract, care fac parte integrantă din acesta.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) cuprind:a) schițele cu amplasamentul terenului, suprafața acestuia, precum și categoriile de folosință (anexa nr. 1 la contract);b) numărul de unități locative propuse a se realiza pe amplasamentul identificat (anexa nr. 2 la contract);c) hotărârea Consiliului Local ................ de transmitere către Agenția Națională pentru Locuințe a terenului, pentru construirea de locuințe ............., cu asigurarea din bugetul local a costului utilităților aferente construcțiilor și încheierea contractelor de execuție a lucrărilor cu societățile furnizoare de utilități (apă, canalizare, energie termică și electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spații verzi);d) documentațiile de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.), aprobate conform legii;e) extrasul de carte funciară.  +  Capitolul III Durata contractului  +  Articolul 4Contractul se încheie pe perioada construcției locuințelor și încetează la semnarea protocolului de predare-primire încheiat între Agenția Națională pentru Locuințe și unitatea administrativ-teritorială .............. .  +  Capitolul IV Obligațiile părților  +  Articolul 5Unitatea administrativ-teritorială .............. se obligă:a) să transmită Agenției Naționale pentru Locuințe în folosință gratuită terenul pentru construirea de locuințe .............., în suprafață totală de ........... mp, situat în ................., identificat conform prevederilor art. 3 (precum și construcția existentă pe teren ...............), pe toată durata executării construcției;b) să pună la dispoziția Agenției Naționale pentru Locuințe terenul liber de orice sarcini (și construcția existentă) și pentru care se realizează utilitățile și dotările tehnico-edilitare până la limita exterioară a perimetrului destinat construcției de locuințe, anterior inițierii de către Agenția Națională pentru Locuințe a procedurii de promovare a investiției, potrivit legii;c) să realizeze, pe cheltuială proprie, evaluarea terenurilor și/sau a construcțiilor existente, aflate în diverse stadii de execuție ori finalizate și neexploatate;d) să efectueze, pe cheltuială proprie, expertiza tehnică și energetică, după caz, asupra construcțiilor existente, aflate în diverse stadii de execuție ori finalizate și neexploatate, cu experți tehnici și auditori energetici autorizați conform legii;e) să elaboreze nota conceptuală și tema de proiectare, dacă este cazul, conform prevederilor legale în vigoare;f) să asigure de la bugetul local sursele necesare pentru execuția utilităților aferente construcției (apă, canalizare, energie termică și electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spații verzi), în interiorul perimetrului destinat locuințelor, până la recepția la terminarea lucrărilor de construcții-montaj;g) să obțină extras de carte funciară;h) să elaboreze studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și studiile conexe (ridicare topografică, studiu geotehnic etc.), după caz;i) să obțină toate avizele conform cu certificatul de urbanism, inclusiv acordul unic;j) să emită autorizația de construire a locuințelor, în condițiile legii și în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare;k) să respecte termenele de execuție și de punere în funcțiune a lucrărilor și a utilităților, corelate cu graficele de execuție stabilite de Agenția Națională pentru Locuințe împreună cu antreprenorul general la încheierea contractului de execuție de locuințe (inclusiv eventualele decalări ale termenelor din motive independente de voința celor două părți) și să informeze în scris Agenția Națională pentru Locuințe cu privire la finalizarea utilităților;l) să informeze în scris Agenția Națională pentru Locuințe cu privire la intenția de renunțare la lucrările de construire și scoaterea obiectivului de investiție din „Programul privind construcția de locuințe ..................“, cu suportarea tuturor cheltuielilor efectuate de Agenția Națională pentru Locuințe;m) să defalce suprafața de .......... mp, situată în ............., pe fiecare obiectiv recepționat, dacă este cazul, în vederea întocmirii de către Agenția Națională pentru Locuințe a protocolului de predare-primire a obiectivului de investiție recepționat și a terenului aferent.  +  Articolul 6Agenția Națională pentru Locuințe se obligă:a) să primească în folosință gratuită, pe durata executării construcției de locuințe, terenul în suprafață totală de ............ mp, situat în ........................, identificat potrivit prevederilor art. 3, liber de orice sarcini (precum și construcția existentă pe teren ..............);b) să elaboreze studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și studiile conexe (ridicare topografică, studiu geotehnic etc.), după caz;c) să asigure execuția construcției de locuințe, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pentru Programul guvernamental ................; (la 01-11-2021, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 ) d) să aducă, în scris, la cunoștința unității administrativ-teritoriale ................ termenele de finalizare a locuințelor, în conformitate cu graficele de execuție;e) să aducă, în scris, la cunoștința unității administrativ-teritoriale ................ locuințele recepționate, în conformitate cu procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;f) să transmită unității administrativ-teritoriale ................ terenul și construcțiile de locuințe, după caz, pe bază de protocol de predare-primire, odată cu recepția la terminarea lucrărilor de construcție.  +  Capitolul V Răspunderea contractuală  +  Articolul 7Nerespectarea obligațiilor contractuale de către una dintre părți dă dreptul părții prejudiciate de a pretinde daune-interese pentru repararea prejudiciului cauzat, conform normelor legale în vigoare.  +  Capitolul VI Forța majoră  +  Articolul 8(1) Prin forță majoră se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, fără legătură cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.(2) Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acționează aceasta.(3) Îndeplinirea contractului este suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.(4) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în 24 de ore și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor.(5) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.  +  Capitolul VII Încetarea contractului  +  Articolul 9Prezentul contract încetează în una dintre următoarele situații, în condițiile legii:a) expirarea duratei contractului;b) înainte de termen, cu acordul ambelor părți, în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 10Indiferent de cauza încetării înainte de termen a contractului, obligațiile părților se duc la îndeplinire până la data la care încetează contractul.  +  Articolul 11Încetarea contractului prin expirarea duratei contractului impune stingerea obligațiilor părților.  +  Articolul 12Fiecare parte are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea contractului, în unul dintre modurile prevăzute la art. 9, în termen de 5 zile lucrătoare, arătând și motivele acestei solicitări.  +  Capitolul VIII Litigii  +  Articolul 13Neînțelegerile apărute între părți în timpul derulării contractului se soluționează pe cale amiabilă.  +  Articolul 14Dacă părțile nu ajung la o înțelegere pe cale amiabilă, litigiile sunt soluționate de instanțele competente, conform legislației în vigoare.  +  Capitolul IX Dispoziții finale  +  Articolul 15Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părți, potrivit legii.  +  Articolul 16Completările sau modificările ce se aduc prezentului contract, în conformitate cu reglementările în vigoare, după semnarea lui, se efectuează prin act adițional, semnat și ștampilat de cele două părți.Încheiat astăzi, ........., în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.
  Agenția Națională pentru Locuințe,
  …………………………………..
  Unitatea administrativ-teritorială
  Județul ...........................
  ..................................
  (la 21-06-2018, Anexa nr. 13 a fost modificată de Punctul 40, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 420 din 8 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 21 iunie 2018 )
   +  Anexa nr. 14Abrogată. (la 14-04-2016, Anexa 14 a fost abrogată de pct. 54 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016. )  +  Anexa nr. 15la normele metodologiceCONTRACT - CADRU DE ASOCIEREI. Părțile contractante1.1. Agenția Națională pentru Locuințe, denumită în continuare ANL, cu sediul în ......, cod fiscal ......, având cont IBAN RO ......, deschis la ......, reprezentată prin director general ...... și director general adjunct economic .............,și1.2. ......, cu sediul în ......, cod fiscal ......, având cont IBAN RO ......, deschis la ......, reprezentată prin ......, au convenit să încheie prezentul contract de asociere, cu respectarea următoarelor clauze:II. Dispoziții generale2.1. Asociația creată prin prezentul contract, în baza Hotărârii Consiliului de administrație al ANL nr. ...... din data de ...... și a Hotărârii ...... din data de ......, este o asociație fără personalitate juridică și are ca temei legal prevederile art. 251-256 din Codul comercial.2.2. Asociația își desfășoară activitatea după următoarele principii:a) asistență comercială financiară, managerială și juridică a fiecărui asociat;b) prioritate în prestare de servicii în vederea realizării scopului asociației.III. Obiectul contractului3. Asociații au convenit să realizeze în comun proiectul de dezvoltare imobiliară "Construcții de locuințe în ansamblul ......, situat în ......", din cadrul programului de construcții de locuințe cu credit ipotecar promovat de ANL.IV. Durata asocierii4. Durata asocierii constituite în baza prezentului contract este până la încheierea procesului-verbal de predare-primire a locuințelor către beneficiari.V. Drepturile și obligațiile părților5.1. ANL contribuie cu asigurarea montajului tehnico-financiar în vederea realizării și predării către beneficiari a ansamblului de locuințe. Ansamblul de locuințe se va executa conform contractului de antrepriză generală pe care ANL îl va încheia cu o societate de construcții pe care o va alege conform exigențelor proprii.5.2. ...... contribuie cu un aport social constând în ...... .Acest aport social va fi vărsat până la data de ...... .5.3. Obținerea actelor necesare realizării investiției (avize, acorduri, autorizații etc.), asigurarea viabilizării terenului (lucrările de alimentare cu apă, energie electrică, gaze, canalizare, sistematizare pe verticală) și suportarea costurilor acestora se vor stabili de către părți și se vor menționa în anexa nr. 1 la prezentul contract.5.4. În relațiile cu terții, răspunderea pentru obligațiile contractuale revine părții care a dat naștere obligației respective.VI. Conducerea și administrarea asociației6.1. Asocierea va fi condusă și administrată de un consiliu de conducere format din minimum 3 membri care vor fi desemnați astfel: 2 membri numiți prin hotărâre a Consiliului de administrație al ANL și câte un membru numit de fiecare dintre coasociați.6.2. În caz de revocare a unui membru al consiliului de conducere al asociației sau în cazul în care unul dintre aceștia se află în incapacitate de exercitare a atribuțiilor ce îi revin pe o perioadă de cel puțin 60 de zile, membrii asociației vor lua măsuri de numire a unui alt membru.6.3. Consiliul de conducere al asociației se întrunește în ședințe o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, din inițiativa uneia dintre părți. Convocarea se face în scris și va conține locul, data și ora unde are loc adunarea, precum și ordinea de zi propusă și se comunică reprezentanților celeilalte părți, pe bază de semnătură.6.4. Hotărârile consiliului de conducere al asociației se iau prin consens.6.5. Hotărârile consiliului de conducere al asociației sunt consemnate într-un registru numerotat, datat, semnat și ștampilat pe fiecare pagină de către părți.6.6. În afară de alte probleme înscrise pe ordinea de zi, consiliul de conducere al asociației hotărăște în ceea ce privește:a) modul de folosire a contribuției (aporturilor) coasociaților în cadrul activității asociației;b) prospectarea pieței, identificarea clienților;c) prelungirea duratei asociației;d) majorarea aporturilor coasociaților;e) cooptarea de alți asociați;f) modificarea obiectului de activitate al contractului;g) încetarea contractului de asociere;h) orice altă modificare a clauzelor contractului sau oricare altă hotărâre necesară bunului mers al asociației;i) orice alte probleme care apar în legătură cu funcționarea asociației.VII. Repartizarea beneficiilor7.1. Repartizarea beneficiilor rezultate din activitățile comune desfășurate în cadrul asociației se va efectua, după încheierea procesului-verbal de predare-primire a locuințelor între ANL și antreprenorul general, astfel:– pentru ANL - o cotă procentuală din valoarea investiției realizate;– pentru coasociat ...... (se va stabili prin negociere pentru fiecare proiect de dezvoltare imobiliară, în funcție de aportul acestuia la realizarea amplasamentului.VIII. Încetarea contractului8.1. Asocierea își încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:a) hotărârea comună a membrilor asociați;b) încheierea procesului-verbal de predare-primire a locuințelor către beneficiari;c) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obiectului de activitate și a altor clauze ale contractului de asociere;d) lichidarea unei persoane juridice coasociate, care va fi notificată în scris, în termen de 5 zile de la data declarării stării respective de către instanța judecătorească;e) hotărârea definitivă și irevocabilă a unei instanțe judecătorești;f) alte cauze prevăzute de lege.8.2. Prezentul contract de asociere nu se poate denunța în mod unilateral, în caz contrar partea care îl denunță fiind obligată la daune-interese.8.3. În caz de încetare a asocierii, lichidarea asociației se face de 4 lichidatori, câte 2 numiți de fiecare parte, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data apariției cauzei de încetare a asociației.8.4. În cadrul lichidării, fiecare parte reintră în posesia exclusivă a bunurilor și valorilor asupra cărora și-a păstrat dreptul de proprietate, iar dacă ele nu se pot restitui în natură, cel păgubit are dreptul la repararea daunelor suferite. Rezultatele lichidării se vor repartiza între coasociați proporțional cu cota de participare a fiecăruia.IX. Forța majoră9.1. Prin forță majoră se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.9.2. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total ori parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.9.3. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile lucrătoare producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.9.4. Dacă în termen de 6 luni de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să își notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.X. Notificări10.1. În accepțiunea părților asociate, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.10.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată pe această confirmare de oficiul poștal primitor.10.3. Dacă notificarea se trimite prin fax sau poștă electronică, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea care a fost expediată.10.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.XI. Soluționarea litigiilor11.1. Toate litigiile care ar apărea între părțile prezentului contract vor fi soluționate pe cale amiabilă.11.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.XII. Clauze finale12.1. Asocierea altor persoane juridice sau fizice la realizarea obiectului prezentului contract se face numai cu acordul coasociaților fondatori ai asociației.12.2. ținerea evidenței contabile și întocmirea bilanțurilor contabile sunt în sarcina ......... .12.3. Controlul financiar poate fi exercitat de oricare dintre coasociați.12.4. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.12.5. Modificările și/sau completările aduse la prezentul contract nu sunt valabile și opozabile între părți decât dacă sunt făcute prin act adițional semnat și ștampilat de părțile contractante.12.6. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ...... exemplare, dintre care două exemplare pentru ANL și câte două exemplare pentru .........., astăzi ........., data semnării lui.Agenția Națională pentru LocuințeSemnătura,L.S............................ (coasociați)Semnătura, Semnătura,L.S. L.S.Condiții de eligibilitate a ofertanților în vederea asocieriiEligibilitatea reprezintă condițiile care trebuie să fie îndeplinite pentru ca ofertantul să poată fi ales:a) să nu se afle în stare de faliment și lichidare;b) să nu facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situațiile prevăzute la lit. a);c) să își fi îndeplinit la zi obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat, precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat;d) să nu furnizeze informații false în documentele prezentate;e) să prezinte documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional în conformitate cu prevederile legale;f) să prezinte documente edificatoare privind capacitatea tehnică și cea economico-financiară. (la 29-05-2006, Anexa nr. 15 a fost introdusă de pct. 38 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 592 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 mai 2006, având cuprinsul anexei 5 din acest act normativ. )  +  Anexa nr. 16la normele metodologice
  EXEMPLU DE CALCUL AL CHIRIEI
  I. Stabilirea ipotezelor pentru calculul chiriei1. Valoarea de investiție a imobilului se comunică de către Agenția Națională pentru Locuințe prin protocolul de predare-primire a imobilului către autoritatea publică locală. Valoarea de investiție a locuinței se determină după stabilirea suprafeței construite desfășurate pe locuință.2. Durata de amortizareCatalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare
  Cod de clasificareDenumire active fixeDurata normată (ani)
  1.6Construcții de locuințe și social-culturale
  1.6.1Clădiri de locuit, hoteluri și cămine, în afară de:40-60
  1.6.1.1- clădiri de locuințe sociale, moteluri și cămine amplasate în centre industriale, WC public32-48
  3. Valoarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosință normală (întreținere curentă, reparații curente, reparații capitale) și de administrare: maximum 1,5% din valoarea de investiție a construcției, din care:– cheltuieli menținere stare de folosință normală (întreținere curentă, reparații curente, reparații capitale): maximum 1,2% din valoarea de investiție a construcției;– cheltuieli de administrare: maximum 0,3% din valoarea de investiție a construcției.4. Sunt avute în vedere locuințe convenabile, care îndeplinesc exigențele minimale prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.5. Calculul chiriei pentru locuințele deținute de tineri se va realiza conform modelului prezentat la pct. II „Calculul chiriei aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii“, respectiv:a) pentru tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, chiria acoperă cheltuielile pentru menținerea stării de folosință normală și de administrare, precum și recuperarea investiției în funcție de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale;b) pentru tinerii care au împlinit vârsta de 35 de ani, chiria acoperă cheltuielile pentru menținerea stării de folosință normală și de administrare, recuperarea investiției în funcție de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, precum și o cotă de maximum 0,5%, care se constituie venit al administratorilor locuințelor.În conformitate cu art. 8 alin. (8) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de ierarhizarea localităților pe ranguri, stabilită prin Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, valoarea chiriei lunare, stabilită conform pct. II, se ponderează cu un coeficient, astfel:
  Rangul localității0IIIIIIIVV
  Coeficient1,00,90,80,70,60,6
  unde:a) rangul 0 - capitala României, municipiu de importanță europeană;b) rangul I - municipii de importanță națională, cu influență potențială la nivel european;c) rangul II - municipii de importanță interjudețeană, județeană sau cu rol de echilibru în rețeaua de localități;d) rangul III - orașe;e) rangul IV - sate reședință de comună;f) rangul V - sate componente ale comunelor și sate aparținând municipiilor și orașelor.
  În conformitate cu art. 8 alin. (9) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de veniturile chiriașului pe membru de familie, valoarea chiriei lunare rezultate după aplicarea coeficienților în funcție de anul recepției la terminarea lucrărilor se ponderează astfel:
  VenitCoeficient
  Venitul net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condițiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare0,80
  Venitul net pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condițiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care nu depășește cu 100% salariul minim brut pe țară garantat în plată0,90
  Venitul net pe membru de familie mai mare decât 100% salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condițiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare1,00
  II. Calculul chiriei aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu art. 8 alin. (10) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioarea) Tinerii cu vârsta de până la 35 de ani
  Numărul de camereAcd/ap(mp)Valoare de investiție locuințăRecuperarea investiției (amortizare)Cheltuieli de administrare, întreținere, reparații curente și capitaleCotă autorități publiceChirie netă anualăChiria lunarăPonderare rang localitățiPonderare venituri
  0123 = 2 : 60 ani4 = 2 x 1,50%5 = 2 x 0,50%6 = 3 + 4 + 57 = 6/128 = 7*Rang9 = 8*Venit
  158,0070.207,001.170,121.053,110,002.223,22185,27111,1688,93
  281,0098.047,001.634,121.470,710,003.104,82258,74155,24124,19
  3102,00123.467,002.057,781.852,010,003.909,79325,82195,49156,39
  4135,00163.412,002.723,532.451,180,005.174,71431,23258,74206,99
  b) Tinerii cu vârsta de peste 35 de ani
  Numărul de camereAcd/ap (mp)Valoare de investiție locuințăRecuperarea investiției (amortizare)Cheltuieli de administrare, întreținere, reparații curente și capitaleCotă autorități publiceChirie netă anualăChiria lunarăPonderare rang localitățiPonderare venituri
  0123 = 2 : 60 ani4 = 2 x 1,50%5 = 2 x 0,50%6 = 3 + 4 + 57 = 6/128 = 7*Rang9 = 8*Venit
  158,0070.207,001.170,121.053,11351,042.574,26214,52128,71102,97
  281,0098.047,001.634,121.470,71490,243.595,06299,59179,75143,80
  3102,00123.467,002.057,781.852,01617,344.527,12377,26226,36181,08
  4135,00163.412,002.723,532.451,18817,065.991,77499,31299,59239,67
  NOTE:1. Chiria cuprinsă la coloana 8 reprezintă valoarea maximală determinată conform art. 8 alin. (7) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare.2. Pentru coloanele 8 și 9 s-au luat în calcul situațiile cele mai defavorabile, stabilite conform prevederilor art. 8 alin. (8) și (9) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:– coeficient ponderare pe rang = 0,6 aplicat la coloana 7;– coeficient ponderare pe venit = 0,8 aplicat la coloana 8.3. Acd/ap reprezintă aria construită desfășurată/apartament.4. În situația în care chiria rezultată este mai mare decât nivelul maxim prevăzut la art. 8 alin. (9^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, chiria se va diminua în mod corespunzător cu încadrarea în procentele prevăzute de lege.
  III. Calculul chiriei aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (11) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se exemplifică astfel:Rata inflației comunicată de către Institutul Național de Statistică pentru anul anterior: 1,5% aplicat la chiria netă calculată pentru anul anteriora) Tinerii cu vârsta de până la 35 de ani [Coloanele 1-6 din tabelul de la pct. II lit. a) se mențin.]
  Chirie netă anuală actualizatăChiria lunarăPonderare rang localitățiPonderare venituri
  7 = 6 * 1,5%8 = 7/129 = 8 * Rang10 = 9 * Venit
  2.256,57188,05112,8390,26
  3.151,39262,62157,57126,06
  3.968,44330,70198,42158,74
  5.252,33437,69262,62210,09
  b) Tinerii cu vârsta de peste 35 de ani [Coloanele 1-6 din tabelul de la pct. II lit. b) se mențin.]
  Chirie netă anuală actualizatăChiria lunarăPonderare rang localitățiPonderare venituri
  7 = 6 * 1,5%8 = 7/129 = 8 * Rang10 = 9 * Venit
  2.612,87217,74130,64104,51
  3.648,98304,08182,45145,96
  4.595,03382,92229,75183,80
  6.081,65506,80304,08243,27
  NOTE:1. Modelele de calcul sunt orientative, administratorii locuințelor stabilesc suprafețele construite și valorile de investiție pentru fiecare unitate locativă.Anual administratorii locuințelor actualizează chiria cu rata inflației comunicată de către Institutul Național de Statistică pentru anul anterior.2. În situația în care chiria rezultată este mai mare decât nivelul maxim prevăzut la art. 8 alin. (9^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, chiria se va diminua în mod corespunzător cu încadrarea în procentele prevăzute de lege.3. Determinarea cuantumului sumei reprezentând recuperarea investiției se face proporțional din valoarea chiriei. Procentul este dat de raportul dintre valoarea amortizării (recuperarea investiției) și valoarea totală a chiriei.De exemplu, pentru o garsonieră (calculele pentru celelalte tipuri de apartamente se fac similar): – valoare chirie lunară integrală: 209,58 lei;– valoare chirie lunară ponderată (după aplicarea coeficienților de ponderare): 63 lei;– valoare amortizare lunară: 1.699,28 lei/an: 12 luni = 141,61 lei/lună.Pondere amortizare din valoarea chiriei:141,61 lei/209,58 lei * 100 = 67,57%.În aceste condiții, pentru o chirie lunară ponderată de 63 lei, UAT trebuie să transmită către ANL:63 lei * 67,57% = 42,57 lei.
  (la 01-11-2021, Anexa nr. 16 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 )
   +  Anexa nr. 17la normele metodologiceAGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE Unitatea administrativ-teritorială.................................Județul .........................PROTOCOL DE PREDARE-PRIMIREJudețul ........................., localitatea ....................,str. ................................ nr.............., bl. ............., sc. ......., et. ......, ap. .......Încheiat între:Agenția Națională pentru Locuințe, cu sediul în ................................., reprezentată prin director general ...................................... și director general adjunct economic ............................................., în calitate de predător,șiUnitatea administrativ-teritorială ......................, prin consiliul local, consiliul județean, Consiliul General al Municipiului București, după caz, în calitate de autorități deliberative, cu sediul în ........................., reprezentată prin ..................................., în calitate de primitor.Părțile au convenit ca, în baza:– prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Locuințe nr. ...............;– Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru apartamentul nr. ..... situat în județul ................., localitatea ........................., str. ....................... nr. ........, blocul ....., înregistrat la Agenția Națională pentru Locuințe cu nr. ................................., respectiv înregistrat la Unitatea administrativ-teritorială .................., județul .................. cu nr. ................................,să încheie prezentul protocol.Art. 1. - Agenția Națională pentru Locuințe predă către unitatea administrativ-teritorială .............................................., județul ......................., apartamentul nr. ......, în suprafață construită desfășurată de....... mp, situat în str. ....................... nr. ......., blocul ....., localitatea ..............., județul ....................., obiectiv de investiție proprietate privată a statului.Art. 2. - (1) Unitatea administrativ-teritorială ........................ preia de la Agenția Națională pentru Locuințe apartamentul nr......., în suprafață construit desfășurată de....... mp, situat în str. ....................... nr. ......., blocul....., localitatea..............., județul....................., obiectiv de investiție proprietate privată a statului.(2) Unitatea administrativ-teritorială ...................................... se obligă să asigure costurile privind taxe, impozite și asigurări, precum și administrarea, exploatarea și paza apartamentului nr. ...... situat în str. ............................ nr. ......., blocul ....., localitatea ..............., județul ....................., obiectiv de investiție proprietate privată a statului.Art. 3. - Valoarea de inventar a obiectivului de investiție prevăzut la art. 1 și 2 este de ..................... lei, cheltuielile fiind efectuate de către Agenția Națională pentru Locuințe.Art. 4. - De la data predării obiectivului de investiție prevăzut la art. 1 și 2, de către Agenția Națională pentru Locuințe, răspunderea asupra acestuia privind asigurarea pazei și conservării lucrărilor până la data repartizării locuinței trece în sarcina Unității administrativ-teritoriale .................................., județul ....................... .Art. 5. - Unitatea administrativ-teritorială ....................., județul ..................................... răspunde de paza și conservarea apartamentului nr. ......... până la repartizarea acestuia și efectuează pe cheltuiala sa toate remedierile necesare, dacă se constată deteriorări ca urmare a neutilizării locuinței.Art. 6. - (1) Până la recepția finală, în perioada de garanție a obiectivului de investiții, executantul lucrărilor, S.C. .............................................., are obligația înlăturării tuturor deficiențelor ce nu sunt generate de exploatarea defectuoasă, conform prevederilor contractului de AG nr. ........................(2) Pentru constatarea deficiențelor, precum și a responsabilităților asupra remedierii lor se constituie o comisie formată din: 3 membri din partea Agenției Naționale pentru Locuințe și 2 membri din partea Unității administrativ-teritoriale ......................., județul ....................... .Art. 7. - În perioada de garanție de 2 (doi) ani, de la data recepției la terminarea lucrărilor până la recepția finală, sunt interzise modificări la proiectul obiectivului de investiție predat prin prezentul protocol.Prezentul protocol de predare-primire a fost încheiat astăzi, ....................... , în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.
  Am predat, ---------- Agenția Națională pentru Locuințe, ........................ Am primit. ---------- Unitatea administrativ-teritorială........................
  (la 26-07-2013, Anexa nr. 17 a fost introdusă de pct. 34 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 502 din 17 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 iulie 2013, având conținutul anexei 2 la acest act normativ. )
   +  Anexa nr. 18la normele metodologice
  Agenția Națională pentru Locuințe .......................... Unitatea administrativ-teritorială/ autoritatea administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății, direct sau prin unitățile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei autorități ...............................
  PROTOCOLde predare-primire a obiectivului de investițiiLocuințe ......................................Amplasament ................ cu ........ u.l., S + P + ..........municipiul ...................., județul ........................Încheiat între:Agenția Națională pentru Locuințe, cu sediul în ......................, reprezentată prin director general ............................. și director general adjunct economic ..........................., în calitate de predător,șiUnitatea administrativ-teritorială ........ prin consiliul local, consiliul județean, Consiliul General al Municipiului București, după caz, în calitate de autorități deliberative/autoritatea administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății, direct sau prin unitățile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei autorități ................., cu sediul în județul ........................, municipiul ..................., județul ..................., reprezentată prin ........................., în calitate de primitor.Părțile au convenit ca, în baza:– art. 8 alin. (2) și ale art. 9 alin. (1) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru blocul ..................................., înregistrat la Agenția Națională pentru Locuințe cu nr. .........................., respectiv înregistrat la unitatea administrativ-teritorială/instituția administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății sau la unitățile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituții ................., județul ................. cu nr. .......................,să încheie prezentul protocol.  +  Articolul 1(1) Agenția Națională pentru Locuințe predă către unitatea administrativ-teritorială/instituția administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății sau către unitățile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituții .........................., județul ................, obiectivul de investiții situat în str. ........................ cu ........... u.l., S + P + ....., în suprafață construită desfășurată de ..... mp, municipiul ............., județul ................, obiectiv de investiție proprietate privată a statului.(2) Agenția Națională pentru Locuințe predă către unitatea administrativ-teritorială ......................, județul ........................, obiectivul de investiții situat în str. ......................... cu ........ u.l., S + P + ........., în suprafață construită desfășurată de ..... mp, municipiul ..............., județul ..................., obiectiv de investiție proprietate publică a statului.  +  Articolul 2(1) Unitatea administrativ-teritorială/instituția administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății sau unitățile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituții .................... preiau de la Agenția Națională pentru Locuințe obiectivul de investiție situat în str. ................................ cu .............. u.l., S + P + ............, în suprafață construită desfășurată de ..... mp, municipiul ..............., județul ..................., obiectiv de investiție proprietate privată a statului.(2) Unitatea administrativ-teritorială ............................. preia de la Agenția Națională pentru Locuințe obiectivul de investiție situat în str. .......................................... cu ......................... u.l., S + P + ............., în suprafață construită desfășurată de ........ mp, municipiul ..............., județul ..............., obiectiv de investiție proprietate publică a statului.(3) Unitatea administrativ-teritorială/instituția administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății sau unitățile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituții ........... obligă să asigure administrarea, exploatarea și paza obiectivului de investiții situat în ....... cu ........., S + P ..........., municipiul ........., județul ..........., obiectiv de investiție proprietate privată a statului.  +  Articolul 3Odată cu predarea/preluarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 și 2 din prezentul protocol, încetează dreptul de folosință gratuită asupra terenului în suprafață de ........ mp, transmis de către unitatea administrativ-teritorială/ instituția administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății sau de unitățile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituții ........ Agenției Naționale pentru Locuințe, conform Contractului nr. .........., în vederea realizării obiectivului de investiții ce face obiectul prezentului protocol.  +  Articolul 4Valoarea investițiilor efectuate de către Agenția Națională pentru Locuințe pentru obiectivul de investiții situat în str. ...................... este de ............... lei (inclusiv TVA).  +  Articolul 5De la data predării obiectivului de investiții de către Agenția Națională pentru Locuințe, răspunderea asupra acestuia privind asigurarea pazei și conservării lucrărilor până la data repartizării locuințelor trece în sarcina unității administrativ-teritorială/instituției administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății sau a unităților aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituții .................., județul .................... .  +  Articolul 6Unitatea administrativ-teritorială/instituția administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății sau unitățile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituții .................., județul ....................., răspund de paza și conservarea imobilelor preluate până la repartizarea acestora către beneficiarii de drept, urmând să efectueze pe cheltuiala lor toate remedierile necesare la imobilele preluate și nerepartizate la care se constată deteriorări ca urmare a neutilizării lor.  +  Articolul 7(1) Până la recepția finală, în perioada de garanție a obiectivului de investiții, executantul lucrărilor, S.C. .............., are obligația înlăturării pe cheltuiala sa, potrivit legii, a tuturor deficiențelor ce nu sunt generate de exploatarea defectuoasă, apărută ulterior repartizării locuințelor.(2) Pentru constatarea deficiențelor, precum și a responsabilităților asupra remedierii lor se constituie o comisie formată din: președinte - consilier zonal, 2 membri din partea Agenției Naționale pentru Locuințe și 2 membri din partea unității administrativ-teritoriale/instituției administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății sau a unităților aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei instituții ......................., județul ....................... .  +  Articolul 8În perioada de garanție de 2 (doi) ani de la data recepției la terminarea lucrărilor până la recepția finală sunt interzise modificări la proiectul obiectivului de investiție predat prin prezentul protocol.Prezentul protocol de predare-primire a fost încheiat astăzi, ............., în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.
  Am predat, Agenția Națională pentru Locuințe ................................. Am primit, Unitatea administrativ-teritorială/ autoritate a administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății, direct sau prin unitățile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestei autorități ..................................
  ----------Anexa nr. 18 a fost înlocuită cu anexa 8 din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016, potrivit pct. 55 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 19la normele metodologice
  AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE Nr. ........./................. S.C. ................... S.R.L. Nr. ........./.................
  CONVENȚIEÎncheiată între:Agenția Națională pentru Locuințe, cu sediul în ............................, tel./fax. ............................, cod fiscal ............................, având cont IBAN ............................, deschis la ............................, reprezentată prin director general ............................, denumită în cele ce urmează ANL,șiS.C. ...................... S.R.L., cu sediul în ............................, tel./fax 0............................, având cont IBAN ............................, deschis la ............................, înmatriculată la registrul comerțului sub nr ............................, CUI ............................., reprezentată prin ............................., denumită în continuare Executant.Prezenta convenție se încheie în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (2) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul IObiectul convenției  +  Articolul 1Obiectul convenției îl reprezintă constituirea, în condițiile legii, în conturile bancare ale ANL a garanției de bună execuție aferentă contractului de execuție/antrepriză generală nr. ........., corespunzător obiectivului de investiție din ................, și gestionarea acesteia de către ANL.  +  Capitolul IIObligațiile părților  +  Articolul 2Executantul se obligă:– să accepte constituirea în conturile bancare ale ANL a garanției de bună execuție aferentă lucrărilor executate la obiectivului de investiție din .............., conform prevederilor contractului de execuție/antrepriză generală nr. ........ și a eventualelor acte adiționale la acesta;– să notifice în scris ANL în cazul în care condițiile de restituire parțială sau integrală a garanției de bună execuție sunt îndeplinite.  +  Articolul 3ANL se obligă:privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, garanția de bună execuție constituită prin reținerea din valoarea situațiilor de lucrări prezentate lunar spre decontare de către Executant, în conturile bancare ale ANL;– să țină evidența sumelor reprezentând garanții de bună execuție;– să restituie garanția de bună execuție conform legislației în vigoare și prevederilor din contractul de execuție/antrepriză generală nr. ......, aferent obiectivului de investiție din ...............;– să calculeze și să vireze separat, odată cu restituirea garanției de bună execuție, dobânda aferentă, prevăzută la art. 5 alin. (1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998– să gestioneze și să utilizeze, în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. e) și g) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001  +  Capitolul IIILitigii  +  Articolul 4(1) Orice neînțelegere decurgând din prezenta convenție va fi soluționată pe cale amiabilă.(2) În cazul în care nu se va putea ajunge la o înțelegere, părțile convin ca neînțelegerile să fie soluționate de instanțele judecătorești competente.  +  Capitolul IVDispoziții finale  +  Articolul 5Limba care guvernează această convenție este limba română.  +  Articolul 6(1) Comunicările între părți, referitoare la îndeplinirea obligațiilor stabilite prin prezenta convenție, trebuie să fie transmisă în scris.(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.(3) Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, e-mail sau fax cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.  +  Articolul 7Convenția va fi interpretată conform prevederilor legale române.  +  Articolul 8Orice modificare a prezentei convenții se face numai cu acordul scris al părților.  +  Articolul 9Toate clauzele prezentei convenții au fost negociate și acceptate de către părți.Prezenta convenție se încheie astăzi ..............., în 2 (două) exemplare, din care 1 (un) exemplar pentru ANL și 1 (un) exemplar pentru Executant, ambele având aceeași valabilitate.
  ANL .............................. Executant ..............................
  (la 14-04-2016, Anexa nr. 19 a fost introdusă de pct. 56 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016, având conținutul prevăzut în anexa 9 din același act normativ. )
   +  Anexa nr. 20la normele metodologiceMODEL DE CALCULal chiriei pentru locuințele prevăzutela art. 4 alin. (3) din Legea nr. 152/19981. Valoare de inventar a locuinței: 150.000 lei, inclusiv TVA2. Durata de amortizare:Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare)
  Cod de clasificare Denumire active fixe Durata normată (ani)
  1.6 Construcții de locuințe și social-culturale
  1.6.1 Clădiri de locuit, hoteluri și cămine, în afară de: 40-60
  1.6.1.1 - clădiri de locuințe sociale, moteluri și cămine amplasate în centre industriale, WC public de: 32-48
  3. Valoarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosință normală a locuinței, din care:– întreținere curentă (I);– reparații curente (RC); I + RC aproximativ egal 0,40% din valoarea de inventar a locuinței;– reparații capitale (RK); RK aproximativ egal 0,51% din valoarea de inventar a locuinței.4. Valoarea cheltuielilor de administrare: se consideră aproximativ egal 0,20% din valoarea de inventar a locuinței.5. Cota de maximum 1% se aplică anual la valoarea de inventar a locuinței.Exemplu de calcul:
  Componentă Valoare (lei)
  Valoare de inventar 1 150.000,00
  Recuperarea investiției, în funcție de durata normatăstabilită potrivit prevederilor legale (amortizare) 2 = 1/60 ani 2.500,00
  Întreținere curentă și reparații curente 3 = 1 * 0,40% 600,00
  Reparații capitale 4 = 1 * 0,51% 765,00
  Cheltuieli de administrare 5 = 1 *0,20% 300,00
  Cheltuieli nete anuale 6 = 2 + 3 + 4 + 5 4.165,00
  Cota 1% 7 = 1 * 1% 1.500,00
  Chirie netă anuală 8 = 6 + 7 5.665,00
  Chirie lunară 9 = 8/12 luni 472,08
  (la 14-04-2016, Anexa nr. 20 a fost introdusă de pct. 56 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016, având conținutul prevăzut în anexa nr. 10 din același act normativ. )
   +  Anexa nr. 21la normele metodologiceMODEL DE CALCULpentru constituirea ratelor lunare în cazul vânzării locuințelorpentru tineri, destinate închirierii, în rate lunare egale,precum și de achitare în avans a ratelor● Mod constituire rate lunare egale: ulterior achitării avansului și a comisionului de 1%, ce revine autorităților administrației publice locale, conform prevederilor legale, suma rămasă de achitat se va plăti în rate lunare egale calculate după formula: Rest rămas de achitat x dobânda anuală / 12 R = ──────────────────────────────────────────── 1 - (1 + dobânda anuală / 12)^(-număr rate)unde:R = rată lunară de plată;Rest rămas de achitat = valoarea rămasă de plată în urma achitării avansului de 15% (exemplu: 100.000,00 lei);Dobânda anuală = valoarea anuală a dobânzii în procente, rămasă neschimbată pe toată perioada derulării contractului (dobânda de referință a Băncii Naționale a României la care se adaugă două puncte procentuale, această dobândă fiind aplicabilă la valoarea rămasă de achitat, exemplu: 3,75%).Numărul de rate (luni totale de rambursare) (exemplu: 300 luni)Exemplu de calcul: 100.000,00 x 3,75% / 12 R = ─────────────────────────── = 514,13 lei 1 - (1 + 3,75% / 12)^(-300)● Mod constituire dobândă: (Rest de achitat * dobânda anuală * [(dobânda anuală +1)^(n+1)) - (dobânda anuală +1)] d = ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── / 12 (dobânda anuală + 1) * [(dobânda anuală +1)^(n) - 1]unde:d = dobânda lunară de plată;Rest rămas de achitat = valoarea rămasă de plată în urma achitării avansului de 15% (exemplu: 100.000,00 lei);Dobânda anuală = valoarea anuală a dobânzii în procente, rămasă neschimbată pe toată perioada derulării contractului (exemplu: 3,75%);n = perioada inițială de rambursare (luni totale de rambursare) (exemplu: 300 luni).Exemplu de calcul: (100.000,00 * 3,75% * [(3,75% + 1)^(300+1) - (3,75% + 1)]d(1) = ───────────────────────────────────────────────────────── / 12 = 312,50 (3,75% + 1) * [(3,75% + 1)^(300) - 1]unde:d(1) = dobânda de plată în prima lună.După determinarea ratei lunare, care va fi aceeași pe toată perioada de achitare a valorii locuinței, și a dobânzii de plată aferente primei luni de rambursare, se va calcula rata de plată efectivă din valoarea locuinței prin diferența dintre rata lunară egală și dobânda lunară.Exemplu de calcul:r(1) = rata efectivă la prima lună = rata lunară egală - dobânda lunară la prima lunăr(1) = R - d(1) = 514,13 - 312,50 = 201,63 lei.Ulterior determinării ratei efective din valoarea locuinței se va stabili restul de plată lunar, ca diferență între valoarea rămasă de achitat și rata efectivă, astfel:Exemplu de calcul:RA = rest de achitat lunar (diferența dintre valoarea rămasă de achitat și rata efectivă).RA(1) = valoarea de achitat inițială - rata principală la prima lună = 100.000,00 - 201,63 = 99.798,37 leiAcest rest de plată va influența dobânzile și ratele efective până la data finalizării plăților, astfel:Dobânda: (99.798,37 * 3,75% * [(3,75% + 1)^(300+1)) - (3,75% + 1)]d(2) = ───────────────────────────────────────────────────────── / 12 = 311,87 (3,75% + 1) * [(3,75% + 1)^(300) - 1] (99.596,11 * 3,75% * [(3,75% + 1)^(300+1)) - (3,75% + 1)]d(3) = ───────────────────────────────────────────────────────── / 12 = 311,24 (3,75% + 1) * [(3,75% + 1)^(300) - 1] etc. ....Rata efectivă:r(2) = R - d(2) = 514,13 - 311,87 = 202,26 leir(3) = R - d(3) = 514,13 - 311,24 = 202,89 leietc. ........● Mod achitare în avans, în totalitate sau parțial: În vederea aplicării prevederilor art. 10 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul achitării în avans, în totalitate sau parțial, a ratelor rămase, inclusiv dobânda, până la data achitării integrale, dobânda se poate recalcula prin:a) menținerea ratei lunare la același nivel și reducerea perioadei; saub) reducerea ratei lunare și menținerea perioadei.Astfel, dobânda se va aplica la suma rămasă de achitat ce reprezintă diferența dintre valoarea datorată la încheierea contractului și suma ratelor efective plătite până la momentul rambursării în avans și valoarea achitată anticipat, iar graficul se va reface conform opțiunilor dorite, astfel:1. Rambursare parțială prin menținere rată și reducere perioadăExemplu de calcul: rambursare parțială la luna 120Rest de achitat la rambursare anticipată = Valoare inițială de rambursat - Σr(j) - valoare achitată anticipatValoare inițială de rambursat = 100.000,00 leiΣr(j) = suma ratelor principale la luna în care se efectuează rambursarea anticipată (parțial) = 29.302,10 leiValoare achitată anticipat = 10.000,00 leiRest de achitat la rambursare anticipată = 100.000,00 - 29.302,10 - 10.000,00 = 60.697,90 leiÎn acest caz, dacă beneficiarul va opta pentru menținerea ratei lunare și reducerea perioadei, se va păstra algoritmul de calcul inițial.2. Rambursare parțială prin reducere rată și menținere perioadăExemplu de calcul: rambursare parțială la luna 120Rest de achitat la rambursare anticipată = valoare inițială de rambursat - Σr(j) - valoare achitată anticipatValoare inițială de rambursat = 100.000,00 leiΣr(j) = suma ratelor principale la luna în care se efectuează rambursarea anticipată (parțial) = 29.302,10 leiValoare achitată anticipat = 10.000,00 leiRest de achitat la rambursare anticipată = 100.000,00 - 29.302,10 - 10.000,00 = 60.697,90 leiÎn acest caz, rata lunară și dobânda lunară se vor recalcula în funcție de restul rămas de achitat și perioada rămasă până la finalizarea plăților, astfel:1. Rata lunară: Rest rămas de achitat la rambursare anticipată x dobânda anuală / 12 R = ──────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 - (1 + dobânda anuală / 12)^(-număr rate) astfel, determinăm R ca fiind: 60.697,90 x 3,75% / 12 R = ─────────────────────────── = 441,41 lei 1 - (1 + 3,75% / 12)^(-180)2. Dobânda lunară: (Rest de achitat * dobânda anuală * [(dobânda anuală + 1)^(n+1)) - (dobânda anuală + 1)]d = ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── / 12 (dobânda anuală + 1) * [(dobânda anuală + 1)^(n) - 1] astfel, determinăm dobânda lunară ca fiind: (60.697,90 * 3,75% * ((3,75% + 1)^(180+1)) - (3,75% + 1)d(121) = ──────────────────────────────────────────────────────── / 12 = 189,67 (3,75% + 1) * [(3,75% + 1)^(180) - 1)] (60.446,17 * 3,75% * ((3,75% + 1)^(180+1)) - (3,75% + 1)d(122) = ──────────────────────────────────────────────────────── / 12 = 188,89 (3,75% + 1) * [(3,75% + 1)^(180) - 1)] etc. ....În cazul achitării în avans, în totalitate sau parțial, a ratelor rămase, valoarea contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate va fi diminuată cu contravaloarea dobânzii calculate prin diferența dobânzii inițiale și a celei aplicate la noua valoare rămasă de achitat. (la 14-04-2016, Anexa nr. 21 a fost introdusă de pct. 56 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 251 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 14 aprilie 2016, având conținutul prevăzut în anexa nr. 11 din același act normativ. )  +  Anexa nr. 22MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEISe aprobăMinistru,...................
  LISTA
  cuprinzând locuințele pentru tineri, destinate închirierii, propuse a fi finanțate din credite bugetare în anul ......... pentru angajamentele legale contractate
  Nr. crt.Nominalizarea pe obiective de investițiiValoarea totală a investițieiValoarea de finanțat prin ANLValoarea de finanțat prin ANL actualizatăRealizări cumulate la 31.12....Rest de executat la 1.01.....Valoare credit de angajament contractatCheltuieli din total surse de finanțareFinanțate din: CapacitățiTermen PIF
  Total generaldin care: Surse proprii 1*Surse proprii 2*Credite externeBugetdin care:
  Titlul ...Titlul ...Titlul ...Titlul ...
  Total, din care:
  A.Obiective de investiții în continuare
  1.Locuințe pentru tineri, destinate închirierii
  1.1.Locuințe pentru specialiști din sănătate și/sau învățământ
  2.Locuințe de serviciu
  3.Locuințe sociale pentru comunitățile de romi
  4.................
  B.Obiective noi de investiții
  1.Locuințe pentru tineri, destinate închirierii
  1.1.Locuințe pentru specialiști din sănătate și/sau învățământ
  2.Locuințe de serviciu
  3.Locuințe sociale pentru comunitățile de romi
  4.................
  C.Alte cheltuieli de investiții
  1.Locuințe pentru tineri, destinate închirierii
  1.1.Locuințe pentru specialiști din sănătate și/sau învățământ
  2.Locuințe de serviciu
  3.Locuințe sociale pentru comunitățile de romi
  4.................
  A. Obiective de investiții în continuare
  1.Locuințe pentru tineri, destinate închirierii
  Obiectiv...
  Obiectiv...
  1.1.Locuințe pentru specialiști din sănătate și/sau învățământ
  Obiectiv...
  Obiectiv...
  2.Locuințe de serviciu
  Obiectiv...
  Obiectiv...
  3.Locuințe sociale pentru comunitățile de romi
  4.................
  B. Obiective noi de investiții
  1.Locuințe pentru tineri, destinate închirierii
  Obiectiv...
  Obiectiv...
  1.1.Locuințe pentru specialiști din sănătate și/sau învățământ
  Obiectiv...
  Obiectiv...
  2.Locuințe de serviciu
  Obiectiv...
  Obiectiv...
  3.Locuințe sociale pentru comunitățile de romi
  4.................
  C. Alte cheltuieli de investiții
  1.Locuințe pentru tineri, destinate închirierii
  1.1.Locuințe pentru specialiști din sănătate și/sau învățământ
  2.Locuințe de serviciu
  3.Locuințe sociale pentru comunitățile de romi
  4.................
  1* Coloana surse proprii reprezintă sumele alocate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul ... al Agenției Naționale pentru Locuințe, conform Hotărârii Guvernului nr. ...., pentru titlul .... .2* Coloana surse proprii reprezintă sumele alocate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul... al Agenției Naționale pentru Locuințe, conform Hotărârii Guvernului nr. ...., pentru titlul .... .
  MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
  Secretar de stat/Secretar general adjunct,
  ………………………………
  Direcția …………………
  AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE
  Director general,
  …………………………………….
  Direcția .................................
  Control financiar preventiv
  (la 08-04-2021, Actul a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 388 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 08 aprilie 2021 )
   +  Anexa nr. 23la normele metodologice
  EXEMPLU DE CALCUL
  al valorii de vânzare
  I. Elemente de calcul1. Valoarea de investiție a imobilului (V_ii) se comunică de către Agenția Națională pentru Locuințe prin protocolul de predare-primire a imobilului către autoritatea publică locală.2. Autoritatea publică locală stabilește suprafața construită efectivă a fiecărei locuințe, inclusiv cotele indivize aferente fiecărei locuințe (S_cdl). 3. Se determină amortizarea (A), calculată în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008, cu modificările și completările ulterioare, și virată către Agenția Națională pentru Locuințe, denumită în continuare A.N.L., conform prevederilor art. 8 alin. (13) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea A.N.L., republicată, cu modificările și completările ulterioare.4. Valoarea de investiție a locuinței (V_il) se calculează ca fiind raportul dintre valoarea de investiție a imobilului (V_ii) și suprafața construită desfășurată (S_cdi) a imobilului, multiplicat cu suprafața construită a locuinței (S_cdl).V_il = (V_ii/S_cdi) * S_cdl5. Se determină valoarea de investiție (V_ild) diminuată cu contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiției (V_ila), calculată în funcție de durata normată de funcționare a clădirii, reținută de autoritățile administrației publice locale, ale sectoarelor municipiului București și/sau centrale, și virată către A.N.L., și amortizarea (A).V_ild = V_il – V_ila – A6. Se stabilește rata inflației (Ri)*, comunicată de Institutul Național de Statistică, pentru perioada cuprinsă între data punerii în funcțiune și data vânzării locuinței, în baza indicelui anual al prețurilor de consum, total, disponibil la adresa web: http://statistici.insse.ro/shop/?page=ipc1 lang=ro. NOTĂ: În sensul normelor metodologice, în cuprinsul sintagmei „rata inflației (Ri), comunicată de Institutul Național de Statistică, pentru perioada cuprinsă între data punerii în funcțiune și data vânzării locuinței“, „data vânzării locuinței“ este considerată data depunerii cererii de achiziționare a locuinței, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 7. Se actualizează valoarea de investiție cu rata inflației. V_1 = V_ild x Ri/1008. Valoarea rezultată la pct. 7, V_1, se ponderează cu coeficientul (Cp) prevăzut la art. 10 alin. (2) lit. d^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare.V_2 = V_1 x Cp9. La valoarea de vânzare calculată pentru fiecare locuință se adaugă un comision (C) de până la 1% din valoarea de vânzare calculată a locuinței, prevăzut la art. 10 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare.C = 1% x V _210. Valoarea finală de vânzare a locuinței se calculează:V _vl = V_2 + CII. Exemplu de calcul al valorii de vânzare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu art. 10 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  Nr. crt.Descriere Valoare(lei, inclusiv TVA)
  1Dată recepție imobil (lună, an)mai 2005
  2Valoare de investiție imobil (V_ii)1.935.000,00
  3Suprafața construită desfășurată imobil (S_cdi) (mp)1.350,00
  4Suprafața construită desfășurată (mp) locuință - se determină de către UAT în baza măsurătorilor cadastrale (S_cdl)84,38
  5Amortizarea (A), calculată în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008, cu modificările și completările ulterioare, și virată către ANL 19.500,00
  6Valoare de investiție locuințăV_il = (V_ii/S_cdi)* S_cdl120.944,67
  7Valoare de investiție locuință diminuată cu amortizarea virată la ANLV_ild = V_il – V_ila – A101.444,67
  8Rata inflației (comunicată de Institutul Național de Statistică, pentru perioada cuprinsă între data punerii în funcțiune și data vânzării locuinței, în baza indicelui anual al prețurilor de consum, total) - ipoteza calcul: iunie 2021179,82
  9Valoare de investiție actualizată cu rata inflațieiV_1 = V_ild x Ri/100182.417,81
  10Valoare de investiție ponderată cu coeficientul Cp prevăzut la art. 10 alin. (2) lit. d^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioareV_2 = V_1 x Cp182.417,81
  11Comision (C) de până la 1% din valoarea de vânzare calculată a locuinței, prevăzut la art. 10 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioareC = V_2 x 1%1.824,18
  12Valoare finală vânzare locuințăV_vl = V_2 + C184.241,99
  (la 01-11-2021, Actul a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.174 din 28 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 01 noiembrie 2021 )
  ------