SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 13 iulie 2015 "Sprijin acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice neagricole"
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 17 iulie 2015  Notă
  Aprobată de ORDINUL nr. 1.731 din 13 iulie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 534 din 17 iulie 2015.
   +  Capitolul IPrevederi generale  +  Articolul 1(1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis, denumită "Sprijin acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice neagricole", denumită în continuare schemă.(2) Schema vizează acțiunile specifice și beneficiarii eligibili conform fișelor tehnice ale submăsurii 6.2, "Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale" (întreprinderi nou-înființate), denumită în continuare sm 6.2, și submăsurii 6.4 "Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole", denumită în continuare sm 6.4, aferente măsurii 6 "Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor" din cadrul PNDR 2014-2020.  +  Articolul 2Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare. (la 11-10-2021, Articolul 2 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 263 din 7 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 11 octombrie 2021 )  +  Articolul 3Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Direcția generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR (AM PNDR), are calitatea de furnizor de ajutor în cadrul prezentei scheme, iar Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) are calitatea de administrator al acestei scheme.  +  Capitolul IIScopul schemei  +  Articolul 4Scopul prezentei scheme este de a acorda sprijin pentru înființarea în mediul rural de întreprinderi care realizează activități neagricole pentru prima dată (start-up) în baza unui plan de afaceri, respectiv pentru întreprinderi existente, în vederea dezvoltării și diversificării activității neagricole în mediul rural.  +  Capitolul IIIObiectivele schemei  +  Articolul 5Obiectivele schemei sunt:– diversificarea economiei rurale și crearea de alternative ocupaționale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul neagricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural, conform fișelor tehnice ale submăsurilor 6.2 și 6.4;– încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale și de producție;– digitalizarea activităților din mediul rural;– încurajarea acțiunilor de protecție a mediului;– absorbția de forță de muncă neremunerată, excedentară, din agricultură;– eradicarea sărăciei și dezvoltarea economică a zonelor rurale. (la 11-10-2021, Articolul 5 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 263 din 7 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 11 octombrie 2021 )  +  Capitolul IVNecesitatea implementării schemei  +  Articolul 6(1) Implementarea schemei este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din mediul rural, contribuind la diminuarea disparităților profunde la nivel regional între zonele rurale și urbane, prin asigurarea de resurse financiare corespunzătoare unei dezvoltări economice a întreprinzătorilor.(2) Avându-se în vedere excedentul de forță de muncă implicată în sectorul agricol, se impune absorbția acestuia în alte sectoare, neagricole, în vederea diversificării economiei rurale și a creșterii calității nivelului de trai.(3) Sprijinul financiar acordat prin prezenta schemă este destinat beneficiarilor pentru investiții în crearea și/sau dezvoltarea de activități de producție și/sau prestării de servicii localizate îndeosebi în regiuni și zone mai puțin dezvoltate ale României, pentru a impulsiona creșterea lor economică.(4) Prin Instrumentul de Redresare al Uniunii Europene (EURI) se acordă sprijin, în baza Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19, cu contribuție directă la redresarea economică rezilientă, durabilă și digitală care contracarează în același timp efectele crizei provocate de COVID-19 asupra dezvoltării rurale, prin prioritizarea activităților de digitalizare la nivelul afacerilor, activităților de protecția mediului, precum și a serviciilor medicale. (la 11-10-2021, Articolul 6 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 263 din 7 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 11 octombrie 2021 )  +  Capitolul VDomeniul de aplicare  +  Articolul 7(1) Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul rural al României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.(2) Prezenta schemă se aplică ajutoarelor pentru întreprinderi din toate domeniile, cu excepția:a) ajutoarelor acordate operatorilor economici care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; (la 03-11-2020, Litera a) din Alineatul (2), Articolul 7 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 307 din 26 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1020 din 03 noiembrie 2020 ) b) ajutoarelor acordate operatorilor economici care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;c) ajutoarelor acordate operatorilor economici care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;d) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție ori destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;f) ajutoarelor acordate universităților și organizațiilor de cercetare pentru activitățile de bază, care nu fac obiectul normelor în materie de ajutoare de stat, și anume:(i) activitățile de formare în vederea sporirii și îmbunătățirii calificării resurselor umane. În conformitate cu jurisprudența și practica decizională a Comisiei și astfel cum s-a explicat în Comunicarea privind noțiunea de ajutor de stat^1 și Comunicarea privind SIEG^2, învățământul public organizat din cadrul sistemului național de învățământ, cu finanțare predominant sau integral publică, și controlat de către stat este considerat activitate neeconomică; (la 11-10-2021, Punctul (i) din Litera f) , Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 263 din 7 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 11 octombrie 2021 ) Notă
  ^1 Comunicarea Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (2016/C 262/01). (la 11-10-2021, Nota ^1 de la Punctul (i) din Litera f) , Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 263 din 7 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 11 octombrie 2021 )
  ^2 Comunicarea Comisiei privind aplicarea normelor Uniunii Europene în materie de ajutor de stat în cazul compensației acordate pentru prestarea unor servicii de interes economic general, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 8 din 11 ianuarie 2012. (la 11-10-2021, Nota ^2 a fost introdusă de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 263 din 7 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 11 octombrie 2021 )
  (ii) cercetare și dezvoltare independentă în vederea dobândirii unor cunoștințe mai vaste și a unei înțelegeri mai bune, inclusiv proiectele de colaborare în domeniul cercetării și dezvoltării în cadrul cărora organizația de cercetare sau infrastructura de cercetare se angajează în colaborare efectivă;(iii) diseminarea la scară largă a rezultatelor cercetării, în mod neexclusiv și nediscriminatoriu, de exemplu prin predarea acestora, prin baze de date cu acces liber, publicații deschise sau programe informatice gratuite.
  (3) În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele menționate la alin. (2) lit. a), b), c) sau f), cât și în unul sau mai multe sectoare ori domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activități, cu condiția ca întreprinderea în cauză să prezinte odată cu cererea de finanțare și documente din care să rezulte separarea activităților sau o distincție între costuri și că activitățile desfășurate în sectoarele excluse potrivit prevederilor alin. (2) și din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.
   +  Articolul 8(1) Domeniile acoperite de prezenta schemă vizează diversificarea activităților agricole spre activități neagricole, după cum urmează:a) domenii acoperite în cadrul sm 6.2, lista activităților nefiind exhaustivă:(i) activități productive - cum ar fi fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricarea construcțiilor metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricarea produselor electrice, electronice, producere de combustibil din biomasă în vederea comercializării; producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;(ii) activități meșteșugărești - cum ar fi activități de artizanat și alte activități tradiționale neagricole - olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.;(iii) activități turistice - structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local; (la 11-10-2021, Punctul (iii) din Litera a) , Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 263 din 7 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 11 octombrie 2021 ) (iv) furnizare de servicii - cum ar fi servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, transport rutier de mărfuri în contul terților, alte servicii destinate populației din spațiul rural;b) domenii acoperite în cadrul sm 6.4, lista activităților nefiind exhaustivă:(i) activități productive - cum ar fi fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricarea construcțiilor metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricarea produselor electrice, electronice etc.;(ii) activități meșteșugărești - activități de artizanat și alte activități tradiționale neagricole - olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.;(iii) activități turistice - modernizarea/extinderea/dotarea agropensiunilor, înființarea/modernizarea/extinderea/dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local; (la 11-10-2021, Punctul (iii) din Litera b) , Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 263 din 7 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 11 octombrie 2021 ) (iv) furnizare de servicii pentru populația din mediul rural - servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, transport rutier de mărfuri în contul terților etc.;(v) construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților eligibile în cadrul submăsurii.(2) Lista activităților cu codurile aferente în conformitate cu Clasificarea activităților din economia națională (CAEN), eligibile pentru finanțare în cadrul sm 6.2 și 6.4, este prezentată ca anexă la ghidurile solicitantului pentru accesarea submăsurilor.
   +  Capitolul VIDefiniții  +  Articolul 9(1) În sensul prezentei scheme următorii termeni se definesc astfel:a) întreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică pe o piață, indiferent de forma juridică, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ al acesteia;b) ajutor de stat - orice măsură de sprijin care îndeplinește toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;b^1) ajutor de minimis - ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurența și/sau comerțul cu statele membre; (la 11-10-2021, Alineatul (1) din Articolul 9 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 263 din 7 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 11 octombrie 2021 ) c) data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic național aplicabil;d) microîntreprindere - întreprindere din categoria IMM-urilor, care are mai puțin de 10 angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 2 milioane euro;e) întreprindere mică - întreprindere din categoria IMM-urilor, care are mai puțin de 50 de angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 10 milioane euro;f) întreprindere nou-înființată (start-up) - întreprindere care este înființată în anul depunerii cererii de finanțare sau care nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali anteriori consecutivi;g) întreprindere în activitate - întreprinderea care desfășoară activitate economică și are situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat;h) întreprindere în dificultate - o întreprindere care se află în cel puțin una dintre situațiile următoare:(i) în cazul unei societăți cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de mai puțin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, "societate cu răspundere limitată" se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, iar "capital social" include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;(ii) în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de mai puțin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate, în sensul prezentei dispoziții, "o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății" se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;i) întreprinderea unică - în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere ori de supraveghere ale unei alte întreprinderi;(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate ori din statutul acesteia;(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari ori asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau al mai multor întreprinderi, relațiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice; (la 03-11-2020, Paragraful al doilea, litera i), Alineatul (1), Articolul 9 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 307 din 26 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1020 din 03 noiembrie 2020 ) j) fermier - o persoană fizică autorizată să desfășoare activități economice sau o persoană juridică ori un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup și membrii săi îl dețin în temeiul legislației naționale, care desfășoară o activitate agricolă;k) rata de actualizare - rata de referință stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe internet;l) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la Tratat, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; (la 03-11-2020, Litera l) din Alineatul (1), Articolul 9 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 307 din 26 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1020 din 03 noiembrie 2020 ) m) prelucrarea produselor agricole - orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;n) comercializarea produselor agricole - deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării ori a oricărei altei forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei altei activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;o) loc de muncă - locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii și/sau unității, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii și/sau unității la care lucrătorul are acces în cadrul desfășurării activității;p) crearea de locuri de muncă - creșterea netă a locurilor de muncă create direct de întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, în raport cu media celor 12 luni precedente lunii în care se înregistrează cererea de finanțare, după deducerea din numărul aparent de locuri de muncă create, a locurilor de muncă desființate față de medie; se iau în considerare locurile de muncă nou-create în cazul în care între angajați și angajator sau întreprinderi asociate acestuia nu există raporturi de muncă în ultimele 12 luni anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare;q) locuri de muncă create direct prin sprijinul acordat - locurile de muncă create în legătură cu activitatea care face obiectul sprijinului, respectiv locuri de muncă necesare derulării investiției nou-create, pentru persoane angajate în baza unui contract individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă sau cu timp parțial de lucru conform reglementărilor legale în vigoare;r) cost salarial - valoarea totală care trebuie plătită efectiv de beneficiarul ajutorului pentru locul de muncă respectiv, cuprinzând, pentru o perioadă de timp definită, salariul brut și contribuțiile obligatorii ale angajatorului aferente salariului brut, conform reglementărilor legale în vigoare;s) număr de salariați - numărul de unități de muncă anuale (UMA), și anume numărul de persoane angajate cu normă întreagă pe parcursul unui an; persoanele care își desfășoară activitatea cu timp parțial de lucru și persoanele care desfășoară o muncă sezonieră sunt contabilizate ca fracțiuni din UMA; în vederea monitorizării, calculul fracțiilor se efectuează în conformitate cu normele europene;ș) ghidul solicitantului - detalierea tehnică și financiară ce cuprinde setul de informații necesare solicitantului pentru pregătirea, derularea și implementarea proiectului, elaborat pentru fiecare măsură PNDR 2014-2020, document care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;t) planul de afaceri - document care va cuprinde cel puțin elementele descrise în fișa sm 6.2 din PNDR 2014-2020 și din care rezultă eficiența economică a întreprinderii și viabilitatea proiectului;ț) spațiul rural - totalitatea comunelor la nivel de unitate administrativ-teritorială, comuna fiind cea mai mică unitate administrativ-teritorială, nivel NUTS 5;u) fișa tehnică a măsurii/submăsurii - prevedere în cadrul PNDR 2014-2020 prin care se implementează o prioritate, asigurând cadrul cofinanțării proiectelor atât din FEADR, cât și din bugetul național;v) EURI - Instrumentul de Redresare al Uniunii Europene, conform Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020. (la 11-10-2021, Alineatul (1) din Articolul 9 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 263 din 7 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 11 octombrie 2021 ) (2) Prevederile prezentului articol se completează cu definițiile din:a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;b) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;c) Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului;d) Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;e) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea;f) Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020 (2014/C 204/01);g) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările și completările ulterioare;h) Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare;i) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare;j) Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;k) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;l) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;m) Regulamentul (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19; (la 11-10-2021, Alineatul (2) din Articolul 9 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 263 din 7 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 11 octombrie 2021 ) n) Regulamentul (UE) 2020/2.220 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 și 2022 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 și (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 și 2022; (la 11-10-2021, Alineatul (2) din Articolul 9 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 263 din 7 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 11 octombrie 2021 ) o) Programul Național de Dezvoltare Rurală, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015)3.508 din 26 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare; (la 11-10-2021, Alineatul (2) din Articolul 9 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 263 din 7 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 11 octombrie 2021 ) p) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 11-10-2021, Alineatul (2) din Articolul 9 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 263 din 7 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 11 octombrie 2021 )  +  Articolul 10(1) În cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis se va acorda sub forma de finanțare nerambursabilă și se va plăti eșalonat, în tranșe, pe etape de implementare a proiectului.(2) Ajutorul care se plătește în mai multe tranșe se actualizează la valoarea lui în momentul acordării. Costurile eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutorului. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutorului.  +  Capitolul VIIBeneficiarii ajutorului  +  Articolul 11Beneficiarii ajutorului de minimis acordat prin prezenta schemă sunt întreprinderile nou-înființate (start-up) și cele în activitate, care îndeplinesc cumulativ criteriile generale și specifice de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă.  +  Articolul 12(1) Solicitanții sprijinului vor îndeplini cumulativ următoarele criterii generale de eligibilitate:a) se încadrează în categoria de microîntreprinderi sau întreprinderi mici în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare; încadrarea întreprinderii solicitante se face la momentul înregistrării Cererii de finanțare conform declarației pe propria răspundere a solicitantului și pe baza datelor din situațiile financiare aferente anului anterior depunerii cererii de finanțare;b) nu se află în procedură de executare silită pentru plata unor datorii fiscale și nefiscale, inclusiv nu au popriri pe conturile bancare;c) nu se află în procedură de închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială;d) suma ajutoarelor de minimis de care au beneficiat într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent) nu depășește echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderea cu activitate de transport rutier (ajutoarele de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri);e) nu sunt supuse unei proceduri de insolvență și nici nu îndeplinesc criteriile prevăzute de lege pentru a fi supuse unei proceduri de insolvență colectivă la cererea creditorilor lor;f) nu sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată.(2) Întreprinderea unică nu trebuie să fi beneficiat în ultimii 2 ani fiscali și în anul fiscal în curs, de ajutoare de minimis din sursele statului, ale autorităților locale sau din surse europene, care cumulat cu valoarea finanțării solicitate prin schemă, să depășească echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro pentru întreprinderea care efectuează transport de mărfuri în contul terților ori contra cost.(3) În cazul investițiilor în agroturism, beneficiarul trebuie să desfășoare o activitate agricolă în momentul depunerii cererii de finanțare.(4) Solicitantul va declara pe propria răspundere îndeplinirea criteriilor prevăzute la alin. (1), potrivit prevederilor ghidului solicitantului aferent fiecărei submăsuri.  +  Articolul 13(1) În cadrul sm 6.2 se acordă sprijin financiar pentru următoarele categorii de solicitanți:a) fermierii sau membrii unei gospodării agricole care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități nonagricole în spațiul rural pentru prima dată;b) microîntreprinderi și întreprinderi mici existente în spațiul rural, care își propun activități nonagricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;c) microîntreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii cererii de finanțare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-up).(2) Solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:a) să solicite sprijinul financiar în baza unui plan de afaceri;b) activitățile economice desfășurate de întreprinderile nou-înființate (start-up) să se regăsească în domeniile de diversificare prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a);c) întreprinderile în activitate care au ca obiect activități agricole sau neagricole trebuie ca prin proiect să propună diversificarea cu una dintre activitățile economice din domeniile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), respectiv inițierea unei astfel de activități;d) să îndeplinească celelalte condiții specifice din fișa sm 6.2 din cadrul PNDR 2014-2020.(3) Pentru sm 6.4 sprijinul se acordă pentru investiții următoarelor categorii de solicitanți:a) microîntreprinderilor și întreprinderilor nonagricole mici existente sau nou-înființate din spațiul rural, care creează ori dezvoltă activități neagricole în zonele rurale și care au ca obiect activitățile economice din domeniile de diversificare prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b);b) fermierilor sau membrilor unei gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea microîntreprinderii sau întreprinderii mici deja existente.(4) Solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:a) să asigure partea de cofinanțare din surse proprii;b) să îndeplinească condițiile specifice de eligibilitate din fișa tehnică a sm 6.4.  +  Articolul 14Persoanele fizice nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili în cadrul prezentei scheme.  +  Articolul 15(1) Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme de ajutor pentru submăsura 6.2 solicitanții prevăzuți la art. 161 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) Condițiile de eligibilitate pentru acordarea ajutorului de minimis în cadrul prezentei scheme se completează cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Acei solicitanți/beneficiari care au contracte de finanțare pentru proiecte nerealizate din proprie inițiativă, respectiv solicitanții/beneficiarii care au contracte de finanțare încetate pentru nerespectarea obligațiilor contractuale din inițiativa AFIR și pentru care furnizorul trebuie să dispună, dacă este cazul, recuperarea ajutoarelor de stat/de minimis acordate, nu pot beneficia de finanțare în baza prezentei scheme decât după îndeplinirea integrală a obligațiilor de rambursare.  +  Articolul 16Numărul estimat al beneficiarilor de sprijin prin prezenta schemă este de aproximativ 2.692 pentru acțiunile aferente sm 6.2, respectiv de aproximativ 1.332 pentru acțiunile aferente sm 6.4. (la 11-10-2021, Articolul 16 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 263 din 7 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 11 octombrie 2021 )  +  Capitolul VIIICondiții de eligibilitate  +  Articolul 17(1) Pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate pentru sm 6.2 se verifică dacă:a) solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1);b) sprijinul se solicită în baza cererii de finanțare, documentelor justificative relevante, inclusiv a planului de afaceri, care trebuie să conțină cel puțin elementele obligatorii prevăzute de regulamentele de dezvoltare rurală; implementarea planului de afaceri și modul de acordare a tranșelor de plată se detaliază în ghidul solicitantului pentru sm 6.2;c) sediul social, sediul profesional și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural, activitatea desfășurându-se în spațiul rural;d) investiția trebuie să vizeze unul dintre domeniile de diversificare prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a);e) implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului. (la 11-10-2021, Alineatul (1) din Articolul 17 , Capitolul VIII a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 263 din 7 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 11 octombrie 2021 ) (2) Pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate pentru sm 6.4 se verifică dacă:a) solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3);b) sprijinul se acordă în baza cererii de finanțare și a documentelor justificative relevante; documentele relevante se detaliază în ghidul solicitantului pentru sm 6.4;c) solicitantul trebuie să prezinte toate avizele și acordurile necesare investiției respective, inclusiv avizele/autorizațiile de mediu necesare investiției, să respecte, după caz, cerințele de mediu specifice investițiilor în perimetrul ariilor protejate;d) sediul social al solicitantului și punctul de lucru unde se implementează proiectul finanțat din fonduri publice trebuie să fie situate în spațiul rural; (la 11-10-2021, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 17 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 263 din 7 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 11 octombrie 2021 ) e) investiția trebuie să vizeze unul dintre domeniile de diversificare prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), viabilitatea economică trebuie demonstrată pe baza prezentării unei documentații tehnico-economice;f) solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;g) întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în înțelesul Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate.  +  Articolul 18În funcție de tipul investiției/proiectului, solicitantul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiția sau, după caz, dreptul de folosință pe o perioadă de cel puțin 10 ani.  +  Articolul 19(1) Condițiile de eligibilitate și documentele relevante pentru fiecare submăsură sunt detaliate în ghidul solicitantului specific sm 6.2 și 6.4.(2) Verificarea condițiilor de eligibilitate pentru beneficiar/ proiect/investiție se realizează de către AFIR înainte de acordarea ajutorului.  +  Capitolul IXReguli, principii și criterii de selecție  +  Articolul 20(1) Principiile de selecție au în vedere asigurarea tratamentului egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora în conformitate cu prioritățile Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală.(2) Selecția proiectelor va fi organizată pe baza următoarelor reguli:a) organizarea de sesiuni anuale continue de depunere a proiectelor cu un buget anual predefinit, cu selecție lunară/ trimestrială;b) prioritate în evaluare/selecție pentru proiectele cu punctajul cel mai mare la începutul anului;c) respectarea pragului minim pe parcursul anului.(3) Criteriile de selecție și modul de acordare a punctajelor se detaliază în ghidul solicitantului pentru fiecare submăsură din cadrul prezentei scheme.  +  Articolul 21Principiile de selecție pentru sm 6.2 sunt:a) principiul diversificării activității agricole a fermierilor/ membrilor gospodăriei agricole către activități nonagricole;b) principiul prioritizării activităților de producție;c) principiul prioritizării serviciilor medicale (inclusiv stomatologice și sanitar-veterinare);d) principiul prioritizării planurilor de afaceri care au ca obiectiv utilizarea mijloacelor de digitalizare pentru eficientizarea activității;e) principiul prioritizării planurilor de afaceri care vizează acțiuni de protecția mediului;f) principiul stimulării activităților turistice (cu excepția înființării/modernizării/extinderii de agropensiuni, pensiuni, hoteluri) și/sau de agrement și/sau unități de alimentație publică în zonele cu potențial turistic ridicat;g) principiul accesului la finanțare, în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014-2020 prin PNDR (sm 6.2, 6.4 și măsură similară din 19.2). (la 11-10-2021, Articolul 21 din Capitolul IX a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 263 din 7 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 11 octombrie 2021 )  +  Articolul 22Principiile de selecție pentru sm 6.4 sunt:a) principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități nonagricole;b) principiul prioritizării serviciilor medicale (inclusiv stomatologice și sanitar-veterinare);c) principiul prioritizării proiectelor care includ acțiuni de digitalizare pentru eficientizarea activității;d) principiul prioritizării proiectelor care includ acțiuni de protecția mediului;e) principiul prioritizării activităților de producție;f) principiul stimulării activităților turistice și/sau de agrement și/sau unități de alimentație publică desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat;g) principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management al firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice;h) principiul accesului la finanțare - în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014-2020 prin PNDR (sm 6.2, 6.4 și măsura similară din 19.2);i) principiul maturității proiectului - în sensul documentației pentru demararea procedurii de evaluare a impactului preconizat asupra mediului, adusă la depunerea cererii de finanțare. (la 11-10-2021, Articolul 22 din Capitolul IX a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 263 din 7 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 11 octombrie 2021 )  +  Articolul 23Evaluarea cererilor de finanțare sub aspectul îndeplinirii condițiilor de eligibilitate și a criteriilor de selecție se realizează de către AFIR, în baza procedurilor proprii specifice, înainte de acordarea ajutorului de minimis.  +  Capitolul XCosturi și cheltuieli eligibile  +  Articolul 24(1) Sprijinul în cadrul sm 6.2 se acordă pentru activitățile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul planului de afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capital de lucru și capitalizarea întreprinderii și activitățile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora, cu excepția achiziționării de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.(2) Se vor respecta prevederile capitolului 8.1 din PNDR 2014-2020, disponibil pe site-ul MADR www.madr.ro, aplicabile sm 6.2.  +  Articolul 25(1) În cadrul sm 6.4 sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli:a) extinderea și/sau modernizarea și dotarea agropensiunilor;b) înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow-uri;c) înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea structurilor de alimentație publică, inclusiv punctul gastronomic local;d) construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;e) achiziționarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalații și echipamente noi;f) investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci. (la 11-10-2021, Alineatul (1) din Articolul 25 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 263 din 7 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 11 octombrie 2021 ) (2) Cheltuielile legate de achiziția în leasing a activelor, altele decât terenurile și clădirile, pot fi considerate eligibile doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar și prevede obligația beneficiarului de a cumpăra bunurile respective la expirarea contractului de leasing.  +  Capitolul XICheltuieli neeligibile  +  Articolul 26Reprezintă cheltuieli neeligibile pentru sm 6.4:a) cheltuieli specifice activităților de prestări servicii agricole, precum și celor de prelucrare și comercializare rezultate din produsele ce se regăsesc în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului - codurile de clasificare a activităților din economia națională (CAEN) aferente, fiind excluse de la finanțare;b) costurile de exploatare, inclusiv cheltuielile specifice de înființare și funcționare a întreprinderilor, cum ar fi obținerea avizelor de funcționare, taxele de autorizare, salarii angajați, costuri administrative etc.;c) cheltuielile cu instalațiile pentru producerea de electricitate din biomasă, în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii;d) achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri;e) cheltuielile pentru înființare de agropensiuni, pensiuni, hoteluri. (la 11-10-2021, Articolul 26 din Capitolul XI a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 263 din 7 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 11 octombrie 2021 )  +  Articolul 27Cheltuielile neeligibile ale proiectului vor fi suportate integral de către beneficiarul ajutorului de minimis.  +  Articolul 28Investiția realizată în condițiile prezentei scheme de ajutor de minimis, precum și activitatea sau întreprinderea nou-înființată trebuie menținute pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la momentul finalizării/ultimei plăți aferente proiectului de investiții. Ultima tranșă de plată va fi efectuată până la data de 31 decembrie 2025. (la 11-10-2021, Articolul 28 din Capitolul XI a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 263 din 7 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 11 octombrie 2021 )  +  Capitolul XIIRegula cumulului ajutoarelor  +  Articolul 29(1) Administratorul/Furnizorul prezentei scheme va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, inclusiv în declarația pe propria răspundere, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi sau întreprinderi unice pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali consecutivi, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului ori ale autorităților locale, fie din surse ale bugetului Uniunii Europene, cumulate cu prevederile prezentei scheme, nu depășește pragul de 200.000 euro, respectiv de 100.000 euro, în cazul solicitanților care își desfășoară activitatea în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, echivalent în lei, și că se respectă toate condițiile din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013. (la 11-10-2021, Alineatul (1) din Articolul 29 , Capitolul XII a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 263 din 7 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 11 octombrie 2021 ) (2) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o perioadă de 3 ani consecutivi (anul fiscal în curs și cei 2 ani fiscali anteriori), cumulată cu valoarea alocării financiare solicitate în baza prezentei scheme, depășește pragul de 200.000 euro (100.000 euro, în cazul solicitanților care își desfășoară activitatea în sectorul transporturilor), solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici chiar pentru acea fracțiune din ajutor care nu depășește acest plafon.(3) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere sau o întreprindere unică. Astfel, dacă între întreprinderile care beneficiază de sprijinul prezentei scheme există cel puțin una dintre relațiile menționate la art. 9 alin. (1) lit. g), respectivele structuri vor fi tratate ca o singură "întreprindere unică", iar valoarea ajutorului de minimis acordată tuturor structurilor constituente, cumulat pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, împreună cu suma solicitată, nu va depăși suma de 200.000 euro (100.000 euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost).(4) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană.(5) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.(6) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant prevăzut la alin. (1).  +  Capitolul XIIIModalitatea de acordare a ajutoarelor  +  Articolul 30(1) Ajutoarele financiare în cadrul sm 6.2 pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale se vor acorda, sub formă de sumă forfetară, în două tranșe, astfel:– 70% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare;– 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși 5 ani de la încheierea deciziei de finanțare.(2) Cuantumul maxim al sprijinului este de:– 70.000 euro/proiect în cazul activităților productive;– 50.000 euro/proiect în cazul altor activități neagricole. (la 11-10-2021, Alineatul (2) din Articolul 30 , Capitolul XIII a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 263 din 7 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 11 octombrie 2021 ) (3) Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100%.  +  Articolul 31(1) Asistența financiară în cadrul sm 6.4 se acordă sub formă de grant pentru rambursarea cheltuielilor eligibile suportate și plătite.(2) În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (4) și art. 63 ale Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 beneficiarii sprijinului acordat prin prezenta schemă pot primi avans în procent de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului. Plata avansului este condiționată de prezentarea unei garanții eliberate de o instituție financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii Naționale a României, reglementat de legislația națională în domeniu, care corespunde procentului de 100% din suma avansului.(3) Garanția prevăzută la alin. (2) poate fi prezentată de beneficiarii privați și sub formă de poliță de asigurare eliberată de o societate de asigurări, autorizată potrivit legislației în vigoare.(4) Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.(5) Intensitatea prevăzută la alin. (4) se poate majora la 90% pentru solicitanții care desfășoară activități de producție. (la 11-10-2021, Alineatul (5) din Articolul 31 , Capitolul XIII a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 263 din 7 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 11 octombrie 2021 )  +  Articolul 32(1) AFIR va informa în scris beneficiarii cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme și caracterul de minimis al acestuia, cu referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.(2) Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanțat prin prezenta schemă de ajutor de minimis este de 10.000 euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.(3) Pentru a beneficia de finanțare nerambursabilă în cadrul prezentei scheme, solicitantul va da o declarație pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis primite de acesta și, dacă este cazul, de celelalte întreprinderi cu care se află într-o relație de tipul celor enumerate la art. 9 alin. (1) lit. g) în acel an fiscal și alte ajutoare de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali, fie din surse ale bugetului de stat sau ale autorităților locale, fie din surse ale bugetului Uniunii Europene.(4) AFIR acordă un ajutor de minimis după ce verifică, pe baza declarației pe propria răspundere a solicitantului, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de acesta și, dacă este cazul, de celelalte întreprinderi cu care se află într-o relație de tipul celor enumerate la art. 9 alin. (1) lit. g) pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale bugetului de stat sau ale autorităților locale, fie din surse ale bugetului Uniunii Europene, nu depășește pragul de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru beneficiarii care activează în domeniul transportului rutier de mărfuri, echivalent în lei.  +  Capitolul XIVDurata  +  Articolul 33Prezenta schemă se va aplica până la 31 decembrie 2023, cu posibilitatea prelungirii, potrivit regulamentelor Uniunii Europene în materia ajutorului de stat, pentru perioada post 2014-2020. Plățile se vor efectua până la data de 31 decembrie 2025. (la 11-10-2021, Articolul 33 din Capitolul XIV a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 263 din 7 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 11 octombrie 2021 )  +  Capitolul XVBugetul schemei  +  Articolul 34Bugetul schemei este de 428.027.422 euro contribuție publică, în limita alocării din cadrul PNDR a acestor submăsuri. Bugetul total este constituit din 150.000.000 euro EURI, fără contribuție din fonduri naționale, și 240.684.827 euro FEADR, la care se adaugă 37.342.595 euro fonduri naționale. (la 11-10-2021, Articolul 34 din Capitolul XV a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 263 din 7 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 11 octombrie 2021 )  +  Capitolul XVIProcedura de implementare a schemei  +  Articolul 35(1) Pentru a beneficia de ajutorul acordat prin prezenta schemă, solicitantul va depune on-line, la AFIR, o cerere de finanțare, însoțită de documentele prevăzute în ghidul solicitantului.(2) AFIR organizează sesiuni anuale continue de depunere a cererilor de finanțare, cu respectarea regulilor prevăzute la art. 20 alin. (2). Pragurile de calitate lunare/trimestriale, pragul minim și alocările financiare anuale se stabilesc potrivit prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Detalierea modalității de derulare a procedurilor specifice de evaluare-selectare și contractare aferente submăsurilor din prezenta schema se regăsește în ghidul solicitantului pentru fiecare dintre submăsuri, acesta fiind publicat pe site-urile www.madr.ro și www.afir.info, care completează prevederile prezentei scheme de minimis.(4) Acordarea ajutorului de minimis prevăzut în cadrul acestei scheme se face în baza unui contract de finanțare încheiat între AFIR, în numele furnizorului, și beneficiar.  +  Articolul 36(1) În vederea acordării ajutorului de minimis întreprinderea solicitantă va trebui să prezinte la AFIR documentația prevăzută în ghidul solicitantului.(2) AFIR nu achită ajutorul de minimis sau solicită recuperarea ajutorului de minimis deja acordat, în cazul în care documentele și informațiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse în susținerea cererii de finanțare se dovedesc a fi incorecte și/sau false.  +  Articolul 37(1) Nerespectarea contractului de finanțare încheiat în baza prevederilor prezentei scheme de către întreprinderea care a beneficiat de ajutor atrage revocarea acordului pentru finanțare și recuperarea ajutorului de minimis proporțional cu gradul de nerealizare sau integral, în funcție de caz.(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data recuperării.(3) În cazul în care întreprinderea solicitantă nu este eligibilă pentru a primi o alocare specifică în cadrul schemei, AFIR va transmite acesteia o notificare în acest sens.  +  Capitolul XVIIMonitorizarea ajutoarelor acordate în cadrul prezentei scheme  +  Articolul 38Monitorizarea, raportarea și păstrarea evidențelor ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislația europeană și cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007.  +  Articolul 39(1) AFIR păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidență trebuie să conțină informații necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația europeană în domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, valoarea sprijinului, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate etc.(2) AFIR transmite în timp util la MADR toate informațiile necesare raportării către Consiliul Concurenței/Comisia Europeană a ajutoarelor de minimis acordate.  +  Articolul 40(1) MADR și AFIR au obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condițiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislația națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.(2) MADR, pe baza datelor și informațiilor primite de la AFIR, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007.(3) Pentru a crea posibilitatea verificării ex ante a eligibilității potențialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, MADR, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de minimis, are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 307/2020 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice neagricole“. (la 03-11-2020, Articolul 40 din Capitolul XVII a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 307 din 26 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1020 din 03 noiembrie 2020 ) (4) Contractele, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor de minimis și rambursarea efectivă a respectivelor ajutoare, aferente acestei submăsuri, se încarcă în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanțare, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor ajutoare de către AFIR, în calitate de administrator al prezentei scheme. (la 03-11-2020, Articolul 40 din Capitolul XVII a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 307 din 26 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1020 din 03 noiembrie 2020 )  +  Articolul 41(1) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să facă verificări la fața locului.(2) În cazul în care MADR nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.(3) Erorile constatate de furnizor și corecțiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.(4) MADR va transmite spre informare Consiliului Concurenței prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 42În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, MADR va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor prezentei scheme.  +  Articolul 43(1) Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția AFIR și/sau MADR, în formatul și în termenul solicitate de către acesta, toate datele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare și monitorizare ce revin ca responsabilitate AFIR și/sau MADR.(2) Beneficiarul trebuie să păstreze timp de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul schemei. Această evidență trebuie să conțină informațiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, durata, costurile/cheltuielile eligibile, valoarea, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.  +  Capitolul XVIIIRecuperarea ajutorului de minimis  +  Articolul 44(1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către AFIR, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, respectiv rata dobânzii publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și, cu titlu de informare, pe pagina de internet a Direcției generale concurență a Comisiei Europene. (la 11-10-2021, Alineatul (2) din Articolul 44 , Capitolul XVIII a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 263 din 7 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 11 octombrie 2021 )  +  Capitolul XIXDispoziții finale  +  Articolul 45Textul prezentei scheme este publicat integral pe pagina web a MADR la adresa: www.madr.ro (la 19-07-2016, Textul schemei de ajutor de minimis a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 852 din 13 iulie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 19 iulie 2016 ) -----