ORDIN nr. 874/81/2020privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 874 din 22 mai 2020
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 81 din 22 mai 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 22 mai 2020  Notă
  Prin SENTINȚA nr. 139 din 21 octombrie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1253 din 27 decembrie 2022, Curtea de Apel Brașov-Secția de contencios administrativ și fiscal a admis în parte acțiunea în contencios administrativ și, pe cale de consecință, a anulat în parte art. I din Ordinul comun nr. 23/15/2021 emis de pârâții Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Sănătății în ce privește prevederea de la pct. 1 și prevederea de la pct. 2, prin care se dispune modificarea sintagmei „spații publice închise“ în „spații publice“, respectiv „spațiu public închis“ în „spațiu public“, în sensul eliminării acestor modificări aduse art. 1 din Ordinul ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 și pct. 2 cap. I din anexa „Instrucțiuni generale privind măsuri de igienă“ a Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020.
  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății nr. NT/2.680/2020 și al Direcției generale management urgențe medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nr. 1511710/2020,având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) lit. d) și art. 13 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și prevederile art. 1 din anexa nr. 2 și art. 9 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:  +  Articolul 1Începând cu data de 15.05.2021 se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă, spații comerciale, precum și în spații publice deschise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, spațiile comerciale, stații pentru transportul în comun, precum și în alte zone cu potențial de aglomerare stabilite prin hotărâre a comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență. (la 14-05-2021, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 699 din 14 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 14 mai 2021 )  +  Articolul 1^1Prin excepție de la art. 1, nu este obligatorie purtarea măștii de protecție pentru persoanele aflate în locurile de muncă situate în spații închise, cu condiția prezenței unui număr de maximum 10 persoane pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și cu asigurarea unei distanțe de un 1 metru între ele, iar în zonele respective nu este permis accesul publicului sau al altor lucrători. Excepția nu se aplică în cazul spațiilor închise comune. (la 09-07-2021, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.204 din 9 iulie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 09 iulie 2021 )  +  Articolul 1^2În localitățile în care incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile publice deschise. Sunt exceptate de la obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice deschise persoanele care desfășoară activități, inclusiv sportive, în mod individual sau împreună cu persoanele cu care locuiesc. Alte excepții se pot stabili, la propunerea direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, prin hotărâri ale comitetelor județene, respectiv al municipiului București pentru situații de urgență. (la 06-10-2021, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 2.024 din 5 octombrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 06 octombrie 2021 )  +  Articolul 2Pe durata stării de alertă se instituie obligativitatea instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât să se asigure la intrarea în sediu efectuarea triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, în condițiile și cu respectarea Instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă, prevăzute în anexă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
   +  Anexă
  INSTRUCȚIUNI GENERALE
  privind măsurile de igienă
  I. Portul măștii1. Obligații la nivelul angajatorului/conducătorului instituției:a) angajatorul va lua măsuri pentru elaborarea propriilor proceduri pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în funcție de programul de lucru, specificul activității desfășurate, structura organizatorică, structura incintei;b) medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc și vor stabili condițiile purtării măștii pentru angajați;c) responsabilul cu securitatea și sănătatea în muncă va face instruirea angajaților în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă (SSM).2. Măsuri generale: În funcție de evaluarea riscului, efectuată de medicul de medicina muncii al unității, pot exista unele excepții, astfel:a) angajatul este singur în birou; (la 15-05-2021, Litera a) din Punctul 2., Capitolul I. din Anexă a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 700 din 15 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 mai 2021 ) b) persoana suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare;c) persoana desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.);d) prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;e) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani. (la 14-05-2021, Punctul 2. din Capitolul I. din Anexă a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 699 din 14 mai 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 14 mai 2021 ) 3. Utilizarea corectă a măștilor: a) Măștile sunt eficiente dacă sunt folosite în combinație cu curățarea frecventă a mâinilor cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun.b) Înainte de a pune masca, mâinile trebuie igienizate (cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun). Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.c) Masca trebuie schimbată o dată la 4 ore și ori de câte ori masca s-a umezit sau s-a deteriorat.d) Masca nu se atinge în timpul purtării; în cazul atingerii măștii, mâinile trebuie igienizate (cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun).e) După folosire, masca se aruncă imediat, într-un coș de gunoi, preferabil cu capac, urmată de igienizarea mâinilor.f) Nu se recomandă reutilizarea măștilor medicale.g) În cazul apariției febrei, tusei și strănutului, purtarea măștii este recomandată în orice circumstanță (de exemplu, în spațiile deschise, la domiciliu). II. Triajul la intrarea într-o incintă a instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilorPentru personalul angajat:1. La intrarea într-un sediu sunt obligatorii triajul epidemiologic și dezinfectarea mâinilor.2. Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal și constă în:a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să depășească 37,3ºC), la care se poate adăuga marja de eroare prevăzută în prospectul dispozitivului;b) observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată);c) în cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3ºC, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;d) dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3ºC sau/și prezența altor simptome respiratorii, persoana este trimisă pentru consult la medicul de familie; dacă persoana:(i) se încadrează în definiția de caz suspect COVID-19, medicul de familie îi va recomanda testarea;(ii) nu se încadrează în definiția de caz suspect COVID-19, medicul de familie va orienta diagnosticul către altă afecțiune.3. Persoanele cu funcție de conducere din fiecare unitate (șefii de structură) au responsabilitatea de a dispune triajul observațional al angajaților din subordinea directă.Medicul de medicina muncii:a) are obligația monitorizării stării de sănătate a angajaților;b) va face instruirea angajaților în ceea ce privește SSM (securitatea și sănătatea în muncă);c) va realiza o evaluare a riscului pentru a decide dacă sunt și alte zone unde nu este obligatorie masca. Pentru alte persoane decât personalul angajat:a) Intrarea într-o incintă este permisă doar pentru persoanele care, în mod rezonabil, au motive justificate de a se afla în acea incintă.b) În cazul în care este necesară doar predarea unor documente, colete etc., aceasta se va realiza în afara incintei, direct persoanei căreia îi sunt destinate, cu respectarea măsurilor de precauție.c) Dacă este necesară intrarea în incintă, sunt obligatorii triajul epidemiologic și dezinfectarea mâinilor.Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal și constă în:a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să depășească 37,3ºC);b) observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată).În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3ºC, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus.Dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3ºC sau/și prezența altor simptome respiratorii, persoanei nu i se permite accesul în incintă.Dacă temperatura înregistrată nu depășește 37,3ºC, iar persoana nu prezintă alte simptome respiratorii, i se permite accesul doar însoțită de către o persoană din sediu și după înregistrarea biroului/camerei/departamentului unde va merge.