ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 111 din 2 octombrie 2021pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 4 octombrie 2021  Având în vedere situația epidemiologică determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României, precum și instituirea stării de alertă, începând cu data de 18 mai 2020, prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, care a fost prelungită succesiv până în prezent prin hotărâri ale Guvernului adoptate lunar,luând în considerare hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, în contextul evoluției situației epidemiologice defavorabile, generată de ritmul accelerat de creștere a îmbolnăvirilor cu COVID-19,luând act de evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care reclamă adoptarea unor măsuri de limitare a contactului fizic între persoane, având ca efect direct interzicerea/suspendarea/limitarea unor activități economice,ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra angajaților și angajatorilor, precum și asupra altor categorii de profesioniști care realizează venituri din activități independente sau alte activități care se supun altor reguli decât cele prevăzute în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, pentru stabilirea mijloacelor și procedurilor necesare pentru siguranța socială și economică a populației, precum și reglementarea unor măsuri de protecție socială pe perioada stării de alertă decretate.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la 31 decembrie 2021, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021, cu modificările și completările ulterioare.(2) De prevederile alin. (1) beneficiază salariații angajatorilor pe perioada întreruperii temporare a activității, total sau parțial, în contextul creșterii incidenței răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României.(3) De acordarea indemnizației prevăzute la alin. (1) beneficiază și salariații angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, cu excepția salariaților aflați în concediu medical și care primesc indemnizația de asigurări sociale aferentă.(4) Indemnizația prevăzută la alin. (1) se calculează pentru numărul de zile în care activitatea a fost suspendată, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021.(5) Indemnizația prevăzută la alin. (1) este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(6) În cazul indemnizației prevăzute la alin. (1), calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.(7) Pentru calculul impozitului pe venit prevăzut la alin. (6) se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declarației prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.(8) Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale prevăzute conform alin. (6) este data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.(9) Pentru indemnizația prevăzută la alin. (1) nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.(10) În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puțin un contract este activ pe perioada prevăzută la alin. (1) din care obține venituri la nivelul indemnizației prevăzute la alin. (1), acesta nu beneficiază de indemnizația respectivă.(11) În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca urmare a situațiilor prevăzute la alin. (2), acesta beneficiază de indemnizația prevăzută la alin. (1) aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.(12) În situația în care bugetul angajatorului destinat plății cheltuielilor de personal permite, indemnizația prevăzută la alin. (1) poate fi suplimentată de angajator.(13) Perioada prevăzută la alin. (1), pentru care salariații ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate și angajatorii acestor salariați nu datorează contribuția asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuției în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare. Pentru stabilirea și calculul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în perioada prevăzută la alin. (1).(14) În situația în care stagiul de cotizare realizat potrivit alin. (13) este corespunzător unei fracțiuni de lună se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în perioada respectivă, corespunzător fracțiunii de lună.  +  Articolul 2(1) În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (1), angajatorii depun, prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București în raza cărora își au sediul social o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (1).(3) Plata indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (1) se va face către conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit.  +  Articolul 3(1) Documentele prevăzute la art. 2 alin. (1) se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.(2) Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1).(3) Plata indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor, în condițiile alin. (2).  +  Articolul 4(1) Într-o lună calendaristică, angajatorii pot solicita pentru aceeași perioadă din lună, pentru salariați diferiți, acordarea indemnizației reglementată la art. 1 alin. (1) și decontarea indemnizației reglementată la art. 1 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare, în condițiile legii.(2) În cursul aceleiași luni calendaristice, angajatorii pot beneficia pentru același salariat, pentru perioade diferite din lună, de indemnizația reglementată la art. 1 alin. (1) și de decontarea indemnizației reglementată la art. 1 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare, în condițiile legii.  +  Articolul 5Nu beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (1) salariații următorilor angajatori:a) instituții și autorități publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;b) angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau asupra cărora sunt impuse restricții din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.  +  Articolul 6(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la 31 decembrie 2021, pe perioada întreruperii temporare a activității, total sau parțial, în contextul creșterii incidenței răspândirii coronavirusului SARSCoV-2 și al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, beneficiază de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021, cu modificările și completările ulterioare, alte categorii de persoane care realizează venituri, după cum urmează: a) profesioniști reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;b) persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare.(2) În condițiile alin. (1) persoanele prevăzute la art. 67^1 alin. (1) lit. a)-c) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o indemnizație de 75% din drepturile în bani aferente contraprestației activității sportive, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 16/2021, cu modificările și completările ulterioare, dacă contractul de activitate sportivă a fost suspendat din inițiativa structurii sportive. Suplimentar, structura sportivă și persoanele prevăzute la art. 67^1 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, au posibilitatea de a negocia și stabili de comun acord plata de alte indemnizații compensatorii acordate de structura sportivă care să compenseze diminuarea contraprestației financiare.(3) Pentru indemnizația prevăzută la alin. (1) și (2) se datorează impozit pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, în cotele prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit reglementărilor specifice, în cazul profesioniștilor asigurați în sisteme proprii de asigurări sociale.(4) Pentru indemnizațiile prevăzute la alin. (1) și (2), plătite din bugetul de stat, nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă reglementată de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.(5) Calculul obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (3) pentru indemnizația brută încasată de la agenția teritorială se efectuează:a) de către persoanele fizice beneficiare prin aplicarea cotelor prevăzute la art. 64 alin. (1), art. 138 lit. a) și, respectiv, art. 156 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Pentru calculul impozitului pe venit se aplică regulile prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;b) de către cooperația cu care persoanele au încheiate convenții individuale, respectiv de structura sportivă, în calitate de plătitori ai indemnizației. (6) Obligațiile fiscale menționate la alin. (5) lit. a) se declară prin „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“ și se plătesc de către persoanele fizice beneficiare la termenul prevăzut la art. 122 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile realizate în anul în care au fost obținute indemnizațiile.(7) Pentru calculul impozitului pe venit prevăzut la alin. (5) lit. b) se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de plătitorul de venit prin depunerea declarației prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata indemnizației. (8) Indemnizațiile acordate potrivit alin. (1) și (2) nu constituie venituri din desfășurarea activității, iar pentru acestea se aplică următoarele reguli, după caz:a) calculul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii se efectuează separat față de veniturile realizate din desfășurarea activității;b) nu se iau în calcul la verificarea încadrării în plafonul prevăzut la art. 69 alin. (9), art. 148 alin. (2) și art. 170 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;c) prin derogare de la prevederile art. 121, 151 și 174 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, indemnizațiile nu fac obiectul acordării bonificației stabilite prin legea anuală a bugetului de stat.  +  Articolul 7(1) Indemnizația prevăzută la art. 6 se calculează pentru numărul de zile în care activitatea a fost întreruptă, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021.(2) Indemnizația prevăzută la art. 6 se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere, însoțită de documentul care atestă întreruperea temporară a activității, total sau parțial și, în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1), de copia documentului de identitate.(3) Cererea și documentele prevăzute la alin. (2) se depun electronic la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale, astfel:a) de către persoana îndreptățită în cazul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. a) și b);b) de către cooperație, respectiv de către structura sportivă în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) și alin. (2).(4) Pentru depunerea în format electronic a cererilor și a documentelor prevăzute la alin. (2) se poate utiliza Punctul de contact unic electronic, ale cărui organizare și funcționare sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic, sau platforma aici.gov.ro.(5) Cererea și documentele prevăzute la alin. (2) se depun lunar, până în ultima zi a lunii următoarele celei pentru care se solicită indemnizația. În situația în care se depășește acest termen, indemnizația aferentă lunii respective nu se mai acordă.(6) În situația prevăzută la alin. (3) lit. b), cererea este întocmită, semnată și datată de reprezentantul legal și este însoțită și de lista cu persoanele beneficiare.  +  Articolul 8(1) Plata indemnizației prevăzute la art. 6 se realizează de către agențiile teritoriale după cum urmează:a) direct la beneficiar pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b);b) prin cooperație, respectiv structura sportivă pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) și alin. (2).(2) Plata se efectuează de către agențiile teritoriale exclusiv în conturile bancare deschise la unitățile bancare de beneficiarii indemnizației, în termen de maximum 30 de zile de la ultima zi de depunere a cererilor. În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), contul bancar poate fi atât cel deschis pe numele persoanei, cât și cel deschis în calitate de profesionist.  +  Articolul 9Modelele cererii și documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 10(1) Pentru angajații încadrați cu contract individual de muncă, angajatorul solicită indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (1). În cazul în care personalul este încadrat prin altă modalitate prevăzută de lege, acesta va beneficia de prevederile art. 6.(2) Prevederile art. 6 alin. (1) nu se aplică societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nici grupurilor de interese economice reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.(3) Persoanele care beneficiază de un drept de pensie și persoanele încadrate în grad de handicap pot beneficia de drepturile prevăzute la art. 1 alin. (1) sau art. 6 alin. (1).(4) În situația în care o persoană se încadrează pentru a beneficia atât de indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (1), cât și de cea prevăzută la art. 6 alin. (1), atunci aceasta va beneficia de o singură indemnizație, în cuantumul prevăzut la art. 6 alin. (1).(5) Pentru situația prevăzută la alin. (4), lunar, în termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea lunii în care se depun documentele, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, după caz, prin structurile teritoriale ale acestora, verifică încadrarea persoanei, pe bază de protocol, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).(6) În situația prevăzută la alin. (4), documentele prevăzute la art. 7 alin. (2) se depun la agențiile teritoriale, cu respectarea dispozițiilor art. 7 alin. (3)-(6).  +  Articolul 11(1) Prin derogare de la prevederile art. 78 alin. (6) și art. 123^1 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice beneficiare ale indemnizațiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 6 alin. (1) și (2) suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, respectiv din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, nu pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent acestor indemnizații, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii.(2) Prin derogare de la prevederile art. 60, 138^1 și art. 154 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru indemnizațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 6 alin. (1) și (2) suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, respectiv bugetul de stat alocat Ministerului Muncii și Protecției Sociale, nu se acordă facilități fiscale.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  p. Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, interimar,
  Daniela Nicolescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul sănătății, interimar,
  Vass Levente,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  București, 2 octombrie 2021.Nr. 111.----