ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 110 din 2 octombrie 2021privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 4 octombrie 2021  Având în vedere faptul că, pe termen scurt, provocarea cea mai importantă rămâne combaterea și limitarea efectelor crizei COVID-19 asupra sănătății și economiei, fapt care impune adoptarea unor măsuri de redresare economică și de sprijinire a populației,întrucât în perioada stării de urgență și a stării de alertă au fost adoptate măsuri în acord cu schimbările înregistrate astfel încât impactul negativ asupra cetățenilor să fie cât mai redus, luând în considerare necesitatea protecției sociale a cetățenilor ca urmare a efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,având în vedere reglementările cuprinse în art. 38 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la posibilitatea limitării sau suspendării activităților didactice ce presupun prezența fizică a copiilor la cursuri,luând în considerare situația epidemiologică din România și riscul asupra sănătății populației,ținând cont de faptul că neadoptarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, ar putea afecta sănătatea copiilor și siguranța acestora în lipsa părinților care să îi supravegheze pe perioada suspendării cursurilor sau a derulării activității didactice în sistemul on-line și ar crește riscul transmiterii comunitare a coronavirusului SARS-CoV-2,întrucât aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și care impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor cu vârsta de până la 12 ani inclusiv, precum și pentru părinții care au în întreținere copii sau adulți cu handicap cuprinși într-o formă de învățământ, respectiv înscriși în cadrul unei unități de învățământ preuniversitar, inclusiv de educație timpurie antepreșcolară, denumite în continuare unități de învățământ. (2) Prevederile alin. (1) se aplică pe perioada stării de alertă și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului școlar 2021-2022, fără a se include vacanțele, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența fizică a copiilor în unitățile de învățământ, unde aceștia sunt înscriși, în condițiile prevăzute de ordinul comun emis în temeiul art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2021, cu modificările ulterioare, pentru stabilirea unor măsuri de organizare a activității în cadrul unităților și instituțiilor de învățământ, în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. (la 03-06-2022, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 163 din 30 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 31 mai 2022 ) (2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), zilele libere se acordă și pe perioada vacanțelor stabilite în urma recomandării Comitetului Național pentru Situații de Urgență. (la 03-06-2022, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 163 din 30 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 31 mai 2022 ) (3) Prevederile alin. (1) se aplică părinților care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:a) fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1);b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere sau, după caz, părintele care solicită acordarea de zile libere se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemuncă.(4) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin părinte se înțelege:a) părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; b) adoptatorul;c) persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției; d) persoana care are copilul în plasament sau sub tutelă;e) persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;f) părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învățământ.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și alin. (3) lit. a), beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență și părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, doar în situațiile în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată, prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.(6) Beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență și unul dintre părinții copiilor cu vârsta de până la 18 ani, înscriși în cadrul unor unități de învățământ, dacă se află în una sau mai multe dintre următoarele situații, cu condiția respectării, de către celălalt părinte, a prevederilor alin. (3) lit. b):a) face parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv sau alte afecțiuni cronice;b) face parte dintr-o grupă de risc, respectiv este diagnosticat cu afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă, a suferit un transplant, prezintă afecțiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite sau urmează alte tipuri de tratamente imunosupresoare;c) locuiește împreună cu o persoană diagnosticată cu afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă, a suferit un transplant, prezintă afecțiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite sau urmează alte tipuri de tratamente imunosupresoare.  +  Articolul 2Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și pentru unul dintre părinți care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate este limitată sau suspendată, prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.  +  Articolul 3Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică în cazul în care unul dintre părinții definiți la art. 1 alin. (4) se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:a) este în concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) sau art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;c) se află în concediu de odihnă/concediu fără plată;d) are raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului, în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;e) nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența fizică a copiilor în unitățile de învățământ se înțelege reducerea frecvenței participării copiilor la cursurile școlare desfășurate în unitățile de învățământ și utilizarea tehnologiei și internetului sau a altor modalități alternative de educație pentru realizarea activităților prevăzute la art. 262 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în contextul epidemiologic determinat de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.  +  Articolul 5(1) Părinții care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 alin. (3) au dreptul la zile libere plătite pe toată perioada în care se decide limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența fizică a copiilor în unitățile de învățământ.(2) Zilele libere plătite se acordă la cererea părintelui care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 1 alin. (3), depusă la angajatorul acestuia. Zilele libere se acordă de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care se decide limitarea sau suspendarea activităților didactice. (3) Cererea prevăzută la alin. (2) este însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea de părinte, precum și, după caz, de următoarele documente:a) copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani; b) copie a adeverinței eliberate de medicul de familie/medicul specialist, pentru situația prevăzută la art. 1 alin. (6).(4) Declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte prevăzută la alin. (3) va conține elemente din care să rezulte că, pentru aceeași perioadă, acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, că nu a beneficiat de majorarea salarială acordată în condițiile art. 7 alin. (4) și că nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3. În cazul în care părintele se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte nu este necesară. (4^1) În cazul în care, pentru părintele care a dat declarația, intervine una dintre situațiile prevăzute la art. 3 sau o altă situație care ar duce la imposibilitatea acordării zilelor libere părintelui care le-a solicitat, acesta are obligația de a aduce la cunoștința angajatorului modificarea intervenită, angajatorul fiind obligat să aprobe reluarea activității de la data la care părintele nu mai îndeplinește condițiile pentru acordarea zilelor libere. (la 03-06-2022, Articolul 5 a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 163 din 30 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 31 mai 2022 ) (5) Modelele cererii și declarației pe propria răspundere prevăzute la alin. (3) se stabilesc în termen de 3 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(6) Angajatorul este obligat să acorde zilele libere dacă angajatul solicită acest drept în baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6), angajații din unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din rețeaua de transport feroviar, din unitățile care asigură transportul în comun și serviciul de salubrizare a localităților, aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă, din unitățile de comerț alimentar, servicii financiare, distribuție de carburanți, producție și distribuție de medicamente și echipamente sanitare, precum și personalul din unitățile farmaceutice beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență numai cu acordul angajatorului.  +  Articolul 6(1) Indemnizația pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.(2) Indemnizația prevăzută la alin. (1) este în sumă brută și este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plății contribuției asiguratorii pentru muncă, în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile din salarii și asimilate acestora.(3) Prin derogare de la prevederile art. 13 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, sumele pentru plata indemnizației prevăzute la alin. (1) se decontează din acest fond numai pentru perioada acordării zilelor libere potrivit art. 1.(4) Impozitul și contribuțiile de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și contribuția asiguratorie pentru muncă aferente indemnizației prevăzute la alin. (1) se plătesc de angajator în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.(5) Până la închiderea anului fiscal, sumele decontate potrivit alin. (3) vor fi înapoiate Fondului de garantare din bugetul de stat, potrivit unei proceduri stabilite prin hotărâre a Guvernului care se aprobă până la 31 decembrie 2021.(6) Prin derogare de la prevederile art. 60, 138^1 și art. 154 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru indemnizațiile prevăzute la alin. (1) nu se acordă facilități fiscale.(7) Prin derogare de la prevederile art. 78 alin. (6) și art. 123^1 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice beneficiare ale indemnizațiilor prevăzute la alin. (1) nu pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent indemnizațiilor respective, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.  +  Articolul 7(1) Angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională și personalul din unitățile sanitare publice beneficiază de zilele libere prevăzute la art. 1, la cerere, numai cu aprobarea angajatorului.(2) Face excepție de la prevederile alin. (1) părintele care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care poate opta fie pentru acordarea de zile libere potrivit art. 1, fie pentru acordarea majorării drepturilor salariale cuvenite potrivit alin. (4), fără ca aceste drepturi să poată fi cumulate pentru aceeași perioadă.(3) Drepturile bănești aferente zilelor libere acordate în condițiile art. 1 personalului prevăzut la alin. (1) și (2) se calculează și se plătesc astfel: a) conform prevederilor legale specifice ce reglementează acordarea învoirilor/permisiilor/zilelor libere plătite, pentru angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională și se suportă din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor și instituțiilor din sectorul de apărare, ordine publică și securitate națională;b) conform prevederilor art. 3 alin. (1), pentru personalul din unitățile sanitare publice.(4) În situația în care angajatorul nu aprobă cererea de acordare a zilelor libere, părintele are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcție/solda de funcție corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada prevăzută la art. 1 alin. (2), cu condiția respectării de către celălalt părinte a prevederilor art. 1 alin. (3) lit. b) și c). (5) În cazul în care ambii părinți își desfășoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (1), doar unul dintre aceștia are dreptul la acordarea de zile libere, cu aprobarea angajatorului sau, în cazul în care angajatorul nu a aprobat cererea de acordare de zile libere, la majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite.(6) Majorarea prevăzută la alin. (4) se acordă pe baza cererii părintelui și a documentelor prevăzute la art. 5 alin. (3) și (4). Cererea și declarația se depun la angajator în luna curentă pentru luna anterioară.(7) Pentru personalul prevăzut la alin. (1) și (2), majorarea prevăzută la alin. (4) se acordă obligatoriu odată cu drepturile salariale și se suportă din bugetele din care se suportă drepturile salariale de bază.(8) Prin excepție de la prevederile alin. (7), pentru personalul din unitățile sanitare publice, majorarea prevăzută la alin. (4) se suportă prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI - Transferuri între unități ale administrației publice.(9) Pentru personalul instituțiilor definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, majorarea prevăzută la alin. (4) nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.(10) Majorarea prevăzută la alin. (4) nu se cuprinde în baza de calcul prevăzută la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare.(11) Majorarea prevăzută la alin. (4) reprezintă venit care se supune calculării, virării și declarării impozitului și contribuțiilor sociale obligatorii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.(12) Instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională au obligația de a emite norme specifice privind condițiile de acordare a majorării prevăzute la alin. (4), care se aprobă prin ordin al ordonatorului principal de credite. În situația unităților sanitare, normele specifice privind condițiile de acordare a majorării prevăzute la alin. (4) se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, cu excepția unităților sanitare din rețeaua ministerelor și instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională.  +  Articolul 8(1) Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației prevăzute la art. 6, angajatorul depune cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru a/al acestuia, după caz, însoțită de documente justificative privind îndeplinirea condițiilor de decontare a indemnizației.(2) Cererea și documentele justificative se transmit electronic sau în format letric la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în cel mult 30 de zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației.(3) Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație potrivit art. 6 se face în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării documentelor justificative prevăzute la alin. (1).(4) Procedura de decontare, documentele justificative și modelul acestora se stabilesc, în termen de 3 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(5) Pentru depunerea în format electronic a cererilor și a documentelor justificative prevăzute la alin. (1) se pot folosi modele de cereri și formulare electronice publicate pe platforma Punctul de contact unic electronic prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic sau pe pagina de internet aici.gov.ro.  +  Articolul 9(1) Pentru verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) și (5) și art. 2, instituțiile publice în a căror coordonare sau subordine se află unitățile de învățământ sau serviciile de zi au obligația să transmită, în format electronic, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în termen de maximum 10 zile de la decizia de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învățământ sau a activităților din serviciile de zi, listele nominale cu copiii, respectiv cu persoanele evidențiate pe unități de educație timpurie antepreșcolară, de învățământ sau servicii de zi, astfel:a) inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București, pentru copiii preșcolari și școlari de până la 12 ani inclusiv, pentru copiii aflați în situația prevăzută la art. 1 alin. (6), precum și pentru copiii minori și adulții cu handicap înscriși în unitățile de învățământ special;b) primăriile, pentru copiii înscriși în unitățile de educație timpurie antepreșcolară și pentru serviciile de zi, aflate în administrarea acestora, destinate persoanelor cu handicap prevăzute la art. 1 alin. (5) și art. 2;c) direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, pentru serviciile de zi, aflate în administrare, destinate persoanelor cu handicap prevăzute la art. 1 alin. (5) și art. 2.(2) Listele prevăzute la alin. (1) se transmit și instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională, la solicitarea acestora.(3) Listele prevăzute la alin. (1) conțin obligatoriu denumirea unității de învățământ sau, după caz, a serviciului de zi, precum și numele și prenumele copiilor înscriși, respectiv ale persoanelor adulte cu handicap.(4) Datele prevăzute în listele menționate la alin. (1) lit. a) se preiau din Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) pentru activitățile din domeniul preuniversitar, organizat în baza Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.371/2017. Mecanismele de transmitere a datelor sunt stabilite conform protocolului încheiat între Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Ministerul Educației, cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). (la 03-06-2022, Alineatul (4) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 163 din 30 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 31 mai 2022 )  +  Articolul 10(1) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (6) și angajatorul se sancționează cu amendă între 1.000 și 2.000 lei pentru fiecare persoană pentru care refuză acordarea zilelor libere, fără a depăși valoarea cumulată de 20.000 lei.(2) Contravenției prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor potrivit prevederilor alin. (1) se efectuează de către inspectorii de muncă.  +  Articolul 11(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică tuturor angajaților din sectorul public și privat, pe toată perioada prevăzută la art. 1 alin. (2). (2) Numărul zilelor libere se stabilește în funcție de perioada prevăzută:a) de hotărârea comitetului județean pentru situații de urgență/Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, în cazul în care limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența fizică a copiilor în unitățile de învățământ se stabilește prin hotărâre a comitetului județean pentru situații de urgență/Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, la propunerea consiliului de administrație al unității de învățământ/de educație timpurie antepreșcolară, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenței cumulate la nivelul localității;b) de decizia conducerii unității/instituției de învățământ, în cazul în care limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența fizică a copiilor în unitatea de învățământ se stabilește ca urmare a apariției cazurilor de îmbolnăvire în unitatea de învățământ.(3) Pentru situația prevăzută la alin. (2) lit. b) părintele va depune la angajator, pe lângă actele prevăzute la art. 5 alin. (3), și o copie a deciziei conducerii unității/instituției de învățământ.(4) Unitatea de învățământ comunică părinților decizia prevăzută la alin. (2) lit. b) în termen de maximum 24 de ore de la emiterea acesteia, inclusiv prin mijloace electronice de comunicare și prin afișare pe pagina de internet a unității de învățământ și a inspectoratului școlar județean.  +  Articolul 12Prevederile art. 10 intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  p. Ministrul cercetării, inovării și digitalizării, interimar,
  Iulian-Vasile Popescu,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  p. Ministrul energiei,
  Dan-Dragoș Drăgan,
  secretar de stat
  p. Ministrul sănătății, interimar,
  Vass Levente,
  secretar de stat
  p. Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, interimar,
  Daniela Nicolescu,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul transporturilor și infrastructurii, interimar,
  Ionel Scrioșteanu,
  secretar de stat
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,
  secretar general
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  București, 2 octombrie 2021.Nr. 110.----