DECIZIE nr. 496 din 1 octombrie 2021privind constituirea, funcționarea și atribuțiile Comitetului interministerial pentru monitorizarea procesului de implementare a Planului național de redresare și reziliență
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 1 octombrie 2021  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 29 și al art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1(1) Se constituie Comitetul interministerial pentru monitorizarea procesului de implementare a Planului național de redresare și reziliență, denumit în continuare Comitetul, organism interministerial cu rol consultativ, fără personalitate juridică.(2) Comitetul are ca obiectiv monitorizarea procesului de implementare a Planului național de redresare și reziliență (P.N.R.R.).  +  Articolul 2(1) Comitetul este condus de prim-ministrul Guvernului României, în calitate de președinte. În lipsa acestuia, Comitetul va fi condus de secretarul general al Guvernului sau de secretarul general adjunct al Guvernului, desemnat în acest sens.(2) Comitetul este format din ministerele și instituțiile publice responsabile cu elaborarea și implementarea reformelor și a componentelor aferente reformelor din cadrul P.N.R.R., precum și din cele care au în subordine/coordonare/sub autoritate entități cu competențe în domeniu, conform componenței prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.(3) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de Secretariatul General al Guvernului.(4) La reuniunile Comitetului participă viceprim-miniștrii Guvernului și reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, în calitate de invitați permanenți.  +  Articolul 3(1) În vederea îndeplinirii obiectivului prevăzut la art. 1 alin. (2), Comitetul are următoarele atribuții:a) monitorizează îndeplinirea obiectivelor generale ale P.N.R.R.;b) monitorizează procesul de implementare a reformelor și investițiilor, conform pilonilor și prevederilor cuprinse în P.N.R.R.;c) monitorizează îndeplinirea obiectivului de complementaritate și coeziune a P.N.R.R. cu strategiile și planurile naționale;d) îndeplinește orice alte atribuții necesare, în scopul îndeplinirii obiectivului prevăzut la art. 1 alin. (2), în condițiile legii.(2) În vederea îndeplinirii atribuțiilor, ministerele și instituțiile publice din componența Comitetului vor prezenta președintelui Comitetului informări periodice.  +  Articolul 4(1) Ministerele sunt reprezentate la reuniunile Comitetului la nivel de ministru sau de secretar de stat, desemnat în acest sens, iar instituțiile publice la nivel de președinte sau vicepreședinte.(2) La reuniunile Comitetului participă și reprezentanți la nivel tehnic desemnați de membrii acestuia. Reuniunile Comitetului sunt precedate de ședințe ale experților din cadrul ministerelor și instituțiilor publice prevăzute în anexă.(3) La propunerea membrilor, la reuniunile comitetului pot participa invitați din partea altor autorități sau instituții publice cu atribuții și competențe specifice, care pot oferi date sau informații relevante pentru buna desfășurare a lucrărilor. În aceleași condiții, la reuniunile Comitetului pot fi invitați și reprezentanți ai sindicatelor, patronatelor și ai societății civile.(4) Comitetul va fi sprijinit în activitatea sa de grupuri de lucru care vor fi formate pe teme relevante de discuție, prin decizia membrilor Comitetului. Grupurile de lucru vor fi formate din experți tehnici din instituțiile publice cu atribuții în domeniul respectiv.  +  Articolul 5(1) Ședințele Comitetului se convoacă, de regulă, săptămânal sau ori de câte ori se impune.(2) Agenda ședinței Comitetului se întocmește de către secretariatul tehnic, pe baza propunerilor formulate și înaintate în acest sens de către membri, și se aprobă de președinte, iar în lipsa acestuia în condițiile art. 2 alin. (1) din prezenta decizie.(3) În cadrul primei ședințe, Comitetul aprobă regulamentul propriu de organizare și funcționare prin care sunt stabilite condițiile pentru cvorum și modalitatea de luare a deciziilor.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horațiu Gorun
  București, 1 octombrie 2021.Nr. 496.  +  ANEXĂ
  COMPONENȚA
  Comitetului interministerial pentru monitorizarea procesului de implementare a
  Planului național de redresare și reziliență
  1. Ministerul Afacerilor Interne2. Ministerul Afacerilor Externe3. Ministerul Justiției4. Ministerul Apărării Naționale5. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului6. Ministerul Energiei7. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii8. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale9. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor10. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației11. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene12. Ministerul Muncii și Protecției Sociale13. Ministerul Sănătății14. Ministerul Educației15. Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării16. Ministerul Culturii17. Ministerul Tineretului și Sportului18. Secretariatul General al Guvernului19. Consiliul Concurenței
  ----