PROCEDURĂ din 8 septembrie 2021de anulare a obligațiilor de plată accesorii
EMITENT
 • AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 1 octombrie 2021  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 198 din 8 septembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 938 din 1 octombrie 2021.
   +  Articolul 1Sfera de aplicare(1) Prezenta procedură se aplică obligațiilor bugetare administrate de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (denumită în continuare AAAS).(2) Obligațiile bugetare administrate de AAAS sunt:a) creanțele bugetare restante, existente în evidențele contabile ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), pentru care creditorul deține titluri de creanță sau titluri executorii legal constituite, preluate de AAAS în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanțe bugetare în vederea încasării și virării lor la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 557/2003, cu următoarea structură: contribuții angajator, dobânzi angajator, penalități angajator, contribuție asigurați, dobânzi asigurați, penalități asigurați, penalități stopaj la sursă;b) obligațiile rezultate din titlurile executorii reprezentate de hotărârile judecătorești emise de instanțele de judecată.(3) Accesoriile obligațiilor bugetare administrate de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului sunt reprezentate de:a) pentru creanțele preluate de la CNAS: dobânzi angajator, penalități angajator, dobânzi asigurați, penalități asigurați, penalități stopaj la sursă; b) pentru obligațiile rezultate din titlurile executorii reprezentate de hotărârile judecătorești: contravaloarea actualizării cu indicele de inflație.(4) Debitorii ce pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta procedură sunt debitorii persoane juridice sau persoane fizice care la data de 31 martie 2020 inclusiv au obligații bugetare principale restante administrate de AAAS.(5) În categoria debitorilor prevăzuți la alin. (4) se includ și următorii debitori:a) debitorii declarați insolvabili, potrivit legii;b) persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, sau răspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv legii penale, pentru obligațiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de atragere a răspunderii;c) debitorii aflați în procedura insolvenței ori aflați în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare;d) debitorii care la data de 31 martie 2020 inclusiv înregistrează numai obligații de plată accesorii nestinse aferente obligațiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, denumită în continuare ordonanță de urgență, respectiv până la data de 14 mai 2020.(6) Facilitățile la plata obligațiilor bugetare prevăzute la art. 2 alin. (1) se acordă de către AAAS.(7) În cazul titlurilor executorii existente în evidența AAAS în vederea recuperării pentru care calculul de accesorii se efectuează de către AAAS, anularea obligațiilor de plată accesorii se acordă de către AAAS.(8) Obligațiile bugetare de a căror plată depinde acordarea facilităților sunt cele administrate de AAAS, precum și cele ce constituie condiție pentru acordarea facilităților la plata obligațiilor bugetare potrivit art. IX-XII din ordonanța de urgență.(9) Obligațiile bugetare accesorii ce urmează a fi anulate sunt:a) pentru creanțele bugetare preluate de la CNAS sunt cele transmise de CNAS prin protocoalele de preluare, definite la alin. (3) lit. a);b) actualizarea cu indicele de inflație, în cazul obligațiilor rezultate din titlurile executorii reprezentate de hotărârile judecătorești.  +  Articolul 2Obiectul facilităților la plata obligațiilor bugetare(1) AAAS acordă următoarele facilități la plata obligațiilor bugetare:a) amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii extrasului de cont până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică AAAS conform art. XIII alin. (1) din ordonanță de urgență;b) anularea obligațiilor de plată accesorii.(2) Categoriile de obligații de plată accesorii care, potrivit ordonanței de urgență, pot face obiectul facilităților la plata obligațiilor bugetare prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:a) dobânzi/majorări de întârziere/daune moratorii;b) penalități de întârziere/penalități;c) orice alte obligații de plată accesorii.(3) Obligațiile de plată accesorii prevăzute la alin. (2) sunt aferente:a) obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, astfel cum sunt definite la art. VIII alin. (2) din ordonanța de urgență, respectiv obligațiilor bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 31 martie 2020 inclusiv și obligațiilor de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența AAAS în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv;b) obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată.  +  Articolul 3Procedura de acordare a amânării la plată(1) Debitorii își exprimă intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit ordonanței de urgență, prin depunerea unei notificări, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, astfel:a) la registratura AAAS; b) prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.(2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), AAAS procedează la analiza situației datoriilor debitorului în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare administrate de AAAS, precum și a celor ce constituie condiție pentru acordarea facilităților la plata obligațiilor bugetare potrivit art. IX-XI din ordonanța de urgență.(3) După depunerea notificării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, AAAS emite și comunică debitorului decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii și extrasul de cont.(4) Extrasul de cont prevăzut la alin. (3) se eliberează pe baza datelor existente în evidența AAAS, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură. (5) În cazul în care există neconcordanțe între sumele înscrise în extrasul de cont și evidența contabilă a debitorului, debitorul poate solicita punerea de acord a acestora în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data comunicării extrasului de cont. După clarificarea neconcordanțelor, AAAS întocmește în două exemplare procesul-verbal de punere de acord, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură, precum și decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii și noul extras de cont.(6) După întocmirea procesului-verbal de punere de acord sau în cazul în care debitorul nu solicită clarificarea neconcordanțelor în termenul prevăzut la alin. (5), AAAS emite decizia de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta procedură, precum și adresa de sistare temporară, totală sau parțială, a executării silite adresată instituțiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare și/sau terților popriți care dețin/datorează sume de bani debitorului ori, după caz, înștiințarea de respingere a notificării, prevăzută în anexa nr. 5 la prezenta procedură, dacă debitorul nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele reglementate de prevederile art. IX-XI din ordonanța de urgență.(7) Notificările depuse anterior publicării prezentei proceduri în Monitorul Oficial al României, Partea I, se soluționează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data publicării.(8) Notificarea va cuprinde cel puțin următoarele elemente:a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail;b) obiectul notificării, respectiv intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea exactă a prevederilor legale în care debitorul consideră că se încadrează;c) data și semnătura debitorului/reprezentantului legal/ împuternicitului.(9) De la data emiterii deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, pentru obligațiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată:a) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;b) nu se efectuează stingerea până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, după caz.(10) În cazul în care, ulterior emiterii deciziilor de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, se constată erori în conținutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situație, AAAS emite decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 6 la prezenta procedură. Decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii înlocuiește decizia emisă anterior. Amânarea la plată a obligațiilor accesorii se acordă în baza notificării inițiale. Deciziile de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor bugetare accesorii emise de AAAS se transmit debitorului.(11) În situația în care debitorul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, AAAS emite și comunică acestuia decizia de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 7 la prezenta procedură.(12) Notificarea privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii nu este obligatorie, ci are drept scop obținerea efectelor prevăzute la alin. (9).  +  Articolul 4Procedura de acordare a anulării obligațiilor de plată accesorii(1) Anularea obligațiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către cei care au notificat AAAS conform art. 3 alin. (1), în baza unei cereri de anulare a accesoriilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta procedură, depusă la registratura AAAS sau comunicată prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, conform modalităților prevăzute la art. 3 alin. (1). Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condițiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022 inclusiv.(2) Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde cel puțin următoarele:a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail;b) obiectul cererii, respectiv anularea obligațiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea facilităților la plata obligațiilor bugetare solicitate, prevăzute la art. IX-XII din ordonanța de urgență;c) data și semnătura debitorului/reprezentantului legal/ împuternicitului.(3) Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. IX lit. b) din ordonanța de urgență, debitorul trebuie să aibă stinse la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de AAAS cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.(4) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, AAAS:a) analizează îndeplinirea condițiilor prevăzute de cap. II din ordonanța de urgență;b) emite și comunică, dacă este cazul, decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii, în vederea actualizării obligațiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;c) reface evidența contabilă în situația în care au fost stinse obligații de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;d) emite decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 9 la prezenta procedură, sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, prevăzută în anexa nr. 10 la prezenta procedură, după caz.(5) În situația în care un debitor înregistrează mai multe categorii de obligații bugetare, respectiv atât obligații fiscale preluate de AAAS în vederea recuperării, cât și obligații bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, verificarea îndeplinirii condițiilor conform alin. (4) se realizează în funcție de ambele categorii de obligații, raportat la toate obligațiile bugetare restante.(6) Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, AAAS audiază debitorul, potrivit art. 9 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, ocazie cu care îi indică condițiile ce nu au fost îndeplinite.(7) În situația în care au fost stinse obligații de plată accesorii începând cu data de 14 mai 2020, ce pot face obiectul anulării, precum și în cazul accesoriilor incluse în ratele de eșalonare cu termene de plată după data de 14 mai 2020 achitate odată cu plata ratei de eșalonare potrivit art. XVI alin. (2) din ordonanța de urgență, se naște dreptul de restituire al debitorului, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.(8) Obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale prevăzute la art. 2 alin. (3), precum și accesoriile incluse în ratele de eșalonare cu termene de plată anterioare datei de 14 mai 2020 nu se restituie în situația în care acestea au fost stinse înainte de această dată.(9) Pentru debitorii care nu au notificat AAAS cu privire la intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii se aplică în mod corespunzător prevederile art. 165 din Codul de procedură fiscală cu privire la ordinea de stingere a obligațiilor fiscale, urmând ca obligațiile de plată accesorii să se restituie potrivit alin. (7).(10) În aplicarea prevederilor art. XI din ordonanța de urgență, obligațiile de plată accesorii ce pot face obiectul anulării sunt:a) cele aferente obligațiilor bugetare principale al căror termen de prescripție a dreptului de a cere executarea silită conform Codului de procedură fiscală nu s-a împlinit;b) cele datorate și nestinse la data de 31 martie 2020 inclusiv.(11) În cazul în care, ulterior emiterii deciziilor de anulare a obligațiilor de plată accesorii, se constată erori în conținutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situație, AAAS emite decizie de modificare a deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 11 la prezenta procedură.  +  Articolul 5Retragerea notificării/cererii de anulare a accesoriilor(1) Notificarea depusă potrivit art. 3 poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la AAAS. AAAS comunică debitorului decizia prin care se ia act de retragerea notificării și se desființează decizia de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta procedură.(2) Cererea de anulare a accesoriilor poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la AAAS. Prin retragerea cererii, debitorul își menține dreptul de a depune o nouă cerere de anulare a accesoriilor, cu respectarea condițiilor prevăzute în acest sens de ordonanța de urgență.  +  Articolul 6Anularea obligațiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea(1) În situația debitorilor prevăzuți la art. 1 alin. (5) lit. b), notificarea/cererea de anulare se depune la AAAS, cu indicarea debitorului principal și a cuantumului obligațiilor bugetare pentru care le-a fost atrasă răspunderea, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 3-5.(2) La acordarea facilității pentru obligațiile pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii, pentru analiza îndeplinirii condițiilor prevăzute la cap. II din ordonanța de urgență, AAAS are în vedere numai obligațiile ce îi revin persoanei răspunzătoare, nu și pe cele ce revin debitorului principal.  +  Articolul 7Dispoziții finale(1) Deciziile prevăzute de prezenta procedură se emit de către AAAS, în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează la dosarul acestuia. Aceste prevederi sunt aplicabile și înștiințării prevăzute la art. 3 alin. (6).(2) În situația în care unui debitor i s-a comunicat o decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, iar ulterior îndeplinește condițiile prevăzute de ordonanța de urgență, acesta poate depune o nouă cerere de anulare a obligațiilor de plată accesorii până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv.(3) Prevederile prezentei proceduri se aplică în mod corespunzător și pentru notificările privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii ori cererile de anulare a obligațiilor de plată accesorii depuse după data de 14 mai 2020 și până la intrarea în vigoare a prezentei proceduri.  +  Articolul 8AnexeAnexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedură
  NOTIFICARE
  privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit
  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea
  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale
  A. Datele de identificare a debitoruluiCodul de identificare fiscală ...............................................................Denumirea/Numele și prenumele ...............................................................Domiciliu fiscal: județul/sectorul ..........., localitatea ..........................., str. ................... nr. ........, bl. ....., sc. ....., ap. ....., telefon ......................., fax .................. e-mail ........................... .B. Datele de identificare a împuternicitului/reprezentantului legalDenumirea/Numele și prenumele ....................................................................Adresa .........................................................Codul de identificare fiscală ....................................................................C. Obiectul notificării^*)^*) Se poate bifa o singură căsuță sau ambele dacă dorește solicitantul.Intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii (dobânzi, majorări de întârziere, penalități de întârziere, penalități, orice alte obligații de plată accesorii) conform prevederilor cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare:
  Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 (art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare)
  Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse până la această dată (art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare)
  D. Anularea obligațiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legiiDatele de identificare a debitorului principal
  Codul de identificare fiscală
  Denumirea/Numele și prenumele
  Cuantumul obligațiilor bugetare pentru care a fost atrasă răspunderea (lei)

  Semnătura
  .....................
   +  Anexa nr. 2la procedurăAUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI (AAAS)Nr. ........... din ............................................
  EXTRAS DE CONT
  Ca urmare a Notificării nr. ............ din data de ..............., se certifică prin prezenta că:Denumirea/Numele și prenumele .......................................................................................................................................Codul de identificare fiscală ................................................................................................................................................Domiciliul fiscal: județul ............................., localitatea ......................., sectorul ......., str. ...................... nr. ......, bl. ........, sc. ........, et. ....., ap. ......, cod poștal .................Obligații bugetare administrate de AAASSus-numitul debitor figurează în evidențele contabile ale AAAS cu următoarele obligații bugetare, restante la data eliberării prezentului extras de cont:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareDebitDobânzi/ Majorări de întârzierePenalități de întârziereAlte obligații accesorii
  012345
  1.
  2.
  ......
  Total general
  din care^1):^1) Se va completa capitolul corespunzător solicitării formulate de debitor în notificare. Capitolul III se va completa obligatoriu în cazul completării capitolelor I și II.Capitolul I - Obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile accesorii aferente, rămase nestinse la data eliberării prezentului extras de cont, conform art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareDebitDobânzi/ Majorări de întârzierePenalități de întârziereAlte obligații accesorii
  012345
  1.
  2.
  ......
  Total general
  Capitolul II - Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile rămase nestinse la data eliberării prezentului extras de cont, aferente obligațiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată, conform art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareDebitDobânzi/ Majorări de întârzierePenalități de întârziereAlte obligații accesorii
  012345
  1.
  2.
  ......
  Total general
  Capitolul III - Obligațiile bugetare cu termene de plată cuprinse între data de 1.04.2020 și data eliberării prezentului extras de cont, rămase nestinse la data eliberării extrasului de cont:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareDebitDobânzi/ Majorări de întârzierePenalități de întârziereAlte obligații accesorii
  012345
  1.
  2.
  ......
  Total general

  Președintele AAAS
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila AAAS
  Prezentul extras de cont se eliberează în vederea stabilirii obligațiilor bugetare ce pot forma obiect al amânării la plată a obligațiilor accesorii în conformitate cu prevederile cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare.
   +  Anexa nr. 3la procedurăAUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUINr. ............ din ............................
  PROCES-VERBAL DE PUNERE DE ACORD
  încheiat astăzi, ........./......./............., la sediul AAASSubsemnatul(a), ......................., având funcția de ....................... în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului ................, am procedat la clarificarea neconcordanțelor existente între evidența contribuabilului și sumele înscrise în Extrasul de cont nr. .......... din data de ............ . Drept urmare, am constatat că .....................................^1) figurează în evidența fiscală cu următoarele obligații accesorii ce pot face obiectul facilităților la plata obligațiilor bugetare prevăzute de cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, conform Extrasului de cont nr. ............. din data de .............^2):^1) Se menționează denumirea/numele și prenumele debitorului.^2) Se menționează numărul și data extrasului de cont eliberat după punerea de acord a sumelor.
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareDobânzi/ Majorări de întârzierePenalități de întârzierePenalitățiAlte obligații accesorii
  012345
  1.
  2.
  ......
  Total general
  Alte mențiuni ..................................................Obiecțiile debitorului .........................................................
  Debitor,
  ..................
  Avizat
  Director,
  ......................
   +  Anexa nr. 4la procedurăAUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI (AAAS)Nr. ............... din .........................
  DECIZIE
  de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea/Numele și prenumele........................................Adresa.................................................................................Codul de identificare fiscală ...............................................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele........................................ Adresa .................................................................................Codul de identificare fiscală ................................................În temeiul prevederilor art. XIII alin. (5) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Autorității pentru Administrarea Activelor Statului nr. 198/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, având în vedere Notificarea nr. .............. din data de ................, înregistrată la AAAS cu nr. ....... din data de ..........................,luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, se emite următoarea decizie:Se acordă amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor principale bugetare prevăzute la art. ....... din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, în sumă totală de .......................lei, reprezentând:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareDobânzi/ Majorări de întârzierePenalități de întârzierePenalitățiAlte obligații accesorii
  012345
  1.
  2.
  ......
  Total general
  Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la AAAS.Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Președintele AAAS
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila AAAS
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
   +  Anexa nr. 5la procedură AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI (AAAS)Nr. .......... din .....................
  ÎNȘTIINȚARE
  de respingere a notificării
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea/Numele și prenumele ........................................Adresa .................................................................................Codul de identificare fiscală ................................................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ........................................Adresa .................................................................................Codul de identificare fiscală ................................................În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Autorității pentru Administrarea Activelor Statului nr. 198/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,având în vedere Notificarea dumneavoastră nr. ............... din data de ..............., înregistrată la AAAS cu nr. ............... din data de ......................,luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare,se respinge notificarea privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii.Motivele de fapt pentru care se respinge notificarea depusă de dumneavoastră:........................................................................ .Temeiul de drept:........................................................................ .Mențiuni privind audierea debitorului:........................................................................ .
  Președintele AAAS
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila AAAS
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
   +  Anexa nr. 6la procedură AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI (AAAS)Nr. ........... din ...........................
  DECIZIE
  de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea/Numele și prenumele.........................................Adresa .................................................................................Codul de identificare fiscală.................................................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ....................Adresa ....................................................Codul de identificare fiscală ...........................În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Autorității pentru Administrarea Activelor Statului nr. 198/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,luând în considerare motivele de fapt ............................................................................................,vă comunicăm că Decizia de amânare la plată a obligațiilor accesorii nr. ................... din data de ..................... se modifică după cum urmează:Se acordă amânarea la plată a obligațiilor accesorii, aferente obligațiilor bugetare principale prevăzute la art. ....... din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, în sumă totală de ....................... lei, reprezentând:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareDobânzi/ Majorări de întârzierePenalități de întârzierePenalitățiAlte obligații accesorii
  012345
  1.
  2.
  ......
  Total general
  Prezenta decizie înlocuiește Decizia nr. .................... .Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la AAAS.Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Președintele AAAS,
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila AAAS
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
   +  Anexa nr. 7la procedurăAUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI (AAAS)Nr. ......... din ............................
  DECIZIE
  de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea/Numele și prenumele........................................Adresa ................................................................................Codul de identificare fiscală ...............................................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele........................................Adresa ................................................................................Codul de identificare fiscală ................................................În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Autorității pentru Administrarea Activelor Statului nr. 198/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a obligațiilor accesorii nr. ................... din data de ....................., și-a pierdut valabilitatea, începând cu data de ............... .Suma rămasă de plată din amânare este în cuantum de .................… lei.Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilității amânării la plată a obligațiilor accesorii:....................................................................................................................................................Temeiul de drept:....................................................................................................................................................Consecințele pierderii valabilității amânării la plată a obligațiilor accesorii: ...................................................................................................Mențiuni privind audierea debitorului:...................................................................................................Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la AAAS. Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Președintele AAAS
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila AAAS
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
   +  Anexa nr. 8la procedură
  CERERE DE ANULARE
  a obligațiilor de plată accesorii, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020
  pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
  precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare
  A. Date de identificare a debitoruluiCodul de identificare fiscală .............................................................................................................................................Denumirea/Numele și prenumele ....................................................................................................................................Domiciliul fiscal: județul/sectorul ..............., localitatea ...................., strada .............................. nr. ........., bl. ......., sc. ......., ap. ............., telefon ..........................................., fax .........................., e-mailB. Datele de identificare a împuternicitului/reprezentantului legalDenumirea/Numele și prenumele .................................................................................................Adresa ...............................................................Codul de identificare fiscală .............................C. Obiectul cererii** Se poate bifa o singură căsuță sau ambele dacă dorește solicitantul.Anularea obligațiilor de plată accesorii (dobânzi, majorări de întârziere, penalități de întârziere, penalități, orice alte obligații de plată accesorii) conform prevederilor cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare:
  Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 (art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare)
  Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse până la această dată (art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare)
  D. Anularea obligațiilor accesorii în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legiiDate de identificare a debitorului principal
  Codul de identificare fiscală
  Denumirea/Numele și prenumele
  Cuantumul obligațiilor bugetare pentru care a fost atrasă răspunderea (lei)

  Semnătura
   +  Anexa nr. 9la procedurăAUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI (AAAS)Nr. ......... din ........................
  DECIZIE
  de anulare a obligațiilor de plată accesorii
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea/Numele și prenumele ......................................Adresa ..............................................................................Codul de identificare fiscală ..............................................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele.......................................Adresa ...............................................................................Codul de identificare fiscală ..............................................În temeiul prevederilor art. XVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Autorității pentru Administrarea Activelor Statului nr. 198/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,având în vedere motivele de fapt,luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la cap. II art. IX și XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare,se emite următoarea decizie:Se acordă anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale prevăzute la art. ....... din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, în sumă totală de ....................... lei, reprezentând:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareDobânzi/ Majorări de întârzierePenalități de întârzierePenalitățiAlte obligații accesorii
  012345
  1.
  2.
  ......
  Total general
  Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la AAAS.Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Președintele AAAS
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila AAAS
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
   +  Anexa nr. 10la procedurăAUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI (AAAS)Nr. ......... din ............................
  DECIZIE
  de respingere a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea/Numele și prenumele .......................................Adresa: ...............................................................................Codul de identificare fiscală ...............................................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele .......................................Adresa ................................................................................Codul de identificare fiscală ...............................................În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Autorității pentru Administrarea Activelor Statului nr. 198/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,având în vedere Cererea dumneavoastră nr. .............. din data de ............, înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de ..........................,luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, se respinge cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii.Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligațiilor accesorii:..............................................................................................................Temeiul de drept:..............................................................................................................Mențiuni privind audierea debitorului:.............................................................................................Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la AAAS.Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Președintele AAAS
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila AAAS
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
   +  Anexa nr. 11la procedurăAUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI (AAAS)Nr. ......... din ..............
  DECIZIE
  de modificare a deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea/Numele și prenumele ......................................Adresa ...............................................................................Codul de identificare fiscală ..............................................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele.......................................Adresa ...............................................................................Codul de identificare fiscală ...............................................În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Autorității pentru Administrarea Activelor Statului nr. 198/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,având în vedere motivele de fapt ........................................................,vă comunicăm că Decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii nr. ................... din data de ..................... se modifică după cum urmează:Se acordă anularea la plată a obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale prevăzute la art. ....... din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, în sumă totală de ....................... lei, reprezentând:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareDobânzi/ Majorări de întârzierePenalități de întârzierePenalitățiAlte obligații accesorii
  012345
  1.
  2.
  ......
  Total general
  Prezenta decizie înlocuiește Decizia nr. ……………………. .Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la AAAS.Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Președintele AAAS
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila AAAS
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
   +  Anexa nr. 12la procedură AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI (AAAS)Nr. ......... din ............................
  DECIZIE
  prin care se ia act de retragerea notificării și se desființează
  decizia de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea/Numele și prenumele ......................................Adresa ..............................................................................Codul de identificare fiscală ..............................................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele.......................................Adresa ...............................................................................Codul de identificare fiscală ..............................................În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Autorității pentru Administrarea Activelor Statului nr. 198/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,luând în considerare motivele de fapt ..............................................................,având în vedere Notificarea dumneavoastră nr. ............... din data de ............… prin care v-ați manifestat intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii, înregistrată la organul fiscal cu nr. ............... din data de ..............., precum și Cererea nr. ..........din data de ........... de retragere a notificării înregistrată la AAAS cu nr. ............... din data de .........................,vă comunicăm că am luat act de retragerea notificării menționate mai sus, astfel că Decizia de amânare la plată a obligațiilor accesorii nr. .................... din data de .................... se desființează și nu mai produce efecte, începând cu data de ............... .Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la AAAS.Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Președintele AAAS
  Numele și prenumele
  Semnătura și ștampila AAAS
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
  -----