ORDIN nr. 5.161 din 31 august 2021privind aprobarea programului școală-pilot pentru "Școala Gimnazială nr. 1" din localitatea Curcani, județul Călărași
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 21 septembrie 2021  Având în vedere:– prevederile art. 26 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 559/2020 privind funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;– prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.811/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înființare, organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;– prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.813/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;– prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 492 din 31.08.2021;– prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Unității de învățământ „Școala Gimnazială nr. 1“ din localitatea Curcani, județul Călărași, începând cu anul școlar 2021-2022 i se acordă statutul de unitate de învățământ pilot, în baza Cererii înregistrate la Ministerul Educației cu nr. 26.099 din 1.03.2021.  +  Articolul 2Programul de pilotare va respecta prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.813/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație și prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.811/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înființare, organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație.  +  Articolul 3În vederea implementării programului-pilot se aprobă derogările necesare de la respectarea prevederilor Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, astfel:1. derogare de la prevederile art. 11 și 13 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să poată fi asigurate adaptări curriculare pentru învățare în sistem blended learning, în conformitate cu art. 6 din Metodologia-cadru de înființare, organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.811/2020;2. derogare de la prevederile art. 105 și art. 107 alin. (7) și (8) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât lucrările semestriale scrise (pentru disciplinele la care se susțin lucrări semestriale scrise - teze) să poată fi înlocuite cu portofoliu semestrial al elevului întocmit în baza criteriilor prezentate la începutul semestrului.  +  Articolul 4În vederea implementării programului-pilot se aprobă derogare de la prevederile Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.393/2017 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul gimnazial, astfel încât unitatea de învățământ să poată asigura planuri-cadru de învățământ noi și programe școlare noi, personalizate, cu respectarea obiectivelor curriculare de învățare specifice ciclului, în conformitate cu art. 13 din Metodologia-cadru de înființare, organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.811/2020.  +  Articolul 5Prevederile referitoare la contextele specifice/particulare de organizare și desfășurare a procesului educațional în unitatea de învățământ precizată la art. 1 sunt cuprinse în regulamentul de organizare și funcționare elaborat de unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările în vigoare și cu derogările precizate în prezentul ordin.  +  Articolul 6Perioada de pilotare este de 4 ani, cuprinsă în perioada anilor de studiu 2021-2025.  +  Articolul 7Prevederile prezentului ordin beneficiază de portabilitate transversală pentru fiecare unitate de învățământ declarată școală-pilot, la cerere, prin aprobarea Direcției generale pentru implementarea proiectului „România Educată“.  +  Articolul 8Unitatea de învățământ documentează normativ și metodologic bunele practici manageriale, curriculare, financiare și de resursă umană rezultate din pilotare și le va transmite Ministerului Educației, sub formă de raport, în maximum două săptămâni de la încheierea semestrului al II-lea.  +  Articolul 9Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală pentru implementarea proiectului „România Educată“, Inspectoratul Școlar Județean Călărași și unitatea de învățământ prevăzută la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 10Direcția generală pentru implementarea proiectului „România Educată“ monitorizează și evaluează pilotarea și propune măsuri de îmbunătățire, modificare și scalare a acesteia.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 31 august 2021.Nr. 5.161.----