HOTĂRÂRE nr. 931 din 1 septembrie 2021privind procedura de desemnare, atribuțiile, modalitatea de organizare a activității și procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum și pentru aprobarea modalității de raportare a instituțiilor și autorităților în scopul asigurării implementării, monitorizării și controlului respectării principiilor și normelor privind conduita funcționarilor publici
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 17 septembrie 2021  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 625 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează:a) procedura de desemnare a consilierului de etică;b) atribuțiile și modalitatea de organizare a activității consilierului de etică;c) procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică;d) modalitatea de raportare a instituțiilor și autorităților publice în scopul asigurării implementării, monitorizării și controlului respectării principiilor și normelor privind conduita funcționarilor publici.  +  Articolul 2În înțelesul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) consilier de etică - statut temporar atribuit unui funcționar public desemnat de regulă din cadrul compartimentului de resurse umane, cu scopul aplicării eficiente a dispozițiilor legale referitoare la conduita funcționarilor publici în exercitarea funcțiilor deținute, pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită;b) norme/standarde de conduită - regulile de comportament profesional și civic care rezultă din îndatoririle prevăzute în partea a VI-a titlul II capitolul V secțiunea a 2-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;c) procedura disciplinară - procedura de lucru a comisiilor de disciplină din cadrul autorităților și instituțiilor publice;d) consiliere etică - activitatea desfășurată de consilierul de etică în condițiile prevăzute la art. 454 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în scopul aplicării eficiente de către funcționarii publici a dispozițiilor legale referitoare la conduita acestora în exercitarea funcțiilor publice deținute.  +  Capitolul II Procedura de desemnare a consilierului de etică  +  Articolul 3(1) Măsurile organizatorice în vederea desemnării consilierului de etică se aprobă prin act administrativ al conducătorului autorității sau instituției publice, la propunerea compartimentului de resurse umane, și trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:a) numărul de consilieri de etică care vor fi desemnați în cadrul autorității sau instituției publice, potrivit dispozițiilor art. 451 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și procentele aferente atribuțiilor funcționarului public în exercitarea funcției publice pe care o deține, respectiv atribuțiilor funcționarului public în exercitarea calității de consilier de etică, din totalul atribuțiilor din fișa postului;b) perioada de depunere a dosarelor de candidatură de către funcționarii publici care manifestă opțiunea de a dobândi calitatea de consilier de etică, precum și locul depunerii acestora;c) desemnarea persoanei sau, după caz, a persoanelor din cadrul autorității sau instituției publice, responsabile să verifice îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 452 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, pe baza dosarelor de candidatură depuse de funcționarii publici;d) perioada de verificare și de selectare a dosarelor de candidatură depuse de funcționarii publici;e) modalitatea de evaluare în cadrul interviului prevăzut la art. 4 alin. (4) pentru funcționarii publici care depun dosare de candidatură și îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 452 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;f) perioada de emitere și comunicare a actului administrativ de desemnare a consilierului de etică.(2) Actul administrativ privind măsurile organizatorice prevăzute la alin. (1) se aprobă astfel:a) cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de intervenirea situației de încetare a calității de consilier de etică prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;b) în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data la care intervine una dintre situațiile de încetare a calității de consilier de etică prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. a) și c)-e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4(1) Funcționarii publici care manifestă opțiunea de a dobândi calitatea de consilier de etică depun un dosar de candidatură în termenul stabilit potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. b), care cuprinde următoarele documente:a) scrisoare de intenție, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: motivația funcționarului public pentru a dobândi calitatea de consilier de etică, asumarea faptului că prezintă deschidere și disponibilitate pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin consilierului de etică, precum și argumentele care îl recomandă pentru a îndeplini calitatea de consilier de etică;b) copie a actului administrativ de numire a funcționarului public în funcția publică deținută, certificată pentru conformitate cu originalul de către responsabilul din cadrul compartimentului de resurse umane al autorității sau instituției publice;c) copie a diplomei de licență sau, după caz, a diplomei de bacalaureat în cazul prevăzut la art. 452 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, certificate pentru conformitate cu originalul de către responsabilul din cadrul compartimentului de resurse umane al autorității sau instituției publice;d) declarația de integritate, potrivit dispozițiilor art. 452 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(2) Formatul standard al declarației de integritate este prevăzut în anexa nr. 1.(3) Ulterior depunerii de către funcționarii publici a dosarelor de candidatură, persoana sau, după caz, persoanele desemnate prin act administrativ al conducătorului autorității sau instituției publice potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. c) verifică îndeplinirea de către aceștia a condițiilor prevăzute la art. 452 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Rezultatul verificării se comunică conducătorului autorității sau instituției publice, în perioada stabilită potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. d).(4) În situația în care funcționarii publici care au depus dosare de candidatură îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 452 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, conducătorul autorității sau instituției publice împreună cu un reprezentant al compartimentului de resurse umane organizează un interviu. În cadrul interviului sunt testate abilitățile de comunicare, precum și cunoștințele teoretice ale funcționarilor publici selectați cu privire la normele și standardele de conduită prevăzute în partea a VI-a titlul II capitolul V secțiunea a 2-a din același act normativ. Evaluarea candidatului în cadrul interviului se face conform modalității de evaluare stabilite în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e).(5) Conducătorul autorității sau instituției publice îl desemnează consilier de etică pe funcționarul public care a depus dosar de candidatură, îndeplinește condițiile prevăzute la art. 452 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și a fost declarat „admis“ la interviul organizat în condițiile prevăzute la alin. (4).(6) În situația în care prin act administrativ al conducătorului autorității sau instituției publice, în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), s-a stabilit că în cadrul autorității sau instituției publice vor fi desemnați doi consilieri de etică se aplică dispozițiile alin. (5).  +  Articolul 5(1) În situația în care, la expirarea perioadei de depunere a dosarelor de candidatură stabilite potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. b), niciun funcționar public nu a depus un dosar de candidatură, conducătorul autorității sau instituției publice solicită compartimentului de resurse umane să efectueze o analiză cu privire la funcționarii publici care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 452 alin. (6) lit. a)-c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pe baza analizei prevăzute la alin. (1), conducătorul autorității sau instituției publice solicită funcționarului public sau, după caz, funcționarilor publici care îndeplinește/îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 452 alin. (6) lit. a)-c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, să îi comunice, în termen de două zile lucrătoare, dacă îndeplinește/îndeplinesc condiția prevăzută la art. 452 alin. (6) lit. d) din același act normativ.(3) Funcționarii publici care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 452 alin. (6) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, pot depune dosar de candidatură în termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).(4) Verificarea îndeplinirii de către funcționarii publici care au depus dosare de candidatură a condițiilor prevăzute la art. 452 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, se face de către persoana sau, după caz, persoanele desemnate în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) prin actul administrativ emis de conducătorul autorității sau instituției publice. Rezultatul verificării se comunică conducătorului autorității sau instituției publice, în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la alin. (3).(5) Prevederile art. 4 alin. (4)-(6) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 6(1) În situația în care niciun funcționar public nu depune dosar de candidatură în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (3), conducătorul autorității sau instituției publice solicită unui funcționar public care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 452 alin. (6) lit. a)-c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, să completeze declarația de integritate potrivit dispozițiilor art. 452 alin. (7) din același act normativ.(2) Declarația de integritate prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. d) se completează de funcționarul public și se prezintă conducătorului autorității sau instituției publice în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data solicitării acesteia.(3) În situația în care funcționarul public îndeplinește condițiile prevăzute la art. 452 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, conducătorul autorității sau instituției publice îl desemnează consilier de etică în condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1).  +  Articolul 7(1) Consilierul de etică este desemnat pe o perioadă de 3 ani, prin act administrativ al conducătorului autorității sau instituției publice, în vederea respectării, monitorizării și prevenirii încălcării principiilor și normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul autorității și instituției publice.(2) În situația încetării calității de consilier de etică în condițiile prevăzute la art. 456 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, conducătorul autorității sau instituției publice, la propunerea compartimentului de resurse umane, emite actul administrativ prevăzut la art. 3.(3) Funcționarul public care a îndeplinit calitatea de consilier de etică are posibilitatea de a-și depune dosarul de candidatură în vederea dobândirii calității de consilier de etică în condițiile prevăzute la art. 452 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(4) Pe perioada desfășurării activității în cadrul autorității sau instituției publice, în cazul prevăzut la alin. (3) același funcționar public poate deține statutul temporar de consilier de etică pentru o durată de 6 ani.  +  Articolul 8(1) În termen de 10 zile calendaristice de la desemnarea consilierului de etică se elaborează fișa postului corespunzătoare funcției publice deținute de consilierul de etică, astfel:a) superiorul ierarhic nemijlocit al funcționarului public desemnat consilier de etică înaintează compartimentului de resurse umane din cadrul autorității sau instituției publice propunerea privind conținutul fișei postului corespunzătoare funcției publice deținute de consilierul de etică. La elaborarea propunerii se respectă procentul din atribuții rezultat din aplicarea dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. a);b) compartimentul de resurse umane elaborează fișa postului corespunzătoare funcției publice deținute de consilierul de etică, pe baza propunerii întocmite și transmise în condițiile prevăzute la lit. a) și prin completarea cu atribuțiile prevăzute la art. 454 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. La elaborarea fișei postului se respectă procentul din atribuții stabilit potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. a);c) fișa postului elaborată potrivit dispozițiilor lit. b) se semnează de către superiorul ierarhic nemijlocit al funcționarului public desemnat consilier de etică și, dacă este cazul, de contrasemnatarul acesteia și se transmite spre aprobare conducătorului autorității sau instituției publice;d) fișa postului aprobată potrivit dispozițiilor lit. c) se înmânează consilierului de etică, pentru luare la cunoștință prin semnătură.(2) Formatul standard al fișei postului corespunzătoare funcției publice deținute de consilierul de etică este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Capitolul III Atribuțiile și modalitatea de organizare a activității consilierului de etică  +  Articolul 9(1) Consilierul de etică exercită atribuțiile prevăzute la art. 454 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(2) Atribuțiile prevăzute la art. 454 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi delegate decât altui consilier de etică, în situația prevăzută la art. 451 alin. (2) din același act normativ.  +  Articolul 10(1) Consilierul de etică are obligația de a se înregistra în aplicația informatică administrată de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, denumită în continuare Agenția, pentru realizarea raportării ca urmare a monitorizării modului de aplicare și respectare a principiilor și normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul autorității sau instituției publice.(2) Dacă în cadrul autorității sau instituției publice sunt desemnați doi consilieri de etică, numai unul dintre aceștia are atribuții privind raportarea prevăzută la alin. (1) către Agenție, stabilite prin fișa postului.  +  Articolul 11(1) Activitatea de consiliere etică se desfășoară în condițiile prevăzute la art. 454 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(2) Solicitarea scrisă a funcționarului public poate fi înmânată consilierului de etică direct sau transmisă prin e-mail și nu se înregistrează la registratura autorității sau instituției publice.(3) Desfășurarea activității de consiliere etică la inițiativa consilierului de etică are loc pe baza unei solicitări scrise a acestuia, care se comunică funcționarului public.(4) Solicitarea scrisă prevăzută la alin. (3) poate fi înmânată funcționarului public direct sau transmisă prin e-mail și nu se înregistrează la registratura autorității sau instituției publice.(5) Data și ora ședinței de consiliere etică se stabilesc și se comunică de către consilierul de etică.  +  Articolul 12(1) Activitatea de consiliere etică se desfășoară cu respectarea principiului confidențialității, iar în realizarea acesteia consilierul de etică nu se supune subordonării ierarhice.(2) Pentru desfășurarea activității de consiliere etică, conducătorul autorității sau instituției publice are obligația de a pune la dispoziția consilierului de etică un spațiu corespunzător pentru asigurarea caracterului confidențial al acestei activități.(3) Activitatea de consiliere etică se desfășoară în cadrul unor ședințe de consiliere etică, pe baza următoarelor criterii minimale:a) complexitatea aspectelor care trebuie soluționate pentru adoptarea unei conduite conforme cu normele/standardele de conduită de către funcționarul public;b) identificarea normelor/standardelor de conduită relevante pentru adoptarea unei conduite conforme de către funcționarul public;c) identificarea modalităților de acțiune a funcționarului public pentru respectarea normelor/standardelor de conduită prevăzute la lit. b);d) recomandările consilierului de etică cu privire la modalitatea de acțiune a funcționarului public pentru respectarea normelor/standardelor de conduită prevăzute la lit. b).(4) Numărul de ședințe de consiliere etică se stabilește de către consilierul de etică pe baza criteriilor minimale prevăzute la alin. (3) și se comunică funcționarului public în cadrul primei ședințe de consiliere etică. Dacă funcționarul public consideră că aceste criterii nu pot fi îndeplinite în numărul de ședințe de consiliere etică stabilit de către consilierul de etică, acesta formulează în scris obiecțiile sale motivate, însoțite de propunerea sa, pe care le comunică consilierului de etică până la data desfășurării celei de-a doua ședințe de consiliere etică. În cadrul celei de-a doua ședințe de consiliere etică, consilierul de etică stabilește de comun acord cu funcționarul public numărul ședințelor de consiliere etică. Dacă nu se ajunge la un acord, prevalează decizia consilierului de etică în ceea ce privește numărul ședințelor de consiliere etică.(5) Ședințele de consiliere etică pot avea loc numai în timpul programului de lucru al funcționarului public consiliat.(6) Durata unei ședințe de consiliere etică este de maximum o oră.  +  Articolul 13(1) Solicitările scrise privind activitatea de consiliere etică desfășurată în exercitarea atribuției prevăzute la art. 454 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și recomandările verbale sau scrise formulate de consilierul de etică se înscriu într-un registru de evidență a activității de consiliere etică, păstrat de consilierul de etică. Registrul de evidență a activității de consiliere etică se întocmește în vederea realizării analizelor și rapoartelor prevăzute la art. 454 din același act normativ.(2) La registrul de evidență a activității de consiliere etică prevăzut la alin. (1) nu are acces nicio persoană, indiferent de calitatea, funcția și nivelul ierarhic al acesteia, cu excepția organelor de urmărire penală și a instanțelor de judecată, la solicitarea acestora, în condițiile prevăzute la art. 170 alin. (1) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.(3) Consilierul de etică este obligat să nu divulge identitatea funcționarului public care face obiectul consilierii etice niciunei persoane, indiferent de calitatea, funcția și nivelul ierarhic al acesteia, cu excepția organelor de urmărire penală și a instanțelor de judecată, la solicitarea acestora, în condițiile prevăzute la art. 170 alin. (1) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu excepția situației prevăzute la art. 451 alin. (4) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(4) În situațiile prevăzute la alin. (3), consilierul de etică are obligația de a aduce la cunoștința conducătorului autorității sau instituției publice, în scris, aspectele semnalate de funcționarul public în cadrul ședințelor de consiliere etică care pot constitui o faptă penală, precum și de a sesiza organele de urmărire penală.(5) Modelul registrului de evidență a activității de consiliere etică este prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 14Dacă din consilierea etică a unui funcționar public rezultă necesitatea consilierii etice a altui funcționar public, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 11 alin. (1), (3)-(5).  +  Articolul 15În vederea exercitării atribuției prevăzute la art. 454 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, consilierul de etică are obligația de a-și actualiza continuu cunoștințele cu privire la cadrul normativ în domeniul eticii și integrității, la cadrul normativ privind drepturile cetățenilor în relația cu administrația publică, respectiv în relația cu autoritatea sau instituția publică, precum și cu privire la jurisprudența în domeniu. Pentru organizarea sesiunilor de informare a funcționarilor publici, consilierul de etică are dreptul de a utiliza orice mijloc de informare din cadrul autorității sau instituției publice.  +  Articolul 16(1) În vederea exercitării atribuției prevăzute la art. 454 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, sesizările și reclamațiile formulate de cetățeni și de ceilalți beneficiari ai activității autorității sau instituției publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relația directă cu cetățenii se înaintează consilierului de etică în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora la structura din cadrul autorității sau instituției publice cu competență în soluționarea acestora sau, după caz, la comisia de disciplină.(2) Consilierul de etică analizează aspectele prezentate în sesizările și reclamațiile prevăzute la alin. (1), iar pentru prevenirea încălcării principiilor și normelor de conduită de către funcționarii publici care asigură relația directă cu cetățenii din cadrul autorității sau instituției publice formulează recomandări cu caracter general, fără a interveni în activitatea comisiei de disciplină, în cazul în care fapta a fost sesizată și ca abatere disciplinară.(3) Recomandările cu caracter general formulate se comunică de către consilierul de etică funcționarilor publici care asigură relația directă cu cetățenii din cadrul autorității sau instituției publice, prin orice mijloc de informare din cadrul autorității sau instituției publice.  +  Articolul 17Consilierul de etică are dreptul și obligația de a participa la programe de formare și perfecționare profesională în domeniul eticii, organizate în condițiile art. 451 alin. (7) și art. 458 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 18(1) Consilierul de etică răspunde pentru modul de îndeplinire a atribuțiilor prevăzute la art. 454 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile prevăzute la art. 492 din același act normativ.(2) Consilierul de etică întocmește un raport de activitate prin care prezintă activitatea desfășurată pe parcursul perioadei evaluate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 454, cu excepția celor prevăzute la lit. a) și b), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, pe care îl înaintează conducătorului autorității sau instituției publice.(3) La încetarea calității de consilier de etică, funcționarul public care a avut această calitate are obligația de a preda noului consilier de etică, în termen de 10 zile lucrătoare de la data desemnării acestuia, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, documentația rezultată din îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 454 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(4) Consilierul de etică asigură arhivarea documentației rezultate din îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 454 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, potrivit procedurii aplicabile în cadrul autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea.  +  Capitolul IV Procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică  +  Articolul 19(1) Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică reprezintă aprecierea obiectivă a performanțelor profesionale individuale ale acestuia, prin compararea gradului și a modului de îndeplinire a obiectivelor individuale și a criteriilor de performanță stabilite cu rezultatele obținute în mod efectiv.(2) Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică se realizează potrivit dispozițiilor art. 455 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea dispozițiilor art. 485 și a anexei nr. 6 din același act normativ, pentru un an calendaristic, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie-31 martie din anul următor perioadei evaluate.(3) Punctajul final al evaluării performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică este media ponderată a notelor rezultate ca urmare a realizării componentelor evaluării performanțelor profesionale individuale ale acestuia prevăzute la art. 21 și 22.(4) Punctajul final prevăzut la alin. (3) se calculează prin aplicarea următoarei formule:Pf = (n_1 × p_1)/100 + (n_2 × p_2)/100,unde:Pf - punctajul final;n_1 - nota pentru componenta prevăzută la art. 20 lit. a);n_2 - nota pentru componenta prevăzută la art. 20 lit. b);p_1 - ponderea obiectivelor pentru componenta prevăzută la art. 20 lit. a);p_2 - ponderea obiectivelor pentru componenta prevăzută la art. 20 lit. b).(5) Calificativul final al evaluării performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică se stabilește pe baza punctajului final, în condițiile legii.(6) Raportul de evaluare întocmit potrivit dispozițiilor alin. (2) nu se aprobă.(7) Formatul standard al raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică este prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 20Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică prevăzută la art. 19 alin. (1) are două componente:a) aprecierea obiectivă a performanțelor profesionale individuale ale acestuia, prin compararea gradului și a modului de îndeplinire a obiectivelor individuale și a criteriilor de performanță stabilite cu rezultatele obținute în mod efectiv de funcționarul public în exercitarea atribuțiilor aferente funcției publice pe care o ocupă;b) aprecierea obiectivă a performanțelor profesionale individuale ale acestuia, prin compararea gradului și a modului de îndeplinire a obiectivelor individuale și a criteriilor de performanță stabilite cu rezultatele obținute în mod efectiv de acesta în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 454, cu excepția celor prevăzute la lit. a) și b), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 21(1) Componenta evaluării performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică prevăzută la art. 20 lit. a) se realizează de către superiorul ierarhic nemijlocit și se contrasemnează în condițiile legii.(2) Ponderea obiectivelor individuale stabilite de către superiorul ierarhic nemijlocit al funcționarului public care deține calitatea de consilier de etică, din totalul obiectivelor individuale, este aceeași cu ponderea atribuțiilor aferente exercitării funcției publice pe care o deține consilierul de etică din totalul atribuțiilor din fișa postului, stabilită potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. a).(3) Prevederile art. 485 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr. 6 la același act normativ se aplică în mod corespunzător pentru realizarea componentei evaluării performanțelor profesionale individuale prevăzute la art. 20 lit. a).  +  Articolul 22(1) Componenta evaluării performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică prevăzută la art. 20 lit. b) se realizează de către conducătorul autorității sau instituției publice și nu se contrasemnează.(2) Ponderea obiectivelor individuale stabilite de către conducătorul autorității sau instituției publice, din totalul obiectivelor individuale, este aceeași cu ponderea atribuțiilor ce revin consilierului de etică din totalul atribuțiilor din fișa postului, stabilită potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. a).(3) Pentru realizarea componentei evaluării performanțelor profesionale individuale prevăzute la art. 20 lit. b) se aplică prevederile art. 485 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, ale capitolului 3 și ale pct. II - Criterii de performanță pentru funcționarii publici de execuție al capitolului 5 din anexa nr. 6 la același act normativ.(4) La realizarea componentei evaluării performanțelor profesionale individuale prevăzute la art. 20 lit. b) se ia în considerare și raportul de activitate al consilierului de etică prevăzut la art. 18 alin. (2).  +  Articolul 23(1) Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică se poate realiza și ulterior perioadei prevăzute la art. 19 alin. (2), în situația în care raportul de serviciu al acestuia este suspendat pe parcursul întregii perioade de evaluare.(2) În situația prevăzută la alin. (1), evaluarea se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la reluarea activității.(3) Evaluarea parțială a performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică se realizează pentru o altă perioadă decât cea prevăzută la art. 19 alin. (2), în oricare dintre următoarele situații:a) cele prevăzute la art. 15 din anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;b) la încetarea calității de consilier de etică, în condițiile legii.(4) În situațiile prevăzute la alin. (3) evaluarea parțială se realizează pentru componenta evaluării performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică prevăzută la art. 20 lit. a) și/sau b), după caz, și este luată în considerare la evaluarea performanțelor profesionale individuale realizată potrivit dispozițiilor art. 19.(5) Evaluarea parțială se realizează în termen de 10 zile lucrătoare de la data intervenirii situațiilor prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 24(1) Constituie activitate necorespunzătoare în exercitarea calității de consilier de etică obținerea unei note cuprinse între 1,00 și 2,50, ca urmare a realizării componentei evaluării performanțelor profesionale individuale prevăzute la art. 20 lit. b).(2) În situația în care nota rezultată ca urmare a realizării componentei evaluării performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică este cea prevăzută la alin. (1), conducătorul autorității sau instituției publice sesizează Agenția cu privire la activitatea considerată necorespunzătoare în termen de 5 zile lucrătoare de la evaluare, cu anexarea documentelor justificative, inclusiv a raportului de activitate al consilierului de etică prevăzut la art. 18 alin. (2), și solicită cercetarea situației.(3) Agenția cercetează situația sesizată și formulează propuneri, pe care le înaintează conducătorului autorității sau instituției publice, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării prevăzute la alin. (2). Agenția poate solicita informații sau documente necesare pentru soluționarea sesizării.(4) Prevederile art. 456 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul V Modalitatea de raportare a instituțiilor și autorităților publice în scopul asigurării implementării, monitorizării și controlului respectării principiilor și normelor privind conduita funcționarilor publici  +  Articolul 25(1) Raportarea autorităților și instituțiilor publice în scopul asigurării implementării, monitorizării și controlului respectării principiilor și normelor privind conduita funcționarilor publici, denumită în continuare raportarea, reprezintă completarea și transmiterea către Agenție a informațiilor privind:a) respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici;b) implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice.(2) Raportarea se realizează de către consilierii de etică din cadrul autorităților și instituțiilor în cadrul cărora sunt stabilite funcții publice potrivit dispozițiilor art. 385 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în aplicația informatică administrată de Agenție pe pagina de internet www.anfp.gov.ro la secțiunea „consilier de etică“.(3) Pe baza informațiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), consilierii de etică au obligația de a elabora anual un raport privind respectarea normelor de conduită în cadrul autorității sau instituției publice, care se publică pe site-ul propriu în primul trimestru al anului ulterior celui pentru care se întocmește raportul.  +  Articolul 26Metodologia de completare și transmitere a informațiilor privind implementarea principiilor și a standardelor de conduită, precum și a procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice se aprobă prin ordin al președintelui Agenției, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 27Raportarea se face între 1 ianuarie-25 februarie a fiecărui an, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie a anului anterior raportării.  +  Articolul 28(1) Colectarea internă a informațiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice se realizează potrivit procedurilor stabilite la nivelul fiecărei autorități și instituții publice.(2) Compartimentele de resurse umane și președinții comisiilor de disciplină au obligația de a pune la dispoziția consilierilor de etică datele necesare completării și transmiterii informațiilor către Agenție, în condițiile și la termenele reglementate.  +  Articolul 29(1) Informațiile privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice completate și transmise potrivit prevederilor prezentei hotărâri și ale metodologiei de completare și transmitere a informațiilor privind implementarea principiilor și a standardelor de conduită, precum și a procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice sunt centralizate și prelucrate de Agenție pe baza unor programe informatice.(2) Pe baza informațiilor prevăzute la alin. (1), Agenția elaborează raportul anual privind monitorizarea implementării principiilor și a standardelor de conduită, precum și a procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice, pe care îl publică pe pagina de internet a instituției în primul semestru al anului ulterior perioadei pentru care se face raportarea.(3) Agenția prezintă în cuprinsul raportului prevăzut la alin. (2) și lista instituțiilor și autorităților publice care nu au completat și transmis informațiile privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici, precum și pe cele privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice.  +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 30Orice activitate care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, realizată în aplicarea dispozițiilor referitoare la desemnarea, atribuțiile, modalitatea de organizare a activității și procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum și în legătură cu celelalte activități ale autorităților și instituțiilor publice desfășurate în scopul implementării, monitorizării și controlului respectării principiilor și normelor privind conduita funcționarilor publici, se realizează cu respectarea prevederilor legislației privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, inclusiv în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea prelucrărilor.  +  Articolul 31(1) În termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în cadrul fiecărei autorități și instituții publice se desemnează consilierul de etică potrivit dispozițiilor prezentei hotărâri.(2) Până la desemnarea consilierului de etică potrivit dispozițiilor alin. (1), funcționarii publici care exercită atribuții de consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își continuă activitatea.(3) În termen de 10 zile calendaristice de la data desemnării consilierului de etică potrivit dispozițiilor alin. (1):a) se elaborează fișa postului corespunzătoare funcției publice deținute de consilierul de etică, potrivit dispozițiilor art. 8;b) se stabilesc obiectivele individuale și indicatorii de performanță asociați.  +  Articolul 32Ordinul președintelui Agenției prevăzut la art. 26 se aprobă în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 33Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
  Liviu Mălureanu
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horațiu Gorun
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 1 septembrie 2021.Nr. 931.  +  Anexa nr. 1
  DECLARAȚIE DE INTEGRITATE^1)
  Autoritatea sau instituția publică*: ................................Sediul: ................................................Telefon/Fax: ..............................................Persoana responsabilă cu protecția datelor: ..........................................Scopul prelucrării datelor cu caracter personal și temei juridic: ..................
  Funcția
  Numele și prenumele funcționarului public care manifestă opțiunea de a dobândi calitatea de consilier de etică:................................................................................................................................................................................Datele de contact:E-mail:Telefon:
  Declarații pe propria răspundere^2)Subsemnatul(a), ...................................................., legitimat(ă) cu CI/BI seria ...................... numărul ................................., eliberat(ă) de .............................. la data de ......................,cunoscând prevederile art. 452 alin. (6) lit. f)-j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:- mi-a fost - nu mi-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care nu a fost radiată în condițiile legii;- este în curs de desfășurare - nu este în curs de desfășurare față de persoana mea cercetare administrativă în cadrul procedurii disciplinare, în condițiile legii;- s-a dispus - nu s-a dispus față de persoana mea începerea urmăririi penale pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției;- mă aflu - nu mă aflu într-o procedură de evaluare desfășurată de autoritatea responsabilă de asigurarea integrității în exercitarea demnității și funcțiilor publice și prevenirea corupției instituționale, în condițiile legii;- mă aflu - nu mă aflu în una dintre situațiile de incompatibilitate cu calitatea de consilier de etică prevăzute de art. 453 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
  Cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.
  Data .............................
  Semnătura ................................
  ^1) Declarație de integritate, dată pe propria răspundere a funcționarului public, în conformitate cu prevederile art. 452 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.^2) Se va bifa cu „X“ varianta de răspuns pentru care candidatul își asumă răspunderea declarării.* Datele operatorului de date cu caracter personal cuprinse în anexa nr. 1 vor fi completate potrivit dispozițiilor art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) pus în aplicare prin Legea nr. 190/2018, cu modificările ulterioare.
   +  Anexa nr. 2
  FIȘA POSTULUI
  Nr. .........
  Informații generale privind postul1. Denumirea postului ..................................................................................................................................................................2. Nivelul postului ..........................................................................................................................................................................3. Scopul principal al postului .......................................................................................................................................................Condiții specifice pentru ocuparea postului^2)1. Studii de specialitate^3) ...............................................................................................................................................................2. Perfecționări (specializări)^4) .......................................................................................................................................................3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel) ......................................................................................4. Limbi străine^5) (necesitate și nivel de cunoaștere^6)) .................................................................................................................5. Abilități, calități și aptitudini necesare .......................................................................................................................................6. Cerințe specifice^7) .....................................................................................................................................................................7. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale) .......................................................Atribuțiile postului^8):1. ..................................................................................................................................................................................................2. ....................................................................................................................................................................................................3. ..................................................................................................................................................................................................4. ..................................................................................................................................................................................................5. ..................................................................................................................................................................................................6. ..................................................................................................................................................................................................7. ..................................................................................................................................................................................................8. ..................................................................................................................................................................................................Atribuțiile consilierului de etică^9):1. ..................................................................................................................................................................................................2. ..................................................................................................................................................................................................3. ..................................................................................................................................................................................................4. ..................................................................................................................................................................................................5. ..................................................................................................................................................................................................6. ..................................................................................................................................................................................................7. ..................................................................................................................................................................................................8. ..................................................................................................................................................................................................Identificarea funcției publice corespunzătoare postului1. Denumire ..................................................................................................................................................................................2. Clasa ........................................................................................................................................................................................3. Gradul profesional^10) ...............................................................................................................................................................4. Vechimea în specialitate necesară ............................................................................................................................................
  Sfera relațională a titularului postului1. Sfera relațională internă:a) Relații ierarhice:- subordonat față de ......................................................................- superior pentru ......................................................................b) Relații funcționale^11): .................................................................c) Relații de control: .........................................................................d) Relații de reprezentare: .................................................................2. Sfera relațională externă: a) cu autorități și instituții publice: .......................................................b) cu organizații internaționale: ...........................................................c) cu persoane juridice private: ...........................................................3. Limite de competență^12) ................................................................4. Delegarea de atribuții și competență .................................................Întocmit de^13): 1. Numele și prenumele .....................................................................2. Funcția publică ...........................................................3. Semnătura ..................................................................................4. Data întocmirii .............................................................................1. Numele și prenumele superiorului ierarhic nemijlocit al funcționarului public ....................................................................2. Funcția ..................................................................................3. Semnătura ............................................................................4. Data .....................................................................Luat la cunoștință de către ocupantul postului1. Numele și prenumele .....................................................................2. Semnătura ..................................................................................3. Data ..................................................................................Contrasemnează^14)1. Numele și prenumele contrasemnatarului:2. Funcția ..................................................................................3. Semnătura ..................................................................................4. Data ..................................................................................
  ^1) Se va completa cu numele, prenumele și funcția conducătorului autorității sau instituției publice. Se va semna de către conducătorul autorității sau instituției publice.^2) Se va completa cu informațiile corespunzătoare condițiilor prevăzute de lege și stabilite la nivelul autorității sau instituției publice pentru ocuparea funcției publice corespunzătoare.^3) Pentru funcțiile publice din clasele I și a II-a, studiile de specialitate se stabilesc în condițiile prevăzute la art. 20 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.– Pentru funcțiile publice de conducere se menționează și condiția prevăzută la art. 465 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.^4) Se menționează, dacă este cazul, condiția privind absolvirea unor perfecționări/specializări stabilite prin acte normative pentru ocuparea/exercitarea unei funcții publice și/sau, după caz, a unor perfecționări/specializări considerate utile pentru desfășurarea activității în exercitarea funcției publice.^5) Dacă este cazul.^6) Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile „citit“, „scris“ și „vorbit“, după cum urmează: „cunoștințe de bază“, „nivel mediu“, „nivel avansat“.^7) Se menționează, dacă este cazul:– condiția specifică prevăzută la art. 465 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la obținerea unui/unei aviz/autorizații prevăzut/prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor legislației specifice cu privire la îndeplinirea condiției;– delegări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, după caz.^8) Se stabilesc pe baza activităților care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanță cu specificul funcției publice corespunzătoare postului; se stabilește și procentul potrivit dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 931/2021 privind procedura de desemnare, atribuțiile, modalitatea de organizare a activității și procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum și pentru aprobarea modalității de raportare a instituțiilor și autorităților în scopul asigurării implementării, monitorizării și controlului respectării principiilor și normelor privind conduita funcționarilor publici.^9) Se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 931/2021; se stabilește și procentul potrivit dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 931/2021.^10) Se stabilește potrivit prevederilor legale.^11) Relațiile funcționale ale funcționarului public.^12) Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin.^13) Se întocmește potrivit dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 931/2021 de compartimentul de resurse umane, prin completarea atribuțiilor din fișa postului corespunzătoare funcției publice deținute de consilierul de etică cu atribuțiile prevăzute la art. 454 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea procentului din atribuții stabilit potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 931/2021.^14) Se semnează de către persoana care are calitatea de contrasemnatar, potrivit dispozițiilor art. 12 alin. (2) și (3) din anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 3
  Model de registru de evidență a activității de consiliere etică
  Nr. crt.Data solicitării scrise privind activitatea de consiliere eticăSolicitant funcționar public/la inițiativa consilierului de eticăObiectul activității de consiliere eticăLocul desfășurării/Numărul de ședințe de consiliere eticăFuncția publică deținută de funcționarul public consiliat, după nivelul atribuțiilor (înalt funcționar public/funcționar public de conducere/funcționar public de execuție)Recomandări formulate de consilierul de eticăObservațiiSemnătura funcționarului public consiliat
   +  Anexa nr. 4
  RAPORT DE EVALUARE
  a performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică
  ^1) Conducătorul autorității sau instituției publice.^2) Se completează de persoana care realizează evaluarea pentru componenta prevăzută la art. 20 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 931/2021.^3) Se stabilește în conformitate cu art. 21 alin. (2) și reprezintă p_1 potrivit dispozițiilor art. 19 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 931/2021.^4) Reprezintă n_1 potrivit dispozițiilor art. 19 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 931/2021.^5) Dacă este cazul.^6) Se completează în situația modificării raportului de evaluare de către contrasemnatar.^7) Se semnează de către persoana care are calitatea de contrasemnatar, potrivit dispozițiilor art. 12 alin. (2) și (3) din anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.^8) Dacă este cazul.^9) Se completează în situația modificării raportului de evaluare de către contrasemnatar.^10) Se completează de persoana care realizează evaluarea pentru componenta prevăzută la art. 20 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 931/2021.^11) Se completează cu programele de formare la care funcționarul public a participat în perioada evaluată, necesare exercitării atribuțiilor prevăzute la art. 454 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.^12) Se stabilește în conformitate cu art. 21 alin. (2) și reprezintă p_2 conform art. 19 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 931/2021.^13) Reprezintă n_2 conform art. 19 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 931/2021.^14) Se calculează în conformitate cu formula stabilită conform art. 19 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 931/2021.^15) Dacă este cazul.^16) Se completează de către conducătorul autorității sau instituției publice în situația modificării raportului de evaluare în urma admiterii contestației.^17) Se completează dacă raportul de evaluare a fost modificat în urma admiterii contestației.
  ----