ANEXE din 29 iulie 2021la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2021
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 880 bis din 14 septembrie 2021  Notă
  Conținute de NORMA nr. 19 din 29 iulie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 880 din 14 septembrie 2021.
   +  Anexa nr. 1A
  Soldurile conturilor individuale ale participanților
  în data de ............
  Codul de comandăCodul administratoruluiCodul fondului de pensiiData evaluării soldurilor conturilor individualeCodul de operațiune
  Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 5
  CNP participantNumele participantuluiPrenumele participantuluiContribuția brută participantContribuția brută angajator
  Col. 6Col. 7Col. 8Col. 9Col. 10
  Data virării contribuției bruteContribuția netăData convertirii contribuției nete în unități de fondNumărul de unități de fond aferente contribuției neteNumărul total de unități de fond (sold final)
  Col. 11Col. 12Col. 13Col. 14Col. 15

  Instrucțiuni de completare
  Câmpurile se completează după cum urmează:
  Nr. coloanăDenumire câmpDescriere câmp
  1.Codul de comandăCodul de comandă
  2.CoduladministratoruluiCodul administratorului
  3.Codul fondului de pensiiCodul fondului de pensii
  4.Data evaluării soldurilor conturilor individualeData evaluării soldurilor conturilor individuale (data ultimei zile lucrătoare a lunii pentru care se întocmește raportul)
  5.Codul de operațiuneCodul operațiunii se completează cu:101 - pentru tranzacțiile determinate de transformarea contribuției nete, indiferent de valoarea sau semnul acesteia;102 - pentru tranzacțiile de ajustare a contului individual al participantului în situația în care tranzacțiile anterioare tip 101 au adus soldul contului la un număr negativ de unități de fond sau în cazul în care soldul contului este pozitiv, reflectarea tranzacțiilor de ajustare realizate pentru alocarea contribuțiilor negative ale contului individual al participantului în situația în care valoarea maximă a unității de fond cu care se face convertirea contribuției negative este diferită de valoarea unității de fond din ziua în care se efectuează operațiunea;103 - pentru a raporta valoarea contului individual al participantului pentru care nu există tranzacții cu cod 101 și tranzacții cu cod 102 în luna pentru care s-a întocmit raportul;104 - pentru a raporta valoarea contului individual al participantului care a solicitat transferul contribuțiilor viitoare la Pilonul I - aplicabil doar pentru fondurile de pensii administrate privat;112 - pentru tranzacțiile de ajustare a contului individual, în situația în care tranzacțiile anterioare asociate alocării contribuției au fost operate eronat în contul altui participant. Se vor raporta tranzacțiile de corecție atât pe contul participantului pentru care s-a efectuat conversia eronat (cu semnul „-”), cât și tranzacțiile de corecție pe contul participantului pentru care trebuia să se efectueze conversia (cu semnul,,+”);113 - pentru a raporta tranzacția de modificare a CNP-ului asociat contului individual al participantului;114 - pentru tranzacția de alocare de unități de fond prin creditarea contului individual al participantului - aplicabil doar pentru fondurile de pensii administrate privat;166 - pentru situația în care nu sunt gestionate conturi individuale; 199 - pentru a raporta alte tranzacții de emitere/anulare unități de fond ca efect al prelucrării eronate a contribuțiilor.
  6.CNP participantCodul numeric personal al participantului (CNP). Se raportează toți participanții care au cont individual la fondul de pensii (indiferent de modalitatea prin care au aderat la fond, inclusiv participanții decedați, invalizi sau pentru care s-a deschis dreptul la pensie, aflați în termenul de 12 luni specificat în norma privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat).
  7.NumeleparticipantuluiNumele participantului conform documentelor legale
  8.PrenumeleparticipantuluiPrenumele participantului conform documentelor legale. Pentru codul de operațiune 112 se va completa cu șirul de caractere rezultat prin concatenarea ”datei convertirii contribuției alocate eronat” și ”CNP-ul participantului relaționat în tranzacția eronată”, separarea între cele două tipuri de informații se va efectua utilizând ";".
  9.Contribuția brută participantPentru fondurile de pensii administrate privat, valoarea în lei a contribuției brute suportată de participant în numele și în contul lui, conform listelor de viramente de la instituțiile de evidență. Suma contribuțiilor brute aferente tuturor participanților trebuie să fie egală cu suma totală înscrisă în lista de viramente a instituției de evidență, după caz. Pentru codul 102 și 104 se completează cu 0 (zero). Pentru codul 103 nu se completează.Pentru fondurile de pensii facultative, valoarea în lei a contribuției brute suportată de participant în numele și în contul lui, conform extrasului de cont.
  10.Contribuția brută angajatorValoarea în lei a contribuției brute suportată de angajator în numele și în contul participantului, conform extrasului de cont, aferent fiecărei luni contributive. Se completează doar pentru fondurile de pensii facultative, după caz.
  11.Data virării contribuției bruteData la care contribuția brută a participantului a fost virată în contul bancar colector, conform extrasului de cont și a listei de viramente emisă de instituțiile de evidență, după caz.Pentru codul 104 se completează cu data înregistrării cererii de retragere la administrator.Dacă valoarea contribuției se virează în tranșe se completează cu cea mai recentă dată când s-a virat suma necesară completării integrale a contribuției conform extrasului de cont.
  12.Contribuția netăValoarea contribuției nete a participantului care urmează să fie convertită în unități de fond. Pentru codul 102 se completează cu valoarea cu care se ajustează contul individual al participantului. Pentru codul 104 se completează cu 0 (zero).
  13.Data convertirii contribuției nete în unități de fondData la care contribuția netă a participantului a fost convertită în unități de fond. Pentru codul 104 se completează cu data validării de către instituția de evidență a cererii de retragere.
  14.Numărul de unități de fond aferente contribuției neteNumărul de unități de fond rezultat în urma operațiunii de convertire a contribuției nete. Pentru codul 104 se completează cu 0 (zero).
  15.Numărul total de unități de fond (sold final)Numărul de unități de fond total, existent în contul individual al participantului, în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se întocmește raportul. Pentru cazurile de comasare a două conturi individuale deținute de aceeași persoană pe două CNP-uri diferite, soldul final al contului aferent CNP-ului vechi se completează cu zero.
   +  Anexa nr. 1B
  Situația transferurilor de tip "IN" pentru
  luna ....... anul .....
  Codul de comandăCodul administratorului (IN)Codul fondului de pensii la care s-a transferat participantul (IN)AnulLunaCodul fondului de pensii de unde s-a transferat participantul (OUT) (TI)Codul de operațiuneCNP
  Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 5Col. 6Col. 7Col. 8
  Valoarea activului personal transferat (TI)Data încasării disponibilităților (TI)Data convertirii disponibilităților (TI)Numărul de unități de fond alocate (TI)VUAN convertite (TI)Data VUAN convertire (TI)Totalul numărului de unități de fond ale fondului de pensii la data la care a avut loc convertirea (TI)
  Col. 9Col. 10Col. 11Col. 12Col. 13Col. 14Col. 15

  Instrucțiuni de completare
  Câmpurile se completează după cum urmează:
  Nr. coloană.Denumire câmpDescriere câmp
  1Codul de comandăCodul de comandă
  2Codul administratorului (IN)Codul administratorului fondului la care s-a transferat participantul.
  3Codul fondului de pensii la care s-a transferat participantul (IN)Codul fondului de pensii la care s-a transferat participantul (noul fond de pensii al participantului).
  4AnulAnul de raportare
  5LunaLuna pentru care se întocmește raportarea
  6Codul fondului de pensii de unde s-a transferat participantul (OUT) (TI)Codul fondului de pensii de unde s-a transferat participantul (vechiul fond de pensii al participantului)
  7Codul de operațiuneCodul operațiunii se completează cu:200 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de transferul activului personal al participantului de la un alt fond de pensii, în conformitate cu actele normative aplicabile;201- pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea unui activ personal cuvenit în calitate de beneficiar al unui participant al altui fond de pensii, în urma decesului acestuia - aplicabil doar pentru fondurile de pensii administrate privat;202 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea unui activ cuvenit în calitate de beneficiar al unui participant al aceluiași fond de pensii, în urma decesului acestuia;203 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea activelor rezultate din comasarea de CNP-uri între fonduri de pensii diferite - aplicabil doar pentru fondurile de pensii administrate privat;205 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea unor active cu titlul de penalizări de întârziere;220 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea activului personal al participantului de la un alt fond de pensii, ca urmare a fuziunii dintre două fonduri de pensii;224 - pentru reflectarea returnării mandatului poștal sau a viramentului bancar în contul DIP pentru plată unică;266 - pentru situația în care nu există transferuri „IN”;299 - pentru a raporta alte tranzacții de emitere unități de fond.
  8CNPCodul numeric personal al participantului se completează pentru toate operațiunile. Pentru codul 202 se va completa cu CNP-ul beneficiarului. Pentru codul 203 se va completa cu noul CNP.
  9Valoarea activului personal transferat (TI)Valoarea activului personal transferat al unui participant, conform extrasului de cont bancar. Pentru codul 224 se completează cu valoarea returnată în contul DIP pentru plată unică.
  10Data încasării disponibilităților(TI)Data extrasului de cont aferent încasării disponibilităților ce reprezintă activul personal net transferat. Pentru codul 224 se completează cu data intrării în contul DIP pentru plată unică a returului mandatului poștal sau a viramentului bancar.
  11Data convertirii disponibilităților (TI)Data la care activul personal al participantului a fost convertit în unități de fond. Pentru codul 224 se completează cu 0 (zero).
  12Numărul de unități de fond alocate (TI)Număr de unități de fond alocate ca urmare a convertirii activului personal net al participantului. Pentru codul 224 se completează cu 0 (zero).
  13VUAN convertire (TI)VUAN utilizată pentru convertirea activului personal al participantului. Pentru codul 224 se completează cu 0 (zero).
  14Data VUAN convertire (TI)Data VUAN utilizată pentru convertirea activului personal net al participantului. Pentru codul 224 se completează cu 0 (zero).
  15Totalul numărului de unități de fond ale fondului de pensii la data la care a avut loc convertirea (TI)Totalul numărului de unități de fond ale fondului de pensii la data la care a avut loc convertirea sumelor transferate (după ce s-a realizat convertirea). Pentru codul 224 se completează cu 0 (zero).
   +  Anexa nr. 1C
  Situația transferurilor de tip "OUT" și
  utilizarea activului personal al participanților
  pentru luna ....... anul .....
  Codul de comandăCodul administratorului (OUT)Codul fondului de pensii de unde s-a transferat participantul (OUT)AnulLunaCodul fondului de pensii la care s-a transferat participantul (IN) (TO)Codul de operațiuneCNP
  Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 5Col. 6Col. 7Col. 8
  Data cereriiData convertirii unităților de fond în lichiditățiNumărul de unități de fond anulate (TO)VUAN convertire (TO)Data VUAN convertire (TO)Penalitatea de transfer reținută participantului (TO)Contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS)
  Col. 9Col. 10Col. 11Col. l2Col. 13Col. 14Col.15
  Impozit pe venitComisioane bancareTaxe aferente mandatului poștalValoarea totală a taxelor, impozitelor și comisioanelor bancare/ taxelor poștale suportate de participant (TO)Valoarea minimă garantată (TO)Valoarea totală plătită participantului, din care: (TO)
  Col. 16Col. 17Col. 18Col. 19= 15+16+17+18Col. 20Col. 21
  Valoarea plătită din fond (TO)Valoarea plătită din provizion (TO)Data virării activului personal în contul DIPModalitatea de plată a activului personal (cont bancar sau mandat poștal)Data virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poșteiData mandatului poștal
  Col. 22Col. 23Col. 24Col. 25Col. 26Col. 27

  Instrucțiuni de completare
  Câmpurile se completează după cum urmează:
  Nr. crt.Denumire câmpDescriere câmp
  1Codul de comandăCodul de comandă
  2Codul administratorului (OUT)Codul administratorului
  3Codul fondului de pensii de unde s-a transferat participantul (OUT)Codul fondului de pensii de unde s-a transferat participantul
  4AnulAnul de raportare
  5LunaLuna pentru care se întocmește raportarea
  6Codul fondului de pensii la care s-a transferat participantul (IN) (TO)Codul noului fond de pensii la care s-a transferat participantul. Pentru codul 324 nu se completează acest câmp. Acest câmp se completează obligatoriu pentru codurile 301, 302, 303, 304, 311, 320 și, după caz pentru codurile 399.
  7Codul de operațiuneCodul operațiunii se completează cu:301 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de transferul participantului la un alt fond de pensii;302 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de transferul unei sume reprezentând beneficii spre un alt fond de pensii (participantul de la id_fp_out a decedat și beneficiarul acestuia aparține fondului id_fp_in) - aplicabil doar pentru fondurile de pensii administrate privat;303 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de transferul beneficiilor în cadrul aceluiași fond de pensii (persoana decedată și beneficiarul sunt în registrul aceluiași fond de pensii);304 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de corecția de CNP-uri (comasări externe de CNP-uri aparținând aceleiași persoane la fonduri de pensii diferite) - aplicabil doar pentru fondurile de pensii administrate privat;306 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata drepturilor de pensie prin plată unică;307 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata drepturilor de invaliditate prin plată unică;308 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata drepturilor de deces prin plată unică;309 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de anularea soldului pozitiv rămas în contul individual, în situația încetării calității de participant ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile de desființare a actului individual de aderare pentru participantul respectiv - aplicabil doar pentru fondurile de pensii administrate privat;310 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de anularea soldului pozitiv rămas în contul individual prin decizie a administratorului de desființare a actului individual de aderare în baza constatării încălcării art. 116 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 411/2004, ca urmare a reclamației participantului - aplicabil doar pentru fondurile de pensii administrate privat;311 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de transferul administrativ al participantului la fondul de pensiiabsorbant ca efect al fuziunii fondurilor de pensii (Se aplică participanților care nu au depus cereri de transfer de la fondul de pensii absorbit spre alte fonduri de pensii, în perioada fuziunii);313 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de nerevendicarea în termenul general de prescripție a drepturilor cuvenite în calitate de beneficiar;314 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de închiderea unui cont asociat cu un CNP care a fost invalidat de instituția de evidență și nu se mai regăsește în Registrul participanților la niciun fond de pensii - aplicabil doar pentru fondurile de pensii administrate privat316 - pentru operațiunea de închidere a conturilor ca urmare a încheierii perioadei de 12 luni de la data deciziei de pensionare privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii - aplicabil doar pentru fondurile de pensii administrate privat;317 - pentru operațiunea de închidere a conturilor ca urmare a încheierii perioadei de 12 luni de la data deschiderii dreptului la pensia de invaliditate - aplicabil doar pentru fondurile de pensii administrate privat;318 - pentru operațiunea de închidere a conturilor ca urmare a încheierii perioadei de 12 luni de la data decesului - aplicabil doar pentru fondurile de pensii administrate privat;320 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de transferul participantului la un alt fond de pensii, ca urmare a procesului de fuziune;321 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata drepturilor de pensie prin plăți eșalonate;322 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata drepturilor de invaliditate prin plăți eșalonate;323 - pentru tranzacția de anulare de unități de fond determinată de plata drepturilor de deces prin plăți eșalonate;324 - pentru reflectarea plății din contul DIP pentru plată unică a returului mandatului poștal sau a viramentului bancar;366 - pentru situația în care nu există transferuri „OUT”; 399- pentru a raporta alte tranzacții de anulare unități de fond.
  8CNPCodul numeric personal al participantului se completează pentru toate operațiunile. Pentru codurile 303 și318seva completa CNP-ul decedatului, iar pentru codurile 302, 308 și 323 se va completa CNP-ul beneficiarului. Pentru codul 304 se va completa cu vechiul CNP.
  9Data cereriiData primirii documentației complete pentru cererea de plată a activului sau pentru transferul activului la alt fond de pensii. Pentru codul 324 se completează cu data cererii care a fost inițial completată pe codurile de plată 306, 307 sau 308.
  10Data convertirii unităților de fond în lichiditățiData la care unitățile de fond ale participantului au fost convertite în lichidități. Pentru codul 324 se completează cu 0 (zero).
  11Numărul de unități de fond anulate (TO)Numărul de unități de fond anulate (TO). Pentru codul 324 se completează cu 0 (zero).
  12VUAN convertire (TO)Valoarea VUAN utilizat pentru calculul activului personal al participantului. Pentru codul 324 se completează cu 0 (zero).
  13Data VUAN convertire (TO)Data VUAN utilizat pentru calculul activului personal al participantului. Pentru codul 324 se completează cu 0 (zero).
  14Penalitatea de transfer reținută participantului (TO)Valoarea în lei a penalității de transfer. Pentru codul 324 se completează cu 0 (zero).
  15Contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS)Se completează în situațiile de plată activ personal, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. Pentru codul 324 se completează cu 0 (zero).
  16Impozit pe venitSe completează în situațiile de plată activ personal, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. Pentru codul 324 se completează cu 0 (zero).
  17Comisioane bancareSe completează în situațiile de plată activ personal, după caz. Pentru codul 324 se completează cu comisionul bancar reținut pentru plata din contul DIP pentru plată unică a returului mandatului poștal sau a viramentului bancar.
  18Taxe aferente mandatului poștalSe completează în situațiile de plată activ personal, după caz. Pentru codul 324 se completează cu taxele aferente mandatului reținute pentru plata din contul DIP pentru plată unică a returului mandatului poștal sau a viramentului bancar.
  19Valoarea totală a taxelor, impozitelor și comisioanelor bancare/taxelor poștale suportate de participantValoarea totală a taxelor, impozitelor și comisioanelor bancare/taxelor poștale. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul. Pentru codul 324 se completează cu valoarea totală a taxelor/comisioanelor reținute pentru plata din contul DIP pentru plată unică a returului mandatului poștal sau a viramentului bancar.
  20Valoarea minimă garantată (TO)Valoarea minimă garantată. Pentru codul 324 se completează cu 0 (zero).
  21Valoarea totală plătită participantului, din care: (TO)Valoarea în lei a sumei transferate. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul. Pentru codul 324 se completează cu noua valoare plătită din contul DIP pentru plată unică aferentă returului mandatului poștal sau a viramentului bancar.
  22Valoarea plătită din fond (TO)Valoarea în lei a sumei plătite din contul fondului de pensii în contul participantului sau în contul furnizorului de servicii poștale, conform extrasului de cont, diminuată cu contravaloarea taxelor poștale în cazul plăților efectuate prin mandat poștal. Pentru codul 324 se completează cu valoarea mandatului poștal sau a viramentului bancar plătită inițial.
  23Valoarea plătită din provizion (TO)Valoarea în lei a sumei transferate din provizionul tehnic constituit de administrator. Pentru codul 324 se completează cu valoarea plătită din provizion pentru mandatul poștal sau a viramentului bancar plătit inițial.
  24Data virării activului personal în contul DIPData virării activului personal în contul DIP, conform extrasului de cont. Se completează pentru invaliditate, deces și deschiderea dreptului la pensie.
  25Modalitatea de plată a activului personal (cont bancar sau mandat poștal)Modalitatea de plată a activului personal (cont bancar sau mandat poștal). Pentru cont bancar se folosește «C», iar pentru mandat poștal se folosește «M». în cazul în care participanții/beneficiarii participanților decedați dețin certificate de încadrare în grad de handicap conform cărora sunt scutiți de plata impozitului pe venitul din pensii, câmpul se va completa cu «SIC» pentru plata prin cont sau «SIM» pentru plata prin mandat poștal. Se completează pentru invaliditate, deces și deschiderea dreptului la pensie.
  26Data virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poșteiData virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poștei. Se completează pentru transfer în contul altui fond de pensii (cod 301 și 302) și plăți unice în caz de invaliditate, deces și deschiderea dreptului la pensie (codurile de operațiune 306, 307, 308). Pentru codul 324 se completează cu data la care s-a efectuat noua plată din DIP pentru plată unică. Pentru codul de operațiune 302 se completează cu data la care se efectuează plata către contul fondului administrat privat la care beneficiarul este participant.
  27Data mandatului poștalData mandatului poștal este data emiterii facturii de către operatorul de servicii poștale, care certifică data operării mandatului poștal către participant/beneficiar. Pentru codul 324 se completează cu data emiterii facturii de către operatorul de servicii poștale, care certifică data operării mandatului poștal către participant/beneficiar aferentă plății returului mandatului poștal sau a viramentului bancar.
   +  Anexa nr. 1D
  Structura numărului de participanți pentru
  luna ....... anul .....
  Total participanți, din careParticipanți activiParticipanți inactivi
  Participanți cu contribuțiiParticipanți fără contribuțiiParticipanți care se regăsesc pe listele de viramenteParticipanțiradiați decătre instituțiile deevidență
  BărbațiFemeiBărbațiFemeiBărbațiFemeiBărbațiFemeiBărbațiFemei
  Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 5Col. 6Col. 7Col. 8Col. 9Col. 10Col. 11
  Număr de participanți, din care:
  Până la 20 de ani
  Între 20-24 de ani
  Între 25-29 de ani
  Între 30-34 de ani
  Între 35-39 de ani
  Între 40-44 de ani
  Între 45-49 de ani
  Între 50-54 de ani
  Între 55-59 de ani
  Între 60-64 de ani
  Peste 65 de ani

  Instrucțiuni de completare
  (1) Încadrarea pe grupele de vârstă se face luând în considerare vârsta împlinită la data pentru care se întocmește raportul.(2) La completarea raportului pentru participanții activi se iau în calcul doar participanții pentru care nu au fost anulate unitățile de fond ca urmare a recepționării cererii de revendicare a activului până la finalul lunii pentru care se face raportarea.(3) La completarea raportului pentru participanții inactivi se iau în calcul doar participanții pentru care au fost anulate unitățile de fond ca urmare a recepționării cererii de revendicare a activului până la finalul lunii pentru care se face raportarea.(4) Informațiile se completează defalcat după genul participantului, conform tabelului.(5) Câmpurile se completează după cum urmează:
  Nr. crt.Denumire câmpDescriere câmp
  Cod comandăCodul de comandă.
  1Total participanțiNumăr de persoane care intră în compoziția soldului final de participanți în ultima zi calendaristică a lunii de raportare.
  2Participanți activi - Participanți cu contribuțiiNumărul de persoane pentru care a fost primită cel puțin o contribuție mai mare decât zero în luna de raportare.
  3Participanți activi - Participanți fără contribuțiiNumărul de persoane pentru care nu a fost primită o contribuție sau au fost primite doar contribuții negative în luna de raportare.
  4Participanți inactivi - Participanți care se regăsesc pe listele de viramenteNumărul de persoane care se regăsesc pe listele de viramente în luna de raportare. Se aplică doar în cazul participanților fondurilor de pensii administrate privat care figurează pe listele de viramente de la instituțiile de evidență.
  5Participanți inactivi - Participanți radiați de către instituțiile de evidențăNumărul de persoane care nu se mai regăsesc pe listele de viramente în luna de raportare.
   +  Anexa nr. 1E
  Situația contului colector al fondului de pensii pentru
  luna ....... anul .....
  Codul de comandăCodul administratoruluiCodul fondului de pensiiAnulLunaSold inițial la începutul perioadeiValoarea disponibilului încasat în luna de raportareValoarea disponibilului convertit în unități de fond în luna de raportare
  Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 5Col. 6Col. 7Col. 8
  Valoarea comisioanelor reținute din contribuțiile brute ale participanțilorValoarea disponibilului neconvertit și restituitSold final la sfârșitul perioadeiDin care:Sume prescrise
  Sume aflate în termenul legal de convertireSume cu vechime mai mare de 2/4 zile de la data încasării lor
  Col. 9Col. 10Col. 11 = 6+7-89-10Col. 12Col. 13Col. 14

  Instrucțiuni de completare
  Câmpurile se completează după cum urmează:
  Nr. crt.Denumire câmpDescriere câmp
  1Codul de comandăCodul de comandă
  2Codul administratoruluiCodul administratorului
  3Codul fondului de pensiiCodul fondului de pensii
  4AnulAnul de raportare
  5LunaLuna pentru care se întocmește raportarea.
  6Sold inițial la începutul perioadeiSoldul inițial al contului colector, la începutul perioadei, conform documentelor justificative.
  7Valoarea disponibilului încasat în luna de raportareValoarea disponibilului încasat în luna de raportare, conform documentelor justificative.
  8Valoarea disponibilului convertit în unități de fond în luna de raportareValoarea disponibilului convertit în unități de fond în luna de raportare, conform documentelor justificative.
  9Valoarea comisioanelor reținute din contribuțiile brute ale participanțilorValoarea comisioanelor reținute din contribuțiile brute ale participanților, conform documentelor justificative.
  10Valoarea disponibilului neconvertit și restituitValoarea disponibilului virat eronat și necuvenit fondului de pensii administrat privat, conform documentelor justificative.
  11Sold final la sfârșitul perioadeiSold final al contului colector, la sfârșitul perioadei, conform documentelor justificative.
  12Sume aflate în termenul legal de convertireSume aflate în termenul legal de convertire.
  13Sume cu vechime mai mare de 2/4 zile de la data încasării lorSume cu vechime mai mare de 2 zile pentru fondurile de pensii administrate privat, respectiv 4 zile pentru fondurile de pensii facultative de la data încasării lor, după caz, conform documentelor justificative.În cazul în care există sume rămase de convertit, cu vechime mai mare de 2 zile pentru fondurile de pensii administrate privat, respectiv 4 zile pentru fondurile de pensii facultative zile de la data încasării lor, administratorul este obligat să întocmească și să transmită A.S.F. o notă explicativă care să detalieze cel puțin informații cu privire la:a) vechimea acestor sume;b) demersurile realizate de administrator cu privire la identificarea plătitorului/plătitorilor;c) motivele care au determinat nerestituirea sumelor. Nota explicativă se transmite electronic, în format pdf, semnată cu semnătură electronică calificată.
  14Sume prescriseSume prescrise pentru care administratorul poate face dovada că a informat participanții/beneficiarii al căror activ personal a fost prescris, și că în prealabil aceștia nu au solicitat plata sumelor timp de trei ani de la data informării.
   +  Anexa nr. 1F
  Raport privind plățile eșalonate pentru
  luna ....... anul .....
  Codul de comandăCodul administratoruluiCodul fondului de pensiiAnulLunaCodul de operațiuneCNP
  Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 5Col. 6Col. 7
  Valoarea rată lunară brutăContribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS)Impozit pe venitComisioane bancareTaxe aferente mandatului poștalValoarea totală a taxelor, impozitelor și comisioanelor bancare/taxelor poștale suportate de participant (TO)Valoarea rată lunară netă
  Col. 8Col. 9Col. 10Col. 11Col. 12Col. 13=9+10+11+12Col. 14=8- 13
  Numărul ratei actualeNumăr total rate de platăSuma totală de platăTotal plăți efectuateSold de platăModalitatea de plată a ratei (cont bancar sau mandat poștal)Data virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poștei
  Col. 15Col. 16Col. 17Col. 18Col. 19Col. 20Col. 21
  Data mandatului poștalData cereriiValoare rată reziduală
  Col. 22Col. 23Col. 24

  Instrucțiuni de completare
  Câmpurile se completează după cum urmează:
  Nr.crt.Denumire câmpDescriere câmp
  1Codul de comandăCodul de comandă
  2Codul administratorului (OUT)Codul administratorului
  3Codul fondului de pensii de unde se efectuează plata eșalonatăCodul fondului de pensii
  4AnulAnul de raportare
  5LunaLuna pentru care se întocmește raportarea
  6Codul de operațiuneCodul operațiunii se completează cu:601 - pentru plata unei rate lunare egale;602 - pentru plata ratei reziduale;603 - pentru plata unică efectuată la cererea participantului/beneficiarului;604 - pentru reflectarea participantului/beneficiarului care a decedat pe parcursul derulării plăților eșalonate;605 - pentru înregistrarea unei diferențe pozitive la soldul datorat participantului/beneficiarului cauzat de o regularizare;611 - pentru reflectarea returnării mandatului poștal sau a viramentului bancar în contul DIP pentru plata eșalonată;612 - pentru reflectarea plății din contul DIP pentru plata eșalonată a returului mandatului poștal sau a viramentului bancar;613 - pentru operațiuni determinate de nerevendicarea în termenul general de prescripție a drepturilor cuvenite în calitate de beneficiar;614 - pentru operațiuni determinate de transferul administrativ al participantului/beneficiarului la fondul de pensii private absorbant ca efect al fuziunii a două fonduri de pensii private; 615 - pentru operațiuni determinate de corecția de CNP-uri;626 - pentru situația în care nu există plăți eșalonate;699 - pentru orice alte operațiuni.
  7CNPCodul numeric personal al participantului/beneficiarului se completează pentru toate operațiunile. Pentru codul 699 folosit în cazul reflectării plății unice către beneficiarii participanților/beneficiarilor decedați, aflați în plată eșalonată, se completează cu CNP-ul participanților/beneficiarilor decedați.
  8Valoarea rata lunară brutăValoarea în lei a sumei brute transferate. Pentru codul 604 se completează cu 0 (zero). Pentru codul 611 se completează cu suma care a fost returnată în contul DIP pentru plata eșalonată. Pentru codul 612 se completează cu suma care se plătește din contul DIP pentru plata eșalonată.
  9Contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS)Se completează conform prevederilor legale în vigoare. Pentru codurile 604, 611 și 612se completează cu 0 (zero).
  10Impozit pe venitSe completează conform prevederilor legale în vigoare. Pentru codurile 604, 611 și 612 se completează cu 0 (zero).
  11Comisioane bancareSe completează în situațiile de plată prin virament bancar, după caz. Pentru codurile 604 și 611 se completează cu 0 (zero).
  12Taxe aferente mandatului poștalSe completează în situațiile de plată prin mandat poștal, după caz. Pentru codurile 604 și 611 se completează cu 0 (zero).
  13Valoarea totală a taxelor, impozitelor și comisioanelor bancare/ taxelor poștale suportate de participant (TO)Valoarea totală a taxelor, impozitelor și comisioanelor bancare/taxelor poștale. Pentru codurile 604 și 611 se completează cu 0 (zero).
  14Valoarea rată lunară netăValoarea în lei a sumei brute transferate, diminuată cu valoarea totală a taxelor, impozitelor și comisioanelor bancare/ taxelor poștale suportate de participant. Pentru codurile 604 și 611 se completează cu 0 (zero).
  15Numărul ratei actualeNumărul tranșei actuale plătite în luna pentru care se face raportarea. Pentru codul 604 se completează cu numărul ultimei rate plătite. Pentru codul 611 se completează cu numărul ratei returnate în contul DIP pentru plată eșalonată. Pentru codul 612 se completează cu numărul ratei care se plătește din contul DIP pentru plata eșalonată. Pentru codul 699 folosit în cazul reflectării plății unice către beneficiarii participanților/beneficiarilor decedați, aflați în plată eșalonată, se completează cu 0 (zero).
  16Număr total rate de platăNumăr total tranșe de plată, conform cererii de plată. Pentru codul 699 folosit în cazul reflectării plății unice către beneficiarii participanților/beneficiarilor decedați, aflați în plată eșalonată, se va completa CNP-ul beneficiarului participantului/beneficiarului decedat. Fiecare beneficiar al participantului/beneficiarului decedat se raportează pe linii distincte în funcție de momentul solicitării efectuării plății conform termenelor prevăzute la plata unică. Pentru codurile 611 și 612 se completează cu 0 (zero).
  17Suma totală de platăSuma totală de plată către participant/beneficiar, actualizată inclusiv cu eventualele rectificări pozitive. Pentru codurile 611 și 612 se completează cu 0 (zero).
  18Total plăți efectuateSuma ratelor lunare brute plătite până în luna curentă inclusiv. Pentru codurile 611 și612se completează cu 0 (zero).
  19Sold de platăDiferența dintre valoarea totală de plată și soldul plăților efectuate Pentru codul 699 folosit în cazul reflectării plății unice către beneficiarii participanților/beneficiarilor decedați, aflați în plată eșalonată, se completează cu diferența dintre valoarea totală de plată și soldul plăților efectuate în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se întocmește raportul. Pentru codurile 611 și 612 se completează cu 0 (zero).
  20Modalitatea de plată a ratei (cont bancar sau mandat poștal)Modalitatea de plată a ratei (cont bancar sau mandat poștal). Pentru cont bancar se folosește «C», iar pentru mandat poștal se folosește «M». în cazul în care participanții/beneficiarii participanților decedați dețin certificate de încadrare în grad de handicap conform cărora sunt scutiți de plata impozitului pe venitul din pensii, câmpul se va completa cu «SIC» pentru plata prin cont sau «SIM» pentru plata prin mandat poștal. Pentru codul 604 nu se completează.
  21Data virării în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poșteiData virării activului personal în contul bancar al participantului sau în contul bancar al poștei, conform extrasului de cont. Pentru codul 604 se completează cu 0 (zero). Pentru codul 611 se completează cu data returnării
  sumei în contul DIP pentru plata eșalonată. Pentru codul 612 se completează cu data la care s-a efectuat noua plată din DIP pentru plata eșalonată.
  22Data mandatului poștalData mandatului poștal este data emiterii facturii de către operatorul de servicii poștale, care certifică data operării mandatului poștal către participant/beneficiar. Pentru codurile 604 și 611 se completează cu 0 (zero). Pentru codul 612 se completează cu data emiterii facturii de către operatorul de servicii poștale, care certifică data operării mandatului poștal către participant/beneficiar aferentă plății returului mandatului poștal sau a viramentului bancar.
  23Data cereriiData primirii documentației complete pentru cererea de plată cea mai recentă, inclusiv pentru cererea de plată unică a ratelor lunare rămase de plătit
  24Valoare rată rezidualăValoarea ratei reziduale de plată, actualizată inclusiv cu eventualele rectificări pozitive. Pentru codurile 604, 611 și 612 se completează cu 0 (zero). Pentru codul 699 folosit în cazul reflectării plății unice către beneficiarii participanților/beneficiarilor decedați, aflați în plată eșalonată, se completează cu 0 (zero).
   +  Anexa nr. 1G
  Structura intrărilor/ieșirilor numărului de participanți
  pentru luna ....... anul .....
  Codul de comandăNumăr inițial de participanțiPersoane care au dobândit calitatea de participant în cursul luniiPersoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii (conturi închise)Număr final de participanți
  Act de aderare validatRepartizat aleatoriuTransfer în cadrul fondului de pensii de la un alt fond de pensiiAlte situațiiPlată de activ ca urmare a deschiderii dreptului la pensieDecesPensionare de invaliditateTransfer de la un fond de pensiiHotărâre judecătorească/Decizie a administratorului de anulare de unități de fondNerevendicarea în termenul de prescripțieAlte situații
  Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 5Col. 6Col. 7Col. 8Col. 9Col. 10Col. 11Col. 12Col. 13Col. 14

  Instrucțiuni de completare
  Câmpurile se completează după cum urmează:
  Nr. crt.Denumire câmpDescriere câmp
  1Codul de comandăCodul de comandă
  2Număr inițial de participanțiNumărul inițial de participanți în ultima zi calendaristică a lunii precedente.
  3Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii - Act de aderare validatPersoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii, ca urmare a semnării unui act de aderare individual de aderare la un fond de pensii, validat.
  4Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii - Repartizat aleatoriuPersoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii, ca urmare a procesului de repartizare aleatorie, validat de instituțiile de evidență. Se completează pentru fondurile de pensii administrate privat.
  5Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii - Transfer în cadrul fondului de pensii de la un alt fond de pensiiPersoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii, ca urmare a solicitării transferului în cadrul fondului de pensii de la un alt de fond de pensii.Pentru fondurile de pensii administrate privat se iau în considerare persoanele ale căror cereri de transfer au fost validate de instituțiile de evidență în cursul lunii de raportare. Pentru fondurile de pensii facultative se iau în considerare persoanele care au depus o cerere de transfer la administratorul fondului de pensii de la care s-a solicitat transferul și au dobândit calitatea de participant la noul fond de pensii.
  6Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii - Alte situațiiPersoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii, prin alte situații excepționale ce nu sunt prevăzute anterior.
  7Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii (conturi închise) - Plată de activ ca urmare a deschiderii dreptului la pensiePersoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Plată de activ ca urmare a deschiderii dreptului la pensie
  8Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii (conturi închise) - DecesPersoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii
  9Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii (conturi închise) - Pensionare de invaliditatePersoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii - Pensionare de invaliditate
  10Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii (conturi închise) - Transfer de la un fond de pensiiPersoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii, ca urmare a transferului la un alt fond de pensii. Pentru fondurile de pensii administrate privat se iau în considerare persoanele ale căror cereri de transfer au fost validate de instituțiile de evidență în cursul lunii de raportare.
  11Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii (conturi închise) - Hotărâre judecătorească/Decizie a administratorului de anulare de unități de fondPersoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii, ca urmare a unei hotărâri judecătorești sau ca urmare a deciziei administratorului de pensii de anulare de unități de fond
  12Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii (conturi închise) - Nerevendicarea în termenul de prescripțiePersoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii ca urmare a tranzacției de anulare a unităților de fond determinată de nerevendicarea în termenul general de prescripție a drepturilor cuvenite beneficiarilor
  13Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii (conturi închise) - Alte situațiiPersoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii, prin alte situații excepționale ce nu sunt prevăzute anterior
  14Număr final de participanțiNumăr final de participanți în ultima zi calendaristică a lunii = Număr inițial + Persoane care au dobândit calitatea de participant în cursul lunii - Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii.
   +  Anexa nr. 2
  Situația activelor investite și a obligațiilor
  fondului de pensii la data de ............
  Cod comandăCod administratorCod fond de pensiiData evaluăriiCodul elementuluiDenumirea elementuluiValoare de achiziție (pentru elementele cu indicativul A)/ Suma plătită (pentru elementele cu indicativul B)Valoarea actualizată (pentru elementele cu indicativul A)/ Suma datorată (pentru elementele cu indicativul B)Suma în curs de decontare, net (+/-) (pentru elementele cu indicativul A)
  AC000000Total active, din care:
  AC110000Instrumente ale pieței monetare, din care:
  AP111000Conturicurente
  AP112000Depozite în lei și valută convertibilă
  AP113000Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an
  AP114000Reverse repo
  AC120000Valori mobiliare tranzacționate, din care:
  AP121000Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an
  AP122000Obligațiuni emise de administrația publică locală
  AC123000Obligațiuni corporative, din care:
  AP123100Obligațiuni corporative tranzacționate, cu garanția integrală a statului
  AP123200Obligațiuni corporative tranzacționate, fără garanția integrală a statului, inclusiv obligațiunile noninvestment grade având rating minim cu o treaptă sub ratingul României
  AP123300Obligațiuni corporative specializate în real estate
  AP123400Obligațiuni corporative fără rating ale emitenților din România
  AP123500Obligațiuni corporative noninvestment grade ale emitenților din România admiși la tranzacționare pe o piață reglementată având rating cu mai mult de o treaptă sub ratingul României
  AC124000Acțiuni, din care:
  AC124100Acțiuni tranzacționate, inclusiv cele specializate în real estate, din care:
  AP124110Acțiunitranzacționate
  AP124120Acțiuni tranzacționate - specializate în real estate
  AC124200Acțiunile suspendate de latranzacționare conform normei privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private, inclusiv cele specializate în real estate, din care:
  AP124210Acțiunile suspendate de latranzacționare conform normei privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private
  AP124220Acțiunile suspendate de latranzacționare conform normei privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private - specializate în real estate
  AC124300Acțiuni retrase de la tranzacționare, inclusiv cele specializate în real estate, din care:
  AP124310Acțiuni retrase de la tranzacționare
  AP124320Acțiuni retrase de la tranzacționare - specializate în real estate
  AC124400Acțiuni aferente majorărilor de capital social, inclusiv cele specializate în real estate, din care:
  AP124410Acțiuni aferente majorărilor de capital social
  AP124420Acțiuni aferente majorărilor de capital social - specializate în real estate
  AP124500Drepturi
  AP125000Alteobligațiuni emise de organisme străineneguvernamentale(InvestmentGrade)
  AC130000Organisme de plasament colectiv, din care:
  AC131000Organisme de plasament colectiv în valorimobiliare, din care:
  AP131100Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare clasificate ca fiind monetare
  AP131200Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare clasificate ca fiind de obligațiuni
  AP131300Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, altele decât cele clasificate ca fiind monetare sau de obligațiuni
  AP132000OPCVMtranzacționabile-ETF
  AP133000Alteorganisme de plasament colectiv - AOPC
  AP134000Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare specializate în real estate
  AP135000OPCVM tranzacționabil e - ETF specializate în real estate
  AP136000Alteorganisme de plasament colectiv – AOPC specializate în real estate
  AP137000Alte fonduri de investiții specializate în real estate
  AC160000Instrumente de acoperire a riscului, din care:
  AP161100Futures pentru acoperire risc valutar
  AP161200Futures pentru acoperire risc de dobândă
  AP162100Opțiuni pentru acoperire risc valutar
  AP162200Opțiuni pentru acoperire risc de dobândă
  AP163100Swap pentru acoperire risc valutar
  AP163200Swap pentru acoperire risc de dobândă
  AP164100Forwardpentruacoperire risc valutar
  AP164200Forwardpentruacoperire risc de dobândă
  AP165100Garanția/Marja/Colateralul constituite pentru contractele derivate pentru acoperire risc valutar
  AP165200Garanția/Marja/ColateralulConstituite pentruContractele derivate pentru acoperire risc de dobândă
  AC170000Investiții private de capital - private equity, din care:
  AP171000Acțiuni
  AP172000Fonduri de private equity
  AP173000Obligațiuni
  AC180000Investiții în PPP/fonduride infrastructură, din care:
  AP181000Acțiuni emise de societățile de proiect
  AP182000Obligațiuni emise de societățile de proiect
  AP183000Fonduri de investiții specializate în infrastructură
  AP190000Alte instrumentefinanciare
  AP321300Titluri de stat cu scadența mai mică de un an (state terțe)
  AP321400Titluri de stat cu scadența mai mare de un an (state terțe)
  AP322000Obligațiuni emise de administrația publică locală (state terțe)
  AP400000Obligațiuni BERD, BEI, BM
  AC500000Alte active, din care:X
  AC510000Sume în tranzit, din care:X
  AP511000Sume în tranzit la bănciX
  AP512000Sume în tranzit la intermediariX
  AP520000Sume în curs de rezolvareX
  AC530000Sume de încasat/plătit, din care:X
  AP531000Dividende de încasatX
  AP532000Principal și cupoane de încasatX
  AP533000Alte sumeX
  AP534000Sume aferente decontării tranzacțiilor de cumpărareX
  AP535000Sume aferente decontării tranzacțiilor de vânzareX
  AP630000ETC
  BC500000Total obligații, din care:X
  BC510000Comisioane, din care:X
  BP511000Comision de administrare din activ netX
  BP512000Comision de depozitare și custodieX
  BP513000Comision de tranzacționareX
  BP514000Sume de regularizatX
  BC520000Taxe, din care:X
  BP521000Taxa de auditareX
  BC530000Obligații din decontări cu participanții, din care:X
  BP531000TransferuriX
  BP532000DeceseX
  BP533000InvaliditateX
  BP534000Plată activ personal net ca urmare a deschiderii dreptului la pensieX
  BP539000Alte obligații de decontare cu participanțiiX
  BP590000Alte obligațiiX
  GRGradul de risc asociatfondului de pensii private (%)XX

  Instrucțiuni de completare
  Câmpurile se completează după cum urmează:
  Nr.crt.Denumirea câmpuluiDescrierea câmpului
  1Codul de comandăCodul de comandă
  2Codul administratoruluiCodul administratorului
  3Codul fondului de pensiiCodul fondului de pensii
  4Data evaluăriiData la care se face evaluarea
  5Codul elementuluiCodurile elementelor de activ și de obligații. Obligațiunile corporatiste care au calificativul non-investment grade, dar niciunul dintre calificativele acordate de către agențiile de rating nu este mai mic de BB-, BB-, respectiv Ba3, ale emitenților din România, ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare și se tranzacționează pe o piață reglementată din România, state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și care au ratingul cu cel mult o treaptă sub ratingul României, vor fi încadrate și raportate pe codul AP123200.
  6Denumirea elementuluiDenumirea elementului de activ/obligației
  7Valoare de achiziție (pentru elementele cu indicativul A)Pentru elementele cu indicativul A se completează "valoare de achiziție". Pentru instrumentele financiare exprimate în valută se utilizează cursul valutei respective de la data decontării acestora:a) pentru instrumentele cu venit fix, valoarea de achiziție reprezintă prețul brut de achiziție al acestora, preț care include dobânda aferentă perioadei cuprinse între ultima încasare a cuponului și data achiziției, conform documentelor de achiziție. Această valoare exprimată în lei nu se va modifica pe durata existenței în portofoliu a instrumentului cu venit fix, chiar dacă în perioadă se vor încasa cupoane pentru instrumentul respectiv;b) pentru depozitele bancare, valoarea de achiziție reprezintă valoarea de constituire a acestora, conform contractelor de depozit. Această valoare este exprimată în lei.
  8Suma plătită (pentru elementele cu indicativul B)Pentru elementele cu indicativul B se completează "suma plătită" numai la data efectuării plății, cu contravaloarea efectivă a acesteia. Această valoare este exprimată în lei. Pentru codul BP514000 se va completa cu suma regularizată, numai la data efectuării regularizării, cu contravaloarea acesteia. (Sumele plătite de administrator sunt trecute cu semnul minus "-", iar sumele plătite de fond sunt trecute cu semnul plus "+").
  9Valoarea actualizată (pentru elementele cu indicativul A)/Suma datorată (pentru elementele cu indicativul B)Pentru elementele cu indicativul A se completează "valoare actualizată", iar pentru elementele cu indicativul B se completează "suma datorată". Aceste valori sunt exprimate în lei. Pentru codul BP514000 se va completa cu suma de regularizat. (Sumele datorate de administrator sunt trecute cu semnul minus "-", iar sumele datorate de fond sunt trecute cu semnul plus "+").
  10Suma în curs de decontare, net (+/-) (pentru elementele cu indicativul A)Pentru codul AP534000 se completează cu semnul minus pentru sumele aferente tranzacțiilor de cumpărare.Pentru codul AP535000 se completează cu semnul plus pentru sumele aferente tranzacțiilor de vânzare.Se completează pentru toate elementele de activ (cele care încep cu codul A, cu excepția celulelor marcate cu X). Aceste valori sunt exprimate în lei.în cazul instrumentelor pentru acoperirea riscurilor cu data evaluării finale diferită de data decontării, în perioada dintre evaluarea finală și decontare nu vor mai fi reflectate pe coloana "Valoare actualizată", ci vor fi reflectate pe coloana "Suma în curs de decontare" în dreptul clasei instrumentelor de acoperire a riscurilor cu semnul plus pentru sumele de încasat sau cu semnul minus pentru sumele de plată. Reflectarea tranzacțiilor de schimb valutar cu data decontării diferită de data tranzacției se va efectua pe baza extrasului de cont și a ordinului de schimb valutar. Acestea se vor reflecta pe codul AP534000 pentru sumele de plată și pe codul AP535000 pentru sumele de încasat. Pentru codul AP111000 pe coloana "Sume în decontare" se va reflecta valoarea netă a sumelor aflate în decontare aferente tranzacției de schimb valutar.
  11Gradul de riscPentru "Gradul de risc asociat fondului de pensii private", administratorul are obligația de a completa gradul de risc asociat fondului de pensii private, conform normei privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private.
   +  Anexa nr. 3
  Situația valorii activului net la data de ..........
  Codul de comandăCodul entității raportoareCod depozitarCod administratorCodul fondului de pensiiData transmiterii raportuluiData de evaluareData anterioară datei de evaluareValoare activ total
  Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 5Col.6Col. 7Col. 8Col. 9
  Valoare activ netNr. unități de fondValoarea unității de fondValoare activ total raportată anteriorValoare activ net raportată anteriorNumărul de unități de fond raportat anteriorValoarea unității de fond raportată anteriorVariație procentuală a activului total
  Col. 10Col. 11Col. 12Col. 13Col. 14Col. 15Col. 16Col. 17
  Variație procentuală a activului netVariație procentuală a numărului de unități de fondVariație procentuală a valorii unității de fondVariație în valoare absolută a activului totalVariație în valoare absolută a activului netVariație în valoare absolută a numărului de unități de fondVariație în valoare absolută a valorii unității de fond
  Col. 18Col. 19Col. 20Col. 21Col. 22Col. 23Col. 24

  Instrucțiuni de completare
  Câmpurile se completează după cum urmează:
  Nr. crt.Denumirea câmpuluiDescrierea câmpului
  1Codul de comandăCodul de comandă
  2Codul entității raportoareCodul entității raportoare
  3Cod depozitarCod depozitar
  4Cod administratorCod administrator
  5Codul fondului de pensiiCodul fondului de pensii
  6Data transmiterii raportuluiZiua lucrătoare în care s-a efectuat calculul și au fost transmise valorile astfel obținute.
  7Data de evaluareData la care au fost valabile valorile folosite pentru evaluare/ziua lucrătoare în care au fost valabile valorilefolosite în calcul.
  8Data anterioară datei de evaluareZiua lucrătoare anterioară datei de evaluare.
  9Valoare activ totalValoare activ total al fondului de pensii.
  10Valoare activ netValoare activ net al fondului de pensii.
  11Nr. unități de fondNumăr de unități de fond.
  12Valoarea unității de fondValoarea unitară a activului net.
  13Valoare activ total raportată anteriorValoare activ total al fondului de pensii la data anterioară datei de evaluare.
  14Valoare activ net raportată anteriorValoare activ net al fondului de pensii la data anterioară datei de evaluare.
  15Numărul de unități de fond raportat anteriorNumăr de unități de fond la data anterioară datei de evaluare.
  16Valoarea unității de fond raportată anteriorValoarea unitară a activului net la data anterioară datei de evaluare.
  17Variație procentuală a activului totalDiferență exprimată procentual= 100*(Col.9/Col.13-1)
  18Variație procentuală a activului netDiferență exprimată procentual = 100*(Col.10/Col.14-1)
  19Variație procentuală a numărului de unități de fondDiferență exprimată procentual = 100*(Col.11/Col.15-1)
  20Variație procentuală a valorii unității de fondDiferență exprimată procentual = 100*(Col.12/Col.16-1)
  21Variație în valoare absolută a activului totalDiferențe exprimate în valoare absolută = Col. 9 - Col. 13.
  22Variație în valoare absolută a activului netDiferențe exprimate în valoare absolută= Col. 10 - Col. 14.
  23Variație în valoare absolută a numărului de unități de fondDiferențe exprimate în valoare absolută= Col. 11 - Col. 15.
  24Variație în valoare absolută a valorii unității de fondDiferențe exprimate în valoare absolută= Col. 12 - Col. 16.
   +  Anexa nr. 4
  Situația detaliată a investițiilor la data de ...........
  Codul de comandăCodul administratoruluiCodul fondului de pensiiData evaluăriiCodul activuluiDenumirea activuluiTipul acțiunii
  Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 5Col. 6Col. 7
  ISINSimbolul pieței de evaluare/ Sursa evaluareCUI emitentDenumirea emitentului/ contrapartideiCodul țării emitentului/ contrapartidei
  Col. 8Col. 9Col. 10Col. 11Col. 12
  Codul monedei în care este emis/ evaluat activulValoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluatValoarea echivalentă în lei a activuluiCantitateaPrețul unitar de evaluareCodul monedei în care este achiziționat activul
  Col. 13Col. 14Col. 15Col. 16Col. 17Col. 18
  Valoarea totală de achiziție/constituireValoarea nominală/marjă/colateralDobândă curentăRata dobânziiData emisiunii
  Col. 19Col. 20Col. 21Col. 22Col. 23
  Data maturitățiiActivul-suportMultiplicatorulTipul contractului
  Col. 24Col. 25Col. 26Col. 27
  Investment gradePonderea aplicată activului (%)Valoarea activului ajustată cu valoarea derivatuluiValoarea ajustată la riscNoționalul fondului
  Col. 28Col. 29Col. 30Col. 31Col. 32
  Cod monedă noțional fondNoțional contrapartidăCod monedă noțional contrapartidăNoționalul schimbat la inițiere/maturitateObligații de plată contrapartidă conform contract derivatObligații de plată contrapartidă conform contract derivatTip decontare contracte derivate
  Col. 33Col. 34Col. 35Col. 36Col. 37Col. 38Col. 39

  Instrucțiuni de completare
  (1) Situația detaliată a investițiilor se completează pentru activitatea de investire a activelor fondului de pensii private pentru toate codurile de activ care au valori de raportare.(2) Câmpurile se completează după cum urmează:
  Nr.crt.DenumireacâmpuluiDescrierea câmpului
  1Codul de comandăCodul de comandă
  2CoduladministratoruluiCodul administratorului
  3Codul fondului de pensiiCodul fondului de pensii
  4Data evaluăriiSe va completa pentru toate codurile de activ cu data de referință a raportării.
  5Codul activuluiSe va completa pentru toate codurile de activ care au valori de raportare
  6DenumireaactivuluiSe va completa pentru toate codurile de activ cu denumirea activului aferent codului de activ
  7Tipul acțiuniiSe va completa cu "C" pentru tipul de acțiune ordinară/comună sau cu "P" pentru tipul de acțiune preferențială. Se va completa pentru activele AP 124110, AP124120, AP124210, AP124220, AP124310, AP124320, AP124410, AP124420, AP171000 (după caz), AP172000 (după caz), AP181000 (după caz), AP190000 (după caz).
  8ISINSe va completa cu codul ISIN aferent instrumentului financiar. Se va completa pentru codurile de activ: AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP123300, AP123400, AP123500, AP124110, AP124120, AP124210, AP124220, AP124310, AP124320, AP124410, AP124420, AP124500, AP125000, AP131100 (după caz)*1), AP131200 (după caz), AP131300 (după caz), AP132000, AP133000 (după caz), AP134000 (după caz), AP135000, AP136000 (după caz), AP137000 (după caz), AP171000 (după caz), AP172000 (după caz), AP 173000 (după caz), AP181000 (după caz), AP182000 (după caz), AP183000 (după caz), AP190000 (după caz), AP321300, AP321400, AP322000, AP400000, AP531000 (după caz), AP532000, AP533000 (după caz), AP534000 (după caz), AP535000 (după caz) și AP630000.*1) După caz - se completează dacă este aplicabil; în caz contrar, câmpul nu se completează. Se referă la toate situațiile în care în instrucțiunea de completare a anexei nr. 4 apare sintagma "după caz".
  9Simbolul pieței deevaluare/SursaevaluareSimbolul pieței de la care se folosește prețul pentru evaluarea activelor. Pentru activele achiziționate în ofertă publică primară și care nu sunt încă admise la tranzacționare pe o piață reglementată se va completa cu IPO. Pentru activele evaluate conform cotațiilor furnizate de Bloomberg Finance L.P. se va completa cu BLMG. Pentru activele evaluate conform cotațiilor furnizate de Thomson Reuters S.A. se va completa cu REUT. Pentru activele evaluate în funcție de o cotație furnizată de o contrapartidă se va completa cu OTC. Câmpul simbol piață se va completa cu NA: a) în cazul în care prețul de pe bursă/de la furnizor este mai vechi de 180 de zile și prețul de achiziție mediu ponderat este mai mic decât ultimul preț folosit în evaluare sau b) în orice alt caz neprevăzut în situațiile anterioare. în cazul în care prețul din piața de evaluare este identic cu prețul de achiziție mediu ponderat, câmpul simbol piață se va completa cu simbolul pieței de la care se folosește prețul pentru evaluarea activelor. Se va completa pentru AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP123300, AP123400, AP123500, AP124110, AP124120, AP124210, AP124220, AP124310, AP124320, AP124410, AP124420, AP124500, AP125000, AP132000, AP133000 (după caz), AP135000, AP136000 (după caz), AP137000 (după caz), AP161100, AP161200, AP162100 (după caz), AP 162200 (după caz), AP171000 (după caz), AP172000 (după caz), AP 173000 (după caz), AP181000 (după caz), AP182000 (după caz), AP183000 (după caz), AP190000 (după caz), AP321300, AP321400, AP322000, AP400000, AP630000 (după caz).
  10CUI emitentSe va completa cu codul de identificare fiscală din țara emitentului instrumentului financiar sau contrapartidei, după caz. Pentru activele AP111000, AP112000, AP511000 se va completa cu codul de identificare fiscală al sediului central al sucursalei bancare din țara respectivă. Pentru activele AP114000, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 AP164200, AP165100 și AP165200, se va completa cu codul de identificare fiscală al contrapartidei cu care este încheiată tranzacția respectivă. Pentru activele AP131100, AP131200, AP131300, AP132000, AP133000, AP134000, AP135000, AP136000, AP137000, AP172000 (după caz), AP183000 (după caz), AP630000, se va completa cu codul de identificare fiscală al emitentului respectiv. Nu se va completa pentru activele AP161100, AP161200, AP533000, AP534000, AP535000. Pentru toate celelalte active se va completa cu codul de identificare fiscală al emitentului. în cazul AP520000 se va completa cu CUI al emitentului/contrapartidei.
  11Denumireaemitentului/contrapartideiSe va completa cu denumirea emitentului sau a contrapartidei. Se vor aplica regulile de completare de la coloana "cui_emitent" și se va completa cu denumirea emitentului sau a contrapartidei, după caz. Excepție fac activele AP131100, AP131200, AP131300, AP132000, AP133000, AP134000, AP135000, AP136000, AP137000, AP172000, AP183000, AP630000 pentru care se vor completa atât denumirea fondului de pensii, cât și denumirea emitentului respectiv sub formatul: "denumire fond de pensii/denumire emitent".
  12Codul țăriiemitentului/contrapartideiSe va completa cu codul ISO al țării în care este localizat sediul social al emitentului/contrapartidei. Pentru codul AP131100, AP131200, AP131300, AP132000, AP133000, AP134000, AP135000, AP136000, AP137000, AP172000, AP183000, AP630000 se va utiliza codul țării în care este localizat emitentul. Se va completa pentru toate activele, cu excepția AP161100, AP161200, AP400000, AP533000, AP534000, AP535000.
  13Codul monedei în care este emis/evaluat activulSe va completa cu codul monedei în care este emis/evaluat activul. Se va completa pentru toate activele cu codul monedei în care este emis acel activ/încheiată acea tranzacție. Fac excepție activele care sunt tranzacționate pe mai multe piețe, unde se va trece codul monedei în care este evaluat activul, indiferent de moneda de achiziție.
  14Valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluatSe va completa cu valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat. Se vor aplica regulile de la coloana nr. 13 "Codul monedei în care este emis/evaluat activul". Se va completa pentru toate activele. Pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 și AP164200 se va completa cu valoarea la zi a contractelor respective. Pentru activele AP165100 și AP 165200 se va completa cu valoarea la zi a garanției/marjei/colateralului constituite, inclusiv valoarea la zi a dobânzii acumulate.
  15Valoareaechivalentă în lei a activuluiSe va completa cu valoarea echivalentă în lei a coloanei "Valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat", calculată conform prevederilor normelor privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii. Se va completa pentru toate activele.
  16CantitateaSe va completa cu numărul de unități deținute din activul respectiv. Nu se va completa pentru activele AP111000, AP112000, AP114000, AP163100, AP163200, AP164100, AP164200, AP511000, AP512000, AP520000, AP531000, AP532000, AP533000, AP534000, AP535000.
  17Prețul unitar de evaluareSe va completa cu prețul de evaluare a activului în unitatea de monedă exprimată în coloana "Codul monedei în care este emis/evaluat activul", pentru o unitate de măsură. Pentru instrumentele financiare cu venit fix se înscrie prețul net.
  18Codul monedei în care este achiziționat activulSe va completa cu codul monedei în care este achiziționat activul.
  19Valoarea totală de achiziție/constituireSe va completa cu valoarea totală de achiziție/constituire a activului respectiv. Pentru activele AP112000, AP114000 se va completa cu valoarea de constituire. Pentru activele AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP123300, AP123400, AP123500, AP124110, AP124120, AP124210, AP124220, AP124310, AP124320, AP 124410, AP 124420, AP 124500, AP 125000, AP131100, AP 131200, AP131300, AP132000, AP133000, AP134000, AP135000, AP136000, AP137000, AP171000, AP172000, AP 173000, AP181000, AP182000, AP183000, AP190000 (după caz), AP321300, AP321400, AP322000, AP400000 și AP630000 se va completa cu valoarea totală de achiziție. Pentru instrumentele achiziționate pe mai multe piețe, în monede diferite, se va completa cu echivalentul monetar în moneda de evaluare, la cursul oficial de la data achiziției.
  20Valoareanominală/marjă/colateralSe va completa cu valoarea nominală a unei unități de activ sau cu valoarea totală a marjei/colateralului, după caz. Pentru activele AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP123300, AP123400, AP123500, AP124110, AP124120, AP124210, AP124220, AP124310, AP124320, AP124410, AP124420, AP125000, AP171000, AP172000 (după caz), AP 173000 (după caz), AP181000 (după caz), AP182000 (după caz), AP183000 (după caz), AP190000 (după caz), AP321300, AP321400, AP322000, AP400000 se va completa cu valoarea nominală a unei unități de activ. Pentru activele AP165100 și AP165200 se va completa cu valoarea garanției/marjei/colateralului constituite aferentă contrapărții respective. Pentru instrumentele tranzacționate pe mai multe piețe se va completata cu valoarea nominală corespunzătoare sursei de evaluare.
  21Dobândă curentăSe va completa cu valoarea dobânzii acumulate pentru activul respectiv. Pentru activele AP112000 și AP114000 se va completa cu valoarea dobânzii acumulate la zi minus orice sume primite ca dobândă în avans pentru activul respectiv. Pentru activele AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP123300, AP123400, AP123500, AP125000, AP 173000, AP182000, AP190000 (după caz), AP321400, AP322000 și AP400000 se va completa cu valoarea dobânzii acumulate aferente cuponului curent. Pentru activele AP165100 și AP165200 se va completa cu valoarea la zi a dobânzii acumulate aferente soldului garanției/marjei/colateralului constituite, conform documentelor primite de la contraparte. Pentru activele AP171000 și AP172000 se va completa cu valoarea totală a sumelor încasate de către fondul de pensii reprezentând valoarea totală a sumelor distribuite către acționari.
  22Rata dobânziiSe va completa cu rata dobânzii/cuponului aferente activului respectiv. Pentru activele AP112000 și AP114000 se va completa cu rata dobânzii aferente. Pentru activele AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP123200, AP125000, AP 173000, AP182000, AP190000 (după caz), AP321400, AP322000, AP400000 se va completa cu cuponul activului respectiv. în cazul activelor cu rata dobânzii/cuponul variabil, se va trece valoarea efectivă a ratei dobânzii utilizată în calcularea dobânzii curente pentru data raportării.
  23Data emisiuniiSe va completa cu data emisiunii activului respectiv. Pentru activele AP112000 se va completa cu data constituirii depozitului. Pentru activele AP114000 se va completa cu data încheierii acordului. Pentru activele AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP123300, AP123400, AP123500, AP125000, AP 173000, AP182000, AP321300, AP321400, AP322000 și AP400000 se va completa cu data inițială a emisiunii pentru activul respectiv. Pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 și AP164200 se va completa cu data începerii contractului respectiv (inclusiv la achiziții ulterioare). Pentru activele AP165100 și AP165200 se va completa cu data ultimei actualizări a garanției/marjei/ colateralului. Pentru activele AP531000 și AP532000 se va completa cu data de la care sunt recunoscute dividendele, respectiv cupoanele și principalul. Pentru activele AP190000, AP533000 se va completa după caz.
  24Data maturitățiiSe va completa cu data maturității/scadenței activului respectiv. Pentru activele AP112000 se va completa cu data maturității depozitului. Pentru activele AP114000 se va completa cu data închiderii acordului. Pentru activele AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP123300, AP123400, AP123500, AP125000, AP 173000, AP182000, AP321300, AP321400, AP322000 și AP400000 se va completa cu data maturității activului. Pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 și AP164200 se va completa cu data maturității contractului respectiv (inclusiv la achiziții ulterioare), data maturității reprezentând ultima zi în care contractul produce efecte, fără a lua în calcul eventualele zile necesare decontării. Pentru activele AP190000 se va completa după caz.
  25Activ-suportSe va completa cu ISIN-ul activului-suport. În cazul în care activul- suport nu are ISIN se va trece denumirea acestuia. Pentru activele AP114000 se va completa cu ISIN-ul titlurilor de stat acceptate drept colateral în cadrul acordului. Pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 și AP164200 se va completa fie cu perechea valutară pentru care se încheie contractul, fie cu ISIN-ul activului-suport, iar pentru cazurile în care nu este aplicabil se va completa cu simbolul/denumirea activului-suport. Pentru activele AP190000, AP531000, AP532000 și AP533000 se va completa după caz.
  26MultiplicatorSe va completa cu multiplicatorul activului-suport. Pentru activele AP114000 se va completa cu numărul de unități de activ-suport acceptate drept colateral în cadrul acordului. Pentru activele AP161100, AP161200, AP162100 și AP162200 se va completa cu numărul de unități de activ-suport aferente unui contract încheiat. Pentru activele AP190000 se va completa după caz.
  27Tipul contractuluiSe va completa pentru activele AP161100, AP 161200, AP 162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 și AP164200. Pentru activele AP190000 se va completa după caz. Se va completa cu "C" pentru pozițiile long (de cumpărare) și cu "V" pentru pozițiile short (de vânzare). Pentru activele AP165100 și AP165200 se va completa cu MI pentru garanția/marja/colateralul inițială și cu MV pentru garanția/marja/colateralul variabilă.
  28Investment gradeSe va completa cu "DA" ori "NU" în funcție de îndeplinirea condițiilor de investment grade prevăzute în normele privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private. Se va completa pentru activele AP111000 și AP112000 în funcție de îndeplinirea condițiilor de investment grade de instituția bancară unde este constituit activul; în cazul în care instituția bancară nu are rating de la nicio agenție de rating dintre cele prevăzute de normele privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private, se va verifica și se va completa cu "DA" sau cu "NU" în funcție de ratingul societății-mamă a instituției de credit respective. Pentru activele AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP123300, AP123400, AP123500, AP125000, AP 173000 (după caz), AP182000 (după caz), AP321300, AP321400, AP322000 și AP400000 se va completa în funcție de îndeplinirea condițiilor de investment grade de activul respectiv; în cazul în care activul nu are rating de la nicio agenție de rating dintre cele prevăzute de normele privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private, se va verifica și se va completa cu "DA" sau cu "NU" în funcție de ratingul emitentului activului. Pentru activele AP162100, AP162200 (după caz), AP163100, AP163200, AP164100, AP164200, AP165100 și AP165200 se va completa în funcție de îndeplinirea condițiilor de investment grade de instituția bancară ce acționează drept contrapartidă; în cazul în care instituția bancară nu are rating de la nicio agenție de rating dintre cele prevăzute de normele privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private, se va verifica și se va completa cu "DA" sau cu "NU" în funcție de ratingul societății-mamă a instituției de credit respective. Pentru activele AP190000 se va completa după caz.
  29Ponderea aplicată activului (%)Se va completa cu gradul de ajustare al activului respectiv. Se va completa pentru toate activele, conform normei privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private.
  30Valoarea activului ajustată cu valoarea derivatuluiSe va completa cu valoarea în lei a activului cumulată cu valoarea instrumentului derivat (exclusiv valoarea marjei și/sau colateralului) pentru activele AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP123300, AP123400, AP123500, AP125000, AP321300, AP321400, AP322000 și AP400000. Pentru toate celelalte active se va completa cu valoarea activului.
  31Valoarea ajustată la riscSe va completa cu valoarea ajustată în funcție de gradul de risc. Valoarea va fi obținută prin înmulțirea valorii din coloana "Valoarea activului ajustată cu valoarea derivatului" cu ponderea din coloana"Ponderea aplicată activului". Se va completa pentru toate activele.
  32NoționalulfonduluiSe va completa cu valoarea noțională folosită la calculul plăților în cadrul contractului financiar derivat. Pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP164100 și AP164200 se va completa cu valoarea noționalului aferent contractului derivat. Pentru activele AP163100 și AP163200 se va completa cu noționalul folosit la calculul plăților efectuate de fondul de pensii în cadrul contractului.
  33Cod monedă noțional fondSe va completa cu codul monedei noționalului folosit la calculul plăților efectuate de fondul de pensii în cadrul contractului. Se va completa pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 și AP164200.
  34NoționalcontrapartidăSe va completa cu valoarea noțională folosită la calculul plăților în cadrul contractului financiar derivat. Pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP164100 și AP164200 se va completa cu valoarea noționalului aferent contractului derivat. Pentru activele AP163100 și AP163200 se va completa cu noționalul folosit la calculul plăților efectuate de contrapartidă în cadrul contractului.
  35Cod monedănoționalcontrapartidăSe va completa cu codul monedei noționalului folosit la calculul plăților efectuate de contrapartidă în cadrul contractului financiar derivat, conform. Se va completa pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 și AP164200.
  36Noționalul schimbat la inițiere/maturitateSe va completa cu "DD" în cazul în care noționalul se schimbă între participanții la contract atât la inițierea contractului, cât și la maturitatea acestuia, se completează cu "ND" în cazul în care noționalul se schimbă între participanții la contract doar la maturitate și se completează cu "NN" în cazul în care noționalul nu se schimbă între participanții la contract nici la inițiere, nici la maturitate. Se va completa pentru activele AP163100, AP163200, AP164100 și AP164200.
  37Obligații de plată fond de pensii conform contract derivatSe va completa cu cotația (curs valutar/rată dobândă) aplicată noționalului folosită la calculul plăților în cadrul contractului financiar derivat. Se va completa pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP164100 și AP164200 cu cotația aferentă contractului. Se va completa pentru activele AP163100, AP163200 cu cotația aplicată noționalului în baza căruia fondul de pensii private efectuează plățile.
  38Obligații de plată contrapartidă conform contract derivatSe va completa cu cotația (curs valutar/rată dobândă) aplicată noționalului folosită la calculul plăților în cadrul contractului financiar derivat. Se va completa pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP164100 și AP164200 cu cotația aferentă contractului. Se va completa pentru activele AP163100, AP163200 cu cotația aplicată noționalului în baza căruia contrapartida efectuează plățile.
  39Tip decontare contracte derivateSe va completa cu modalitatea de decontare a contractelor financiare derivate. Pentru contractele financiare derivate cu decontare în fonduri se va completa cu "F", iar pentru contractele financiare derivate cu decontare cu livrare se va completa cu "L". Se va completa pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 și AP164200
   +  Anexa nr. 5A
  Situațiile financiare anuale ale fondului de
  pensii private la data de ............
  (1) Anexa nr. 5A conține dosarul situațiilor financiare anuale ale unui fond de pensii private, prevăzut la art. 13 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private, cu modificările și completările ulterioare.(2) Dosarul situațiilor financiare anuale individuale ale unui fond de pensii private cuprinde cel puțin următoarele elemente:a) situațiile financiare anuale individuale ale fondului de pensii private, aprobate în adunarea generală ordinară a acționarilor societății de pensii care administrează respectivul fond de pensii private;b) raportul anual al consiliului de administrație întocmit pentru activitatea fondului de pensii private;c) declarația scrisă de asumare a răspunderii administratorului pentru întocmirea situațiilor financiare anuale;d) raportul de audit întocmit de auditorul financiar, conform legislației în vigoare;e) hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor de aprobare a situațiilor financiare anuale;f) balanța de verificare a conturilor sintetice și analitice la 31 decembrie a exercițiului financiar pentru care se întocmesc situații financiare anuale.Întocmit ..........
   +  Anexa nr. 5B
  Raportul anual și situațiile financiare anuale ale administratorului
  la data de .........
  (1) Anexa nr. 5B conține informațiile prevăzute la art. 114 din Legea nr. 411/2004, respectiv la art. 104 din Legea nr. 204/2006, precum și cel puțin următoarele:a) date privind identificarea administratorului, conducerea, organizarea și funcționarea acestuia, precum și organigrama, cu specificarea numărului mediu de persoane alocate fiecărui departament;b) date privind identificarea fondului de pensii, a depozitarului și a auditorului acestuia;c) informații privind evoluția numărului de participanți la fondul de pensii;d) analiza respectării regulilor de investire conținute în declarația privind politica de investiții, modificările survenite în timpul anului și motivele care au determinat eventualele modificări;e) informații privind activitatea și strategia privind marketingul în domeniul pensiilor private;f) informații privind managementul riscului investițional, metodele de evaluare utilizate și rezultatele administrării acestuia;g) informații privind managementul riscului operațional, metodele de evaluare utilizate și rezultatele administrării acestuia;h) informații privind conformitatea cu legislația în vigoare și cu reglementările interne ale administratorului în efectuarea operațiunilor;i) informații privind cheltuielile de administrare suportate de administrator și cheltuielile de administrare suportate de fondul de pensii, detaliate pe fiecare componentă;j) informații privind plățile de disponibilități bănești care s-au efectuat din fondul de pensii, detaliate pe tipuri de plăți;k) analiza sesizărilor primite de la participanți, modul de soluționare a acestora și măsurile întreprinse;l) analiza desfășurării activității de audit intern și măsurile întreprinse.m) dosarul situațiilor financiare anuale individuale ale unei societăți de pensii prevăzute la art. 8 sau dosarul raportului financiar anual prevăzut la art. 16 alin. (1) lit. a) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private, cu modificările și completările ulterioare, după caz. Întocmit, .......
   +  Anexa nr. 6A
  Raportările contabile semestriale ale fondului de pensii private
  la data de ........
  (1) Anexa nr. 6A conține dosarul raportărilor contabile semestriale ale unui fond de pensii privat prevăzut la art. 13 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, cu modificările și completările ulterioare.(2) Dosarul raportărilor contabile semestriale ale unui fond de pensii privat cuprinde cel puțin următoarele elemente:a) raportările contabile semestriale;b) balanța de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmește raportarea contabilă semestrială. Întocmit, .........
   +  Anexa nr. 6B
  Raportările contabile semestriale ale administratorului
  la data de ....
  (1) Anexa nr. 6B conține dosarul raportărilor contabile ale unei societăți de pensii prevăzute la art. 9 sau dosarul raportului semestrial al unei societăți de administrare a investițiilor sau al unei societăți de asigurări prevăzut la art. 16 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, cu modificările și completările ulterioare, după caz.(2) Dosarul raportărilor contabile semestriale ale unei societăți de pensii cuprinde următoarele:a) raportările contabile semestriale;b) balanța de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmește raportarea contabilă semestrială.(3) Dosarul raportului semestrial al unei societăți de administrare a investițiilor sau al unei societăți de asigurări cuprinde două seturi de documente:a) raportările contabile semestriale însoțite de balanța de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmește raportarea, specifice activității de administrare a fondurilor de pensii private;b) un exemplar al raportărilor contabile semestriale și balanța de verificare sintetică, întocmită conform reglementărilor contabile specifice. Întocmit, ......
   +  Anexa nr. 7
  Formular de nominalizare pentru persoanele responsabile și funcții-cheie
  la data ..........
  Codul entității raportoareCodul fondului de pensiiCod anexă raportatăCod operațiune de nominalizareCNPNumelePrenumele
  Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 5Col. 6Col. 7
  FuncțiaE-mailE-mailCCNumărul de telefonFaxulNumărul de telefon mobilDatastartStructuraorganizatorică
  Col. 8Col. 9Col. 10Col. 11Col. 12Col. 13Col. 14Col. 15

  Instrucțiuni de completare
  (1) Administratorul completează Anexa nr. 7 pentru următoarele persoane:a) persoanele responsabile cu întocmirea și transmiterea fiecărui raport periodic;b) persoanele responsabile cu publicarea informațiilor pe pagina de internet a administratorului;c) membrii Consiliului de administrație sau ai Consiliului de supraveghere, după caz;d) Directorii sau membrii Directoratului, după caz;e) fiecare persoană autorizată individual de către A.S.F. pentru exercitarea funcției.(2) Depozitarul completează Anexa nr. 7 pentru persoanele responsabile cu întocmirea și transmiterea fiecărui raport periodic.(3) După orice modificare a informațiilor raportate administratorul transmite o nouă anexă cu informații complete și actualizate referitoare la toate persoanele prevăzute la alin. (1).(4) Câmpurile se completează după cum urmează:
  Nr.crt.Denumire câmpDescriere câmp
  1Codul entității raportoareCodul entității raportoare
  2Codul fondului de pensiiCodul fondului de pensii
  3Cod scurtCodul definit pentru fiecare anexă în parte. Pentru raportarea persoanelor care sunt responsabile cu publicarea de informații pe pagina de internet a administratorului se utilizează codul WEB.
  4Cod operațiune de nominalizareSe completează, după caz, cu următorul cod:901 - nominalizare persoană care asigură conducerea activității pentru care se întocmește raportarea către A.S.F.;902 - nominalizare înlocuitor pentru care asigură conducerea activității pentru care se întocmește raportarea către A.S.F.;903 - nominalizare persoană responsabilă cu întocmirea și transmiterea raportărilor către A.S.F.;904 - nominalizare înlocuitor persoană responsabilă cu întocmirea și transmiterea raportărilor către A.S.F;905 - nominalizare persoană autorizată cu funcție - cheie909 - definire cont de e-mail centralizator (la acest cont vor fi transmise toate mesajele);999 - alte nominalizări.
  5CNPCod numeric personal sau cod unic de identificare în registrul național de evidență.
  6NumeleNume persoană
  7PrenumelePrenume persoană
  8FuncțiaFuncția deținută
  9E-mailE-mail care va fi folosit pentru notificarea persoanei de contact/persoanelor de contact. Se pot utiliza una sau mai multe adrese de e-mail, separate prin virgulă.
  10E-mail CCE-mail CC. Poate fi o adresă de e-mail sau o listă de adrese de email, separate prin virgulă.
  11Numărul de telefonNumăr de telefon principal care va fi folosit pentru notificarea persoanei de contact. Poate fi o listă de numere de telefon, separate prin virgulă.
  12Fax-ulNumăr de fax.
  13Numărul de telefon mobilNumăr de telefon mobil.
  14Data startData start de nominalizare. (Mandatul este valabil cu începere din "Data start", inclusiv.)
  15StructuraorganizatoricăStructura organizatorică din care face parte persoana responsabilă.
   +  Anexa nr. 8
  Balanța de verificare analitică a conturilor contabile
  la data .......
  Codul de comandăCoduladministratoruluiCodul fondului de pensiiDataevaluăriiTipulplanuluideconturiSimbolulcontuluiDenumireacontului
  Col. 1Col.2Col.3Col. 4Col. 5Col. 6Col. 7
  SoldurileinițialeTotalulsumelorprecedenteRulajele lunii curenteTotalulsumelorSoldurile finale
  DebitCreditDebitCreditDebitCreditDebitCreditDebitCredit
  Col. 8Col. 9Col.10Col. 11Col.12Col. 13Col.14Col. 15Col.16Col. 17

  Instrucțiuni de completare
  Câmpurile se completează după cum urmează:
  Nr. crt.Denumire câmpDescriere câmp
  1Codul de comandăCodul de comandă
  2CoduladministratoruluiCodul administratorului
  3Codul fondului de pensiiCodul fondului de pensii
  4Data evaluăriiData pentru care se întocmește balanța.
  5Tipul planului de conturiTipul planului de conturi (SAP/SAA/SAI/FND)
  6Simbolul contuluiSimbolul contului conform planului de conturi prevăzut de reglementările contabile din sistemul de pensii.
  7Denumirea contuluiDenumirea contului contabil, conform reglementărilor contabile în vigoare.
  8Soldurile inițialeValoarea soldului inițial debitor/creditor la 01 ianuarie anul N, unde N reprezintă anul de raportare.
  9Totalul sumelor precedenteValoarea total sume precedente debitor/creditor, inclusiv soldurile inițiale.
  10Rulajele lunii curenteValoarea rulajului curent debitor/creditor.
  11Totalul sumelorValoarea totală a sumelor debitor/creditor. Totalul sumelor include și soldurile inițiale. Totalul sumelor = Totalul sumelor precedente + Rulajele lunii curente.
  12Soldurile finaleValoarea soldului final al contului debitor/creditor.
   +  Anexa nr. 9
  Situația activelor care acoperă provizionul tehnic
  la data de ........
  Codul de comandăCodul entității raportoareCodul administratoruluiCodul fondului de pensiiAnulLunaDataevaluării
  Col. 1Col.2Col. 3Col. 4Col. 5Col. 6Col. 7
  Denumire a activuluiISINSimbol piață evaluare/ sursă evaluareCUI emitentDenumireaemitentului/contrapartideiCodul țării emitentului/ contrapartidei
  Col. 8Col. 9Col. 10Col. 11Col. 12Col. 13
  Codul monedei în care este emis/evaluat activulValoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluatValoarea echivalentă în lei a activuluiCantitateaPrețul unitar de evaluareCodul monedei în care este achiziționat
  Col. 14Col. 15Col. 16Col. 17Col. 18Col. 19
  Valoarea totală deachiziție/constituireValoareanominalăDobândăcurentăRata dobânziiData emisiuniiData maturității
  Col. 20Col. 21Col. 22Col. 23Col. 24Col. 25
  Valoarea totală a provizionului tehnic constituit
  Col. 26

  Instrucțiuni de completare
  Câmpurile se completează după cum urmează:
  Nr.crt.Denumirea câmpuluiDescrierea câmpului
  1Codul de comandăCodul de comandă
  2Codul entității raportoareCodul entității raportoare
  3Codul administratoruluiCodul administratorului
  4Codul fondului de pensiiCodul fondului de pensii
  5AnulAnul pentru care se face raportarea.
  6LunaLuna pentru care se face raportarea.
  7Data evaluăriiSe va completa pentru toate codurile de activ cu data de referință a raportării.
  8Denumirea activuluiSe va completa pentru toate codurile de activ cu denumirea activului.
  9ISINSe va completa cu codul ISIN aferent instrumentului financiar.
  10Simbol piață evaluare/sursă evaluareSimbolul pieței de la care se folosește prețul pentru evaluarea activelor.Pentru activele achiziționate în ofertă publică primară și care nu sunt încă tranzacționate se va completa cu IPO. Pentru activele evaluate conform cotațiilor furnizate de Bloomberg Finance L.P. se va completa cu BLMG. Pentru activele evaluate conform cotațiilor furnizate de Thomson Reuters S.A se va completa cu REUT. Pentru activele evaluate în funcție de o cotație furnizată de o contrapartidă se va completa cu OTC. Câmpul simbol piață se va completa cu N/A:a) în cazul în care prețul de pe bursă/de la furnizor este mai vechi de 180 de zile și prețul de achiziție mediu ponderat este mai mic decât ultimul preț folosit în evaluare, saub) în orice alt caz neprevăzut în situațiile anterioare.
  11CUI emitentSe va completa cu codul de identificare fiscală din țara emitentului instrumentului financiar.
  12Denumireaemitentului/contrapartideiSe va completa cu denumirea emitentului sau a contrapartidei. Se vor aplica regulile de completare de la coloana "cui emitent" și se va completa cu denumirea emitentului.
  13Codul țării emitentuluiSe va completa cu codul ISO al țării în care este localizat sediul social al emitentului.
  14Codul monedei în care este emis/evaluat activulSe va completa cu codul monedei în care este emis/evaluat activul. Se va completa pentru toate activele cu codul monedei în care este emis acel activ/încheiată acea tranzacție. Fac excepție activele care sunt tranzacționate pe mai multe piețe, unde se va trece codul monedei în care este evaluat activul, indiferent de moneda de achiziție.
  15Valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluatSe va completa cu valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat. Se vor aplica regulile de la coloana nr. 13 "Codul monedei în care este emis/evaluat activul". Se va completa pentru toate activele.
  16Valoarea echivalentă în lei a activuluiSe va completa cu valoarea echivalentă în lei a coloanei"Valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat", calculată conform prevederilor normelor privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private.
  17CantitateaSe va completa cu numărul de unități deținute din activul respectiv.
  18Prețul unitar de evaluareSe va completa cu prețul de evaluare a activului în unitatea de monedă exprimată în coloana "Codul monedei în care este emis/evaluat activul", pentru o unitate de măsură. Pentru instrumentele financiare cu venit fix se înscrie prețul net.
  19Codul monedei în care este achiziționat activulSe va completa cu codul monedei în care este achiziționat activul, indiferent de codul monedei în care este evaluat acesta.
  20Valoarea totală de achiziție/constituireSe va completa cu valoarea totală de achiziție/constituire a activului respectiv.
  21Valoarea nominalăSe va completa cu valoarea nominală a unei unități de activ.
  22Dobândă curentăSe va completa cu valoarea dobânzii acumulate pentru activul respectiv.
  23Rata dobânziiSe va completa cu rata dobânzii/cuponului aferente activului respectiv.
  24Data emisiuniiSe va completa cu data emisiunii activului respectiv.
  25Data maturitățiiSe va completa cu data maturității/scadenței activului respectiv.
  26Valoarea totală a provizionului tehnic consituitSe va completa exclusiv de către administrator pentru fiecare fond de pensii private administrat pentru care au constituit provizion tehnic.Depozitarul completează cu N/A.
   +  Anexa nr. 10
  Informarea anuală a participantului
  la data de 31 decembrie ....
  Nr. de înregistrare ..........I. Datele de identificare ale participantului Numele și prenumele .......... CNP .......... BI/CI .......... Seria .......... Numărul .......... Adresa de domiciliu .......... Adresa de corespondență .......... Adresa de e-mail: .......... Numele fondului de pensii .......... Seria și numărul actului individual de aderare .......... Data actului individual de aderare ..........II. Informații generale cu privire la activul personal al participantului la 31 decembrie Na) număr de unități de fond acumulate în contul individual ..........b) valoarea unitară a activului net ..........c) valoarea activului personal al participantului (a)x(b) ..........III. Informații detaliate cu privire la activul personal al participantului
  LunaContribuțiaplătităContribuția netă convertită în unități de fondNumărul de unități fond alocate/lunăNumărul de unități fond cumulat, la sfârșitul lunii
  Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 5
  Sold precedent la 31.12. N-1X
  Ianuarie
  Februarie
  Martie
  Aprilie
  Mai
  Iunie
  Iulie
  August
  Septembrie
  Octombrie
  Noiembrie
  Decembrie
  Sold final la 31.12.NX
  IV. Informații cu privire la administratorul fondului de pensiia) Fondul de pensii este administrat de .........., al cărui capital social este în valoare de .......... Activele fondului de pensii sunt depozitate de către .......... Auditorul fondului de pensii este ..........b) Numele și prenumele/denumirea acționarilor care dețin mai mult de 5% din totalul acțiunilor administratorului și procentul deținut de aceștia.c) Numele și prenumele administratorilor, directorilor, respectiv ale membrilor consiliului de supraveghere sau ai directoratuluid) Date de contact ale administratorului (telefon, fax, e-mail etc.): ..........e) Alte informații suplimentare puteți obține accesând site-ul .......... Data .../.../ Numele și prenumele .......... Funcția .......... Semnătura ..........
  Instrucțiuni de completare și de transmitere a Anexei nr. 10
  Nr.crt.Denumire câmpDescriere câmp
  1Nr. de înregistrareNumărul de înregistrare emis de administrator în conformitate cu norma privind organizarea activității de arhivă la administratorii fondurilor de pensii private.
  2Datele de identificare ale participantului- datele de identificare ale participantului care a aderat la un fond de pensii, conform documentelor de identitate: numele și prenumele, adresa de domiciliu, CNP, la care vor fi vizibile, în cadrul documentului de informare anuală a participanților, numai ultimele 6 cifre, seria și numărul BI/CI;- adresa de corespondență, adresa de e-mail;- numele fondului de pensii la care este participant;- seria și numărul actului individual de aderare;- data actului individual de aderare;- data semnării acestui act.
  3Informații generale cu privire la activul personal al participantului la 31 decembrie N- numărul total de unități de fond acumulate în contul individual la data de 31 decembrie anul N; este exprimată în unități de fond, cu 6 zecimale;- valoarea unitară a activului net la 31 decembrie N (VUAN); este exprimată în unități de fond, cu 6 zecimale;- valoarea activului personal al participantului la 31 decembrie N = numărul total de unități de fond acumulate în contul individual la data de 31 decembrie N x valoarea unitară a activului net la 31 decembrie N; este exprimată în lei, cu 2 zecimale.
  4Informații detaliate cu privire la activul personal al participantului- contribuția plătită în contul fondului de pensii aferentă participantului, conform documentelor justificative; este exprimată în lei, cu 2 zecimale;- contribuția netă convertită în unități de fond reprezintă suma de bani netă convertită în unități de fond; este exprimată în lei, cu 2 zecimale;- numărul de unități fond alocate/lună rezultat după operațiunea de convertire a contribuției nete care au fost emise în contul individual al participantului; este exprimată în unități de fond, cu 6 zecimale;- numărul de unități fond cumulat, la sfârșitul lunii, existent în contul individual al participantului; este exprimată în unități de fond, cu 6 zecimale;- N reprezintă anul;- celulele marcate cu "x" nu se completează.
  5Informații cu privire la administratorul fondului de pensiia) Fondul de pensii (denumirea fondului de pensii) este administrat de (denumirea administratorului), al cărui capital social este în valoare de (suma capitalului social la data 31 decembrie N). Activele fondului de pensii sunt depozitate de către (denumirea depozitarului la data 31 decembrie N).Auditorul fondului de pensii este (denumirea auditorului care a auditat fondul de pensii la data 31 decembrie N).b) Numele și prenumele/denumirea acționarilor care dețin mai mult de 5% din totalul acțiunilor administratorului și procentul deținut de aceștia.c) Numele și prenumele administratorilor, directorilor, respectiv ale membrilor consiliului de supraveghere sau ai directoratului.d) Date de contact ale administratorului: adresa de email, telefon, fax unde participantul poate adresa întrebări, clarificări cu privire la situația contului său.e) Informații suplimentare (site-ul administratorului)
  6Instrucțiuni transmitere1. Acest document se transmite tuturor persoanelor care au calitatea de participant, în format fizic sau prin mijloace electronice.2. Responsabilitatea legală referitoare la informarea participanților, precum și la conținutul informării revine administratorului. Obligația de informare anuală a participanților se realizează prin elaborarea informărilor și transmiterea acestora către participanți.3. Administratorul are obligația de a realiza, verifica și autoriza conținutul informărilor anuale pentru participanți.4. Transmiterea efectivă a informărilor anuale în format fizic către participanți (introducerea în plicuri, timbrarea, individualizarea scrisorilor pentru fiecare participant în parte, precum și alte activități conexe) poate fi realizată prin intermediul unor furnizori autorizați de servicii poștale.5. Transmiterea informărilor anuale prin mijloace electronice poate fi realizată doar către participanții care și-au exprimat această opțiune. Transmiterea informării anuale prin mijloace electronice poate fi efectuată de către administrator sau prin intermediul unor furnizori de servicii.6. În situația în care transmiterea informărilor anuale se face prin intermediul serviciilor poștale, administratorul are obligația de a indica într-un proces- verbal încheiat cu persoana juridică ce prestează servicii poștale cel puțin următoarele informații:a) județul și localitatea;b) numărul de plicuri;c) numele complet al fiecărui participant/destinatar în parte.7. În situația în care transmiterea informărilor anuale se face prin mijloace electronice, administratorul are obligația de a indica într-un proces-verbal încheiat cu persoana juridică ce prestează servicii următoarele informații:a) adresa de e-mail/numărul de telefon/alte mijloace electronice prin care se transmite informarea;b) numărul de informări transmise prin mijloace electronice;c) numele complet al fiecărui participant.8. Comunicarea informării anuale se face în termenul prevăzut de prezenta normă.9. În situația informărilor returnate ca urmare a adreselor incomplete sau necorespunzătoare, administratorul are obligația de a le arhiva până la următoarea informare a participanților, constituind mijloc de probă în cazul controalelor efectuate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
   +  Anexa nr. 11 Administrator fond de pensii .......... Cod administrator .......... Fond de pensii .......... Cod fond de pensii ..........
  Raport actuarial pentru anul ....
  1. Certificat actuarial, care va cuprinde:a) valoarea calculată a provizionului tehnic;b) opinia actuarului cu privire la adecvarea valorii calculate a provizionului tehnic;c) opinia actuarului cu privire la respectarea prevederilor legale, în vigoare, în calculul provizionului tehnic.2. Prezentarea datelor statistice utilizate în calcul, și a surselor emitente, care va cuprinde:a) tabelele biometrice:(i) mortalitate;(ii) invaliditate;b) alte date statistice utilizate în calcul.3. Descrierea succintă a garanțiilor schemei de pensii administrate privat sau ale schemei de pensii facultative pentru care s-a efectuat calculul.4. Prezentarea activelor care constituie provizionului tehnic, care va cuprinde:a) descrierea succintă a metodei de evaluare;b) structura-țintă a portofoliului urmărită de administrator, pe tip de instrument și piață (RO, SEE, state terțe);c) ponderea valorii activelor denominate în altă monedă decât cea națională, în totalul valorii portofoliului:(i) pe fiecare monedă în parte;(ii) total monedă străină. Întocmit, ..........
   +  Anexa nr. 12 Administrator fond de pensii .......... Cod administrator .......... Fond de pensii .......... Cod fond de pensii .......... Depozitar .......... Cod depozitar ..........
  Structura portofoliului de investiții la data de .....
  Portofoliul de instrumente financiareValoarea actualizată (în lei)
  Col. 1Col. 2
  1. Instrumente ale pieței monetare, din care:
  a) Conturi curente
  b) Depozite în lei și valută convertibilă
  c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an
  2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:
  a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an
  b) Obligațiuni emise de administrația publică locală
  c) Obligațiuni corporative tranzacționate
  d) Acțiuni
  e) Obligațiuni BERD, BEI, BM
  f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)
  3. OPCVM
  4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:*
  a) Futures
  b) Options
  c) Swaps
  d) Forward
  5. Private equity, din care:
  a) Acțiuni la societăți
  b) Participații la fonduri de investiții private de capital
  c) Obligațiuni
  6. Real estate, din care:
  a) Valori mobiliare emise de societăți
  b) Valori mobiliare emise de fonduri
  7. Investiții în infrastructură, din care:
  a) Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect
  b) Fonduri de investiții specializate în infrastructură
  8. Alte instrumente financiare
  * În aceste categorii sunt incluse și valorile aferente marjelor constituite pentru contractele derivate, după caz.
   +  Anexa nr. 13
  Plan de audit intern pentru anul ....
  Nr. crt.Tema misiuniiActivitatea auditatăObiectivelemisiuniiPerioadaauditată
  Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 5
  Structurile interne implicatePerioada misiuniiActivitățiplanificateResurseumanealocateResursematerialealocate
  Col. 6Col. 7Col. 8Col. 9Col. 10

  Instrucțiuni de completare
  (1) Planul de audit intern se întocmește conform Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind controlul intern, auditul intern și administrarea riscurilor în sistemul de pensii private, cu modificările și completările ulterioare.(2) Câmpurile Planului de audit intern se completează după cum urmează:
  Nr. crt.Denumirea câmpuluiDescrierea câmpului
  1Nr. crt.Număr criteriu.
  2Tema misiuniiSe completează cu tema misiunii de audit.
  3Activitatea auditatăSe completează cu activitatea de administrare supusă auditării.
  4Obiectivele misiuniiSe completează cu obiectivele misiunii de audit.
  5Perioada auditatăSe completează cu perioada supusă auditării interne.
  6Structurile interne implicateSe completează cu Departamentul / Direcția / Serviciul auditat.
  7Perioada misiuniiSe completează cu perioada desfășurării misiunii de audit.
  8Activități planificateSe completează cu lista activităților planificate.
  9Resurse umane alocateSe completează cu numărul persoanelor din structura de audit intern care participă la misiunea de audit. Dacă în desfășurarea misiunii de audit sunt implicate și alte persoane în afara celor din structura de audit intern, se vor menționa pentru fiecare funcția și structura din care fac parte.
  10Resurse materiale alocateSe completează cu numărul total de ore alocate misiunii de audit.
   +  Anexa nr. 14 Administrator fond de pensii ..........
  Raport de audit intern pentru semestrul .... anul ....
  (1) Raportul de audit intern se întocmește conform Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind controlul intern, auditul intern și administrarea riscurilor în sistemul de pensii private, cu modificările și completările ulterioare.(2) Raportul prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:a) perioada supusă auditării interne;b) lista activităților desfășurate de către structura de audit intern aferente perioadei auditate;c) descrierea principalelor activități desfășurate;d) persoanele responsabile pentru efectuarea respectivelor activități;e) deficiențele identificate și recomandările structurii de audit intern pentru remedierea acestora;f) situația privind planul de măsuri pentru soluționarea deficiențelor identificate, separat pentru deficiențele curente și cele identificate prin rapoartele de audit intern anterioare, în cazul în care acestea din urmă nu au fost soluționate corespunzător. Întocmit, .......
   +  Anexa nr. 15 Administrator fond de pensii ..........
  Raport de control intern pentru semestrul .... anul ....
  (1) Raportul de control intern se întocmește conform Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind controlul intern, auditul intern și administrarea riscurilor în sistemul de pensii private, cu modificările și completările ulterioare.(2) Raportul prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:a) lista tuturor activităților desfășurate de administrator în nume propriu și/sau în numele fondurilor de pensii private și supuse controlului;b) durata fiecărei activități și perioada la care se referă;c) descrierea activităților de control intern efectuate, respectiv descrierea procedurii de control intern aplicată, persoanele care au elaborat procedurile și au verificat documentele, precum și conformitatea activităților desfășurate de către administrator în nume propriu și/sau în numele fondurilor de pensii private, cu prevederile actelor normative aplicabile;d) deficiențele identificate și măsurile recomandate pentru remedierea acestora;e) deciziile adoptate de către persoanele abilitate să ia măsuri de remediere;f) situația privind implementarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor identificate, separat pentru deficiențele curente și pentru cele identificate prin rapoartele de control intern anterioare;g) termenele de implementare a măsurilor. Întocmit, ...........
   +  Anexa nr. 16 Administrator fond de pensii ..........
  Raport de risc pentru semestrul .... anul ....
  (1) Raportul de risc se întocmește conform Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind controlul intern, auditul intern și administrarea riscurilor în sistemul de pensii private, cu modificările și completările ulterioare.(2) Raportul conține cel puțin următoarele elemente:a) evoluția, analiza detaliată și interpretarea tuturor indicatorilor de risc sau limitelor monitorizate conform procedurilor interne, pe fiecare clasă de risc;b) rezultatele testelor de stres, interpretarea acestora și propuneri de măsuri corective, după caz;c) sumarul abaterilor identificate și a măsurilor de remediere implementate;d) descrierea detaliată a abaterilor semnificative din perioada analizată. Întocmit, ..........
   +  Anexa nr. 17
  Rata de rentabilitate
  pentru trimestrul .... anul ....
  CoduldecomandăCoduladministratoruluiCodulfonduluidepensiiData de referințăRatarentabilitate
  Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 5

  Instrucțiuni de completare
  Câmpurile se completează după cum urmează:
  Nr.crt.Denumire câmpDescriere câmp
  1Codul de comandăCodul de comandă
  2CoduladministratoruluiCodul administratorului
  3Codul fondului de pensiiCodul fondului de pensii
  4Data de referințăUltima zi lucrătoare a trimestrului pentru care se face raportarea
  5Rata rentabilitateRata de rentabilitate calculată și raportată conform actelor normative aplicabile.
   +  Anexa nr. 18
  Situația tranzacțiilor OTC la data de ....
  CoduldecomandăCoduladministratoruluiCodulfonduluidepensiiAnulLunaDataraportuluiDatatranzacțieiDatadecontăriitranzacțieiCodulactivuluitranzacționatDenumireaactivuluitranzacționatCUIemitent
  Col. 1Col. 2Col. 3Col.4Col.5Col. 6Col. 7Col. 8Col. 9Col. 10Col. 11
  DenumireaemitentuluiISIN activ tranzacționatTipultranzacțieiDenumireacontrapartideiCodul țării contrapartideiValoareanominalăatranzacțieiValoarea totală a tranzacțieiCodul monedei în care este realizată tranzacțiaCantitatea
  Col. 12Col. 13Col. 14Col. 15Col. 16Col. 17Col. 18Col. 19Col. 20

  Instrucțiuni de completare
  (1) Situația tranzacțiilor OTC include tranzacțiile OTC realizate cu obligațiuni municipale, corporative, obligațiuni din categoria private equity și obligațiuni emise de societăți de proiect sau în fonduri de investiții specializate în infrastructură.(2) Câmpurile se completează după cum urmează:
  Nr.crt.Denumirea câmpuluiDescrierea câmpului
  1Codul de comandăCodul de comandă
  2Codul administratoruluiCodul entității raportoare
  3Codul fondului de pensiiCodul fondului de pensii
  4AnulAnul pentru care se face raportarea
  5LunaLuna pentru care se face raportarea
  6Data raportuluiData pentru care se face raportarea, respectiv ultima zi lucrătoare a perioadei pentru care se face raportarea
  7Data tranzacțieiSe va completa cu data la care a fost realizată tranzacția.
  8Data decontării tranzacțieiSe va completa cu data la care s-a decontat tranzacția.
  9Codul activului tranzacționatSe va completa cu codul de activ.
  10Denumirea activului tranzacționatSe va completa cu denumirea activului aferent codului de activ
  11CUI emitentCodul unic de identificare al emitentului
  12Denumirea emitentuluiSe va completa cu denumirea emitentului instrumentului financiar.
  13ISIN activ tranzacționatSe va completa cu codul ISIN aferent instrumentului financiar tranzacționat.
  14Tipul tranzacțieiSe va completa cu "C" pentru tranzacțiile de cumpărare și cu "V" pentru cele de vânzare.
  15Denumirea contrapartideiSe va completa cu denumirea contrapartidei.
  16Codul țării contrapartideiSe va completa cu codul țării în care este localizat sediul social al contrapartidei.
  17Valoarea nominală a tranzacțieiSe va completa cu valoarea nominală a tranzacției.
  18Valoarea totală a tranzacțieiSe va completa cu valoarea totală a tranzacției.
  19Codul monedei în care este realizată tranzacțiaSe va completa cu codul monedei în care a fost încheiată tranzacția.
  20CantitateaSe va completa cu numărul de unități tranzacționate din activul respectiv.
   +  Anexa nr. 19
  Raport privind situația salariaților pentru semestrul ..... anul ....
  Codul de comandăCoduladministratoruluiDataraportăriiDirecțiaCompartimentul/ServiciulTimpul de lucru
  Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 5Col. 6
  Număr de ore lucrateNumărul de salariați raportare precedentăNumăruldeangajaținoiNumărul de angajați pentru care a încetat contractul individual de muncăNumărul de salariați la data raportăriiObservații
  Col. 7Col. 8Col. 9Col. 10Col. 11Col. 12

  Instrucțiuni de completare
  Câmpurile se completează după cum urmează:
  Nr.crt.Denumire câmpDescriere câmp
  1Codul de comandăCodul de comandă
  2Codul administratoruluiCodul administratorului
  3Data raportăriiData ultimei zile lucrătoare a semestrului pentru care se întocmește raportul
  4DirecțiaDenumirea direcției din care fac parte salariații, conform documentelor legale
  5Compartimentul/ServiciulDenumirea Compartimentul/Serviciului din care fac parte salariații, conform documentelor legale
  6Timpul de lucruSe va completa cu N pentru salariați cu norma întreagă și P pentru cei cu normă parțială.
  7Număr ore lucrateNumărul de ore efectiv lucrate/zi
  8Numărul de salariați raportare precedentăNumărul de salariați existenți la data raportării anterioare în Compartimentul/Serviciul respectiv
  9Numărul de salariați noiNumărul de salariați nou-angajați în Compartimentul/ Serviciul respectiv
  10Numărul de salariați pentru care a încetat contractul individual de muncăNumărul de persoane pentru care s-a încetat colaborarea din Compartimentul/Serviciul respectiv
  11Numărul de salariați la data raportăriiNumărul de salariați existenți la data raportării în Compartimentul/Serviciul respectiv
  12ObservațiiAlte observații, dacă este cazul
   +  Anexa nr. 20
  Plan de administrare a riscurilor pentru anul ....
  Nr. crt.ActivitateadesfășuratăPerioada de desfășurareFrecvențaResurse umane alocate
  Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 5

  Instrucțiuni de completare
  (1) Planul de administrare a riscurilor se întocmește conform Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind controlul intern, auditul intern și administrarea riscurilor în sistemul de pensii private, cu modificările și completările ulterioare.(2) Câmpurile Planului de administrarea riscului se completează după cum urmează:
  Nr. crt.Denumire câmpDescriere câmp
  1Nr. crt.Număr criteriu
  2Activitatea desfășuratăSe va completa cu tipul activității și descrierea activităților desfășurate.
  3Perioada de desfășurareSe va completa cu intervalul de desfășurare a activității.
  4FrecvențaSe va completa cu frecvența cu care se desfășoară activitatea pe parcursul anului.
  5Resurse umane alocateSe va completa cu numărul persoanelor din structura de administrare a riscului care participă la desfășurarea activității de administrare a riscului. Dacă în desfășurarea activității de administrare a riscului sunt implicate și alte persoane în afara celor din structura de administrare a riscului, se vor menționa pentru fiecare funcția și structura din care fac parte.
   +  Anexa nr. 21
  Plan de control intern pentru anul ....
  Nr. crt.Tema misiuniiActivitatea controlatăObiectivele misiuniiPerioada controlată
  Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 5
  Structurile interne implicatePerioada misiuniiActivități planificateResurse umane alocate
  Col. 6Col. 7Col. 8Col. 9

  Instrucțiuni de completare
  (1) Planul de control intern se întocmește conform Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind controlul intern, auditul intern și administrarea riscurilor în sistemul de pensii private, cu modificările și completările ulterioare.(2) Câmpurile Planului de control intern se completează după cum urmează:
  Nr. crt.Denumirea câmpuluiDescrierea câmpului
  1Nr. crt.Număr criteriu
  2Tema misiuniiSe completează cu tema misiunii de control.
  3Activitatea controlatăSe completează cu activitatea de administrare supusă controlului intern
  4Obiectivele misiuniiSe completează cu obiectivele misiunii de control intern.
  5Perioada controlatăSe completează cu perioada supusă controlului intern.
  6Structurile interne implicateSe completează cu Departamentul / Direcția / Serviciul controlat.
  7Perioada misiuniiSe completează cu perioada desfășurării misiunii de control intern.
  8Activități planificateSe completează cu lista activităților planificate.
  9Resurse umane alocateSe completează cu numărul persoanelor din structura de control intern care participă la misiunea de control. Dacă în desfășurarea misiunii de control sunt implicate și alte persoane în afara celor din structura de control intern, se vor menționa pentru fiecare funcția și structura din care fac parte.
   +  Anexa nr. 22
  Raport anual de informare participanți la data de ......
  Raportul anual de informare a participanților conține informațiile prevăzute la art. 111 din Legea nr. 411/2004, respectiv la art. 101 din Legea nr. 204/2006 precum și cel puțin următoarele:a) principiile investiționale ale schemei de pensii administrate privat, respectiv ale schemei de pensii facultative și rezultatele aplicării lor;b) riscurile generate de factori interni sau de factori externi care au avut un impact negativ asupra activității administratorului și/sau a fondului de pensii administrat privat, precum și modul în care au fost gestionate;c) costurile de administrare totale și defalcate pe categorii;d) principiile relației dintre administrator și participanții fondului de pensii administrat privat și modul de derulare pe parcursul anului;e) politica de investiții a administratorului prevăzută la art. 24 alin. (1) din Lege nr. 411/2004, respectiv la art. 86 alin. (1) din Legea nr. 204/2006 și rezultatele aplicării ei, pe fiecare componentă;f) prezentarea portofoliului de investiții pe tipuri de investiții și a deținerilor pe fiecare tip de investiție;g) ratele de rentabilitate de la sfârșitul fiecărui trimestru din anul pentru care se întocmește raportul. Întocmit, ........
   +  Anexa nr. 23
  Standarde de raportare
  Tipul de informațieFormatul de raportare
  Codurile țăriiStandardul ISO 3166-1 conform Alpha-2
  Date calendaristice și oreStandardul ISO 8601
  Codul monedeiStandardul ISO4217
  Simbolul piețeiSimbolul MIC, conform Standardului ISO 10383
  Unități de fond Valoare unitară a activului netBaza zecimală cu 6 poziții zecimale, rotunjire la cel mai apropiat număr exprimat cu 6 zecimale pe principiul rotunjiriijumătății în plus;Ca separator se folosește punctul.
  Prețul unitar de evaluareBaza zecimală cu 4 poziții zecimale, trunchiat. Ca separator se folosește punctul
  Valori monetare, indiferent de monedăBaza zecimală cu 2 poziții zecimale, rotunjire la cel mai apropiat număr exprimat cu 2 zecimale pe principiul rotunjiriijumătății în plus;Ca separator se folosește punctul.
  Gradul de riscProcentual cu 2 poziții zecimale, rotunjire la cel mai apropiat procent cu 2 poziții zecimale pe principiul rotunjiriijumătății în plus;Ca separator se folosește punctul.
  Rate de rentabilitateProcentual cu 4 poziții zecimale, trunchiat. Ca separator se folosește punctul
  Variații procentuale Variații în valoare absolutăProcentual cu 4 poziții zecimale, rotunjire la cel mai apropiat procent cu 4 poziții zecimale pe principiul rotunjiriijumătății în plus;Ca separator se folosește punctul.
  Codul administratoruluiCodul administratorului fondului de pensii private, așa cum este înregistrat în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară
  Codul fondului de pensiiCodul fondului de pensii private, așa cum este înregistrat în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară
   +  Anexa nr. 24
  Indicații tehnice de raportare
  AnexăCodulscurtFormatul de raportare
  1ATRANZACTII CONTRIBUTIIXML
  1BTRANZACTII TRANSFER INXML
  1CTRANZACTII TRANSFER OUTXML
  1DSTRUCTURA PARTICIPANTIXML
  1ECONT COLECTORXML
  1FPLATI ESALONATEXML
  1GSTRUCTURA IN OUT PARTICIPANTIXML
  2ACTIVE OBLIGATIIXML
  3VAN VUANXML
  4INVESTITII DETALIATXML
  5ASFA FONDPDF editabil
  5BSFA ADMINPDF editabil
  6ARCS FONDPDF editabil
  6BRCS ADMINPDF editabil
  7PERSOANE RESPONSABILEXML
  8BALANTAXML
  9ACTIVE PROVIZIONXML
  11RAPORT ACTUARIALPDF editabil
  13PLAN AUDITXML
  14RAPORT AUDITPDF editabil
  15RAPORT CONTROLPDF editabil
  16RAPORT RISCPDF editabil
  17RAPORT RENTABILITATEXML
  18TRANZACTII OTCXML
  19SALARIATIXML
  20PLAN RISCXML
  21PLAN CONTROLXML
  22RAPORT PARTICIPANTIPDF editabil
  ------