ORDIN nr. 764 din 5 iulie 2021privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 iulie 2020
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 14 septembrie 2021  În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 iulie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 29 august 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:ORDINpentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, prevăzute la cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.3. Titlul anexei se modifică și va avea următorul cuprins:PROCEDURĂde aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante4. În anexă, la articolul 1 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) înregistrează obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2020, nestinse până la data emiterii certificatului de atestare fiscală de către organul fiscal central, precum și obligații bugetare accesorii.5. În anexă, la articolul 1 alineatul (5), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) nu au posibilitatea să achite obligațiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2020 și nici obligațiile bugetare accesorii;6. În anexă, la articolul 3 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) să nu se afle în procedura insolvenței potrivit legii la data emiterii deciziei de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare. Debitorul care se află în procedura insolvenței până la data la care are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția de restructurare prevăzută la art. 3 alin. (1) din ordonanță și dorește restructurarea obligațiilor bugetare poate notifica organul fiscal cu privire la intenția sa, cu condiția ca până la data emiterii deciziei de aprobare a cererii de restructurare să iasă din procedura insolvenței;7. În anexă, la articolul 3, alineatele (2)-(2^2) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În vederea accesării măsurilor de restructurare, debitorul depune la organul fiscal competent notificarea privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare, prevăzută în anexa nr. 29, până la data prevăzută la art. 3 alin. (1) din ordonanță, sub sancțiunea decăderii. Aceasta poate fi depusă astfel:a) la registratura organului fiscal central competent;b) prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;c) prin mijloace electronice de transmitere la distanță potrivit art. 79 din Codul de procedură fiscală.(2^1) Notificarea poate fi retrasă oricând de către debitor la cererea acestuia, prin bifarea căsuței corespunzătoare din notificarea prevăzută în anexa nr. 29, fără ca debitorul să piardă dreptul de a depune o nouă notificare până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (2), urmând ca organul fiscal competent să comunice acestuia decizia prin care se ia act de retragerea notificării, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17.(2^2) În situația în care debitorul dorește concomitent atât retragerea notificării inițiale, cât și depunerea unei noi notificări, aceasta se poate realiza printr-o singură notificare, prin bifarea căsuței corespunzătoare din notificarea prevăzută în anexa nr. 29, depusă la organul fiscal competent, aplicându-se în mod corespunzător prevederile alin. (2^1).8. În anexă, la articolul 3, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) După întocmirea planului de restructurare și a testului creditorului privat prudent, debitorul depune la organul fiscal competent o cerere prin care solicită restructurarea obligațiilor bugetare, la care anexează planul de restructurare și testul creditorului privat prudent. Modalitatea de depunere a cererii este cea prevăzută la alin. (2). Modelul cererii privind aplicarea dispozițiilor referitoare la restructurarea obligațiilor bugetare este prevăzut în anexa nr. 30.9. În anexă, la articolul 3 alineatul (7), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) obligațiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și data depunerii cererii;10. În anexă, la articolul 4 alineatul (3), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, și data de 31 decembrie 2020 inclusiv.11. În anexă, la articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Debitorul depune la organul fiscal competent solicitarea de restructurare a obligațiilor bugetare, prevăzută în anexa nr. 30, împreună cu planul de restructurare și testul creditorului privat prudent.12. În anexă, la articolul 5, alineatul (1^2) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^2) În situația în care debitorul dorește concomitent atât retragerea cererii inițiale, cât și depunerea unei noi cereri, aceasta se poate realiza printr-o singură cerere, prin bifarea căsuței corespunzătoare din cererea prevăzută în anexa nr. 30, depusă la organul fiscal competent, aplicându-se în mod corespunzător prevederile alin. (1^1).13. În anexă, la articolul 7, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Pentru menținerea înlesnirii la plată a cărei valabilitate a fost pierdută, pentru modificarea înlesnirii la plată, precum și pentru orice alte operațiuni privind procedura de acordare și de urmărire a derulării înlesnirilor la plată se aplică în mod corespunzător prevederile Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016, cu modificările și completările ulterioare. Modelele formularelor utilizate pentru aplicarea acestor prevederi sunt cele cuprinse în anexele nr. 19-28 și anexa nr. 30.14. În anexă, după articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 11^1 Restructurarea obligațiilor bugetare în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea(1) Restructurarea obligaților bugetare se acordă și pentru debitorii prevăzuți la art. 1 alin. (1), cărora li s-a stabilit răspunderea solidară potrivit Codului de procedură fiscală sau răspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv legii penale.(2) În situația debitorilor prevăzuți la alin. (1), notificarea/ cererea de restructurare a obligațiilor bugetare se depune la organul fiscal în raza căruia aceștia își au domiciliul fiscal potrivit Codului de procedură fiscală, cu indicarea debitorului principal și a cuantumului obligațiilor bugetare pentru care le-a fost atrasă răspunderea, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 3-11.(3) Pentru analiza îndeplinirii condițiilor prevăzute la cap. I din ordonanță, în vederea restructurării obligațiilor bugetare pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii, organul fiscal care administrează obligațiile fiscale ale persoanei răspunzătoare solicită, cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare de la primirea notificării/cererii de restructurare, organului fiscal care administrează obligațiile fiscale ale debitorului principal situația obligațiilor bugetare pentru care s-a atras răspunderea solidară, restante, defalcate pe tipuri de obligații.(4) În vederea restructurării obligațiilor bugetare, organul fiscal care administrează obligațiile fiscale ale debitorului principal analizează situația fiscală a acestuia și emite certificatul de atestare fiscală prevăzut la art. 4, care va cuprinde numai obligațiile menționate la alin. (3), pe care îl transmite, până cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare de la primirea solicitării, organului fiscal care administrează obligațiile fiscale ale persoanei răspunzătoare.(5) În vederea restructurării obligațiilor bugetare pentru persoanele răspunzătoare, organul fiscal competent în administrarea acestora aplică în mod corespunzător art. 4 alin. (11) și (12). Astfel, o copie a deciziei de restructurare a obligațiilor bugetare este comunicată și organului fiscal competent în administrarea obligațiilor fiscale ale debitorului principal.(6) Schimbul de documente prevăzut la alin. (3)-(5) se realizează pe cale electronică, urmând ca acestea să fie transmise în original, în vederea arhivării la dosarul fiscal în cel mult 30 de zile de la emiterea acestora.(7) La acordarea facilității pentru obligațiile pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii, pentru analiza îndeplinirii condițiilor prevăzute la cap. I din ordonanță, organul fiscal care administrează obligațiile fiscale ale persoanei răspunzătoare are în vedere numai obligațiile ce îi revin acesteia, respectiv atât cele datorate ca urmare a atragerii răspunderii, cât și celelalte obligații bugetare înregistrate în evidența acestuia, dar nu și pe cele ce revin debitorului principal.(8) După comunicarea deciziei de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare, o copie a acesteia se transmite și organului fiscal competent în administrarea obligațiilor fiscale ale debitorului principal.(9) Organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale datorate de persoana răspunzătoare urmărește îndeplinirea condițiilor de menținere a valabilității înlesnirilor la plată a obligațiilor bugetare, prevăzute de ordonanță. Ori de câte ori se sting, total sau parțial, sume înscrise în decizia de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare, procedează astfel:a) înștiințează organul fiscal competent în administrarea obligațiilor fiscale datorate de debitorul principal cu privire la cuantumul sumelor stinse;b) transferă sumele recuperate în contul deschis la unitatea de Trezorerie a Statului la care este arondat organul fiscal competent în administrarea obligațiilor fiscale datorate de debitorul principal.(10) Cu sumele transferate potrivit alin. (9) lit. b), organul fiscal competent în administrarea obligațiilor fiscale datorate de debitorul principal stinge obligațiile fiscale restante ale debitorului, aplicând în mod corespunzător prevederile art. 165 din Codul de procedură fiscală, iar în evidența în care urmărește recuperarea obligațiilor pentru care s-a atras răspunderea solidară le diminuează în mod corespunzător.(11) Ori de câte ori organul fiscal competent în administrarea obligațiilor fiscale datorate de debitorul principal stinge, inclusiv cu sumele transferate potrivit alin. (9) lit. b), total sau parțial, obligațiile pentru care s-a atras răspunderea solidară, acesta înștiințează organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale datorate de persoanele răspunzătoare, cu privire la sumele astfel stinse.15. În anexă, anexele nr. 1, 2 și 4-18 la procedură se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-17 la prezentul ordin.16. În anexă, după anexa nr. 28 se introduc două noi anexe, anexele nr. 29 și 30, care vor avea cuprinsul prevăzut în anexele nr. 18 și 19 la prezentul ordin.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-19 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  București, 5 iulie 2021.Nr. 764.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la procedură)MINISTERUL FINANȚELOR AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 .........................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul ............................Nr. ......./..........
  CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ
  Ca urmare a Notificării nr. ............ din data de ..................., se certifică prin prezenta că:Denumirea/Numele și prenumele ........................................Adresa: ......................................Înregistrat la registrul comerțului la nr. ................Codul de identificare fiscală .................A. Obligații bugetare existente în evidența organului fiscal central:a) figurează în evidența fiscală cu următoarele obligații bugetare principale restante la data de .............^2, precum și cu obligații bugetare accesorii aferente acestora^3, existente în sold la data eliberării prezentului certificat de atestare fiscală^4:^2 Se menționează data prevăzută la art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, până la care se pot restructura obligațiile bugetare principale restante.^3 Sunt cuprinse și obligațiile bugetare accesorii pentru care debitul este stins.^4 În cazul menținerii valabilității înlesnirii la plată/modificării deciziei de înlesnire la plată se au în vedere obligații bugetare existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală.
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareObligația bugetară
  Total, din care:Obligație bugetară principalăObligații bugetare accesorii
  Majorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012 = 3 + 4 + 5 + 6 + 734567
  1.
  2.
  …. .
  Total general
  b) figurează în evidența fiscală cu următoarele obligații bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și cu amenzi de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de .......................^5 până la data eliberării prezentului certificat de atestare fiscală.^5 Se menționează data ulterioară celei prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, până la care se pot restructura obligațiile bugetare principale restante.
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareObligația bugetară
  Total, din care:Obligație bugetară principalăObligații bugetare accesorii
  Majorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012 = 3 + 4 + 5 + 6 + 734567
  1.
  2.
  …. .
  Total general
  B. Obligații bugetare care nu pot face obiectul restructurării:a) obligații bugetare principale și obligații bugetare accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareTotal, din care: Obligație bugetară principalăObligație bugetară accesorie
  0123 4
  1.Ajutor de stat de recuperat
  b) suma totală de ………………… din Decontul/Deconturile cu sumă negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare nr. .......... din data de ..............^6, în curs de soluționare, din care se vor compensa:^6 Se vor menționa numărul și data tuturor deconturilor cu sumă negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare în curs de soluționare.
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareObligația bugetară
  Total, din care:Obligație bugetară principalăObligații bugetare accesorii
  Majorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012 = 3 + 4 + 5 + 6 + 734567
  1.
  2.
  ......
  Total general
  c) obligații bugetare existente în sold la data eliberării prezentului certificat, cu excepția celor care au făcut obiectul înlesnirii la plată a cărei valabilitate a fost pierdută:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareObligația bugetară
  Total, din care:Obligație bugetară principalăObligații bugetare accesorii
  Majorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012 = 3 + 4 + 5 + 6 + 734567
  1.
  2.
  …. .
  Total general
  d) obligații bugetare existente în sold la data eliberării prezentului certificat, de a căror plată depinde menținerea valabilității înlesnirii la plată, cu excepția celor prevăzute la art. 11 alin. (1) și (9) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, precum și a ratelor neachitate^7:^7 Se completează în cazul modificării deciziei de înlesnire la plată pentru aplicarea art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare.
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareObligația bugetară
  Total, din care:Obligație bugetară principalăObligații bugetare accesorii
  Majorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012 = 3 + 4 +5 + 6 + 734567
  1.
  2.
  …. .
  Total general
  C. Obligații bugetare nete ce pot face obiectul restructurării:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareObligația bugetară
  Total, din care:Obligație bugetară principalăObligații bugetare accesorii
  Majorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012 = 3 + 4 +5 + 6 + 734567
  1.
  2.
  …. .
  Total general
  Prezentul certificat de atestare fiscală se eliberează în vederea stabilirii obligațiilor bugetare ce pot forma obiect al restructurării în conformitate cu prevederile cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ......................
  Semnătura și ștampila unității ...........
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la procedură)MINISTERUL FINANȚELOR AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ..................................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................Nr. .........../...............
  CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ
  pentru contribuabilii care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii
  Ca urmare a Notificării nr. ................ din data de ....................., se certifică prin prezenta că:Denumirea/Numele și prenumele ..........................Adresa: ......................................Înregistrat la registrul comerțului la nr. ................Codul de identificare fiscală .................A. Obligații bugetare existente în evidența organului fiscal central:a) figurează în evidența fiscală cu următoarele obligații bugetare principale restante la data de^2 .............., precum și cu obligații bugetare accesorii aferente acestora^3, existente în sold la data eliberării prezentului certificat de atestare fiscală^4:^2 Se menționează data prevăzută la art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, până la care se pot restructura obligațiile bugetare principale restante.^3 Sunt cuprinse și obligațiile bugetare accesorii pentru care debitul este stins.^4 În cazul menținerii valabilității înlesnirii la plată/modificării deciziei de înlesnire la plată se au în vedere obligațiile bugetare existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală.A1. sediu principal:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareObligația bugetară
  Total, din care:Obligație bugetară principalăObligații bugetare accesorii
  Majorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012 = 3 + 4 + 5 + 6 + 734567
  1.
  2.
  …. .
  Total A1
  Total general (Total A1 + total A2)
  A2. sediile secundare:
  - lei -
  Nr. crt.Cod de înregistrare fiscală al sediului secundarDenumirea obligației bugetareObligația fiscală
  Total, din care:Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  0123 = 4 + 5 + 6 + 7 + 845678
  1.
  2.
  ....
  Total A2
  b) figurează în evidența fiscală cu următoarele obligații bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și cu amenzi de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de^5 .......................... până la data eliberării prezentului certificat de atestare fiscală.^5 Se menționează data ulterioară celei prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, până la care se pot restructura obligațiile bugetare principale restante.  +  Sediu principal
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareObligația bugetară
  Total, din care:Obligație bugetară principalăObligații bugetare accesorii
  Majorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012 = 3 + 4 + 5 + 6 + 734567
  1.
  2.
  .........
  Total general
  B. Obligații bugetare care nu pot face obiectul restructurării: a) obligații bugetare principale și obligații bugetare accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareTotal, din care:Obligație bugetară principalăObligație bugetară accesorie
  0123 4
  1.Ajutor de stat de recuperat
  b) suma totală de ................ din Decontul/Deconturile cu sumă negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare nr. .......... din data de ..............^6, în curs de soluționare, din care se vor compensa:^6 Se vor menționa numărul și data tuturor deconturilor cu sumă negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare în curs de soluționare.
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareObligația bugetară
  Total, din care:Obligație bugetară principalăObligații bugetare accesorii
  Majorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012 = 3 + 4 + 5 + 6 + 734567
  1.
  2.
  .........
  Total general
  c) obligații bugetare existente în sold la data eliberării prezentului certificat, cu excepția celor care au făcut obiectul înlesnirii la plată a cărei valabilitate a fost pierdută^7:^7 Se completează în cazul menținerii valabilității înlesnirii la plată pentru aplicarea art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare.c.1) sediu principal:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareObligația bugetară
  Total, din care:Obligație bugetară principalăObligații bugetare accesorii
  Majorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012 = 3 + 4 + 5 + 6 + 734567
  1.
  2.
  .........
  Total c.1)
  Total general [Total c.1) + total c.2)]
  c.2) sediile secundare:
  - lei -
  Nr. crt.Cod de înregistrare fiscală al sediului secundarDenumirea obligației bugetareObligația fiscală
  Total, din care:Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  0123 = 4 + 5 + 6 + 7 + 845678
  1.
  2.
  ......
  Total c.2)
  d) obligații bugetare existente în sold la data eliberării prezentului certificat, de a căror plată depinde menținerea valabilității înlesnirii la plată, cu excepția celor prevăzute la art. 11 alin. (1) și (9) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și a ratelor neachitate^8:^8 Se completează în cazul modificării deciziei de înlesnire la plată pentru aplicarea art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare.d.1) sediu principal:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareObligația bugetară
  Total, din care:Obligație bugetară principalăObligații bugetare accesorii
  Majorări de întârziere/ DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012 = 3 + 4 + 5 + 6 + 734567
  1.
  2.
  .........
  Total d.1)
  Total general [Total d.1) +total d.2)]
  d.2) sediile secundare:
  - lei -
  Nr. crt.Cod de înregistrare fiscală al sediului secundarDenumirea obligației bugetareObligația fiscală
  Total, din care:Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  0123 = 4 + 5 + 6 + 7 + 845678
  1.
  2.
  .......
  Total d.2)
  C. Obligații bugetare nete ce pot face obiectul restructurării:C1. sediu principal:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareObligația bugetară
  Total, din care:Obligație bugetară principalăObligații bugetare accesorii
  Majorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012 = 3 + 4 + 5 + 6 + 734567
  1.
  2.
  .........
  Total C1
  Total general (Total C1 + total C2)
  C2. sediile secundare:
  - lei -
  Nr. crt.Cod de înregistrare fiscală al sediului secundarDenumirea obligației bugetareObligația fiscală
  Total, din care:Obligație fiscală principalăObligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  0123 = 4 + 5 + 6 + 7 + 845678
  1.
  2.
  .......
  Total C2
  Prezentul certificat de atestare fiscală se eliberează în vederea stabilirii obligațiilor bugetare ce pot forma obiect al restructurării în conformitate cu prevederile cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele .......................................
  Semnătura și ștampila unității ........................................
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 4 la procedură)MINISTERUL FINANȚELOR AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 .........................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul .............................................Nr. .........../........................
  Aprobat/data .........................
  Conducătorul unității fiscale
  Semnătura

  REFERAT
  Subsemnatul(a), ........................, având funcția de ........................ în cadrul Serviciului/Biroului/ Compartimentului ................................, ca urmare a solicitării formulate prin Cererea nr. ................ din data de ............ depusă de contribuabilul ......................, cod de identificare fiscală ......................, înregistrată la organul fiscal cu nr. ............. din data de ................, precum și a Certificatului de atestare fiscală nr. ........... din data de ..............., am procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, cu modificările și completările ulterioare, și am constatat următoarele:  +  Secţiunea A Condiții pentru a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare
  I. Condiții care trebuie îndeplinite de debitor:Modul de respectare a condițiilor
  a) să nu îndeplinească condițiile pentru a beneficia de eșalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală[ ] Da [ ]Nu
  b) să prezinte un plan de restructurare și un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent[ ] Da[ ]Nu
  c) să nu se afle în procedura insolvenței potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare[ ] Da[ ]Nu
  d) să nu fi fost dizolvat, potrivit prevederilor legale în vigoare[ ] Da[ ]Nu
  e) să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Această condiție trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală.[ ] Da[ ]Nu
  f) să îndeplinească testul creditorului privat prudent[ ] Da[ ]Nu
  II. Alte condiții:[ ] Da[ ]Nu
  a) planul de restructurare conține următoarele elemente^2:[ ] Da[ ]Nu
  a1) cauzele și amploarea dificultății financiare a debitorului, precum și măsurile luate de debitor pentru depășirea acestora[ ] Da[ ]Nu
  a2) situația patrimonială a debitorului[ ] Da[ ]Nu
  a3) cauzele pentru care debitorul nu poate beneficia de eșalonarea la plată conform Codului de procedură fiscală[ ] Da[ ]Nu
  a4) măsurile de restructurare a debitorului și modalitățile prin care debitorul înțelege să depășească starea de dificultate financiară, cu termene clare de implementare [ ] Da[ ]Nu
  a5) măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare, precum și prezentarea indicatorilor economico-financiari relevanți care să demonstreze restaurarea viabilității debitorului[ ] Da[ ]Nu
  a6) planul de restructurare este aprobat de adunarea generală a acționarilor, asociaților sau de asociatul unic, după caz[ ] Da[ ]Nu
  b) măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare respectă următoarele condiții^3:[ ] Da[ ]Nu
  b1) restructurarea obligațiilor bugetare este constituită din una sau mai multe măsuri, din care una dintre măsuri este reprezentată de înlesnirile la plata obligațiilor bugetare[ ] Da[ ]Nu
  b2) măsura de anulare prevede anularea unor obligații bugetare principale, cu excepția celor reprezentând ajutor de stat de recuperat, în cuantum de maximum 50% din totalul acestora[ ] Da[ ]Nu
  b3) pentru măsura înlesnirii la plată a obligațiilor bugetare, planul de restructurare prevede următoarele:[ ] Da[ ]Nu
  b3.1) perioada de maximum 7 ani^4 pentru înlesnirea la plată, cuantumul și termenele de plată a ratelor stabilite prin graficul de plată[ ] Da[ ]Nu
  b3.2) sunt achitate până la data depunerii solicitării de restructurare următoarele sume:[ ] Da[ ]Nu
  b3.2.1) obligațiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între^5 ……… și data depunerii solicitării de restructurare[ ] Da[ ]Nu
  b3.2.2) obligațiile bugetare principale și accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat înscrise în certificatul de atestare fiscală[ ] Da[ ]Nu
  b3.2.3) obligațiile bugetare stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale între data eliberării certificatului de atestare fiscală și data depunerii solicitării de restructurare, cu excepția celor incluse în decizia de înlesnire potrivit art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, sau a celor care formează obiect al unei alte măsuri de restructurare[ ] Da[ ]Nu
  b3.2.4) obligațiile bugetare declarate suplimentar de debitor și/sau stabilite de organul fiscal prin decizie între data eliberării certificatului de atestare fiscală și data depunerii solicitării de restructurare[ ] Da[ ]Nu
  b4) pentru măsura anulării debitorul trebuie să achite, până la data depunerii solicitării de restructurare, următoarele sume^6:- 5% din cuantumul obligațiilor bugetare principale care fac obiectul înlesnirii la plată pentru anularea unui cuantum de maximum 30% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale;- 10% din cuantumul obligațiilor bugetare principale care fac obiectul înlesnirii la plată pentru anularea unui cuantum cuprins între 30% și 40% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale;- 15% din cuantumul obligațiilor bugetare principale care fac obiectul înlesnirii la plată pentru anularea unui cuantum cuprins între 40% și 50% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale[ ] Da[ ]Nu
  c) debitorul nu a depus cel mult două cereri de modificare a deciziei de înlesnire la plată într-un an calendaristic sau, după caz, într-o fracție de an calendaristic^7[ ] Da[ ]Nu
  d) înlesnirea la plată nu și-a pierdut valabilitatea și debitorul nu a solicitat menținerea acesteia de două ori într-un an calendaristic sau într-o fracție de an calendaristic^8[ ] Da[ ]Nu
  ^2 Se bifează „Da“ în cazul în care toate condițiile de la lit. a1)-a5) sunt bifate cu „Da“. Se bifează „Nu“ în cazul în care cel puțin una din condițiile de la lit. a1)-a5) este bifată cu „Nu“.^3 Se bifează „Da“ în cazul în care toate condițiile de la lit. b1)-b3) sunt bifate cu „Da“. Se bifează „Nu“ în cazul în care cel puțin una din condițiile de la lit. b1)-b3) este bifată cu „Nu“.^4 Perioada poate fi prelungită cu maximum 3 ani în cazul modificării deciziei de înlesnire la plată.^5 Se menționează data ulterioară celei prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, până la care se pot restructura obligațiile bugetare principale restante.^6 Se bifează una dintre situații.^7 Se completează în situația aplicării prevederilor art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare.^8 Se completează în situația aplicării prevederilor art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare.NOTĂ:În cazul soluționării unei cereri de modificare a deciziei de înlesnire la plată, la secțiunea A nu se analizează modul de respectare a condițiilor prevăzute la pct. I lit. a), pct. II lit. b2) și b4), precum și lit. d).În cazul soluționării unei cereri de menținere a valabilității unei înlesniri la plată, la secțiunea A se analizează numai modul de respectare a condițiilor prevăzute la pct. I lit. c)-e), precum și a celei de la pct. II lit. d).
   +  Secţiunea B Concluziia) se propune respingerea pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute la secțiunea A lit. ........;b) se propune aprobarea eșalonării la plată pe o perioadă de ....................... luni, pentru următoarele obligații bugetare principale restante la data de^9 .........................., obligații bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de^10 ....................... până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ...................., reprezentând:^9 Se menționează data prevăzută la art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, până la care se pot restructura obligațiile bugetare principale restante.^10 Se menționează data ulterioară celei prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, până la care se pot restructura obligațiile bugetare principale restante.
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetare principaleSuma
  012
  1.
  2.
  ........
  Total general
  c) se propune aprobarea amânării la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale care constituie obiect al restructurării, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de .......................... lei, reprezentând:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscaleMajorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  0123 45
  1.
  2.
  ........
  Total general
  d) se propune aprobarea amânării la plată a unui cuantum^11:^11 Se bifează una dintre situațiile descrise.[ ] - de maximum 30% inclusiv;[ ] - cuprins între 30% și 40% inclusiv;[ ] - cuprins între 40% și 50% inclusiv,din totalul obligațiilor bugetare principale, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de .................................. lei, reprezentând:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetare principaleSuma
  012
  1.
  2.
  ........
  Total general
  e) se propune conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare principale în sumă de …............ lei, reprezentând:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetare principaleSuma
  012
  1.
  2.
  ........
  Total general
  Măsura trebuie îndeplinită în maximum un an de la data comunicării deciziei de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare.
  f) se propune stingerea obligațiilor bugetare principale în sumă de ….............. lei, prin darea în plată a unor bunuri imobile ale debitorului, reprezentând:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetare principaleSuma
  012
  1.
  2.
  ........
  Total general
  Măsura trebuie îndeplinită în maximum un an de la data comunicării deciziei de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare.
  De asemenea, anexăm la prezentul referat documentele doveditoare ale îndeplinirii/neîndeplinirii condițiilor prevăzute la cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, cu modificările și completările ulterioare.
  Întocmit
  ..............................
  Avizat
  Șef serviciu/birou/compartiment,
  ..............................
  Avizat,
  Șef administrație adjunct colectare/Director general adjunct administrare venituri,
  ..............................
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 5 la procedură)MINISTERUL FINANȚELOR AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 .........................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul .............................................Nr. .........../........................
  DECIZIE
  de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea ......................................................Adresa ...........................................................Codul de identificare fiscală ..........................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ....................Adresa ............................................................Codul de identificare fiscală ...........................În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere solicitarea dumneavoastră formulată prin Cererea nr. ......... din data de ..........., înregistrată la organul fiscal cu nr. ...... din data de .........., precum și Certificatul de atestare fiscală nr. ...... din data de ................, luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare,se emite următoarea decizie:Se aprobă restructurarea obligațiilor bugetare, potrivit Planului de restructurare nr. ........ aprobat în data de …............... . Măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare propuse în planul de restructurare sunt următoarele:a) eșalonarea la plată pe o perioadă de ............ luni a obligațiilor bugetare principale restante la data de^2 ................ , obligațiilor bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și a amenzilor de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de^3 .................. până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ...................lei;^2 Se menționează data prevăzută la art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, până la care se pot restructura obligațiile bugetare principale restante.^3 Se menționează data ulterioară celei prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, până la care se pot restructura obligațiile bugetare principale restante.b) amânarea la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale care constituie obiect al restructurării, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ...............lei;c) amânarea la plată a unui cuantum^4:^4 Se bifează una din situațiile descrise.[ ] - de maximum 30% inclusiv;[ ] - cuprins între 30% și 40% inclusiv;[ ] - cuprins între 40% și 50% inclusiv,din totalul obligațiilor bugetare principale, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ............... lei; d) conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare principale în sumă de …...................... lei, care trebuie îndeplinită în maximum un an de la data comunicării deciziei de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare de către organul fiscal competent;e) stingerea obligațiilor bugetare principale în sumă de .............. lei, prin darea în plată a unor bunuri imobile ale debitorului, care trebuie îndeplinită în maximum un an de la data comunicării deciziei de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare de către organul fiscal competent.Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele .......................................
  Semnătura și ștampila unității .............................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 6 la procedură)MINISTERUL FINANȚELOR AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 .........................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul .............................................Nr. .........../........................
  DECIZIE
  de respingere a solicitării de restructurare a obligațiilor bugetare
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea ......................................................Adresa ...........................................................Codul de identificare fiscală ..........................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ....................Adresa ............................................................Codul de identificare fiscală ...........................În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere solicitarea dumneavoastră formulată prin Cererea nr. .............. din data de ............, înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de .........................., precum și Certificatul de atestare fiscală nr. .......... din data de .............., luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, se respinge solicitarea de restructurare a obligațiilor bugetare.Motivele de fapt pentru care se respinge solicitarea dumneavoastră:...............................................................................................Temeiul de drept:..............................................................................................Mențiuni privind audierea contribuabilului: ..............................................................................................Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele .......................................
  Semnătura și ștampila unității .............................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 6(Anexa nr. 7 la procedură)MINISTERUL FINANȚELOR AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 .........................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul .............................................Nr. .........../........................
  DECIZIE
  de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea ......................................................Adresa ...........................................................Codul de identificare fiscală ..........................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ....................Adresa ............................................................Codul de identificare fiscală ...........................În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere solicitarea dumneavoastră formulată prin Cererea nr. ......... din data de ........., înregistrată la organul fiscal cu nr. ......... din data de .........., precum și Certificatul de atestare fiscală nr. .......... din data de .........., luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare,se emite următoarea decizie:Se acordă eșalonarea la plată pe o perioadă de ............ luni a obligațiilor bugetare principale restante la data de^2 .............., obligațiilor bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și a amenzilor de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de^3 ............... până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ..............., reprezentând:^2 Se menționează data prevăzută la art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, până la care se pot restructura obligațiile bugetare principale restante.^3 Se menționează data ulterioară celei prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, până la care se pot restructura obligațiile bugetare principale restante.
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetare principaleSuma
  012
  1.
  2.
  ........
  Total general
  Cuantumul și termenele de plată a ratelor de înlesnire din graficul de plată, care face parte integrantă din prezenta decizie, sunt cele stabilite în planul de restructurare.Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele .......................................
  Semnătura și ștampila unității .............................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 7(Anexa nr. 8 la procedură)MINISTERUL FINANȚELOR AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 .........................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul .............................................Nr. .........../........................
  DECIZIE
  de amânare la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea ......................................................Adresa ...........................................................Codul de identificare fiscală ..........................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ....................Adresa ............................................................Codul de identificare fiscală ...........................În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Cererea nr. ......... din data de ..........., înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de .........................., precum și Certificatul de atestare fiscală nr. .......... din data de .............., luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, se emite următoarea decizie:Se acordă amânarea la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale care constituie obiect al restructurării, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ............... lei, reprezentând:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscaleMajorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  0123 45
  1.
  2.
  ........
  Total general
  Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ..........................................
  Semnătura și ștampila unității .................................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 8(Anexa nr. 9 la procedură)MINISTERUL FINANȚELOR AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 .........................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul .............................................Nr. .........../........................
  DECIZIE
  de amânare la plată a obligațiilor bugetare principale
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea ....................................................Adresa ...........................................................Codul de identificare fiscală ..........................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ..................Adresa ...........................................................Codul de identificare fiscală ...........................În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Cererea nr. ......... din data de ..........., înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de .........................., precum și Certificatul de atestare fiscală nr. .......... din data de .............., luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare,se emite următoarea decizie:Se acordă amânarea la plată a unui cuantum^2:^2 Se bifează una dintre situațiile descrise.[ ] - de maximum 30% inclusiv;[ ] - cuprins între 30% și 40% inclusiv;[ ] - cuprins între 40% și 50% inclusiv,din totalul obligațiilor bugetare principale, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ............... lei, reprezentând:
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetare principaleSuma
  012
  1.
  2.
  ........
  Total general
  Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ..........................................
  Semnătura și ștampila unității .................................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 9(Anexa nr. 10 la procedură)MINISTERUL FINANȚELOR AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 .........................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul .............................................Nr. .........../........................
  DECIZIE
  de constatare a pierderii valabilității înlesnirilor la plată
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea .....................................................Adresa ..........................................................Codul de identificare fiscală .........................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ...................Adresa ...........................................................Codul de identificare fiscală ..........................În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, cu modificările și completările ulterioare,vă comunicăm că înlesnirea la plată, aprobată prin Decizia de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale nr. ........... din data de ....................., și-a pierdut valabilitatea, începând cu data de ............... .Suma rămasă de plată din eșalonare este în cuantum de .................... .Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilității înlesnirii la plată a obligațiilor fiscale și temeiul de drept:[ ] nu a declarat obligațiile bugetare administrate de organul fiscal competent cu termen de plată .............., pentru care termenul maxim de declarare a fost data de .................., potrivit art. 9 alin. (3) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare;[ ] nu a achitat obligațiile bugetare administrate de organul fiscal competent cu termen de plată ...................., pentru care termenul maxim de achitare a fost data de .................., potrivit art. 9 alin. (3) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare;[ ] nu a achitat obligațiile bugetare cu termen de plată ....................., pentru care termenul maxim de achitare a fost data de ................., potrivit art. 9 alin. (3) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare;[ ] nu a achitat diferențele de obligații bugetare rezultate din declarații rectificative în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii declarației, potrivit art. 9 alin. (3) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare;[ ] nu a achitat cuantumul ratei din data de ..................., pentru care termenul maxim de achitare a fost data de .................., potrivit art. 9 alin. (3) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare;[ ] nu a achitat obligațiile bugetare stabilite de alte organe decât organele fiscale și transmise spre recuperare organelor fiscale, pentru care au fost comunicate somații după data comunicării Deciziei de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale nr. ............. din data de .................., în cel mult 180 de zile de la comunicarea somației/până la finalizarea înlesnirii la plată în situația în care termenul de 180 de zile se împlinește după data stingerii în totalitate a obligațiilor bugetare care au făcut obiectul înlesnirii la plată, potrivit art. 9 alin. (3) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare;[ ] nu a achitat amenzile de orice fel, pentru care au fost comunicate somații după data comunicării Deciziei de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale nr. ............. din data de ................, în cel mult 180 de zile de la comunicarea somației/până la finalizarea înlesnirii la plată în situația în care termenul de 180 de zile se împlinește după data stingerii în totalitate a obligațiilor bugetare care au făcut obiectul înlesnirii la plată, potrivit art. 9 alin. (3) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare;[ ] nu a achitat obligațiile fiscale rămase nestinse după soluționarea deconturilor potrivit art. 8 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, în cel mult 30 de zile de la data comunicării Înștiințării de plată nr. ........ din data de ..........., potrivit art. 9 alin. (3) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare;[ ] nu a achitat, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării Înștiințării de plată nr. .............. din data de .................., obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale ce au fost suspendate în condițiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, și pentru care suspendarea executării actului administrativ fiscal a încetat după data comunicării Deciziei de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale nr. ......... din data de ..........., potrivit art. 9 alin. (3) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare;[ ] nu a achitat, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării Înștiințării de plată nr. .............. din data de .................., obligațiile bugetare stabilite de alte autorități a căror administrare a fost transferată organului fiscal după emiterea Deciziei de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale nr. ............. din data de .................., potrivit art. 9 alin. (3) lit. h) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare;[ ] nu a achitat sumele pentru care s-a stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 25 și 26, în cel mult 30 de zile de la data stabilirii răspunderii, potrivit art. 9 alin. (3) lit. i) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare;[ ] a intrat în procedura insolvenței, potrivit art. 9 alin. (3) lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare;[ ] a intrat în dizolvare, potrivit art. 9 alin. (3) lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare;[ ] nu a informat/comunicat în timp util persoanei/persoanelor care efectuează supravegherea data, ora și locul la care au avut loc ședințele adunării generale a acționarilor/asociaților/consiliului de administrație sau alte asemenea ședințe privind managementul debitorului, precum și documentele care au fost supuse dezbaterii, potrivit art. 9 alin. (3) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare;[ ] nu a permis accesul persoanei/persoanelor care efectuează supravegherea în toate locațiile în care își desfășoară activitatea, la solicitarea expresă a acesteia/acestora, în condițiile Codului de procedură fiscală, potrivit art. 9 alin. (3) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare;[ ] nu a permis accesul persoanei/persoanelor care efectuează supravegherea la toate documentele primite de debitor sau care emană de la debitor, inclusiv contracte, oferte sau alte acte, precum și de a efectua copii de pe documentele solicitate, în condițiile Codului de procedură fiscală, potrivit art. 9 alin. (3) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare;[ ] nu a informat expertul independent și persoana/persoanele care efectuează supravegherea despre întârzierile în implementarea măsurilor stabilite în planul de restructurare, cauzele acestora, precum și soluțiile ce urmau a fi luate potrivit art. 9 alin. (3) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare;[ ] nu a achitat obligațiile fiscale în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării Înștiințării de plată nr. .......... din data de ....................., obligațiile datorate de debitorii care fuzionează, potrivit legii, și care nu beneficiază de restructurarea obligațiilor bugetare, potrivit art. 9 alin. (3) lit. l) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare;[ ] nu a achitat obligațiile bugetare în sumă de ......................, în termen de cel mult 90 de zile de la data comunicării Deciziei de menținere a valabilității înlesnirii la plată a obligațiilor bugetare nr. ......... din data de ......................, potrivit art. 9 alin. (3) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare;[ ] nu a achitat obligațiile bugetare în sumă de ...................., până la sfârșitul primului an al înlesnirii, respectiv data de ..............., potrivit art. 5 alin. (7) din Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019, cu modificările și completările ulterioare.Consecințele pierderii valabilității înlesnirii la plată a obligațiilor bugetare: ................................................................................................Mențiuni privind audierea contribuabilului: ................................................................................................Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ..........................................
  Semnătura și ștampila unității .................................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 10(Anexa nr. 11 la procedură)MINISTERUL FINANȚELOR AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 .........................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul .............................................Nr. .........../........................
  DECIZIE
  de pierdere a valabilității amânării la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea .....................................................Adresa ...........................................................Codul de identificare fiscală ..........................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ...................Adresa ...........................................................Codul de identificare fiscală ..........................În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, cu modificările și completările ulterioare,vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor nr. ................... din data de ...................., și-a pierdut valabilitatea, începând cu data de .................. .Suma rămasă de plată din amânare este în cuantum de .................... .Motivul de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilității amânării la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor:– înlesnirea la plata obligațiilor bugetare principale, acordată prin Decizia nr. ........... din data de .............., și-a pierdut valabilitatea.Temeiul de drept:– art. 13 alin. (3) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare. Consecințele pierderii valabilității amânării la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor: ...............................................................................................Mențiuni privind audierea contribuabilului: ...............................................................................................Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ..........................................
  Semnătura și ștampila unității .................................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 11(Anexa nr. 12 la procedură)MINISTERUL FINANȚELOR AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 .........................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul .............................................Nr. .........../........................
  DECIZIE
  de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor bugetare principale
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea ....................................................Adresa ...........................................................Codul de identificare fiscală ..........................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ...................Adresa ...........................................................Codul de identificare fiscală ..........................În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, cu modificările și completările ulterioare,vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a obligațiilor bugetare principale nr. ................... din data de ...................., și-a pierdut valabilitatea, începând cu data de .................. .Suma rămasă de plată din amânare este în cuantum de .................... .Motivul de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilității amânării la plată a obligațiilor bugetare principale:– înlesnirea la plata obligațiilor bugetare principale, acordată prin Decizia nr. .............. din data de ................, și-a pierdut valabilitatea.Temeiul de drept:– art. 13 alin. (3) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare.Consecințele pierderii valabilității amânării la plată a obligațiilor bugetare principale: ...............................................................................................Mențiuni privind audierea contribuabilului: ...............................................................................................Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ..........................................
  Semnătura și ștampila unității .................................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 12(Anexa nr. 13 la procedură)MINISTERUL FINANȚELOR AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 .........................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul .............................................Nr. .........../........................
  DECIZIE
  de finalizare a înlesnirii la plată
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea .....................................................Adresa ...........................................................Codul de identificare fiscală ............................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ...................Adresa ...........................................................Codul de identificare fiscală ..........................În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, cu modificările și completările ulterioare,vă comunicăm că înlesnirea la plată, aprobată prin Decizia de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale nr. .............. din data de .............., a fost finalizată la data de ....................., întrucât sumele eșalonate la plată au fost stinse în totalitate și au fost respectate condițiile de menținere a valabilității înlesnirii la plată prevăzute la art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare. Consecințele finalizării înlesnirii la plată: ...............................................................................................Mențiuni privind audierea contribuabilului:...............................................................................................Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ..........................................
  Semnătura și ștampila unității .................................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 13(Anexa nr. 14 la procedură)MINISTERUL FINANȚELOR AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 .........................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul .............................................Nr. .........../........................
  DECIZIE
  de finalizare a planului de restructurare a obligațiilor bugetare
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea .....................................................Adresa ...........................................................Codul de identificare fiscală ............................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ...................Adresa ...........................................................Codul de identificare fiscală .........................În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, cu modificările și completările ulterioare,vă comunicăm că Planul de restructurare a obligațiilor bugetare nr. .........., aprobat în data de ................., a fost finalizat la data de …............., potrivit propunerii supraveghetorului, întrucât au fost realizate măsurile de restructurare a debitorului, precum și măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare prevăzute de cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare.Consecințele finalizării planului de restructurare a obligațiilor bugetare:..............................................................................................Mențiuni privind audierea contribuabilului:..............................................................................................Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ..........................................
  Semnătura și ștampila unității .................................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 14(Anexa nr. 15 la procedură)MINISTERUL FINANȚELOR AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 .........................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul .............................................Nr. .........../........................
  DECIZIE
  de anulare a obligațiilor bugetare principale și accesorii amânate la plată
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea ......................................................Adresa ...........................................................Codul de identificare fiscală ..........................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ..................Adresa ...........................................................Codul de identificare fiscală ..........................În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că suma de .................... lei, reprezentând obligații bugetare principale care constituie obiect al restructurării, amânată la plată prin Decizia nr. .............. din data de ............., precum și suma de ..................... lei, reprezentând dobânzi, penalități și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale care constituie obiect al restructurării, amânată la plată prin Decizia nr. ................ din data de ..................., se anulează la data de .................., întrucât Planul de restructurare a obligațiilor bugetare nr. .........., aprobat în data de ................., a fost finalizat.Mențiuni privind audierea contribuabilului:...............................................................................................Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ..........................................
  Semnătura și ștampila unității .................................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 15(Anexa nr. 16 la procedură)MINISTERUL FINANȚELOR AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 .........................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul .............................................Nr. .........../........................
  DECIZIE
  de eșuare a planului de restructurare
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea .....................................................Adresa ...........................................................Codul de identificare fiscală .............................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ...................Adresa ...........................................................Codul de identificare fiscală ..........................În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că, potrivit propunerii supraveghetorului, Planul de restructurare nr. ............, aprobat în data de ................., a eșuat începând cu data de ..................... .Motivele de fapt pentru care s-a constatat eșuarea planului de restructurare:.................................................................................................................................................................Consecințele eșuării planului de restructurare:.................................................................................................................................................................Mențiuni privind audierea contribuabilului:.................................................................................................................................................................Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ........................
  Semnătura și ștampila unității .............
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 16(Anexa nr. 17 la procedură)MINISTERUL FINANȚELOR AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 .........................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul .............................................Nr. .........../........................
  DECIZIE
  prin care se ia act de retragerea notificării/solicitării de restructurare a obligațiilor bugetare
  Datele de identificare a contribuabiluluiDenumirea/Numele și prenumele ...................Adresa ...........................................................Codul de identificare fiscală ..........................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ....................Adresa ............................................................Codul de identificare fiscală ...........................În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere^2:^2 Se va bifa în mod corespunzător căsuța aferentă solicitării de retragere a notificării și/sau cererii de restructurare a obligațiilor bugetare.[ ] Notificarea dumneavoastră nr. ............... din data de ............, înregistrată la organul fiscal cu nr. ............ din data de .........................., prin care v-ați exprimat intenția de restructurare a obligațiilor bugetare, precum și Cererea de retragere a notificării dumneavoastră nr. .............. din data de ..............., înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de .........................., am luat act de retragerea notificării mai sus menționate.[ ] Cererea dumneavoastră nr. ............... din data de ............, înregistrată la organul fiscal cu nr. ............ din data de .........................., prin care ați solicitat restructurarea obligațiilor bugetare, precum și Cererea de retragere a solicitării dumneavoastră nr. ............................ din data de ...................., înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de .........................., am luat act de retragerea cererii mai sus menționate.De asemenea, precizăm că retragerea notificării/cererii de restructurare a obligațiilor bugetare nu vă îngrădește dreptul de a depune o nouă notificare/cerere până la termenul legal prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare.În situația în care ați solicitat retragerea notificării, până la depunerea noii notificări, pentru obligațiile bugetare restante pe care le înregistrați, începe sau continuă, după caz, procedura de executare silită.Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele .......................
  Semnătura și ștampila unității ...........
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 17(Anexa nr. 18 la procedură)MINISTERUL FINANȚELOR AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 .........................................^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.Serviciul/Biroul/Compartimentul .............................................Nr. .........../........................
  DECIZIE
  de respingere a notificării
  Datele de identificare a contribuabiluluiDenumirea/Numele și prenumele ........................Adresa ...............................................................Codul de identificare fiscală .............................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ...................Adresa ...........................................................Codul de identificare fiscală ..........................În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Notificarea dumneavoastră nr. ............... din data de ............…, înregistrată la organul fiscal cu nr. ............ din data de .........................., prin care v-ați exprimat intenția de restructurare a obligațiilor bugetare,luând în considerare că nu este îndeplinită condiția prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, se respinge notificarea mai sus menționată.Motivele de fapt pentru care se respinge notificarea dumneavoastră:.............................................................................................................................................................Temeiul de drept:.............................................................................................................................................................Mențiuni privind audierea contribuabilului: .............................................................................................................................................................Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele .......................
  Semnătura și ștampila unității ...........
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
   +  Anexa nr. 18(Anexa nr. 29 la procedură)
  NOTIFICARE
  privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare sau de retragere a notificării
  A. Datele de identificare a debitoruluiCod de identificare fiscală .......................................................................................................................Denumirea/Numele și prenumele .....................................................................................................Domiciliu fiscal: județul/sectorul ................................, localitatea ....................., strada .....................nr. ......., bl. ......., sc. ......., ap. ............., telefon .........................., fax ............., e-mail .......................Codul CAEN al obiectului principal de activitateCod de identificare fiscală pentru sediile secundare ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/Codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale pentru persoane fizice care desfășoară și activități economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri.................................................................................................................................................................B. Datele de identificare a împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscalDenumirea/Numele și prenumele ............................Adresa ............................................................Codul de identificare fiscală .............................C. Obiectul notificării1[ ] Intenția de restructurare a obligațiilor bugetare în temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, cu modificările și completările ulterioare;[ ] Retragerea Notificării privind intenția de a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare nr. .............. din data de ........... în temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 alin. (2^1) din Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019, cu modificările și completările ulterioare;[ ] Retragerea Notificării privind intenția de a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare nr. .............. din data de ........... și depunerea unei noi notificări privind intenția de a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare în temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 alin. (2^2) din Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019, cu modificările și completările ulterioare.
  Reprezentant legal/fiscal/împuternicit al contribuabilului
  Numele și prenumele: ...................................................
  Funcția ...................................................................
  Semnătura .................................................................
   +  Anexa nr. 19(Anexa nr. 30 la procedură)
  CERERE
  privind aplicarea dispozițiilor referitoare la restructurarea obligațiilor bugetare
  A. Date de identificare a debitoruluiCod de identificare fiscală .......................................................................................................................Denumirea/Numele și prenumele .....................................................................................................Domiciliu fiscal: județul/sectorul ........................, localitatea ......................, strada ........................... nr. ......., bl. ......., sc. ......., ap. ............., telefon ............................, fax ..............., e-mail .............................Codul CAEN al obiectului principal de activitateCod de identificare fiscală pentru sediile secundare ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/Codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale pentru persoane fizice care desfășoară și activități economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri.................................................................................................................................................................B. Datele de identificare a împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscalDenumirea/Numele și prenumele ............................Adresa .....................................................................Codul de identificare fiscală .....................................C. Obiectul cereriiÎn temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, cu modificările și completările ulterioare, solicit^1: ^1 Se bifează una dintre situațiile descrise.
  restructurarea obligațiilor bugetare, conform art. 1 alin. (1) și art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, cu modificările și completările ulterioare
  retragerea Solicitării de restructurare a obligațiilor bugetare nr. .........., din data..........., conform art. 5 alin. (1^1) din Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019, cu modificările și completările ulterioare
  retragerea Solicitării de restructurare a obligațiilor bugetare nr. .......... din data........... și depunerea unei noi solicitări de restructurare a obligațiilor bugetare, conform art. 5 alin. (1^2) din Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019, cu modificările și completările ulterioare
  retragerea Notificării privind intenția de a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare nr. ............. din data ...... și a Solicitării de restructurare a obligațiilor bugetare nr. .......... din data......................, conform art. 5 alin. (1^3) din Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019, cu modificările și completările ulterioare
  modificarea deciziei de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale și/sau a deciziei de amânare la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor, conform art. 11 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, cu modificările și completările ulterioare
  menținerea valabilității înlesnirii la plată a obligațiilor bugetare principale și/sau a amânării la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor și/sau a amânării la plată a obligațiilor bugetare principale, conform art. 14 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, cu modificările și completările ulterioare
  La prezenta cerere anexez, după caz, următoarele documente:[ ] - planul de restructurare;[ ] - testul creditorului privat prudent.

  Reprezentant legal/fiscal/împuternicit al contribuabilului
  Numele și prenumele: ................................................
  Funcția ...................................................................
  Semnătura ................................................................
  -----