ORDIN nr. 1.387 din 1 septembrie 2021pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanță, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 și art. 315^2 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare, precum și pentru modificarea unor prevederi procedurale
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 7 septembrie 2021    Având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 194/2020 al Comisiei din 12 februarie 2020 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile și care efectuează vânzări de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri, cu modificările ulterioare,ținând cont de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, modificat prin Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 2.026/2019 și nr. 1.112/2020 ale Consiliului Uniunii Europene,având în vedere dispozițiile art. 5 alin. (4) și al art. 314, 315 și 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, al art. 79, 80 și art. 342 alin. (1) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 741.287 din 18.08.2021,în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul ISe aprobă Procedura de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanță, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 și art. 315^2 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIÎn înțelesul prezentului ordin, noțiunile „persoană impozabilă nestabilită“, „stat membru de înregistrare“, „stat membru de consum“ și „intermediar“ au sensurile definite la art. 314, art. 315 și art. 315^2 din Codul fiscal, după caz.  +  Articolul III(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(2) Referirile la Codul de procedură fiscală din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IVOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competențe speciale ale organului fiscal central, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 29 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La articolul 2, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți este organ fiscal competent pentru administrarea regimurilor speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanță, prevăzute de art. 314, art. 315 și art. 315^2 din Codul fiscal, pentru persoanele impozabile care aleg România ca stat membru de înregistrare.  +  Articolul VOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1027 din 27 decembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La anexa nr. 2 - Instrucțiuni de completare a formularului (015) „Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România“, capitolul VIII „Categorii de obligații fiscale de declarare, cu caracter permanent“, rândul 1 „Taxă pe valoarea adăugată“, la rândul 1.2 primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:Rândul 1.2. Se marchează cu «X» în cazul în care contribuabilul este o persoană impozabilă nestabilită în România și neînregistrată în scopuri de TVA în România, care are obligația, conform art. 316 alin. (6) din Codul fiscal, să se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal competent, înainte de efectuarea unei achiziții intracomunitare de bunuri pentru care este obligată la plata taxei conform art. 308 din Codul fiscal sau înainte de efectuarea unei livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă ori înainte de efectuarea de vânzări intracomunitare de bunuri la distanță conform art. 266 alin. (1) pct. 35 din Codul fiscal, care au locul de începere a expedierii sau transportului bunurilor în România și pentru care optează să utilizeze regimul special prevăzut la art. 315 din Codul fiscal.  +  Articolul VIStructurile competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și Direcția generală regională a finanțelor publice București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul VIILa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.737/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 și art. 315 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 10 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul VIIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Mirela Călugăreanu
    București, 1 septembrie 2021.Nr. 1.387.  +  AnexăPROCEDURĂde înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoaneleimpozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzăride bunuri la distanță, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivitprevederilor art. 314, art. 315 și art. 315^2 din Codul fiscal, în situația în care Româniaeste stat membru de înregistrare, precum și pentru modificarea unor prevederi procedurale