ORDIN nr. 5.159 din 31 august 2021privind aprobarea programului școală-pilot pentru "Școala Gimnazială Ion Neculce" din municipiul Iași
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 7 septembrie 2021  Având în vedere:– prevederile art. 26 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 559/2020 privind funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;– prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.811/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înființare, organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;– prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.813/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;– prevederile Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 492 din 31.08.2021; – prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Unității de învățământ „Școala Gimnazială Ion Neculce“ din municipiul Iași, începând cu anul școlar 2021-2022, i se acordă statutul de unitate de învățământ pilot, în baza Cererii înregistrate la Ministerul Educației cu nr. 11.855M din 26.05.2021.  +  Articolul 2Programul de pilotare va respecta prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.813/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație și prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.811/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înființare, organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație.  +  Articolul 3În vederea implementării programului-pilot se aprobă derogările de la respectarea prevederilor Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, astfel:1. derogare de la prevederile art. 103 alin. (2) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, pe durata întregului ciclu primar, astfel încât la sfârșitul fiecărei clase din ciclul primar evaluarea dezvoltării fizice, socioemoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor față de învățare ale copilului, realizată pe parcursul întregului an școlar, se finalizează prin completarea unui raport, de către cadrul didactic responsabil, în baza metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației;2. derogare de la art. 104 alin. (1) astfel încât în învățământul secundar inferior, la fiecare unitate de învățare, 25% din nota acordată va reflecta lucrarea practică a elevului;3. derogare de la art. 110 alin. (2) și art. 111 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât la clasele I-IV se va acorda un singur calificativ semestrial la fiecare disciplină de studiu, însoțit de rapoarte (narative) de evaluare lunară/semestrială/anuală (aprecieri descriptive/narative privind nivelul de însușire a cunoștințelor, nivelul dobândirii competențelor în diferite contexte de învățare);4. derogare de la art. 106 alin. (2) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât pentru clasele I-IV rezultatele evaluării se vor consemna în raportul de evaluare lunar, semestrial și anual și în catalog sub forma calificativului semestrial, conform pct. 3;5. derogare de la art. 107 alin. (4) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât la nivelul primar rezultatele evaluării se vor comunica în mod obligatoriu elevilor și se vor trece în raportul de evaluare de la finalul anului școlar, în rapoartele de evaluare semestriale (două rapoarte) și în rapoartele de evaluare intermediare (lunar sau în funcție de specificul clasei, modalitățile de organizare a conținuturilor în funcție de organizarea internă a activității la nivel de unitate școlară/clasă și în funcție de nevoile de comunicare școală-familie) de către cadrul didactic care le acordă. La nivel gimnazial, lucrările scrise sunt însoțite de un raport de evaluare/fișe de evaluare individuale ce se discută cu elevii. La nivel gimnazial, numărul notelor va fi egal cu numărul unităților de învățare la care se face evaluare, dar nu mai mic de numărul orelor prevăzute săptămânal la disciplina respectivă;6. derogare de la art. 115 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât la învățământul primar sunt declarați promovați elevii care fac dovada dobândirii competențelor specifice fiecărei discipline de studiu în proporție de 50%. Acest lucru se apreciază prin analiza rapoartelor de evaluare individuale realizate pe parcursul semestrului;7. derogare de la art. 118 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât elevii declarați amânați pe semestrul I își pot încheia situația școlară până la sfârșitul semestrului al II-lea;8. derogare de la art. 119 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât la învățământul primar sunt declarați nepromovați elevii care nu reușesc să dobândească 50% din competențele specifice fiecărei discipline de studiu. Acest lucru se apreciază prin analiza rapoartelor de evaluare individuale realizate pe parcursul semestrului;9. derogare de la art. 120 alin. (1) lit. a) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât Sunt declarați repetenți: a) La învățământul primar - sunt declarați nepromovați în anul școlar următor elevii care nu dobândesc competențele specifice fiecărei discipline de studiu în proporție de 50%.  +  Articolul 4În vederea implementării programului-pilot se aprobă derogare de la prevederile Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât procesul de învățământ să se desfășoare conform planurilor-cadru de învățământ elaborate de unitatea de învățământ, personalizate, cu respectarea obiectivelor curriculare de învățare specifice ciclului, în conformitate cu art. 13 din Metodologia-cadru de înființare, organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.811/2020.  +  Articolul 5Prevederile referitoare la contextele specifice/particulare de organizare și desfășurare a procesului educațional în unitatea de învățământ precizată la art. 1 sunt cuprinse în regulamentul de organizare și funcționare elaborat de unitatea de învățământ, în conformitate cu reglementările în vigoare și cu derogările precizate în prezentul ordin.  +  Articolul 6Perioada de pilotare este de minimum 4 ani, cuprinsă în perioada anilor de studiu 2021-2025.  +  Articolul 7Prevederile prezentului ordin beneficiază de portabilitate transversală pentru fiecare unitate de învățământ declarată școală-pilot, la cerere, prin aprobarea Direcției generale pentru implementarea proiectului „România Educată“.  +  Articolul 8Unitatea de învățământ documentează normativ și metodologic bunele practici manageriale, curriculare, financiare și de resursă umană rezultate din pilotare și le va transmite Ministerului Educației, sub formă de raport, în maximum două săptămâni de la încheierea semestrului al II-lea.  +  Articolul 9Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală pentru implementarea proiectului „România Educată“, Inspectoratul Școlar Județean Iași și unitatea de învățământ prevăzută la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 10Direcția generală pentru implementarea proiectului „România Educată“ monitorizează și evaluează pilotarea și propune măsuri de îmbunătățire, modificare și scalare a acesteia.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 31 august 2021.Nr. 5.159.-----