ORDIN nr. 1.151/1.752/2021pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Nr. 1.151 din 3 septembrie 2021
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.752 din 3 septembrie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 6 septembrie 2021  Ținând seama de prevederile art. 11-13 și 15^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2013 privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor și pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 67/2015, de prevederile art. 12 lit. w) și art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 58 și 59 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 78 din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian și ale art. 26 alin (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor și infrastructurii și ministrul sănătății emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă lista funcțiilor din siguranța transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală și/sau psihologică, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de înființare, organizare, funcționare și componența Comisiei centrale medicale și psihologice în siguranța transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting București, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Normele metodologice privind examinarea medicală și psihologică a personalului din transporturi cu atribuții în siguranța transporturilor și periodicitatea examinărilor, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă Regulamentul privind înființarea, organizarea, funcționarea comisiilor medicale și/sau psihologice în siguranța transporturilor care eliberează avize medicale și/sau psihologice de aptitudini pentru funcțiile din siguranța transporturilor, precum și componența acestor comisii, prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Se aprobă Normele privind procedura de agreare a unităților medicale și/sau psihologice, în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuții în siguranța transporturilor, prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Se aprobă Normele privind procedura de control la unitățile medicale și/sau psihologice, agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuții în siguranța transporturilor, precum și persoanele desemnate să efectueze controlul, prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 7(1) Se aprobă tarifele pentru verificarea unităților specializate medicale și/sau psihologice în vederea agreării de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru examinarea personalului cu atribuții în siguranța transporturilor și pentru viza anuală, precum și pentru eliberarea unui duplicat al certificatului de agreare, prevăzute în anexa nr. 7.(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) se plătesc în lei și se actualizează anual, în funcție de indicele prețurilor de consum (IPC) pentru servicii, prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.  +  Articolul 8Se aprobă Normele privind procedura de aplicare a sancțiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, în cazul constatării nerespectării criteriilor și condițiilor privind acordarea acestuia, prevăzute în anexa nr. 8.  +  Articolul 9(1) În situații care impun eliberarea unui duplicat al certificatului de agreare, în termen de 30 de zile, unitățile specializate medicale și/sau psihologice interesate vor solicita preschimbarea certificatului de agreare în vederea obținerii unui nou certificat de agreare pentru examinarea personalului din transporturi cu atribuții în siguranța transporturilor, în condițiile prezentului ordin.(2) Certificatul de agreare preschimbat are valabilitate până la data expirării certificatului de agreare inițial.  +  Articolul 10Prezentul ordin este obligatoriu pentru toate persoanele juridice al căror personal are responsabilități în siguranța transporturilor, precum și pentru persoanele fizice care prin activitatea lor au responsabilități în siguranța transporturilor.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.256/2013 pentru aprobarea funcțiilor din siguranța transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală și/sau psihologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 2 decembrie 2013, Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.258/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind înființarea, organizarea, funcționarea și componența Comisiei centrale medicale și psihologice în siguranța transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting București, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 22 octombrie 2013, Ordinul ministrului transporturilor și al ministrului sănătății nr. 1.259/1.392/2013 privind aprobarea înființării, organizării și funcționării comisiilor medicale și/sau psihologice în siguranța transporturilor care eliberează avize medicale și/sau psihologice de aptitudini pentru funcțiile din siguranța transporturilor, precum și a componenței acestor comisii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 2 decembrie 2013, cu modificările ulterioare, Ordinul ministrului transporturilor și al ministrului sănătății nr. 1.260/1.390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor și periodicitatea examinării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 5 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.261/2013 privind aprobarea tarifelor pentru verificarea unităților specializate medicale și/sau psihologice în vederea agreării de către Ministerul Transporturilor pentru examinarea personalului cu atribuții în siguranța transporturilor, precum și pentru viza anuală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 25 noiembrie 2013, Ordinul ministrului transporturilor și al ministrului sănătății nr. 1.262/1.393/2013 pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare a unităților medicale și/sau psihologice în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuții în siguranța transporturilor, precum și pentru aprobarea Normelor privind procedura de control la unitățile medicale și/sau psihologice agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuții în siguranța transporturilor, precum și persoanele desemnate să efectueze controlul, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 5 decembrie 2013, Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.263/2013 pentru aprobarea Normelor privind procedura de aplicare a sancțiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, în cazul constatării nerespectării criteriilor și condițiilor privind acordarea acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 27 noiembrie 2013, se abrogă.  +  Articolul 12(1) Certificatele de agreare emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin își păstrează valabilitatea până la data expirării vizei anuale acordate, urmând ca, după expirarea acesteia, acordarea unei noi vize să se facă în condițiile prevăzute de prezentul ordin.(2) Cererile de acordare a vizei anuale pentru păstrarea valabilității certificatelor de agreare, depuse până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi analizate având în vedere prevederile în vigoare la momentul depunerii acestora, urmând ca la data expirării acesteia acordarea unei noi vize să se facă în condițiile prevăzute de prezentul ordin.(3) Cererile de acordare a vizei anuale pentru păstrarea valabilității certificatelor de agreare, depuse după data intrării în vigoare a prezentului ordin, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021, vor fi analizate având în vedere prevederile în vigoare la momentul acordării certificatelor de agreare, urmând ca la data expirării vizei anuale acordarea unei noi vize să se facă în condițiile prevăzute de prezentul ordin.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-8*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-8 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.  +  Articolul 14Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  p. Ministrul sănătății,
  Monica-Emanuela Althamer,
  secretar de stat
   +  ANEXA nr. 1LISTAfuncțiilor din siguranța transporturilor pentru care sunt necesare avizede aptitudine medicală și/sau psihologică  +  ANEXA nr. 2REGULAMENTde înființare, organizare, funcționare și componența Comisiei Centrale Medicale și Psihologiceîn Siguranța Transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting București  +  ANEXA nr. 3NORME METODOLOGICEprivind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor și periodicitatea examinărilor  +  ANEXA nr. 4REGULAMENTprivind înființarea, organizarea, funcționarea comisiilor medicale și/sau psihologiceîn siguranța transporturilor care eliberează avize medicale și/sau psihologice de aptitudinipentru funcțiile din siguranța transporturilor, precum și componența acestor comisii  +  ANEXA nr. 5NORMEprivind procedura de agreare a unităților medicale și/sau psihologice, în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuții în siguranța transporturilor  +  ANEXA nr. 6NORMEprivind procedura de control la unitățile medicale și/sau psihologice, agreate să efectuezeexaminarea personalului cu atribuții în siguranța transporturilor,precum și persoanele desemnate să efectueze controlul  +  ANEXA nr. 7TARIFEpentru verificarea unităților specializate medicale și/sau psihologice în vederea agreăriide către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru a examina personalul cuatribuții în siguranța transporturilor, pentru viza anuală,precum și pentru eliberareaunui duplicat al certificatului de agreare  +  ANEXA nr. 8NORMEprivind procedura de aplicare a sancțiunilor administrative de suspendare sau retragerea certificatului de agreare, în cazul constatării nerespectării criteriilor și condițiilorprivind acordarea acestuia