HOTĂRÂRE nr. 917 din 25 august 2021pentru aprobarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021-2025 "Criminalitatea nu este profitabilă!" și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021-2025 "Criminalitatea nu este profitabilă!"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 3 septembrie 2021  Având în vedere prevederile art. 43 lit. d) din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia națională privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021-2025 „Criminalitatea nu este profitabilă!“, denumită în continuare Strategia, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021-2025 „Criminalitatea nu este profitabilă!“, denumit în continuare Plan de acțiune, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Consiliul de coordonare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate coordonează, potrivit domeniului de competență, implementarea Strategiei și a Planului de acțiune, iar autoritățile implicate contribuie la punerea în aplicare a obiectivelor propuse prin acestea.  +  Articolul 4Finanțarea obiectivelor prevăzute în Strategie și în Planul de acțiune se face în limitele strategiei fiscal-bugetare în vigoare, precum și în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație prin legile bugetare anuale, precum și, după caz, din alte surse legal constituite, potrivit legii.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul justiției,
  Stelian-Cristian Ion
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Cristian Ghinea
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  București, 25 august 2021.Nr. 917.  +  Anexa nr. 1STRATEGIE NAȚIONALĂprivind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021-2025"Criminalitatea nu este profitabilă"  +  Anexa nr. 2PLAN DE ACȚIUNEpentru implementarea strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite dininfracțiuni pentru perioada 2021- 2025 "Criminalitatea nu este profitabilă!"